Medicína pro praxi, 2010, číslo 8-9

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

Mgr. Michaela Majerová

Med. Pro Praxi 2010; 7(8-9): 307

Přehledové články

Lymeská borrelióza - komplexní pohled

Lyme borreliosis - comprehensive view

MUDr. Hana Roháčová

Med. Pro Praxi 2010; 7(8-9): 310-312

Lymeská borrelióza (LB) j onemocnění, které svými polymorfními projevy zasahuje do řady lékařských oborů. Některé klinické obrazy jsou zcela typické a prakticky nezaměnitelné, u jiných je však nutné diferenciálně diagnosticky myslet na celou řadu jiných chorob. Přestože diagnostické možnosti jsou nemalé, stále není k dispozici jednoznačný test, který by zcela s určitostí odlišil aktivní projevy onemocnění od pouhé laboratorní odezvy a tedy jasně predikoval zahájení léčby. Následující text by měl do určité míry napomoci při rozhodování ve stanovení diagnózy a zahájení terapie.

Dráždivý tračník

Irritable bowel syndrome

doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

Med. Pro Praxi 2010; 7(8-9): 313-317

Obtíže se vztahem k dolní části trávicího traktu patří mezi nejčastější důvody návštěvy praktického lékaře a jsou i častým důvodem odeslání k vyšetření do specializované péče. Pacienti, kteří konzultují lékaře, představují jen část osob, jejichž obtíže by bylo možné charakterizovat jako dráždivý tračník nebo jiné funkční poruchy trávicího traktu. Důvodem, proč se většina pacientů lékařům nesvěřuje, může být snesitelnost obtíží nebo také malá víra v lékařskou pomoc. Pacienti s funkčními poruchami, včetně diferenciální diagnostiky, představují zátěž pro praktické lékaře i gastroenterology, přičemž zátěž těch druhých záleží do vysoké míry na toleranci...

Bronchiální astma

Asthma

MUDr. Viktor Kašák

Med. Pro Praxi 2010; 7(8-9): 319-321

Hlavním cílem léčby astmatu je dosažení klinické kontroly nad astmatem a snížení budoucího rizika, tj. rizika nežádoucích příhod, jako jsou exacerbace, nedostatečná klinická kontrola nad astmatem, akcelerace deklinace funkce plic a výskyt nežádoucích účinků farmakoterapie.

Indikace a příprava pacienta s pokročilou žilní nedostatečností k operaci varixů a léčebná opatření po operaci

Indications and preparation of patients with advanced venous insufficiency for varicose veins surgery and therapeutic measures after surgery

MUDr. Irena Muchová

Med. Pro Praxi 2010; 7(8-9): 322-324

Pokročilá žilní nedostatečnost představuje závažný chorobný stav, který je způsoben zanedbáním počátečního a středně pokročilého stadia žilní nemoci. Většinou se jedná o varixy, méně často o potrombotické stavy. V obou případech je na místě důsledná kompresní a lokální léčba. Avšak zásadní léčebnou metodou v případě křečových žil je radikální žilní operace, při které jsou odstraněny varixy, zrušeny zdroje refluxu a tím je eliminována žilní hypertenze, jakožto hlavní patogenetický faktor progrese žilního onemocnění. U pokročilých stadií je třeba před operací odstranit otok, zlepšit stav kůže, zhojit vřed a posilovat svalově žilní pumpu. Pooperační...

Roztoči a alergie

Dust mite and allergies

doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Med. Pro Praxi 2010; 7(8-9): 325-326

Alergie je chronická zánětlivá reakce na sliznicích či na kůži. Jedná se o nepřiměřenou reakci organizmu na alergeny v našem prostředí. Alergií na roztoče trpí především dýchací ústrojí. Nejčastěji jde o rinitidu a astma. Potíže mohou trvat po celý rok nebo s různou intenzitou kolísají. Následující text nabízí stručný přehled této problematiky.

