Medicína pro praxi, 2010, číslo 6-7

reklama

Slovo úvodem

Český den proti rakovině

MUDr. Vladimíra Stáhalová

Med. Pro Praxi 2010; 7(6-7): 251

Přehledové články

Proč je výskyt klíšťové meningoencefalitidy v České republice stále vysoký ?

Why is the incidence of tick-borne meningoencephalitis in the czech republic still high ?

prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(6-7): 254-256

V posledních 70 letech byla klíšťata potvrzena jako přenášeči čtyř původců nákaz, jimiž může v České republice onemocnět člověk. Z nich nejzávažnější je virus klíšťové meningoencefalitidy, kterou každý rok onemocní v ČR i více než 700 osob, převážně středního a vyššího věku. Z nich 2–4 ročně nemoci podlehnou a desítky dalších mají celoživotní následky. Spolehlivou ochranou dětí i dospělých je očkování inaktivovanou vakcínou, které zaručuje, že po podání základních tří dávek nedojde aspoň 3 roky k onemocnění. Pokud se výrazně nezvýší proočkovanost zvláště starší generace některou z těchto vakcín, zůstane výskyt této nebezpečné neuroinfekce...

Léčba hypertenze v každodenní praxi

Management of hypertension in everyday practice

prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA

Med. Pro Praxi 2010; 7(6-7): 257-262

Práce uvádí základy léčby hypertenze včetně nefarmakologické léčby. Hlavní pozornost je věnována farmakoterapii, která se opírá o inhibitory ACE, AT1 blokátory, diuretika, blokátory kalciových kanálů a betablokátory. Autor uvádí, kdy zahajovat farmakoterapii, a také cíle léčby hypertenze. Článek obsahuje i základy kombinační léčby. Jsou uvedeny preference antihypertenzní léčby podle směrnic Evropské společnosti pro hypertenzi 2007 a také naléhavé a možné kontraindikace hlavních skupin antihypertenziv. Jsou také obsaženy základy hypolipidemické léčby u hypertoniků a cílové hodnoty celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu. Zvláštní pozornost je...

Spolupráce praktického lékaře se specialistou v péči o nemocné na dialýze

Co-operation of general practitioner and specialist in care for dialysed patients

MUDr. Jitka Řehořová, MUDr. Soňa Štěpánková, MUDr. Jakub Ševčík

Med. Pro Praxi 2010; 7(6-7): 263-267

Konečné selhání ledvin je onemocnění s dalekosáhlými medicínskými, sociálními i ekonomickými následky. V ČR je přes 8 000 nemocných s terminálním selháním ledvin. Renální onemocnění je mnohdy pro oligosymptomatologii diagnostikováno pozdě nebo vůbec. Každý 10. člověk má některou z forem renálního onemocnění. Zásadní je spolupráce praktického lékaře v provádění preventivních prohlídek (jednoduché vyšetření moče, krevního tlaku a krve) a tím včasný záchyt renálního onemocnění. V případě léčby terminálního selhání ledvin je nezbytná spolupráce praktického lékaře a dialyzačního střediska. Díky medicínským pokrokům – „dialýza pro všechny“...

Gastrointestinální imunitní systém

Gastrointestinal immune system

MUDr. Filip Závada, Ph.D.

Med. Pro Praxi 2010; 7(6-7): 268-269

Přehledový článek seznamuje čtenáře se základními komponentami gastrointestinálního imunitního systému, který je propojen s ostatními slizničními imunitními systémy ve funkční celek. Nejvýznamnějšími komponentami tohoto systému jsou Peyerovy pláty, lamina propria a intraepiteliální lymfocyty. Mezi těmito součástmi probíhají doposud ne zcela přesně prozkoumané interakce, které zajišťují složitý chod celého systému a integritu organizmu. V závěru článku je uveden přehled nejvýznamnějších chorob gastrointestinálního systému s imunopatologickým podkladem.

Mezioborové přehledy

Základní problematika vyšetření benigní hyperplazie prostaty v ordinaci praktického lékaře

Problems of benign prostatic hyperplasia at the general practice

MUDr. Marcel Nesvadba, MUDr. Jaroslav Porš, MUDr. Martina Poršová, MUDr. Ivan Kolombo, FEBU

Med. Pro Praxi 2010; 7(6-7): 270-273

Péče o tyto pacienty náleží do ordinace urologů, ale základní znalost etiopatogeneze, diagnostiky a léčby by měla usnadnit praktickému lékaři péči o tyto pacienty a vést k další spolupráci s odborným lékařem. Tento článek se zabývá současnými možnostmi ohledně výše zmíněné problematiky.

Základy vyšetření a terapie hemoroidálního onemocnění

Hemorrhoid disease - examination and treatment

MUDr. Jiří Korbička, Ph.D.1,, MUDr. Petr Vlček, Ph.D.1,, MUDr. Štěpán Chalupník1,, MUDr. Jan Doležel, Ph.D.1,, prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.1,, MUDr. Radek Tomčík2

Med. Pro Praxi 2010; 7(6-7): 274-278

Donutí-li nějaké potíže s konečníkem pacienta navštívit lékaře, prakticky vždy si stěžuje na „hemoroidy“, čímž jsou pacienty označovány různorodé potíže a příznaky nejen z oblasti konečníku, ale i s vyprazdňováním. Přitom současná medicína neužívá termín „hemoroidy“ pro patologii, ale pouze pro popis normálních anatomických struktur, přítomných kolem análního kanálu od narození. Mají nezastupitelnou funkci při udržování kontinence střevního obsahu. Až když hemoroidální žilní pleteně vyvolávají svým postižením různé, často nespecifické obtíže, je toto odborně nazýváno „hemoroidálním onemocněním“ (1) a vyžaduje...

