Medicína pro praxi, 2011, číslo 10

reklama

Slovo úvodem

O nových nemocech z povolání

prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Med. praxi 2011; 8(10): 403

Přehledové články

Specifická alergenová imunoterapie u alergií a astmatu

Allergen-specific immunotherapy for allergy and asthma

doc.MUDr.Vít Petrů, CSc.

Med. praxi 2011; 8(10): 407-409

Termínem specifická alergenová imunoterapie (SIT) je označována prolongovaná aplikace alergenových extraktů pacientům s prokázanou alergickou etiologií, za účelem snížení aktivity jejich symptomů. SIT může změnit alergický pochod rozvoje senzibilizace inhalačními alergeny a předejít vzniku nových typů této senzibilizace. Detailní mechanizmus účinku SIT zůstává neznámý. Je prokázáno, že SIT je účinná v léčbě alergií na hmyzí bodnutí, u alergické rýmy a alergického astmatu.

Klinická farmakologie inhibitorů protonové pumpy

Clinical pharmacology of profon pump inhibitors

prof.MUDr.Milan Lukáš, CSc., MUDr.Martin Lukáš jr.

Med. praxi 2011; 8(10): 410-414

Zavedení inhibitorů protonové pumpy (IPP) před více než dvaceti lety do klinické praxe, znamenal o jednu z nejdůležitějších změn v medikamentózní léčbě ve vnitřním lékařství. Pro racionální užívání inhibitorů protonové pumpy je nezbytná znalost základních farmakologických ukazatelů. Na rozdíl od antagonistů H2 receptorů se podávají IPP v jedné denní dávce ráno před snídaní. Kombinace s jinými proti vředovými léčivy je nevhodná, protože se tím snižuje tvorba vlastní účinné látky. IPP jsou velmi dobře tolerovány a nežádoucí účinky se vykytují spíše výjimečně. V současné době je diskutována otázka interakce s antiagregačně působícím klopidogrelem....

Diagnostika a léčba časných stadií chronického žilního onemocnění

Diagnosis and treatment of early stages of chronic venous disease

doc.MUDr.Dalibor Musil, Ph.D.

Med. praxi 2011; 8(10): 415-418

Časná stadia chronického žilního onemocnění (C1 a C2 dle CEAP klasifikace) se projevují varixy dolních končetin (telangiektazie, retikulární žíly a uzlovité varixy) a mírnými otoky. Postihují více než 50 % dospělých obyvatel Evropy. Pro diagnostiku je nutná úplná anamnéza a podrobné fyzikální vyšetření, doplněné duplexní sonografií. Primární léčbou symptomatických varixů je komprese, pokud nelze onemocnění řešit ablací safény. Zlatým standardem chirurgické léčby varixů velké a malé safény je ligace a striping. Operace může být posléze doplněna sklerotizací a flebektomií. Do popředí se v posledním desetiletí dostávají endovenózní výkony. V současnosti...

Správně zvolená léčba = optimální kompenzace hypertenze v každodenní praxi

Properly selected = optimal treatment of hypertension compensation in everyday practice

MUDr.Michal Vrablík, Ph.D., MUDr.Martina Prusíková, MUDr.Eva Motyková

Med. praxi 2011; 8(10): 419-423

Arteriální hypertenze nadále představuje jeden z nejdůležitějších zdravotních problémů dneška. Péče o hypertoniky se zlepšuje, přibývá poznatků a možnosti diagnostiky a léčby vysokého krevního tlaku se rozšiřují. Cílové hodnoty léčby arteriální hypertenze se po publikaci posledních velkých studií posunuly do rozmezí 130–140/80–90 mmHg pro většinu situací každodenní praxe. Stejné studie také odpověděly na otázku, jak v léčbě postupovat. Proto dnes nejčastěji v léčbě hypertoniků využijeme kombinaci antihypertenziv založenou na blokátoru systému renin-angiotenzin-aldosteron. Jako optimální do kombinace s ním se jeví blokátory kalciových...

