Medicína pro praxi, 2010, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

doc.MUDr.Romana Ryšavá, CSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(2): 51

...je mou milou povinností se s vámi na tomto místě podělit o některé medicínské postřehy a reakce, se kterými jsme se na poli nefrologie v poslední době setkali...

Přehledové články

Diagnostika a léčba lymfedému

Diagnosis and treatment of lymphoedema

MUDr.Kateřina Klauzová, MBA

Med. Pro Praxi 2010; 7(2): 53-57

Lymfatický systém je součástí oběhového a imunitního systému. Selháním mízního systému vzniká lymfedém, je způsobený nerovnováhou mezi transportní kapacitou lymfatického systému a objemem vzniklé lymfy. Lymfedém je závažné, chronicky probíhající onemocnění. Postihuje zejména končetiny. Příčiny lymfedému jsou vrozené (primární) a získané (sekundární). Nejspolehlivější a nejobjektivnější diagnostickou metodou je třífázová radionuklidová lymfografie (lymfoscintigrafie). Léčba lymfedému je komplexní, zahrnuje manuální mízní drenáž, intermitentní přístrojovou pneumatickou kompresi, kompresivní vícevrstevné bandážování a rehabilitační cvičení s bandáží....

Komplexní léčba diabetika v ordinaci praktického lékaře

Complex treatment of a diabetic patient in a GP‘s surgery

MUDr.Igor Karen, MUDr.Zdeněk Hamouz

Med. Pro Praxi 2010; 7(2): 58-63

Diabetes mellitus (DM) je v posledních letech narůstajícím celospolečenským problémem jak ve vyspělých, tak i rozvojových státech světa. Může to působit již jako klišé. ČR má v péči o diabetického pacienta co dohánět. Od začátku letošního roku mohou tedy VPL (všeobecný praktický lékař) léčit ve svých praxích nekomplikované diabetiky 2. typu. Dosud za tuto práci nebyli honorováni a navíc toto nebylo zohledněno zdravotními pojišťovnami v rámci regulací. Někdy spíše paradoxně byli penalizováni vyššími náklady na laboratoře a léky. V celkovém efektu to bylo pro praktické lékaře spíše demotivující. Od 1. 1. 2010 se všeobecným praktickým lékařům...

Anémie při chorobách gastrointestinálního traktu

A cause of anemia by gastro-intestinae tract diseases

MUDr.Oldřich Stibůrek

Med. Pro Praxi 2010; 7(2): 64-68

Anémie je jedním z vůbec nejčastějších onemocnění lidstva. Podle mechanizmu vzniku rozeznáváme dva typy anémie: z poruchy tvorby hemoglobinu či erytrocytů a ze zvýšené ztráty erytrocytů. S oběma typy se velmi často setkáváme při onemocnění gastrointestinálního traktu. Příčinou anémií při chorobách GIT může být nedostatek železa (jeho ztráty při chronickém krvácení, porucha jeho vstřebávání, či distribuce v organizmu) případně nedostatek vitaminu B12 a/nebo folátu. S anémií se rovněž můžeme setkat při hypersplenizmu jako důsledku jaterní cirhózy a v neposlední řadě bývá příčinou anémie, často až ve fatální podobě, krvácení do GIT (akutní, či...

Specifika ischemické choroby dolních končetin u pacientů s diabetem

Specifics of Peripheral Vascular Disease by the diabetics

MUDr.Jarmila Indráková

Med. Pro Praxi 2010; 7(2): 69-73

Ischemickou chorobou dolních končetin (ICHDK) trpí odhadem 20 % nemocných starších 70 let. Ve svých méně pokročilých fázích (stadium I. a II. dle Fontainovy klasifikace) především prediktorem zvýšené kardiovaskulární mortality pro vysokou pravděpodobnost současné ischemické choroby srdce a mozku. Pokročilejší stadia choroby limitují prognosticky nemocného a zásadně ohrožují kvalitu života nejen možnou amputací končetiny. U diabetiků je cca 5× vyšší riziko manifestní ICHDK a pravděpodobnost vzniku gangrény 20násobná oproti pacientům bez cukrovky. Výskyt ICHDK v populaci diabetiků 2. typu činí kolem 30 %. Přibližně 40–60 % netraumatických...

Mezioborové přehledy

Periorálna dermatitida

Perioral dermatitis

MUDr.Andrea Hradiská

Med. Pro Praxi 2010; 7(2): 74-75

Periorálna dermatitida je chronické ochorenie, pre ktoré je typická tvorba červených papul, pustul či papulopustul na erytematóznej spodine. Pacienti subjektívne udávajú pocity napätia, pálenia a svrbenie. Príčina ochorenia nie je celkom objasnená. Základom liečby je odstránenie vyvolávajúcej príčiny, hlavne vynechanie lokálnych kortikosteroidov.

