Medicína pro praxi, 2011, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Světový den ledvin

MUDr. Vladimír Polakovič, MBA

Med. praxi 2011; 8(2): 43

Přehledové články

Zimní období a naše imunita

Winter time and human immunity

MUDr.Martin Nouza, CSc., MUDr.Karel Nouza, DrSc.

Med. praxi 2011; 8(2): 46-49

Zimní období je časem zvýšené nemocnosti a tím také zvýšeného zájmu o prostředky podporující imunitu. K dispozici je řada léků, doplňků stravy i netradičních postupů, které mohou příznivě podpořit obranyschopnost. Vedle zdravého životního stylu s dostatkem odpočinku a vyváženou stravou doporučujeme dostatek antioxidantů, probiotik, přírodních látek. V případě potřeby léků dobře pomohou bakteriální lyzáty či přípravky systémové enzymoterapie. Zajímavostí může být i sklenka kvalitního, správně vybraného vína.

Léčba hypertenze u ischemické choroby srdeční

Management of hypertension in ischaemic heart disease

prof.MUDr.Jiří Vítovec, CSc., FESC, prof.MUDr.Jindřich Špinar, CSc., FESC

Med. praxi 2011; 8(2): 50-53

Hypertenze spolu s ischemickou chorobou srdeční patří mezi velmi časté postižení, správná kontrola krevního tlaku je základem primární i sekundární prevence ischemické choroby srdeční. V primární prevenci je doporučeno kontrolovat účinně krevní tlak, tj. mít hodnoty < 140/90 mm Hg, u nemocných v sekundární prevenci se doporučovalo < 130/85 mm Hg. Poslední data ale ukazují, že vhodný systolický krevní tlak pro ischemiky je 130–139 mm Hg a diastolický by neměl klesnout pod 85 mm Hg. Základem léčby hypertenze u nemocných s ischemickou chorobou srdeční jsou blokátory renin angiotenzinového systému – ACE inhibitory nebo sartany doplněné...

Inhibitory protonové pumpy v ordinaci praktického lékaře

Proton pump inhibitors in general practicioner

doc.MUDr.Václav Jirásek, CSc.

Med. praxi 2011; 8(2): 54-57

Inhibitory protonové pumpy jsou přípravky určené k léčbě acidopeptických onemocnění. Mezi tato onemocnění patří refluxní choroba jícnu, vředová choroba gastroduodenální (Helicobacter pylori pozitivní), gastropatie z nesteroidních antiflogistik, vředy endokrinního původu, stresové vředy a hemoragická gastropatie. Inhibitory protonové pumpy jsou přípravky bezpečné, s minimem interakcí. Omeprazol, pantoprazol a lansoprazol jsou přípravky této lékové skupiny dostupné v ČR. Ve farmakologických ukazatelích a klinických účincích se podstatněji neliší.

Anémie u nemocných s renálním onemocněním a možnosti jejího ovlivnění

Anaemia in patients with kidney disease and possibilities of management

doc.MUDr.Romana Ryšavá, CSc.

Med. praxi 2011; 8(2): 58-63

Anémie je běžnou komorbiditou, která provází chronická onemocnění ledvin. Ve fázi selhání ledvin se s ní setkáváme až u tří čtvrtin nemocných. Je jedním z důvodů, který se podílí na zvýšené kardiovaskulární a celkové mortalitě u těchto nemocných. Hlavní příčinou anémie u onemocnění ledvin je snížená produkce erytropoetinu v selhávajících ledvinách. Nezanedbatelnou roli zde hrají i další faktory, jako je deficit železa s poruchou jeho utilizace, malnutrice a zánět. V současné době se doporučuje, aby koncentrace hemoglobinu byla u nemocných s chronickým onemocněním ledvin vyšší než 110 g/l. K dosažení těchto hodnot je kromě substituce železa...

Diabetik v ordinaci praktického lékaře

Diabetics in general practicioner

MUDr.Martina Lášticová

Med. praxi 2011; 8(2): 64-66

Diabetes mellitus je skupina heterogenních metabolických onemocnění charakterizovaných přítomností hyperglykemie. Podle současné klasifikace existuje několik typů diabetu, na jejichž vzniku se podílejí genetické faktory a faktory zevního prostředí. V závislosti na etiologii je hyperglykemie způsobená absolutním a/nebo relativním deficitem inzulinu, sníženou utilizací glukózy a zvýšenou produkcí glukózy. Metabolická porucha spojená s diabetem způsobuje sekundární patofyziologické změny v mnohých orgánových systémech.

