Medicína pro praxi, 2010, číslo 11

reklama

Slovo úvodem

Smysl života ve stáří

MUDr. Jiřina Ondrušová

Med. Pro Praxi 2010; 7(11): 403

Přehledové články

Očkování proti žluté zimnici

Vaccination against yellow fever

MUDr.Dagmar Horáková, Ph.D., MUDr.Jana Vlčková

Med. Pro Praxi 2010; 7(11): 406-407

Žlutá zimnice je akutní horečnaté onemocnění virové etiologie, které se endemicky vyskytuje ve Střední Americe, v rovníkových oblastech Jižní Ameriky a Afriky. Jedinou specifickou prevencí tohoto onemocnění je očkování. Očkuje se živou lyofilizovanou vakcínou. Očkování je povinné pro cestovatele do většiny endemických oblastí. Očkování provádí pouze specializovaná a ministerstvem zdravotnictví schválená centra očkování a cestovní medicíny, která vystavují očkovací průkaz a Mezinárodní osvědčení o očkování nebo profylaxi se záznamem o provedeném povinném očkování.

Střevní mikroflóra, gastrointestinální ekosystém a probiotika

Intestinal microflora, gastrointestinal ecosystem and probiotics

prof.MUDr.Přemysl Frič, DrSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(11): 408-413

Střevní mikroflóra je postnatálně získaný orgán. Její metabolická činnost je srovnatelná s metabolizmem jater. Střevní mikroflóra vytváří se slizničním imunitním systémem a střevní slizniční bariérou vysoce integrovaný komplex, gastrointestinální ekosystém. Úplná morfologická a funkční vyzrálost jednotlivých složek vyžaduje četné interakce, mezi nimiž je křehká rovnováha. Jejich poruchy se uplatňují v patogenezi řady chorob. Probiotika stabilizují svými účinky jednotlivé složky gastrointestinálního ekosystému a přispívají k vytvoření fyziologické rovnováhy. Probiotika mají předpoklady stát se novou metodou biologické terapie.

Pokroky v léčbě dráždivého tračníku

Progress in therapy of irritable bowel syndrome

prof.MUDr.Jiří Ehrmann, CSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(11): 415-418

Dráždivý tračník je nejčastější funkční poruchou trávicího traktu. Je charakterizován bolestmi břicha a změnou tvaru a frekvence stolice. Současný výzkum je zaměřen zejména na studium viscerální hypersenzitivity a na teorii tzv. minimálního zánětu a neuroimunní interakce. Nicméně v klinické praxi stále zůstává farmakologická léčba IBS na úrovni léčby symptomatické, tj. zmírnění nebo odstranění bolesti, průjmu nebo zácpy a v podávaní farmak s antianxiózním, event. antidepresivním účinkem. Lékem první volby by dnes měl být sulprid, antagonista D1 a D3 receptorů, který je u nemocných s IBS předepisován v dávce 3krát denně 50–100 mg, a sice...

Varixy dolních končetin - diagnostika, léčba, recidiva

Varicose veins - diagnosis, therapy, recurrence

doc.MUDr.Jiří Herman, Ph.D.

Med. Pro Praxi 2010; 7(11): 420-422

Varixy dolních končetin patří mezi nejrozšířenější onemocnění s typickými příznaky. V diagnostice vystačíme s klinickým vyšetřením a event. s vyšetřením ultrazvukovým. Léčba se odvíjí od klinického obrazu a přání pacienta. Od konzervativní terapie přes kompresivní sklerotizaci k chirurgické léčbě, která může být klasická nebo endovenózní. Operace varixů je zatížena vysokým procentem recidivy, pro jejíž léčbu platí stejná pravidla.