Pacient s ulcus cruris venosum v ambulanci praktického lékaře

Patients with venous leg ulcus in an outpatient general practicioner

MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D.

Med. Pro Praxi 2010; 7(6-7): 280-283

V ambulanci praktického lékaře většinou dochází k prvnímu kontaktu s pacienty trpícími ulcus cruris různé etiologie. Nejčastěji se jedná o bércový vřed podmíněný chronickou žilní insuficiencí (CVI). Diagnostika ulcerací žilního původu se opírá o poměrně typický klinický obraz, podpořený důsledným vyšetřením žilního systému. Znalost patofyziologických změn v oblasti mikrocirkulace a podkoží, které vznikají v průběhu rozvíjející se chronické žilní poruchy, a zásady hojení chronických ran jsou nezbytné pro vytvoření správného terapuetického plánu. V procesu léčby je nutná nejen kauzální kompresivní terapie, ale i adekvátní lokální léčba, úprava celkového...

Závratě z pohledu otorhinolaryngologa

Vertigo from the viewpoint of an ENT specialist

doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(6-7): 284-286

Autor popisuje stručně patofyziologii rovnovážných poruch, zabývá se především periferními poruchami rovnováhy. Uvádí nejčastěji se vyskytující onemocnění, které jsou příčinami těchto poruch. Pojednává o jejich diagnostice a léčbě, zdůrazňuje význam mezioborové spolupráce a úlohu a možnosti praktického lékaře v léčbě závraťových stavů.

Důvody poškozování organizmů slunečním zářením a nezbytnost fotoprotekce

Reasons for the deterioration of organisms by sun radiation and fotoprotection necessity

MUDr. Milena Jirásková, CSc.1,, Ing. Lubor Jirásek, CSc.2

Med. Pro Praxi 2010; 7(6-7): 287-292

Změny povětrnostní spojené se zvýšeným průnikem rizikového UV záření vyžadují zvýšenou ochranu kůže oblečením a kosmetikou speciálně k tomuto účelu vyráběnou. UV filtry by měly optimálně chránit kůži v poměru 1:1 (UVB:UVA). Měly by se nanášet na zatěžovaná místa 30 minut před sluněním a během dne by se měla jejich aplikace vícekrát opakovat. Zásadně bychom se neměli vystavovat slunečnímu záření v době mezi 10–15 hodinou a děti do 3 let by se neměly zbytečně vystavovat vůbec. Kvalitu a zásady ochrany koriguje Evropská instituce COLIPA. V poslední době se klade velký důraz na tzv. bioprotekci a kvalitu tzv. kritické vlnové délky λc.

Sdělení z praxe

Proximální diabetická neuropatie

Proximal diabetic neuropathy

MUDr. Bořek Tuček,, MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Med. Pro Praxi 2010; 7(6-7): 293-295

Diabetes mellitus (DM) je nejčastějším etiologickým faktorem neuropatie ve vyspělých zemích. Diabetická neuropatie (DN) patří k významným metabolickým a mikrovaskulárním komplikacím DM prvního i druhého typu. Proximální diabetická amyotrofie je specifickou jednotkou diabetické neuropatie vyskytující se častěji u diabetu I. typu nežli u II. typu a nesouvisí s délkou trvání DM. Frekvence výskytu je nízká (0,3–1,1 %), ale její průběh bývá zpravidla dramatický s výraznou invalidizací pacienta. Tento typ neuropatie je reverzibilní, ale úprava může být velmi pomalá a trvá řadu měsíců. U 63leté pacientky byla proximální diabetická amyotrofie prvním...

Ve zkratce

Migréna - diferenciální diagnostika a léčba

MUDr. Jiří Neumann

Med. Pro Praxi 2010; 7(6-7): 295-298

Laboratoř a vyšetření

HRCT plic - technika vyšetření, CT anatomie, základní typy patologických nálezů

HRCT of lungs - technique, CT anatomy, basic types of pathological findings

MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.

Med. Pro Praxi 2010; 7(6-7): 299-303

Výpočetní tomografie s vysokým prostorovým rozlišením (HRCT) plic se již přes dvě desetiletí podílí na diagnostice difúzních pneumopatií a je dnes v klinickém algoritmu většinou nezbytná pro stanovení diagnózy i kontrolu dalšího vývoje nemoci, případně slouží k topickému zaměření invazivních diagnostických postupů. V článku podává autor velmi hrubý nástin základní problematiky HRCT plic, která se dnes stala obsáhlou a významnou disciplínou radiodiagnostiky.

Komentář

„Upozornění“ pro lékaře závodní preventivní péče

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.1,, MUDr. Václav Šmatlák2,, MUDr. Toman Horáček3,, MUDr. Jana Uhrová4

Med. Pro Praxi 2010; 7(6-7): 292

 

Test

Autodidaktický test 6/2010

 

Med. Pro Praxi 2010; 7(6-7): 303

 


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.