Medicína pro praxi, 2011, číslo 11

reklama

Slovo úvodem

Co je to vlastně důstojnost?

prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.

Med. praxi 2011; 8(11): 447

Přehledové články

Dnavá artritida

Gouty arthritis

MUDr.Marta Olejárová, CSc.

Med. praxi 2011; 8(11): 452-454

Dnavá artritida je nejčastější krystalová artritida, vyvolaná ukládáním krystalů sodné soli kyseliny močové do kloubních tkání. Projevuje se akutními dnavými záchvaty, nejčastěji na palci nohy, nebo chronickou dnavou artritidou s polyartikulárním postižením. Laboratorně bývá zvýšená kyselina močová v séru, může být mírně zvýšená i sedimentace erytrocytů a hladina CRP. Na rentgenu nacházíme u chronické dny typické okrouhlé eroze. Akutní dnavý záchvat léčíme kolchicinem a nesteroidními antirevmatiky (NSA), přičemž neměníme dávku allopurinolu, ani jej nově nezavádíme. V interkritickém období snižujeme urikemii dietou a allopurinolem, u chronické...

Chronická pankreatitida

Chronic pancreatitis

prof.MUDr.Petr Dítě, DrSc., MUDr.Jan Trna, MUDr.Katarina Floreanová, MUDr.Edvard Geryk

Med. praxi 2011; 8(11): 455-458

Chronická pankreatitida patří mezi onemocnění, jejichž incidence stoupá sice velmi mírně, ale zřetelně. Nemoc je iniciována řadou rizikových etiologických faktorů, jako je alkohol, kouření, faktory genetické nebo autoimunní. V podstatě naše znalosti o etiologických faktorech nemoci jsou shrnuty v klasifikaci chronické pankreatitidy, označené jako TIGARO. S výjimkou hereditární, autoimunní a do jisté míry obstrukční formy však přítomný rizikový faktor musí být provázen přítomností dalšího z faktorů, aby nemoc skutečně vznikla. Diagnostika chronické pankreatitidy je dnes založena na využití zobrazovacích metod a/nebo kritérií histomorfologických....

Poruchy příjmu potravy

Eating disorders

MUDr.Pavla Němečková, Ph.D.

Med. praxi 2011; 8(11): 459-462

Ve sdělení jsou popsány dvě základní formy onemocnění, mentální anorexie a mentální bulimie s jejich základními charakteristickými příznaky, stručně popsány ostatní poruchy spadající do tohoto spektra. Jsou zmíněny komorbidní formy nemocí a diferenciálně diagnostická problematika. Jsou uvedeny terapeutické přístupy u obou forem onemocnění. Je zdůrazněna závažnost onemocnění s rizikem vzniku chronicity, v extrémních případech s rizikem letálního zakončení, z toho plynoucí nutnost věnovat onemocnění náležitou pozornost, péče o nemocné s touto poruchou musí být multidisciplinární.

Vliv antibiotické léčby na vývoj bakteriální rezistence

Influence of antibacterial treatment on the development of bacterial resistence

prof.MUDr.Milan Kolář, Ph.D., doc.MUDr.Karel Urbánek, Ph.D., MUDr.Vojtěch Hanulík, Mgr.Vladimíra Vojtová

Med. praxi 2011; 8(11): 463-465

V přehledném sdělení je diskutována otázka odolnosti bakterií k účinku antibiotik z pohledu antimikrobní léčby. Jsou uvedeny nejdůležitější fenotypy bakteriální rezistence, včetně reálných příkladů vývoje četnosti vybraných rezistentních bakteriálních kmenů ve Fakultní nemocnici Olomouc. Na základě uvedených údajů jsou formulovány zásady antibiotické léčby.

Současné laboratorní diagnostické možnosti tuberkulózy a mykobakterióz

Current laboratory diagnostic possibility of tuberculosis and mycobacterioses

MUDr.Miluška Ptáková, CSc.

Med. praxi 2011; 8(11): 466-468

Tuberkulóza i mykobakteriózy jsou závažná infekční onemocnění, zejména u imunologicky oslabených pacientů a u pacientů s AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Jejich včasná klinická i laboratorní diagnostika, včetně využití metody sloužící ke zjištění stavu imunity, významně přispívají k jejich správné léčbě. Pro mikrobiologickou diagnostiku jsou důležité správně odebrané biologické materiály a jejich správný a rychlý transport do laboratoře. Laboratorní diagnostika mykobakterií je možná klasickými mikrobiologickými metodami jako je mikroskopické a kultivační vyšetření, dále automatizovanými urychlenými kultivačními systémy a molekulárně...

Kašel - diferenciální diagnostika a možnosti léčby

Cough - differential diagnosis and treatment options

MUDr.Miroslav Urbánek, MUDr.Karel Lukáš, CSc.