Mezioborové přehledy

Onychomykózy

Onychomycosis

doc.MUDr.Ivana Kuklová, CSc.

Med. praxi 2011; 8(2): 73-76

Onychomykóza je infekční onemocnění nehtového aparátu způsobené mikroskopickými houbami: dermatofyty, kvasinkami (hlavně C. albicans) a nedermatofytickými oportunními hyfomycety. V 90 % případů jsou vyvolávajícím agens dermatofyty, nejčastěji Trichophyton rubrum. Šíření vyvolavatelů závisí na různých faktorech, patří k nim klimatické podmínky, zeměpisná poloha, migrace, diabetes mellitus, syndrom získané imunodeficience a postižení periferních cév. Laboratorní diagnostika zahrnuje mikroskopické vyšetření, které prokazuje houbové elementy (mycelium a spory) ve vzorku nehtu a kultivaci, která slouží k určení druhu houby. Systémová terapie je...

Současné trendy v léčbě vulvovaginálního diskomfortu

Current trends in treatment of vulvovaginal discomfort

doc.MUDr.Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG, doc.RNDr.Vladimír Buchta, CSc., PharmDr.Petr Jílek, CSc., MUDr.Petr Halada, MUDr.Jan Kestřánek

Med. praxi 2011; 8(2): 77-82

Nejčastější příčinou akutního vulvovaginálního diskomfortu je vulvovaginální kandidóza a bakteriální vaginóza. Zatímco u akutní sporadické ataky vulvovaginální kandidózy je vysoce efektivní jednorázová antiinfekční léčba, u chronického vulvovaginálního diskomfortu mívá tato pouze přechodný účinek. Z dlouhodobého hlediska je u chronických stavů výhodné spíše ovlivňovat kvalitu poševního prostředí. Máme k dispozici celou řadu podpůrných prostředků. Pochva a zevní genitál jsou silně estrogendependentní, tudíž se nabízí i možnost hormonální intervence. Zvláštní kapitolu představují v této oblasti virové afekce.

Sdělení z praxe

Hluboká žilní trombóza u mladých žen (poznámky pro praktického lékaře)

Deep vein trombosis in young women (notes for practitioners)

MUDr.Hana Brůhová

Med. praxi 2011; 8(2): 83-85

Mladé ženy s hlubokou žilní trombózou (HŽT) jsou specifickou skupinou, která vyžaduje pečlivou detekci rizikových faktorů a vyvolávajících momentů onemocnění, zejména s ohledem na možnou souvislost s reprodukcí a vrozenou či získanou trombofilií. Tento přístup má zásadní význam pro další léčbu a profylaxi rekurence HŽT a možných gestačních komplikací, ale může mít přínos i pro rodinné příslušníky. V péči o tyto pacientky je zvláště důležitá mezioborová spolupráce.

Pro sestry

Problematika užívání omezovacích prostředků ve zdravotnických zařízeních a v ústavech poskytujících sociální služby

The use of containment methods in health care facilities and in social service institutions

Mgr.Hana Dohnalová

Med. praxi 2011; 8(2): 86-88

Zdravotničtí pracovníci se ve své praxi v soukromých ordinacích, ve zdravotnických zařízeních i v institucích poskytujících sociální služby setkávají se situacemi, kdy je nutné vůči pacientovi použít restriktivní metody a omezit ho tak ve volném pohybu. Při používání omezovacích prostředků je nutné zajistit bezpečnost nemocného a kvalitní ošetřovatelskou péči. Jelikož se užitím restrikce vážně zasahuje do osobní svobody pacienta, je bezpodmínečně nutné jednat v souladu se základními občanskými právy člověka a příslušnými právními normami přesně definujícími stavy, pro které lze aplikaci omezovacích prostředků indikovat. Nezbytnou součástí užívání...

Test

Autodidaktický test 1/2011

Med. praxi 2011; 8(2): 89-90


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.