Medicína pro praxi, 2010, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Ctností lodi je udržet se na hladině a plout, ctností lékaře je schopnost léčit

Mgr.Jana Heřmanová

Med. Pro Praxi 2010; 7(4): 159

Když jsem byla požádána o napsání „úvodníku“ do tohoto čísla, přemýšlela jsem, na který článek upozorním, k jaké problematice se vyjádřím, co „chytrého“ napíšu o bércových vředech a chronické bolesti, moderních materiálech k hojení ran či výživě u onkologicky nemocných. Vzhledem k širokému spektru nabízených témat, ale zejména s ohledem na mé profesní aktivity v průběhu dvou uplynulých týdnů, jsem se nakonec rozhodla psát o etice ctností a o tom, jak je důležitá vzájemná důvěra a spolupráce mezi lékaři a sestrami. Těmi profesními aktivitami nebylo nic menšího než účast na státní závěrečné zkoušce absolventů kombinované...

Přehledové články

Perioperační překlenutí perorální antikoagulační léčby u pacientů vyžadujících operační výkon

Perioperative bridging of peroral anticoagulant therapy in patients requiring surgery

doc.MUDr.Věra Krčová, CSc., MUDr.Antonín Hluší

Med. Pro Praxi 2010; 7(4): 161-162

Příprava pacientů na dlouhodobé antikoagulační léčbě k nejrůznějším invazivním výkonům vyžaduje pečlivé zvážení možných komplikací spojených s chirurgickým výkonem i se základním onemocněním, pro které je perorální antikoagulační léčba indikována. Z chirurgického hlediska jsou obávané krvácivé komplikace, stran základního onemocnění naopak recidiva tromboembolické nemoci. Správná příprava vyžaduje multioborovou spolupráci. Výkony s nízkým rizikem krvácení nevyžadují přerušení antikoagulační léčby, naopak u operací s vysokým rizikem krvácivých komplikací je nutno perorální antikoagulační léčbu přerušit a u vysoce rizikových pacientů s tromboembolickými...

Prevence žilního tromboembolizmu

Prevention of venous thromboembolism

MUDr.Jaromír Gumulec

Med. Pro Praxi 2010; 7(4): 163-167

Hluboká žilní trombóza a plicní embolizace jsou významný zdravotnický problém s potenciálně fatálními následky. S rostoucím věkem se riziko žilního tromboembolizmu zvyšuje a je prokázaný fakt, že většina hospitalizovaných pacientů má nejméně jeden rizikový faktor žilního tromboembolizmu. Bez tromboprofylaxe je incidence objektivně prokázané, během hospitalizace vzniklé hluboké žilní trombózy u pacientů interních oborů a všeobecné chirurgie asi 10–40 % a u pacientů podstupujících elektivní ortopedické výkony 40–60 %. Dále bylo prokázáno, že primární tromboprofylaxe, je-li vedena nízce dávkovaným nefrakcionovaným heparinem, nízkomolekulárním...

Racionální diagnostika a léčba nemocí štítné žlázy

Rational diagnostics and treatment of diseases of the thyroid gland

MUDr.Jan Jiskra, Ph.D.

Med. Pro Praxi 2010; 7(4): 167-172

indikovaná nebo nesprávně vedená léčba – především předávkování tyreoidálními hormony u osob vyššího věku – může mít pro pacienty negativní důsledky. Základem racionální léčby je přesná diagnostika včetně určení etiologie subklinického onemocnění. Léčba by měla být indikována individuálně, s přihlédnutím k věku a dalším okolnostem, a pacienti by měli být vždy sledováni. U osob nad 80 let bychom se měli vyhnout předávkování levotyroxinem a častěji přistoupit k léčbě subklinické hypertyreózy.

Alergenová imunoterapie - praktické aspekty

Allergen immunotherapy

doc.MUDr.Petr Kučera, Ph.D.

Med. Pro Praxi 2010; 7(4): 174-176

Specifická imunoterapie je léčebný postup s preventivními rysy, redukuje příznaky vyvolané alergenem a snižuje spotřebu symptomatické léčby. Hlavní indikace jsou alergická rinokonjunktivitis, dále bronchiální astma spojené s alergickou rinitidou a závažné reakce hypersenzitivity vyvolané alergií na jed blanokřídlého hmyzu.

