Medicína pro praxi, 2010, číslo 12

reklama

Slovo úvodem

Krásné Vánoce

Mons. Jan Graubner

Med. Pro Praxi 2010; 7(12): 451

Přehledové články

Novinky a možnosti prevence a léčby osteoporózy v ambulanci praktického lékaře

Novelties and possibility of prevention and treatment in the outpatient clinic of general practicioner

MUDr.Mária Luchavová, MUDr.Ivan Raška, Ph.D.

Med. Pro Praxi 2010; 7(12): 455-460

Základem farmakoterapie osteoporózy je snížit riziko zlomenin. Adekvátní léčba osteoporózy má být uskutečněna u pacientů s vysokým absolutním rizikem zlomeniny a individualizována na základě etiologie osteoporózy, mechanizmu účinku léku a jeho bezpečnosti. Farmakologické spektrum léčby neustále narůstá, nabízí se nové formy aplikace léků v různých aplikačních schématech. Vzhledem k nutnosti dlouhodobé léčby je kladen důraz na minimalizaci nežádoucích účinků a zvýšení compliance pacienta.

Alergie na roztoče a plísně - novinky

Allergy to dust mites and moulds - news

MUDr.Martin Liška

Med. Pro Praxi 2010; 7(12): 462-465

Alergie na roztoče patří, spolu s polinózou, k nejčastějším inhalačním alergiím. Klinicky se může projevovat celoroční alergickou rýmou, úzký vztah má tato alergie k rozvoji průduškového astmatu nebo atopického ekzému. Na rozdíl od pylové alergie je kontakt s roztočovými alergeny možné významně ovlivnit, nicméně o klinické účinnosti a nutném rozsahu tzv. protiroztočových opatření se v současnosti široce diskutuje. Alergie na venkovní plísně je jedním z typů sezonní alergie, přičemž sezona plísní se z velké zčásti překrývá s pylovou sezonou. Interiérové plísně mohou u vnímavých osob rovněž vyvolávat potíže produkcí celé řady alergenů. Obě alergie...

Nesteroidní antiflogistika v gastroenterologii

Non-steroidal antiphlogistics in gastroenterology

doc.MUDr.Zdena Zádorová, Ph.D.

Med. Pro Praxi 2010; 7(12): 466-468

Většina peptických vředů, která nesouvisí s infekcí Helicobacter pylori (HP), je spojena s užíváním nesteroidních antiflogistik (NSAID). Peptické ulcerace při terapii NSAID jsou často asymptomatické, ale vředy způsobené NSAID mohou být komplikovány akutním krvácením, perforací nebo způsobit obstrukci gastrointestinálního traktu (GIT). U 15–45 % nemocných chronicky léčených NSAID jsou nalézány při endoskopii asymptomatické ulcerace.

Mezioborové přehledy

Současná mezinárodní doporučení pro diagnostiku a léčbu gonartrózy

Current international recommendations for the diagnosis and treatment of knee osteoarthritis

MUDr.Martina Olejárová, CSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(12): 470-474

Nová doporučení EULAR pro diagnostiku gonartrózy umožňují diagnostikovat toto onemocnění již v časných fázích na podkladě klinického obrazu, bez nutnosti průkazu rentgenových změn. Typickými symptomy jsou námahová bolest, pocit instability, krátká ranní ztuhlost nebo ztuhlost po inaktivitě a zhoršení funkce; typické objektivní projevy gonartrózy zahrnují krepitace, bolestivou či omezenou hybnost, přítomnost osteofytů nebo malého výpotku a kloubních deformit. Recentní doporučení OARSI pro léčbu gonatrózy a koxartrózy zahrnují celkem 25 opatření (12 nefarmakologických, 8 farmakologických a 5 chirurgických). Nefarmakologická doporučení jsou edukace...

Kopřivka v ordinaci praktického lékaře

Urticaria at a GP‘s surgery

doc.MUDr.Marie Viktorinová, CSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(12): 475-484

Klinická diagnóza kopřivky je snadná, obtížné může být odhalení vyvolávajících příčin. V článku je uveden přehled diagnostických postupů, používaných k etiopatogenetické diagnóze především akutních kopřivek a angioedému, s kterými pacient přichází k praktickému lékaři. Současně je uveden přehled léků, které se v současné době používají k léčbě kopřivky.