Nízkomolekulární hepariny v ambulantní praxi

Low molecular weight heparins in outpatient practice

MUDr.Petr Kessler

Med. Pro Praxi 2010; 7(11): 424-428

V článku zaměřeném na ambulantní praxi je popsána struktura a funkce nízkomolekulárních heparinů (LMWHs), jejich farmakokinetika a monitorace, nejvýznamnější nežádoucí účinky a souhrn indikací. Jsou uvedena vybraná doporučení pro řešení krvácivých komplikací, laboratorní sledování, profylaxi a léčbu tromboembolické nemoci, předoperační přípravu u pacientů léčených warfarinem a jsou zmíněny zvláštnosti použití LMWHs během gravidity.

Hypertenze ve stáří

Hypertension in old age

MUDr.Ivan Řiháček, Ph.D., prof.MUDr.Miroslav Souček, CSc., MUDr.Petr Fráňa, Ph.D., MUDr.Martin Plachý

Med. Pro Praxi 2010; 7(11): 429-431

Ve vyspělých zemích neustále stoupá počet osob ve věku nad 65 roků. Hodnota krevního tlaku, zejména systolického, se s rostoucím věkem zvyšuje. Starší lidé s hypertenzí mají vyšší riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Bylo prokázáno, že léčba hypertenze starších osob zlepšuje jejich životní prognózu. Výběr antihypertenziva by se měl odvíjet od přidružených onemocnění a být stanoven individuálně. Léky první volby jsou nízké dávky diuretik, ACE inhibitory, sartany a blokátory kalciových kanálů. Léčba by měla začít nízkými dávkami, které se postupně zvyšují.

Mezioborové přehledy

Věkem podmíněná makulární degenerace sítnice (VPMD) Vliv Avilutu tbl. na změny tloušťky makuly sítnice, na změny vizu

Age-related macular degeneration (AMD)

a dotazníková metoda subjektivního hodnocení pacientů při dlouhodobém podávání preparátu MUDr.Vladimír Korda, Ph.D., MUDr.Jiří Spíšek

Med. Pro Praxi 2010; 7(11): 432-436

Věkem podmíněná makulární degenerace je nejčastější příčinou slepoty a je pravděpodobně hlavní příčinou ztráty zraku u pacientů starších 65 let. Počet lidí, nevidomých nebo slabozrakých v důsledku tohoto onemocnění, je vysoký a očekává se, že v budoucnu rapidně vzroste.

Řízení motorových vozidel u seniorů

Driving for seniors

MUDr.Jindra Svátová

Med. Pro Praxi 2010; 7(11): 437-439

Řízení motorových vozidel je významnou součástí života. Zůstat aktivním řidičem chce zůstat každý co nejdéle. Je tedy důležité zjistit, zda starší jedinci mohou v řízení pokračovat nebo zda je jejich účast v silničním provozu riskantní.

Léze v dutině ústní

Lesions in the oral cavity

MUDr.Martina Bienová, Ph.D., doc.MUDr.Dagmar Ditrichová, CSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(11): 439-442

Dutina ústní je zrcadlem stavu celého organizmu a její vyšetření je součástí základního dermatovenerologického vyšetření. V dutině ústní se může manifestovat svými symptomy celá řada chorob a patologických stavů. V přehledu jsou uvedena onemocnění rtů, bukální sliznice, dásní a jazyka. Při vzniku zánětů ústní sliznice se uplatňuje široké spektrum etiologických agens fyzikální, chemické nebo biologické povahy. Je popsán klinický obraz jednotlivých diagnóz a jsou zmíněny léčebné možnosti. Dále jsou uvedeny kožní choroby postihující sliznici dutiny ústní nebo retní červeň včetně autoimunitních bulózních onemocnění, polékových reakcí nebo onemocnění...

Ve zkratce

Vyšetřovací postupy a léčba bolestí kloubů

MUDr.Pavel Přikryl, MUDr.Tomáš Kocourek

Med. Pro Praxi 2010; 7(11): 443-445

Test

Autodidaktický test 9/2010

 

Med. Pro Praxi 2010; 7(11): 446


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.