Specifika a rozdíly ve vyšetřování a v přístupu k pacientům s akutní nebo chronickou bolestí

Specific features and differences in the examination of and approach to patients with acute or chronic pain

prof.MUDr.Jaroslav Opavský, CSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(2): 76-79

Centrum léčby bolestivých stavů a pohybových poruch, Olomouc Akutní bolest je symptomem, který ve většině případů nese informaci o poškození organizmu a neovlivňuje dlouhodobě psychický stav a sociální podmínky nemocného. Chronická bolest je stavem, který komplexně zasahuje do bio-psycho-sociální integrity jedince a promítá se do psychologické a sociální oblasti pacienta. Chronické algické syndromy jsou provázeny patofyziologickými změnami, proto je potřebná znalost patofyziologické klasifikace bolesti. Při odběru anamnézy i stanovování diagnózy a typu chronické bolesti je nezbytný nejen detailní popis bolesti, ale i zaměření na psychologické...

Vybrané akutní stavy v otorinolaryngologii

Selected acute conditions in otorhinolaryngology

MUDr.Pavla Urbánková, MUDr.Libor Urbánek

Med. Pro Praxi 2010; 7(2): 80-83

Některé akutní stavy v otorhinolaryngologii mohou vést ve velmi krátké době k ohrožení života. V článku jsou uvedeny typické projevy jednotlivých onemocnění a nejdůležitější kroky v terapii s důrazem na úkony v rámci první pomoci a přednemocniční fáze léčby.

Sdělení z praxe

Případ bronchitidy s protrahovaným průběhem

The case of bronchitis with prolonged course

MUDr.Šárka Pokorná

Med. Pro Praxi 2010; 7(2): 84-85

Na kašel a dušnost si pacienti v ordinacích praktických lékařů a následně ambulantních specialistů stěžují velmi často. Diferenciální diagnostika je široká a zahrnuje problematiku onemocnění plic, kardiovaskulárního aparátu, onemocnění krve, nervové soustavy… Lékař již z prvního kontaktu s pacientem může vyvodit nejpravděpodobnější příčiny obtíží, které pak cílenými dotazy upřesní a následně fyzikálním vyšetřením a dalšími metodami potvrdí. Kladené otázky, jakkoli se zdají být přesně formulované, mohou však někdy odvést od správné diagnózy a způsobit i přehlédnutí stavu potenciálně ohrožujícího život, jak tomu bylo i v tomto předkládaném...

Ve zkratce

Aneuryzma břišní aorty

MUDr.Miroslav Chochola, CSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(2): 86-87

Aneuryzma břišní aorty (AA) je definováno jako ireverzibilní rozšíření průměru aorty na dvojnásobek normálních hodnot (obrázek 1); infrarenální úsek je místem nejčastějšího výskytu výdutě. Je nutné odlišit tzv. ektázii (rozšíření, které nedosahuje 50 % předpokládaného průměru tepny) a arteriomegalii (stav pokud rozšíření tepny postihuje její celou délku).

Vyšetřovací metody

CT - základy vyšetření, indikace, kontraindikace, možnosti, praktické zkušenosti

CT - basic of survey, indications, contra-indication, possibilities, practical experience

MUDr.Věra Peterová, CSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(2): 90-94

Vyšetření pomocí výpočetní tomografie (CT) je založeno na měření absorpce svazku rentgenového záření v tenké vrstvě vyšetřované oblasti těla. CT přístroj tvoří systém rotující rentgenky a sektoru detektorů na obvodu vyšetřovacího kruhu CT přístroje (gantry). Matematickým výpočtem je určena výše absorpce rentgenového záření, zobrazená v odstínech šedi. K určení rozsahu denzity (míry absorpce a rozptylu záření) v dané oblasti se používají Hounsfieldovy jednotky (HU). V článku jsou rozebrány typy CT vyšetření, jeho indikace v jednotlivých částech těla, příprava nemocného před vyšetřením, možnosti použití kontrastní látky.

Pro sestry

Psychosociální podpora u pacientů s autoimunitním onemocněním - s revmatoidní artritidou

Psychosocial support for patients with autoimmune disease - rheumatoid arthritis

PhDr.Jana Haluzíková, Ph.D., PhDr.Zdeňka Římovská, Ph.D.

Med. Pro Praxi 2010; 7(2): 88-89

Revmatoidní artritidu (RA) řadíme k chronickým zánětlivým onemocněním. Jedná se o zánětlivé postižení kloubů, doprovázené bolestí a ranní ztuhlostí kloubů. V průběhu onemocnění dochází ke komplikacím, které vznikají při samotné léčbě, dále dochází k deformitám kloubů a dalším orgánovým onemocněním. Cílem léčby je potlačení klinických projevů kloubního zánětu či orgánových změn. Součástí léčby je rehabilitace. Důležitý je i psychosociální přístup k nemocným.

Test

Autodidaktický test 2/2010

-

Med. Pro Praxi 2010; 7(2): 95

-


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.