Medicína pro praxi, 2010, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Jak pečovat o pacienta, který nemá domov?

MUDr.Libor Kvapil

Med. Pro Praxi 2010; 7(3): 99

Lidé bez domova se vyskytují běžně i ve vyspělých a bohatých státech, v naší zemi se jako závažný jev významněji objevili až po sametové revoluci v roce 1989. Lidé se stávají bezdomovci z nejrůznějších důvodů – příčinou je často alkohol, někdy drogy, jindy trestná činnost a návrat z vězení, rozpad manželství, ztráta zaměstnání, gamblerství, krach v podnikání, neplnění platby alimentů nebo jiných závazků a následná sociální degradace. Vytvářejí zvláštní sociální skupinu, jejímž členům je společné to, že jsou bez prostředků a bez trvalého bydliště. V jejich obtížné situaci se jim snaží pomáhat sociální pracovníci a různé instituce vydáváním...

Přehledové články

Problematika v poskytování závodní preventivní péče v praxi

Issues concerning occupation health services

MUDr.Kateřina Pavlíčková

Med. Pro Praxi 2010; 7(3): 101-104

Autorka popisuje problematiku poskytování závodní preventivní péče, legislativní úskalí, náplň komplexní závodní preventivní péče. Upozorňuje na důležitá fakta při uzavírání smluvních vztahů o poskytování závodní preventivní péče, formální náležitosti vedení zdravotní dokumentace, vystavování posudků o zdravotní způsobilosti k práci vycházející z praxe.

Diuretika u hypertenze

Diuretics in hypertension

doc.MUDr.Jiří Špác, CSc., prof.MUDr.Miroslav Souček, CSc., MUDr.Bohuslav Kianička

Med. Pro Praxi 2010; 7(3): 105-110

Diuretika jsou jedním z nejdéle používaných lékových skupin v léčbě hypertenze, v klinické praxi jsou používány od r. 1957 a za svůj objev vděčí výzkumu v oblasti antibakteriálních sulfonamidů prováděných v 50. letech minulého století v laboratořích firmy Merck Sharp and Dohme.

Metabolický syndrom, jeho diagnostika a možnosti léčby

The metabolic syndrome, its diagnosis and treatment

MUDr.Petr Sucharda, CSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(3): 111-114

Současná „harmonizovaná“ definice metabolického syndromu je výsledkem řady desetiletí zkoumání rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění, zejména inzulinové rezistence a abdominálního ukládání tukové tkáně. Metabolický syndrom není novou nemocí, ale důrazným upozorněním na vysoce rizikový kardiometabolický profil nemocného. K diagnóze metabolického syndromu stačí běžná biochemická vyšetření, stanovení kazuálního krevního tlaku a změření obvodu břicha. Nejúčinnější léčbu všech složek metabolického syndromu představuje bariatrická/metabolická chirurgie.

Recidivující infekce a možnosti jejich ovlivnění imunomodulací

within the comprehensive treatment for recurrent infections.

doc.MUDr.Jaromír Bystroň, CSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(3): 115-121

FN Olomouc Autor předkládá přehled základních příčin recidivujících infekcí a možnosti jejich léčení. Klade důraz především na snahu o identifikaci příčiny onemocnění a z toho vyplávající kauzální léčbu a dostatečnou rekonvalescenci. V další části pak předkládá přehled současných možností imunomodulační léčby v rámci komplexní léčby recidivujících infekcí.

Vyšetření a léčba bolestí zad z pohledu fyzioterapie

Examination and treatment of back pain from the perspective of physiotherapy

MUDr.Stanislav Horák, Mgr.Jana Tomsová

Med. Pro Praxi 2010; 7(3): 122-125

Za nejčastější příčiny bolestí páteře jsou považovány mechanické poruchy a degenerativní změny pohybového segmentu. Přetěžování páteře, svalů, ligamentózního aparátu a dalších součástí segmentů páteře vedou k mechanickým poruchám s výslednou bolestí a reflexními změnami. Bolest je lokalizována do určitého segmentu páteře, přičemž primární porucha funkce může být jiná. Proto bychom při vyšetření bolesti zad měli zhodnotit funkčnost celé páteře a okolních struktur. Jsme zahlceni nejrůznějšími příručkami, které se snaží nám poskytnout radu, jak pečovat o svou páteř a svaly, ať již se jedná o posilování jednotlivých svalových skupin nebo protahování...

Předoperační a perioperační péče u nemocného s revmatickým onemocněním

Preoperative and perioperative care in patient with rheumatic disease

MUDr.Martina Skácelová, doc.MUDr.Pavel Horák, CSc., doc.MUDr.Jiří Gallo, Ph.D., MUDr.Andrea Smržová

Med. Pro Praxi 2010; 7(3): 125-129

Předoperační příprava a hodnocení operačního rizika u pacienta s revmatickým onemocněním probíhá v úzké spolupráci s revmatologem. Bezprostřední předoperační hodnocení zahrnuje anamnézu, laboratorní a fyzikální vyšetření s vyhodnocením kardiovaskulárního, renálního a periferně cévního rizika nemocného, vyhodnocení anesteziologického rizika, u pacientů s revmatoidní artritidou je rovněž důležité zhodnocení postižení krční páteře. Složitou problematiku představuje podávání léčiv před a po operaci. U nemocných léčených dlouhodobě kortikoidy se doporučuje podání 100 mg hydrokortizonu i. v. s možným opakováním dávky po 8 hodinách nebo kontinuální...