Mezioborové přehledy

Atopická dermatitida a péče o atopickou pokožku

Atopic dermatitis and care of atopic skin

doc. MUDr. Olga Vohradníková, CSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(8-9): 327-330

Atopická dermatitida (AD) je jedním z nejčastějších kožních chorob, postihuje hlavně děti, ale i dospělé jedince. Publikace stručně seznamuje s etiopatogenezí onemocnění, jeho incidencí a průběhem, s typickými i méně obvyklými klinickými projevy. Stručně jsou uvedeny i komplikace průběhu AD. Hlavní pozornost je věnována zevní léčbě a preventivní péči o atopickou pokožku, zejména v dětství. Uvedeny jsou i rizikové a zhoršující faktory onemocnění a možnosti léčby celkové.

Anti-aging medicína a perspektivy budoucnosti

Anti-aging medicine and future perspectives

MUDr. Monika Golková

Med. Pro Praxi 2010; 7(8-9): 331-334

Anti-aging medicína je nově vzniklá lékařská specializace, která využívá nejmodernějších diagnostických a terapeutických metod s cílem zpomalení procesu stárnutí lidského organizmu. Vyšetřování potravinových intolerancí je jednou z metod, která má významné využití v rámci současné preventivní medicíny. Naděje, ze v budoucnosti budeme schopni mnoho nemocí zvládat prostřednictvím kmenových buňek, se vyvíjí již nyní.

Doporučené postupy v péči o chronické pacienty - poradenství při nespavosti

Recommended practices in care for chronic patients - insomnia consultancy

PharmDr. Jana Kubišová

Med. Pro Praxi 2010; 7(8-9): 335-341

Konzultační činnost v lékárně je v současnosti poměrně rychle se rozvíjející oblast poskytované farmaceutické péče. Farmaceut by měl být schopen vést rozhovor s pacientem za účelem získání důležitých informací o nemocech, farmakoterapii, životním stylu atd. a na základě svých odborných znalostí posoudit lékové i jiné problémy a nabídnout jejich vhodná řešení. Tento článek může sloužit jako určitý návod, jak správně provádět konzultaci s pacientem trpícím nespavostí. Součástí sdělení jsou základní informace o insomnii.

Pro sestry

Foniatrie

Phoniatry

Karla Maixnerová

Med. Pro Praxi 2010; 7(8-9): 342-343

Foniatrie je součástí ORL oboru. Zabývá se poruchami sluchu, řeči a hlasu. Vadu sluchu lze částečně korigovat sluchadlem. Je to pomůcka, která nenahrazuje normální sluch, ale snaží se využít zbytků sluchu ve prospěch pacienta. Přidělováním sluchadel se zabývá foniatr.

Laboratoř a vyšetření

Lymeská borrelióza - hodnocení laboratorních výsledků a indikace léčby

Lyme borreliosis - evaluation of laboratory results and indication for treatment

MUDr. Hana Roháčová

Med. Pro Praxi 2010; 7(8-9): 344-346

Lymeská borrelióza patří na území České republiky k poměrně často se vyskytujícím onemocněním. Klinické obrazy lymeské borreliózy jsou velmi rozmanité, takže se s pacienty s tímto onemocněním může setkat lékař v řadě oborů. Jasné klinické formy diagnostické potíže většinou nečiní. Avšak existuje celá řada klinických obrazů, které nejsou zcela typické, takže rozhodnutí, zda se o toto onemocnění jedná či nikoliv, je daleko obtížnější. Právě zde je velmi důležitá znalost hodnocení laboratorních nálezů. Článek by měl napomoci v rozhodování při diagnostice tohoto onemocnění a jeho léčbě. Nicméně již v úvodu je třeba konstatovat, že ne vždy i odborník...

Test

Autodidaktický test 7/2010

Med. Pro Praxi 2010; 7(8-9): 347


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.