Medicína pro praxi, 2009, číslo 6

reklama

Suplementum

ORL a oftalmologie

Med. Pro Praxi 2009; 6(6):

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Pavel Barták CSc

Med. Pro Praxi 2009; 6(6): 291

Přehledové články

Cushingův syndrom - charakteristika, diagnostika a léčba

Cushing‘s syndrome - characteristics, diagnostics and treatment

MUDr. Viktória Ďurovcová, prof. MUDr. Michal Kršek, CSc

Med. Pro Praxi 2009; 6(6): 295-299

Cushingův syndrom (CS, syndrom způsobený nadbytkem glukokortikoidů v organizmu) je poměrně vzácné onemocnění. Je ale nutné na něj myslet u pacientů s rozvojem těžko korigovatelné arteriální hypertenze a známek metabolického syndromu, zejména v přítomnosti některých typických znaků CS. Těmi jsou výrazně centralizovaná obezita, resp. přibývání na hmotnosti bez zjevné příčiny, měsícovitý obličej, kožní změny zejména ve smyslu purpurových strií a snadné tvorby hematomů, poruchy menstruace u žen ve fertilním věku, rozvoj osteoporózy, bolesti svalů a svalová slabost, změny psychické a další. V diagnostice se používají laboratorní metody určené k potvrzení přítomnosti...

Novinky v infekční hepatologii

News in infectious hepatology

prof. MUDr. Pavel Chalupa CSc

Med. Pro Praxi 2009; 6(6): 300-302

Diskutovány jsou hlavní současné problémy v oblasti virových hepatitid (VH) v České republice (ČR). Akutní a chronické VH stále představují významný zdravotnický problém jak ve světě, tak i v ČR. Článek přináší informace o prevenci virového zánětu jater (především postexpoziční profylaxe VH A a hlavní zásady postexpoziční profylaxe VH po rizikové expozici biologickému materiálu) s odkazem na doporučené postupy platné u nás a v zahraničí. Pozornost je věnována novému českému doporučenému postupu pro léčbu chronické VH B včetně problematiky reaktivace a rekurence VH B u pacientů podstupujících imunosupresivní nebo protinádorovou léčbou.

Makrolidy pro praxi

Macrolides for practice

prof. MUDr. Jiří Havlík DrSc

Med. Pro Praxi 2009; 6(6): 304-307

Makrolidová antibiotika jsou účinná na četné gram+ i gram- mikroby, jakož i na chlamydie a mykoplazmy, které jsou nejčastějšími původci infekcí dýchacích i močových cest. Denní dávky jsou poměrně nízké, podávají se v delších časových intervalech a jsou dobře snášeny dětmi i dospělými. Působí bakteriostaticky, jsou proto vhodné pro lehce až středně závažně probíhající nákazy. Protože se podávají vesměs p. o., jsou po betalaktamových antibioticích nejčastěji předepisovánými antiinfektivy v ambulantní praxi.

Léčba hypertenze fixní kombinací - nové důkazy

Treatment of hypertension with a fixed combination. New evidence.

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc

Med. Pro Praxi 2009; 6(6): 308-312

V doporučených postupech pro léčbu hypertenze jsou uvedeny kombinace různých antihypertenziv. Účinek těchto léků se mnohdy potencuje. Je však potřeba si uvědomit riziko nižší adherence pacienta při nutnosti užívat více tablet. K dispozici je řada fixních kombinací, jejichž výhodou je snazší užívání, a tedy vyšší pravděpodobnost adherence pacienta s léčbou. Adherence je jistě problémem u hypertoniků, neboť onemocnění je chronické, často bez subjektivních obtíží a dosažení cílového tlaku vyžaduje většinou kombinační léčbu. V roce 2008 byly publikovány nové studie týkající se kombinační léčby hypertenze, které mají důležitý dopad na každodenní praxi a...

Mezioborové přehledy

Biologická léčba pacientů s revmatoidní artritidou I: principy a účinnost terapie

Biological medication of the patients with rheumatoid arthritis I: principles and operation of the therapy

MUDr. David Suchý

Med. Pro Praxi 2009; 6(6): 313-319

Léky produkované molekulárními biotechnologiemi, tzv. biologika, se odlišují od starších chemických substancí. Jednak se jedná o proteiny (monoklonální protilátky nebo fúzované proteiny) s odlišnou farmakokinetikou i odpovědí na léčbu. Jejich unikátní mechanizmus účinku vede k manifestaci specifických nežádoucích účinků léčby, což je dáno jejich schopností neutralizovat specifické imunitní procesy. Strategie blokády tumor nekrotizujícího faktoru alfa představuje významnou novou skupinu biologických léků určených k léčbě revmatoidní artritidy (RA), ankylozující spondylitidy, Crohnovy nemoci, ulcerativní kolitidy, psoriázy a psoriatické artritidy....

