Medicína pro praxi, 2009, číslo 5

reklama

Suplementum

Diagnostika a léčba ve schématech

Med. Pro Praxi 2009; 6(5):

Slovo úvodem

Hippokratova přísaha v praxi

Mgr. Hana Reichelová

Med. Pro Praxi 2009; 6(5): 227

Přehledové články

Hluboká žilní trombóza - minimum pro praktické lékaře

Deep vein thrombosis - minimum for general practitioners

MUDr. Dalibor Musil Ph.D

Med. Pro Praxi 2009; 6(5): 231-234

Článek se stručně a přehledně zabývá základními zásadami diagnostiky, léčby a prevence hluboké žilní trombózy, které by pro svou klinickou praxi měl znát praktický lékař. Základní informace jsou shrnuty do přehledných tabulek.

Imunoprofylaxe herpes-simplexových rekurentních nákaz

Immunoprophylaxis of recurrent herpes simplex infections

RNDr. Marek Petráš

Med. Pro Praxi 2009; 6(5): 235-238

Rekurentní herpes-simplexové nákazy patří mezi urputné a obtěžující onemocnění, které nemá dosud kauzální léčbu. Jednou z mnoha možností je v současné době také imunoprofylaxe pomocí vakcín Lupidon specifických pro HSV typ 1 nebo 2. I přes významné zlepšení nelze imunoprofylaxi považovat za kauzální léčbu vedoucí k vyléčení pacienta.

Specifika kardiologických postižení ve vyšším věku

The specificities of cardiovascular diseases in the eldery

MUDr. Marián Felšöci, MUDr. Ondřej Toman, prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc

Med. Pro Praxi 2009; 6(5): 240-242

Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastějšími diagnózami ve stáří a jsou hlavní příčinou úmrtí mužů a žen starších 65 let. Podíl starší populace se ve společnosti neustále zvyšuje. Na úrovni kardiovaskulárního systému i ostatních orgánových systémů dochází věkem k funkčním a anatomickým změnám, které modifikují průběh onemocnění, jejich symptomatologii i reakci organizmu na léčbu. Mění se farmakokinetika i farmakodynamika podávaných léčiv. Cílem tohoto sdělení je podat stručný přehled problematiky onemocnění kardiovaskulárního systému ve stáří, patofyziologie, diagnostiky a úskalí terapie.

Léčba bolesti u osteoartrózy

Pain treatment in osteoarthritis

MUDr. Marta Olejárová CSc

Med. Pro Praxi 2009; 6(5): 243-248

Bolest kloubu je nejzávažnějším symptomem osteoartrózy, kterému je třeba věnovat v klinické praxi dostatečnou pozornost, neboť právě tento příznak významně ovlivňuje funkční schopnost i kvalitu života nemocných s OA. Bolest u OA lze ovlivnit nefarmakologicky (edukace, úprava životosprávy, pravidelné cvičení, fyzioterapie, opěrné a ortopedické pomůcky) nebo farmakoterapií. Analgetikem volby zůstává zatím dále paracetamol; nesteroidní antirevmatika jsou vzhledem ke své toxicitě indikována až jako analgetikum druhé volby. Opatrnosti je třeba především u osob se zvýšeným gastrointestinálním a kardiovaskulárním rizikem, zejména při dlouhodobé léčbě....

Feochromocytom - klinické aspekty

Pheochromocytoma - clinical aspects

MUDr. Branislav Štrauch, Ph.D, doc. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc

Med. Pro Praxi 2009; 6(5): 249-253

Feochromocytomy a funkční paragangliomy jsou katecholaminy produkující nádory, které se projevují různými klinickými příznaky, nejčastěji bolestmi hlavy, pocením a hypertenzí. Biochemický screening feochromocytomu by měl být prováděn nejen u symptomatických pacientů nebo s náhodně zjištěnými tumory nadledviny, ale také u nosičů genů spojených s výskytem feochromocytomu a funkčního paragangliomu (mnohočetná endokrinní neoplazie 2, von Hippel-Lindauův syndrom, neurofibromatóza 1 a mutace sukcinátdehydrogenázy). Po biochemickém průkazu feochromocytomu používáme pro lokalizaci tumoru výpočetní tomografii, magnetickou rezonanci a funkční vyšetření...

Mezioborové přehledy

Neurologické poruchy a základní principy farmakoterapie staršího věku

Neurological disorders and essential principles of pharmacotherapy in elderly

prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc

Med. Pro Praxi 2009; 6(5): 254-257

Stoupající zájem o zdravotní problémy ve starším věku je výsledkem změn ve věkové distribuci populace. Snižování porodnosti a prodlužování délky života způsobuje celkové stárnutí populace a zvýšení potřeb sociálního a zdravotního zabezpečení. V naší republice představuje již nyní podíl občanů starších 65 let 14,6 % a na základě demografického vývoje bude tento podíl každým rokem ještě stoupat. Současně s tím logicky přibývá i různých onemocnění, která přímo souvisejí se stářím. Jde zejména o onemocněni srdeční a cévní, nádorová, ale také nervová a psychická. Je pojednáno o poruchách kognitivních funkcí, deliriu, problematice pádů a poruch rovnováhy. Pády...

Jaký je typický muž současnosti s poruchou erekce?

What is the typical present man with erectile disfunction like?

MUDr. Libor Zámečník FEBU

Med. Pro Praxi 2009; 6(5): 258-259

Sexuální aktivita je důležitou součástí partnerského života. Nejčastější překážkou úspěšného pohlavního styku je dosažení a udržení erekce. V léčbě erektilní dysfunkce jsou k dispozici tři různé účinné látky zařazené mezi inhibitory PDE-5.