Med. praxi 2011; 8(11): 469-471

Kašel je reflex sloužící k očistě dýchacích cest od možných vyvolavatelů jejich obstrukce či jako odpověď na podráždění (tepelné, chemické nebo termické). Při přetrvávání se stává symptomem doprovázejícím řadu onemocnění a přivádějícím nemocné k lékaři. Dle prevalence se jedná o jeden z nejčastějších symptomů přivádějící pacienta k lékaři. Setkáváme se jak s formou akutní (trvající do 3 týdnů), tak s chronickou (trvání déle než 3 týdny, dle některých zdrojů lze akceptovat i hranici osmi týdnů). Diagnóza jeho etiologie často vyžaduje mezioborovou spolupráci. Jeho podcenění může mít fatální důsledky pro pacienta, protože se může jednat o závažné...

Mezioborové přehledy

Fototerapie - léčba jasným světlem

Phototherapy - treatment with bright light

prof.MUDr.Ján Praško, CSc., MUDr.Pavel Doubek, MUDr.Klára Látalová, Ph.D., MUDr.et Bc.Aleš Grambal, MUDr.Dana Kamarádová, MUDr.Anežka Ticháčková

Med. praxi 2011; 8(11): 472-478

Účinek světla na lidskou duši byl znám a používán již před 2 tisíci lety starými Řeky. Moderní rozvoj léčby světlem a objev sezonního afektivního chování byly výrazně ovlivněny odhalením suprese vylučování melatoninu u mužů jasným světlem. Krátce po tomto objevu byla publikována první placebem kontrolovaná studie vlivu léčby světlem na deprese. Dnes se stala léčba světlem nebo fototerapie základem léčby zimního typu sezonních afektivních poruch. Sezonní afektivní porucha (SAD) je typickou manifestací sezonních rysů u lidí. Je charakterizována rekurentními epizodami těžkých depresí následovanými remisemi, které se objevují na sezonním základě....

Léčba epilepsie - update

Treatment of epilepsy - update

prof.MUDr.Milan Brázdil, Ph.D.

Med. praxi 2011; 8(11): 478-480

Léčba epilepsie prodělala v uplynulých letech významný vývoj, který jednoznačně zlepšil prognózu pacientů s tímto onemocněním, avšak zároveň podstatně zvýšil náročnost vedení terapie pro ošetřujícího lékaře. Současná péče o pacienty s epilepsií vyžaduje komplexní a racionální přístup, léčbu je vždy nutno individuálně přizpůsobit potřebám konkrétního pacienta. Při volbě farmakoterapie je plně na místě preferovat maximální účinnost a maximální bezpečnost antiepileptika před stránkou ekonomickou. V případě nedostatečného efektu farmakoterapie je pak na místě včas zvážit operační léčbu epilepsie. Významnou složkou v péči o pacienty s nedostatečně...

Brusinky a probiotika - prevence a adjuvantní léčba recidivujících uroinfekcí

Cranberry and probiotics - prevention and adjuvant therapy of recurrent urinary tract infections

MUDr.Marta Nováčková, MUDr.Roman Chmel

Med. praxi 2011; 8(11): 481-483

Přehledový článek shrnující dosavadní znalosti o alternativních terapeutických metodách – podávání brusinek a probiotik v léčbě a prevenci infekcí dolních močových cest. Pravidelné užívání brusinkových přípravků po dobu 6–12 měsíců snižuje počet recidiv infekcí dolních močových cest u žen mladšího a středního věku. Slibné výsledky jsou popisovány při podávání probiotik v prevenci a léčbě vaginálních infekcí, zejména bakteriální vaginózy. K validnímu zhodnocení vlivu probiotik na infekce močových cest je třeba dalšího výzkumu a rozsáhlejších studií.

Ve zkratce

Otoky dolních končetin, diferenciální diagnostika, léčba

Lower limb edemas, differential diagnosis, treatment

MUDr.Miroslav Chochola, CSc.

Med. praxi 2011; 8(11): 484-487

Otok dolních končetin je jeden z nejčastěji se vyskytujících problémů v klinické praxi. Otok je výsledkem nerovnováhy filtrace mezi kapilárním a intersticiálním prostorem. Vždy je nutné přesné určení etiologie otoku, kdy příčinou může být život ohrožující onemocnění, jako je městnavé srdeční selhání, nebo se může jednat o banální přičinu, jako je např. dlouhé sezení. Tento článek je zaměřený na rychlou orientaci v etiologii, diferenciální diagnostice a léčbě otoků dolních končetin.

Pro sestry

Problematika močové inkontinence

Urinary incontinence issues

Mgr.Nataša Sochorová

Med. praxi 2011; 8(11): 488-490

Inkontinence moči je definována podle Mezinárodní společnosti pro inkontinenci (ICS) jako jakýkoliv nedobrovolný únik moči. Vyskytuje se u žen i mužů, u dětí, dospělých i ve stáří.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.