Medicína pro praxi, 2010, 10

reklama

Slovo úvodem

50 let antikoncepční pilulky

Mgr. Michaela Majerová

Med. Pro Praxi 2010; 7(10): 351

Přehledové články

Léčba (rezistentních) dyslipidemií

Management of (resistant) dyslipidaemia

MUDr. Jan Piťha, CSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(10): 355-359

Úspěšná léčba poruch metabolizmu lipidů je základním kamenem prevence kardiovaskulárních onemocnění. U vysoce rizikových pacientů, především u diabetiků s již přítomným kardiovaskulárním onemocněním, je agresivní režimová i farmakologická intervence zcela zásadní pro jejich další osud. Dosažení cílových hodnot krevních lipidů je tedy stále náročnější z hlediska režimových opatření i farmakologické léčby, kdy jsou podávány vyšší dávky hypolipemických léků a častěji užívána jejich kombinace, především statinů a fibrátů. Proto se i přes stále relativně malou četnost a závažnost budeme častěji setkávat s nežádoucími účinky hypolipemické léčby. S tím...

Chřipka a sezonní respirační onemocnění

Influenza and seasonal respiratory diseases

MUDr. Hana Fojtů

Med. Pro Praxi 2010; 7(10): 360-364

Sezonní respirační onemocnění zahrnují velký počet virových onemocnění s velmi podobnými příznaky. Celá řada z nich, přestože může mít epidemický charakter, probíhá většinou zcela banálně. Nazýváme je ARI – akutní respirační infekce (Acute Respiratory Infections). Infekce horních dýchacích cest, které začínají horečkou vyšší než 37,8 °C a jsou spojeny s dalšími definovanými symptomy, označujeme jako ILI – chřipce podobná onemocnění (Influenza Like Illness). Tato onemocnění též způsobuje celá řada infekčních agens, nejzávažnější je však chřipkový virus, který přes veškeré pokroky medicíny působí obrovské hospodářské a zdravotní škody....

Makrolidová antibiotika a jejich využití v ambulantní praxi

Macrolide antibiotics and their use in outpatient practice

prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(10): 365-367

Perorální makrolidová antibiotika spiramycin a semisyntetické odvozeniny od erytromycinu A – roxitromycin, klaritromycin a azitromycin jsou po betalaktamových antibioticích nejčastěji předepisovanými antibiotiky lékaři v ambulantní praxi. Působí na nejčastější typické i atypické původce infekcí dýchacích cest a jsou dobře snášeny dětmi i dospělými. Podávají se jen dvakrát nebo i jen jednou denně, mají minimum nežádoucího působení a jen zřídka dochází k interferenci s dalšími léky.

Drogová závislost a infekční nemoci

Drug abuse and infectious diseases

MUDr. Jiřina Hobstová, CSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(10): 368-371

Sedmdesát procent dlouhodobých uživatelů drog si drogu aplikuje intravenózní cestou (IUD). Tento způsob s sebou nese nejvyšší riziko nákazy infekcemi, a to buď infekcemi přenášenými krví, nebo bakteriálními. Nejčastější krví přenášené infekce jsou virová hepatitida B (VHB), virová hepatitida C (VHC) a HIV infekce. VHB a VHC už prodělala téměř třetina IUD s pětiletou drogovou kariérou. Od zavedení plošného očkování proti VHB v roce 2001 její incidence pomalu klesá. V roce 2008 bylo hlášeno 307 případů hepatitidy B, přičemž 134 z nich mělo v anamnéze rizikové chování a polovina z nich byli IUD. Incidence VHC je v několika posledních letech stabilní....

Průjmová onemocnění z pohledu klinika

Diarrhoeal diseases - from a clinical point of view

MUDr.Helena Ambrožová, Ph.D.

Med. Pro Praxi 2010; 7(10): 372-375

Průjmová onemocnění patří k nejčastějším infekčním onemocněním. V České republice bylo v r. 2009 hlášeno 43 592 průjmových onemocnění (EPIDAT). Mezi hlášenými střevními infekcemi dominují bakteriální infekce (kampylobakteriózy a salmonelózy), zatímco jiné, zejména virové střevní infekce, jsou dlouhodobě podhlášeny. Článek se zabývá diferenciální diagnostikou, klinickým obrazem, komplikacemi, diagnostikou a léčbou průjmových onemocnění.