Problematika nezhoubného zvětšení prostaty v ordinaci praktického lékaře

Problems of benign prostatatic hyperplasia at the general practice

MUDr. Ondřej Kaplan, MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU

Med. Pro Praxi 2009; 6(5): 260-264

Péče o pacienty s benigní hyperplazií prostaty (BHP) patří v našich podmínkách do rukou urologa. Přesto základní znalost etiopatogeneze, diagnostiky a léčby může usnadnit praktickému lékaři péči o tyto nemocné a zlepšit jeho spolupráci s odborným lékařem. Článek shrnuje současné pohledy na uvedenou problematiku včetně praktických informací o strategii péče o nemocné s tímto nejčastějším urologickým onemocněním u mužů.

Léčba akutního záchvatu primárních bolestí hlavy

Treatment of acute attack of primary headache

MUDr. Věra Peterová

Med. Pro Praxi 2009; 6(5): 265-269

Tenzní bolest hlavy je nejčastější primární bolestí hlavy, je svíravá, tupá a difuzní. Léčba zahrnuje analgetika, nesteroidní antirevmatika i anxiolytika, event. myorelaxancia. Migréna je primární bolest hlavy s opakovanými záchvaty nejčastěji hemikranií provázenými nevolností, zvracením, světloplachostí nebo dalšími doprovodnými projevy. Léčba akutního záchvatu je perorální, pokud nemocný nezvrací, nejčastěji analgetiky nebo nesteroidními antirevmatiky. Specifickou léčbou jsou agonisté serotoninových receptorů – triptany. Pokud nemocný zvrací, nutné před vlastní léčbou podat antiemetikum či použít léčbu parenterální. Cluster headache a paroxysmální...

Diabetická retinopatie

Diabetic retinopathy

doc. MUDr. Tomáš Sosna CSc

Med. Pro Praxi 2009; 6(5): 270-275

Diabetická retinopatie je závažnou mikroangiopatickou komplikací cukrovky. Základem její léčby je především prevence. Prevence vyžaduje těsnou spolupráci diabetologů, endokrinologů, praktických lékařů i edukačních sester s oftalmologem i nemocným. K tomu aby tato spolupráce byla úspěšná je třeba dokonalá znalost tohoto onemocnění. Článek proto stručně shrnuje epidemiologii a patofyziologii choroby. Představuje klinické projevy nemoci a léčebné postupy. Zabývá se rizikovými faktory, prognózou i screeningovými postupy. Na závěr definuje posudková hlediska očních komplikací.

Sdělení z praxe

Těžká osteoporóza u ženy vzniklá post partum

Severe osteoporosis at woman incurred post partum

MUDr. Hana Jarošová, MUDr. Jan Rosa

Med. Pro Praxi 2009; 6(5): 279-280

Pacientka po porodu měla bolesti páteře. Po několika měsících vyšetřena magnetickou rezonancí a denzitometrií. Zjištěna těžká osteoporóza s kompresivními frakturami páteře. Léčba farmakologická, nefarmakologická (fyzioterapie, fyzikální terapie, protetická péče). Zlepšeno BMD. Nutnost myslet u mladých žen po porodu, že při bolestech v zádech je nutné mezi diferenciální diagnostiku zahrnout i osteoporózu.

Výživa u …

Paliativní péče

Palliative care

MUDr. Zuzana Grofová

Med. Pro Praxi 2009; 6(5): 276-278

Péče o nevyléčitelně nemocné zahrnuje i správnou výživu a hydrataci. S ohledem na charakter základního onemocnění se výživa zaměřuje na prevenci komplikací z podvýživy a na zlepšení kvality života. Odlišný je přístup k výživě v paliativní a v terminální péči. Základem je umožnění perorálního příjmu. Dle stavu pacienta lze využít prakticky všechny typy umělé výživy. Ta je ale považována za léčbu a lze ji tedy také ukončit, pokud nepřináší ani úlevu ani další prospěch pacientovi. Etické přístupy se opírají o současné znalosti a základní obecné principy lékařské etiky.

Pro sestry

Intravenózní implantabilní porty v hematoonkologii

Intravenous implantable ports in the hematooncology

Bc. Monika Labudíková, MUDr. Jaromír Hubáček, Ph.D, Bc. Andrea Jablunková, Jana Lišková

Med. Pro Praxi 2009; 6(5): 281-283

V článku je shrnuta problematika intravenózních implantabilních portů, které naše pracoviště implantuje od roku 1997. Nejpočetnější skupinu pacientů indikovaných k zavedení portů tvoří pacienti s non-hodgkinským lymfomem. Článek podrobně pojednává o metodice implantace portu a možných komplikacích perioperačních, časných a pozdních. Nejčastější komplikací je infekce, která je indikací k extrakci systému. Je zde popsána ošetřovatelská péče včetně edukace nemocného, které zajišťují zvýšení komfortu pacienta a dlouhodobou životnost intravenózního portu.

Na co si dát při léčbě inzulinovou pumpou pozor?

What you should be careful about when using the insulin pump for therapy

Lucie Bezděková, MUDr. Jarmila Raidová

Med. Pro Praxi 2009; 6(5): 284-285

Léčba inzulinovou pumpou patří k nejmodernějšímu způsobu léčby cukrovky, umožňuje nejpřirozenější podávání inzulinu do podkoží pacienta. Pro některé osoby s diabetem je jedinou možností, jak dosáhnout dobré kompenzace. Článek shrnuje základní informace, které musí být v rámci edukace opakovaně zdůrazněny, protože nemocní si často problematiku zjednodušují, a to může být příčinou akutních a následně i pozdních komplikací diabetu.

Test

Autodidaktický test 5/2009

Med. Pro Praxi 2009; 6(5): 286


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.