Chemoterapie a hormonální léčba karcinomu prsu

Chemotherapy and hormontherapy of breast cancer

Katarína Petráková

Med. Pro Praxi 2009; 6(6): 320-324

Při stoupající incidenci karcinomu prsu stoupá jeho prevalence. Na tomto příznivém faktu se podílí bezesporu i lepší léčebné možnosti. Zavedení taxanů do adjuvantní chemoterapie prodlužuje přežívání pacientek. U postmenopauzálních pacientek jsou přínosem inhibitory aromatazy. Účinnější léčebné možnosti jsou i u metastatického karcinomu prsu. Nové cytostatika a jejich kombinace dosahují lepší léčebné odpovědí a prodlužují přežívání pacientek.

Nežádoucí účinky protinádorové léčby a jejich léčba

Adverse effects of anti-tumour treatment and their medication

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc, MUDr. Dagmar, Brančíková

Med. Pro Praxi 2009; 6(6): 325-329

Toxicita protinádorových přípravků, spolu s rezistencí jsou nejzávažnější překážkou pro podání kurativních dávek cytostatik. Protinádorová léčba může zapříčinit různé akutní a subakutní toxické nežádoucí projevy, které jsou spojeny s jejich podáním, mechanizmem účinku nebo efektem jejich metabolitů. Jak se prodlužuje přežití nemocných s nádory, stává se v klinické onkologii stále významnější oblastí detekce, prevence a léčba toxických projevů. V dalším jsou uvedeny nejčastější formy toxicity protinádorových přípravků a jejich léčba.

Rehabilitační techniky nejčastěji používané v terapii funkčních poruch pohybového aparátu

Rehabilitation techniques the most frequently used in the treatment of functional disorders of motion system

MUDr. Silvie Šidáková

Med. Pro Praxi 2009; 6(6): 331-336

S problematikou poruch pohybového aparátu se setkávají lékaři mnoha oborů. Praktický lékař bývá často tím prvním a způsobem přístupu k nemocnému může významně ovlivnit nejen průběh akutních potíží, ale i následnou kvalitu života nemocného. Autorka ve stručném přehledu předkládá popis nejčastěji používaných metod léčebné rehabilitace a apeluje na aktivní zapojení pacienta do jeho vlastní pohybové problematiky.

Sdělení z praxe

Neobvyklá příčina anginy pectoris

Unusual cause of angina pectoris

MUDr. Vladimír Rozsíval, CSc, MUDr. Miroslav Lojík

Med. Pro Praxi 2009; 6(6): 338-340

71letý nemocný prodělal před šesti lety chirurgickou revaskularizaci, když byla implantována a. mammaria na ramus interventricularis arterior (LIMA-RIA) pro stenózu proximální RIA. Několik posledních měsíců trpěl anginou pectoris, která se zhoršovala do nestability s nočními a klidovými bolestmi. Při koronarografii byl zjištěn dobře fungující bypass LIMA-RIA bez jakékoli abnormality v průběhu. Příčinou anginózních potíží byla těsná stenóza a. subclavia, která se nad podklíčkové tepně nacházela těsně před odstupem LIMA. Stenóza byla vyřešena implantací stentu. Měsíc po výkonu byl nemocný asymptomatický.

Výživa u …

Léčba warfarinem

Warfarin treatment

MUDr. Zuzana Grofová

Med. Pro Praxi 2009; 6(6): 341-343

Počet pacientů léčených antikoagulační terapií v současné době vzrůstá. Jsou používány léky působící proti účinkům vitaminu K na srážecí mechanizmy, např. warfarin. Vzhledem k tomu, že tento lék má mnoho interakcí s jinými léky a také s potravinami obsahujícími vitamin K (některá zelenina, některé rostlinné oleje), je důležité podat více správných informací o konzumaci vitaminu K.

Pro sestry

Potreba poznávania a učenia u pacienta s diabetes mellitus

The need for cognition and learning in patients with diabetes mellitus

PhDr. Ľudmila Majerníková, PhDr. Anna Hudáková

Med. Pro Praxi 2009; 6(6): 344-347

Edukácia diabetikov sa stáva nezanedbateľnou súčasťou komplexnej liečby. Diabetik sa stáva partnerom v liečbe a preberá i väčší podiel zodpovednosti za svoje zdravie. Dostáva sa v dnešnej dobe do nového postavenia. Nie trpiteľa, toho o kom sa rozhoduje, ale stáva sa tým, kto má právo, ale aj povinnosť ovplyvňovať svoje zdravie aj svoju chorobu. Úspech liečby diabetu a rozvoj komplikácií závisí hlavne na postoji pacienta k vlastnej chorobe, na ochote rešpektovať a dodržiavať odporúčania lekára a sestry, k čomu má napomôcť efektívna edukácia.

Informace

VI. ročník kongresu je již slušná tradice zaměřená na edukaci praktických lékařů a sester

Mgr. Michaela Majerová

Med. Pro Praxi 2009; 6(6): 348-349

Praha – Již tradičně se v prostorách pražského hotelu Olympik Tristar uskutečnil ve dnech 1.– 2. října VI. kongres praktických lékařů a sester. Akce se konala pod záštitou Interní kliniky 2. LF a FN v Motole Praha a organizace se ujala společnost Solen, s. r. o. Setkalo se zde na 300 praktiků a sester z různých koutů republiky, aby si vzájemně předali lékařské poznatky ze svého oboru.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.