Roztroušená skleróza v ordinaci praktického lékaře

Multiple sclerosis in the general practicioner

doc.MUDr.Eva Havrdová, CSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(12): 485-488

Roztroušená skleróza (RS) je závažné neurologické onemocnění vedoucí bez léčby k nevratné invaliditě. Diagnostický proces může být v současné době velmi rychlý, pokud nejsou příznaky podceňovány a je na RS pomýšleno. Včasné zahájení léčby imunomodulací i včasné podání methylprednisolonu v akutní atace omezuje poškození nervové tkáně. Kvalita života pacienta je však závislá i na prevenci vedlejších účinků léčby a na léčbě symptomatické.

Sdělení z praxe

Kašel - příčina, diagnostika a léčba

The most frequent cause of cough and its treatment

MUDr.Hana Fojtů

Med. Pro Praxi 2010; 7(12): 489-492

Kašel je jednou z nejčastějších příčin návštěvy lékaře. Je to velmi důležitý obranný mechanizmus organizmu, ale také často velmi obtěžující symptom mnoha onemocnění. V článku je popsáno rozlišení jednotlivých forem kašle podle vzniku, příčin a možností diagnostiky jak v ordinaci praktického lékaře, tak i následných diagnostických možností specialistů s využitím paraklinických vyšetřovacích metod.

Ve zkratce

Pruritus v ambulanci praktického lékaře

Pruritus at a GP‘s surgery

MUDr.Hana Jedličková

Med. Pro Praxi 2010; 7(12): 493-497

Pruritus je specifický počitek, vnímaný jako velmi nepříjemný a obtěžující, který vede k nutkavému škrábání; při delším trvání pacienta neurotizuje. Pruritus může být způsoben řadou odlišných příčin, k nejčastějším patří ekzémy, alergické reakce, infekční a parazitární onemocnění, metabolická onemocnění a tumory.

Výživa u …

Výživa u stomatitid

Nutrition in stomatitis

MUDr.Zuzana Kala Grofová

Med. Pro Praxi 2010; 7(12): 498-500

Stomatitis je zánět sliznice kterékoli struktury v dutině ústní. Může postihovat tvář, dáseň, jazyk, rty, spodinu dutiny ústní nebo patro. Zánět může být způsoben lokálními podmínkami v ústní dutině, například špatnou orální hygienou, špatně padnoucími zubními náhradami, popálením horkým jídlem nebo nápoji, chronickým přednostním dýcháním ústy při omezené průchodnosti nosu, což způsobuje suchost sliznice a její zvýšenou zranitelnost. Dalšími příčinami mohou být celkové faktory – určitý typ léčby (např. onkologická), některé léky, alergické reakce nebo infekce. Onemocnění je bolestivé a pacienti proto často omezují příjem stravy. Při prolongovaném...

Pro sestry

Úloha sestry v prevenci kardiovaskulárních onemocnění

The role of the nurse in preventing cardiovascular diseases

Adéla Vilánková, DiS., MUDr.Martina Prusíková, MUDr.Michal Vrablík, Ph.D., prof.MUDr.Richard Češka, CSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(12): 501-503

Kardiovaskulární onemocnění představují i přes moderní možnosti léčby stále nejčastější příčinu nemocnosti a úmrtnosti v Česku. Je řada možností, jak riziko jejich manifestace snížit. Zdravotní sestra může zajistit řadu úkolů nezbytných pro úspěch prevence kardiovaskulárních onemocnění. Její úloha začíná podílem na vyšetření nemocného a stanovení jeho rizika, pokračuje edukací pacienta o principech zdravého životního stylu včetně aktivní propagace nekuřáctví a končí monitorací dodržování doporučených opatření a jejich průběžnou úpravou dle aktuálních potřeb. Mnohdy je to právě motivační a edukační práce sestry, která rozhoduje o dlouhodobém...

Informace

Účastníci kongresu se setkali jak na přednáškovém sále, tak U Chcípáka

Mgr.Michaela Majerová

Med. Pro Praxi 2010; 7(12): 504-505

Praha – Hotel Olympik Tristar po sedmé přivítal praktické lékaře a sestry. V již tradiční podzimní dobu, 21.–22. října 2010, navštívilo VII. kongres praktických lékařů a sester téměř 300 účastníků z celé České republiky. Pořadatelem dvoudenní akce byla klinika kardiologie IKEM Praha a organizace se tradičně ujala společnost Solen.

Test

Autodidaktický test 10/2010

Med. Pro Praxi 2010; 7(12): 506


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.