Profesionální bronchiální astma a alergická rinitida v ordinaci praktického lékaře

Occupational asthma and allergic rhinitis in general practice

MUDr.Karin Boušová, Ph.D., MUDr.Irena Krčmová, CSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(10): 376-379

Bronchiální astma a alergická rýma ve vztahu k práci jsou pojmem zahrnujícím jednak vlastní profesionální astma/rinitidu, tzn. onemocnění, která byla primárně vyvolána škodlivinou z pracovního prostředí, a dále již dříve vzniklé astma/rinitidu, které jsou pracovním prostředím zhoršovány. Uznat nemoc z povolání je možné pouze v prvním zmíněném případě. Situace, které je praktický lékař v souvislosti s astmatem nucen (spolu)řešit, jsou: 1. stanovení diagnózy astmatu, 2. otázka profesionality potvrzené nemoci, 3. pracovní zařazení osob s bronchiálním astmatem a alergickou rýmou. V článku je popsán postup při řešení uvedených situací. Šetřením...

Pneumonie v rukou praktického lékaře

Pneumonia in the hands of the general practitioner

MUDr.Norbert Pauk, Ph.D.

Med. Pro Praxi 2010; 7(10): 380-383

Záněty plic jsou způsobeny převážně infekcí, ale mohou být i neinfekčního původu. Mezi ty neinfekční, které též označujeme jako pneumonitidy patří např. inhalační (často profesní původ), hypersenzitivní (alergické) a iatrogenní (polékové), hypostatické nebo idiopatické intersticiální pneumonitidy. Následující článek je věnován lehkým komunitním pneumoniím, které lze léčit ambulantně i v ordinaci praktického lékaře.

Zoonózy - nejčastější klinické projevy a diferenciální diagnostika

Zoonoses - the most common clinical manifestations and differential diagnosis

MUDr.Dita Smíšková

Med. Pro Praxi 2010; 7(10): 384-386

Zoonózy představují významnou část hlášených infekčních onemocnění v České republice. Přenáší je celá řada živočichů, s některými člověk žije v úzkém kontaktu nebo se často setkává s jejich produkty. Diagnostika zoonóz může být obtížná, ale některé klinické projevy jsou typické a mohou být pro rozpoznání nemoci důležité. Patří k nim lymfadenopatie, gastrointestinální příznaky, meningeální syndrom a respirační příznaky. Diagnostika je u většiny zoonóz nepřímá. Průběh může být komplikovaný především u imunokompromitovaných osob. Znalost a dodržování preventivních opatření může významně snížit riziko nákazy.

Ve zkratce

Močové syndromy

Urinary syndroms

prof.MUDr.Vladimír Teplan, DrSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(10): 391-394

Vyšetření moči a močového sedimentu patří k základním vyšetřovacím metodám v nefrologii. Při jednoduchém stanovení lze odhalit základní patologický močový nález a zahájit tak diferenciálně diagnostický postup podrobnějších vyšetření a následných léčebných opatření.

Výživa u …

Mastné kyseliny

Fatty acids

MUDr.Zuzana Grofová

Med. Pro Praxi 2010; 7(10): 388-390

Mastné kyseliny tvoří hlavní součást lipidů, resp. tuků. Jsou zdrojem energie pro organizmus. Mají funkce strukturální. Jsou prekurzory důležitých látek, například prostaglandinů a dalších signálních molekul. Jejich dodávka je nutná pro správný vývoj centrálního nervového systému. Správný poměr omega-3 a omega-6 polynesaturovaných mastných kyselin ve výživě napomůže přeladit systémový zánětlivý proces a snížit úroveň zánětu v organizmu. Zvýšení příjmu potravin, které jsou zdroji omega-3 mastných kyselin, zejména mořských ryb, a omezení příjmu saturovaných tuků, transmastných kyselin a nadměrné konzumace omega-6 mastných kyselin, je opatření...

Pro sestry

Metody hodnocení stavu výživy seniorů

Assessment methods of nutritional status of elderly people

PhDr.Radka Kozáková, doc.PhDr.Darja Jarošová, Ph.D.

Med. Pro Praxi 2010; 7(10): 396-397

Poruchy výživy ve stáří jsou závažným problémem. Včasnou detekcí malnutrice ve stáří se můžeme vyhnout zhoršení funkční výkonnosti, závažným zdravotním komplikacím, zvýšenou nemocností a úmrtností a zhoršením kvality života. V praxi se obvykle provádí kombinace více vyšetřovacích metod. Přinášíme přehled vybraných základních metod používaných při diagnostice poruch výživy u seniorů – nutriční anamnéza, fyzikální a antropometrické vyšetření, laboratorní nutriční vyšetření a standardizované dotazníky.

Test

Autodidaktický test 8/2010

Med. Pro Praxi 2010; 7(10): 398


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.