Medicína pro praxi, 2010, Suppl A: Léčba ran a péče...

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

MUDr.Ivo Bureš

Med. Pro Praxi 2010; 7(Suppl. A):

-

Léčba ran a péče o pokožku - supplementum

Standardy hojení chronických ran

PhDr.Andrea Pokorná, Ph.D.

Med. Pro Praxi 2010; 7(Suppl. A):

Příspěvek je zaměřen na popis požadavků na proces přípravy standardů v péči o chronické rány a jejich hojení. Prezentuje základní typologii standardizace a její předpoklady spolu s riziky nestandardizovaného a rigidního přístupu k procesu hojení. Definuje klinické doporučené postupy a interpretuje jejich možné využití při standardizaci hojení chronických ran.

Přístupy k léčbě chronických ran

prof.MUDr.Alena Pospíšilová, CSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(Suppl. A):

Chronické rány představují heterogenní skupinu ran, jejichž hojení se odchyluje od fyziologických pochodů hojení ran akutních. Chronické rány se vyznačují dlouhou dobou hojení a jejich léčba je spojena s vysokými ekonomickými náklady. Proto je třeba, aby jejich léčba byla efektivní, měla komplexní charakter, avšak se selektivním přístupem k jednotlivým typům ran na základě diagnostikované etiologie. Znalost příčiny rány, procesu hojení a faktorů, které mohou hojení nežádoucím způsobem ovlivnit, jejich eliminace, využití všech dostupných léčebných metod, postupů a podpůrných intervencí jsou základními podmínkami pro stanovení správného...

Péče o infikovanou ránu

terapie.

MUDr.Pavlína Piťhová

Med. Pro Praxi 2010; 7(Suppl. A):

Akutní rána se ve většině případů zhojí bez vzniku infekční komplikace, prakticky každá chronická rána je však dříve nebo později kontaminována bakteriemi z okolního prostředí. Ne každá interakce mezi hostitelem a mikroorganizmem však vede ke vzniku infekce a ani průkaz patogenu v ráně ještě neznamená přítomnost infekce. U chronických ran mohou být projevy infekce skryté a jedinou známkou může být stagnující vřed. Strategie ošetřování infikované rány spočívá v provedení débridementu a správném lokálním ošetřování rány – aplikaci lokálních antiseptických prostředků a v indikovaných případech v cíleném nasazení antibiotické léčby....

Perorální nutriční doplňky u hojení ran

MUDr.Zuzana Grofová

Med. Pro Praxi 2010; 7(Suppl. A):

Hojení ran je komplexní proces vyžadující dostatečnou dodávku energie, substrátů – makroelementů i mikroelementů. Normální hojení probíhá ve čtyřech fázích, koagulace, zánět, proliferace a remodelace. Obtížně se hojící rána obvykle delší dobu setrvává ve fázi zánětu, po níž nastává proliferace, pokud jsou zajištěny dobré lokální i celkové podmínky pro hojení. Ty se ale zhoršují společně se špatným stavem výživy. Není-li pacient schopen se uživit perorálním příjmem (p.o.), je nutno zvolit speciální postupy. Preferenčně se jedná o zlepšení nebo obohacení p.o. příjmu přídavky, moduly, perorálními nutričními doplňky (PND, oral nutritional...

Hlavní zásady léčby syndromu diabetické nohy

ran, prevence.

MUDr.Veronika Wosková, prof.MUDr.Alexandra Jirkovská, CSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(Suppl. A):

Syndrom diabetické nohy (SDN) je jednou z nejzávažnějších chronických komplikací diabetu. Před zahájením léčby diabetické ulcerace je nutné provedení kompletního vyšetření dolních končetin. Klinické vyšetření zahrnuje inspekci nohou, prohlídku defektu, zjištění lokálních a celkových známek infekce, zhodnocení stupně neuropatie a ischemie a stav metabolické kompenzace. Léčba vyžaduje komplexní přístup. Základem léčby neuropatických ulcerací je adekvátní odlehčení defektu. V případě ischemie je indikováno provedení revaskularizace pomocí bypassu nebo endovaskulárních technik. Infekce u diabetické nohy představuje přímé ohrožení postižené...

Postupy v prevenci a léčbě dekubitů

Bc.Lenka Šeflová, Gabriela Jančíková

Med. Pro Praxi 2010; 7(Suppl. A):

V článku jsou popsané známé vnitřní a vnější příčiny vzniku dekubitů. Je kladen důraz na preventivní kroky v prevenci a ošetřování dekubitů, včetně záchytu rizikových pacientů. Příklady doporučených intervencí autorky shrnují do přehledných tabulek. V obrazových přílohách popisují různé stupně dekubitů.

Každodenní péče o suchou a citlivou pokožku

MUDr.Iva Obstová, MUDr.Sladjana Iličová

Med. Pro Praxi 2010; 7(Suppl. A):

Suchá kůže je stále častějším problémem, se kterým se v běžné dermatologické praxi setkáváme. Článek pojednává o příčinách vzniku suché kůže, možnostech léčby a prevence jejího vzniku.

Absorpční prostředky a produkty péče o pokožku při inkontinenci

kvalita života, vložky.

MUDr.Lukáš Horčička

Med. Pro Praxi 2010; 7(Suppl. A):

Článek pojednává o močové inkontinenci, jejím vlivu na kvalitu života postižených osob. Vysvětluje využití absorpčních prostředků. Autor nabízí kritéria k výběru a preskripci savých pomůcek včetně nabídky prostředků hygieny, dostupných na českém trhu.

Proč a jak měřit krevní tlak doma

doc.MUDr.Eliška Sovová, Ph.D., MBA

Med. Pro Praxi 2010; 7(Suppl. A):

Kardiovaskulární mortalita je vedoucí příčinou úmrtí ve vyspělých zemích. Vysoký krevní tlak patří k základním rizikovým faktorům. V roce 2002 byla publikována studie Prospective Studies Collaborators, která shrnula poznatky 61 observačních studií vztahu hypertenze a mortality na kardiovaskulární onemocnění (KVO). Na základě této metaanalýzy byla jasně potvrzena korelace výšky krevního tlaku a rizika úmrtí na KVO. V roce 2007 vyšla poslední evropská doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze, která kladou důraz na posouzení kardiovaskulárního rizika. V rámci správné léčby a ke snížení orgánových komplikací doporučují pravidelné měření...


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.