Systémový lupus erythematodes - prototyp autoimunitní choroby, diagnostika a léčba

Systemic lupus erythematosus - a prototype of the autoimmune disorder, diagnosis, therapy

doc.MUDr.Pavel Horák, CSc., MUDr.Martina Skácelová, MUDr.Andrea Smržová, doc.MUDr.Josef Zadražil, CSc., MUDr.Hana Ciferská, MUDr.Tomáš Tichý, MUDr.Zuzana Heřmanová, Mgr.Kateřina Langová, MUDr.Martin Žurek

Med. Pro Praxi 2010; 7(4): 177-182

Autoimunita je proces, při kterém reagují některé složky imunitního systému se strukturami vlastního organizmu a zpravidla je tím poškozují. Systémový lupus erythematodes představuje prototyp autoimunitní orgánově nespecifické choroby. Postihuje nejčastěji mladé ženy. Jedná se o vysoce heterogenní onemocnění s různým klinickým obrazem a průběhem. Důležitou roli v diagnostice lupusu hraje správná identifikace autoimunitních klinických projevů, stanovení protilátkového profilu, aktivity choroby a stupně orgánového postižení. Terapie závažných forem SLE patří do rukou odborníka. Osu léčby představují glukokortikoidy, antimalarika, imunosupresivní...

Mezioborové přehledy

Bércové vředy a chronická bolest

Leg ulcers and chronic pain

MUDr.Olga Haklová

Med. Pro Praxi 2010; 7(4): 182-184

Multifaktoriální etiologie bércových vředů vyžaduje komplexní léčbu. Podle současných doporučení by měla zahrnovat v první řadě kauzální terapii a vzhledem k chronickému algickému stavu, jehož průběh je často zhoršován akutní bolestí při převazech či zákrocích účinnou farmakoanalgezií.

Dermatomykózy

Dermatomycoses and onychomycoses

MUDr.Magdalena Skořepová, CSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(4): 185-188

Článek uvádí stručný přehled nejčastějších kožních mykóz, se kterými je možno se setkat v ordinaci pro dospělé. Podle etiologie jsou rozděleny na dermatofytózy, kandidózy a keratomykózy. Jsou popsány charakteristické klinické obrazy, diferenciálně diagnostická problematika a nástin terapie.

Ve zkratce

Výběr terapeutických krytí v jednoduchém přehledu (podle stadia chronických ran)

Choice of therapeutical dressing in the simple summary (according to stadium chronicle wounds)

Mgr.Markéta Koutná, Bc.Lenka Šeflová

Med. Pro Praxi 2010; 7(4): 189-195

Účelem této prezentace je nabídnout stručný a přehledný návod k lokální terapii chronických ran. V přehledu nabízíme některé ze zástupců generických skupin obvazových materiálů s využitím dle typu rány. Prezentace je určena především pro zdravotníky (lékaře a sestry), kteří se věnují hojení ran jako doplňující činnosti kromě svého základního zaměření.

Výživa u …

Doporučené postupy ESPEN pro enterální a parenterální výživu v onkologii

ESPEN Guidelines on enteral and parenteral nutrition in oncology

MUDr.Zuzana Grofová

Med. Pro Praxi 2010; 7(4): 196-198

pro použití perorálních nutričních doplňků (PND) a sondové výživy u onkologických pacientů. Byly vyvinuty interdisciplinární skupinou expertů v souladu s oficiálně přijatými standardy a jsou založeny na všech relevantních publikacích od roku 1985. Byly diskutovány a přijaty v konsenzus-konferenci. Cílem DP pro parenterální výživu (PV) je poskytnout doporučení založená na důkazech pro použití parenterální výživy u pacientů s nádory. Byly vyvinuty stejným způsobem jako DP pro EV a mnoho závěrů je společných. Plné znění je dostupné na www.espen.org v angličtině včetně veškeré použité literatury a na www.skvimp.cz v češtině. Vydání v časopisech:...

Pro sestry

Využití kinezioterapie v domácí péči

Use kinesiotherapy in home care

Mgr.Monika Valešová, MUDr.Jiří Valeš

Med. Pro Praxi 2010; 7(4): 199-200

Na celém světě stoupá zájem o zdraví seniorů. Nezastupitelnou roli v prožívání aktivního a důstojného stáří hraje správně zvolená životospráva a pohybová aktivita. Pravidelná kinezioterapie vede ke kvalitnímu stáří a oddaluje závislost na druhé osobě, snižuje rizika některých chorob a jejich komplikací. Pohyb má blahodárný vliv na psychiku a přináší radost a prožitek cvičícího seniora.

Test

Autodidaktický test 4/2010

-

Med. Pro Praxi 2010; 7(4): 201

-


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.