Nové trendy v očkování dospělé populace

New trends in immunization of adult population

prof.MUDr.Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Med. Pro Praxi 2010; 7(3): 129-132

Očkování patří mezí nejúčinnější veřejno-zdravotnická opatření. Systém očkování v České republice má dlouholetou tradici. Nové poznatky jsou průběžně aplikovány a ovlivňují zejména pediatrickou praxi, ale promítají se i do preventivních programů praktických lékařů pro dospělé. Od 1. 1. 2010 byla zavedena v plošném, ale nepovinném režimu konjugovaná vakcína proti pneumokokům. Zavádění dalších nových vakcín je limitováno zejména ekonomickými aspekty. V globálním měřítku se kromě vakcín proti infekčním chorobám postupně objevují i vakcíny protinádorové, proti kouření a další.

Mezioborové přehledy

Komplikace rinosinusitid

Complications of rhinosinusitis

MUDr.Petr Schalek

Med. Pro Praxi 2010; 7(3): 133-134

I v současné době představují komplikace rinosinusitid velmi závažný, život ohrožující stav. Nekomplikovaná akutní rinosinusitida je zcela v kompetenci praktických lékařů. Je však nutné, aby lékaři první linie byli schopni včas rozpoznat známky hrozící komplikace a nemocného doporučit na specializované pracoviště. Komplikace rinosinusitid se tradičně dělí na očnicové, intrakraniální a kostní.

Akutní a akutně recidivující infekce močových cest

Acute and recurrent acute urinary tract infections

doc.MUDr.Miroslava Horáčková, CSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(3): 135-138

V předloženém souhrnu jsou analyzovány epidemiologie, etiologie, etiopatogeneze, klinický obraz, léčba a profylaxe akutních a akutně recidivujících forem infekce močových cest. Pro klinický pohled na tuto problematiku je využito nejužitečnějšího rozdělení na formy nekomplikované a komplikované, přičemž jsou zdůrazněny rozdíly v terapeutickém přístupu k oběma formám akutní a akutně recidivující infekce močových cest.

Demence

Dementia

doc.MUDr.Iva Holmerová, Mgr.Martina Mátlová, MUDr.Hana Vaňková, MUDr.Božena Jurašková

Med. Pro Praxi 2010; 7(3): 139-144

Autorky připomínají závažnost problematiky demencí a nejčastější příčiny Alzheimerovy choroby v souvislosti se stárnutím populace v Evropě i v České republice. Neurodegenerativní onemocnění, zejména onemocnění způsobující demenci budou pravděpodobně příčinou největší zátěže onemocnění v tomto století. Dále je podána stručná charakteristika syndromu demence, který představuje porucha kognitivních funkcí, soběstačnosti a další psychiatrická symtomatologie a poruchy chování. Stručně je charakterizována také současná strategie České alzheimerovské společnosti P-PA-IA, která vychází z potřeb pacientů s demencí v jednotlivých stadiích, jedná se...

Sdělení z praxe

Orlistat v terapii obezity

Orlistat in obesity treatment

MUDr.RNDr.Tomáš Brychta, Ph.D., MUDr.Svetlana Brychtová, Ph.D.

Med. Pro Praxi 2010; 7(3): 145-147

i ekonomické důsledky, v poslední době se stává druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po kouření. Léčba obezity má být komplexní a zahrnovat kromě diety a změn pohybového a behaviorálního režimu i farmakoterapii, případně bariatrickou chirurgii. V současnosti jsou doporučovány k dlouhodobé terapii obezity dvě látky, a to sibutramin a orlistat. Tato antiobezitika spolehlivě zajistí hmotnostní úbytek a jsou dostačující ke zlepšení zdravotního stavu a snížení rizika řady chronických komplikací, přičemž jejich nežádoucí účinky jsou minimální a většinou přechodné. V tomto roce byl u nás uveden na trh další orlistat a to pod názvem Alli a je k dostání...

Výživa u …

Enterální a parenterální výživa u diabetu

Enteral and parenteral nutrition in diabetes

prof.MUDr.Luboš Sobotka, CSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(3): 149-151

Nutriční podpora enterální a parenterální výrazně zlepšila prognózu nemocných, kteří bez této podpory v minulosti umírali. Je možno ji podávat nemocným trpícím jakýmkoliv onemocněním. Proto ani diabetes mellitus není překážkou k poskytování plné nutriční podpory. U diabetiků I. typu je zejména nutno dodávat dostatečné množství exogenního inzulinu. Metoda jeho podávání je závislá na celkovém stavu nemocného, přítomnosti zánětu a metodě nutriční podpory a na ostatních podmínkách. U diabetika II. typu je během akutního stavu indikováno vždy vysazení perorálních antidiabetik. Nutriční podpora je u tohoto typu diabetu (zvláště pokud je spojen s...

Pro sestry

Stáří a co dál ?

Old age and what next ?

Eva Lenochová, DiS.

Med. Pro Praxi 2010; 7(3): 152-154

Populace v ČR stárne, je to obecný demografický trend, bohužel však senioři nemají stále dostatek informací o službách, popř. mají zkreslené informace o určitých službách a možnostech. Často se senior a návazně jeho rodina dostává do situace, kdy musí řešit zdravotní či sociální problémy svého blízkého a neví kudy kam. Otázkou je, zda chybí ucelený informační systém o službách či je to neochotou a přístupem pracovníků příslušných služeb ? Staří je označení pozdních fází ontogeneze, přirozeného průběhu života. Vzniká v důsledku funkčních i morfologických změn probíhajících druhově specifickou rychlostí – od několika hodin až desítek let....

Test

Autodidaktický test 3/2010

-

Med. Pro Praxi 2010; 7(3): 155

-


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.