Mezioborové přehledy

Deprese v ordinaci praktického lékaře

Depression in the GP's surgery

MUDr.Radim Kubínek

Med. praxi 2011; 8(10): 424-427

Článek rekapituluje problematiku deprese z pohledu praktického lékaře, jakožto častého a závažného medicínského tématu. Uvádí přehled diagnostických a farmakoterapeutických postupů a doplňuje některé elementární psychoterapeutické náměty, jež by neměly být opomíjeny ani v primární péči.

Chronická denní bolest hlavy a její léčba

Chronic daily headache and it's treatment

MUDr.Ingrid Niedermayerová

Med. praxi 2011; 8(10): 428-430

Chronická denní bolest hlavy (CDH) tvoří heterogenní skupinu zahrnující jednak primární a jednak sekundární bolesti hlavy (BH), způsobené různými organickými příčinami. Primární CHD vzniká chronifikací migrény, tenzní BH či cluster headache. Často se sdružuje s nadužíváním analgetik nebo jiné akutní medikace, s depresí a anxietou. Léčba je závislá na základním typu BH a přítomných komplikacích. Těžší stavy je nutno řešit za hospitalizace.

Sdělení z praxe

Akutní ischemie dolních končetin

Acute ischemia of lower extremities

MUDr.David Ručka, MUDr.Jean Claude Lubanda, PhD., MUDr.Miroslav Chochola, CSc., doc.MUDr.Debora Karetová, CSc.

Med. praxi 2011; 8(10): 431-434

Akutní končetinová ischemie je závažné onemocnění, které je zatížené vysokou morbiditou i mortalitou. Prognóza nemocných je zásadně ovlivněna správnou diagnózou a včasně zahájenou terapií. Možnosti intervenční léčby demonstrujeme kazuistikou 68leté ženy s akutním cévním uzávěrem embolizační etiologie. V článku se věnujeme příčinám vzniku akutní končetinové ischemie, diagnostickým postupům a možnostem léčby.

Ve zkratce

Diagnostika a léčba idiopatických střevních zánětů

Diagnosis and treatment of idiopathic inflammatory bowel diseases

prof.MUDr.Jiří Ehrmann, CSc., MUDr.Michal Konečný, Ph.D.

Med. praxi 2011; 8(10): 435-437

Jde o edukační článek pojednávající o diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů, konkrétně o ulcerózní kolitidě a Crohnově nemoci. Je určen zejména pro praktické lékaře, ale také internisty a gastroenterology. Etiologie a patogeneze obou chorob jsou podobné, a proto jsou rozvedeny společně. Epidemiologie, patologicko-anatomický obraz, klinický průběh a diagnostika jsou odlišné, a proto jsou uvedeny pro každou chorobu samostatně. Zvláštní pozornost je věnována léčbě, tj. léčbě konzervativní a chirurgické.

Pro sestry

Bolesti dolní části zad u zdravotních sester a jejich prevence

Low back pain in nurses and its prevention

PhDr.Petr Uhlíř, MUDr.Milada Betlachová, Mgr.Zuzana Kuchařová

Med. praxi 2011; 8(10): 438-440

Práce je zaměřena na problematiku bolesti dolní části zad u zdravotních sester. Jsou zde nastíněny základní příčiny vzniku problému. Následuje výčet alternativ, použitelných v rámci prevence obtíží.

Informace

Podzimní odborný program nalákal velké množství zájemců o nové praktické zkušenosti

Mgr. Michaela Majerová

Med. praxi 2011; 8(10): 441

Praha – Na 350 odborníků nejen na praktickou léčbu se sešlo ve dnech 6.–7. října 2011 v hotelu Olympik Tristar na VIII. kongresu praktických lékařů a sester. Prezidentství vzal pod svou taktovku prof. Kautzner a pořadateli kongresu byli Klinika kardiologie IKEM Praha a společnost Solen.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.