Medicína pro praxi, 2011, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Jaro je tady...

doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Med. praxi 2011; 8(3): 95-96

Přehledové články

Současné nové trendy v alergologii

Current new trends in allergology

MUDr.Ivana Šetinová, MUDr.Hana Maršálková, MUDr.Barbara Trnková

Med. praxi 2011; 8(3): 100-103

Prevalence alergie v České republice dosahuje 32 % populace. Zásadní úlohu v patogenezi alergických onemocnění má interakce genů pro atopii a vlivů prostředí. K rizikovým faktorům patří virové infekce, znečištění životního prostředí, výživové vlivy i měnící se způsob života. Přesné definování alergenů na molekulární úrovni, studium jejich homologie vede k možnostem přesnější diagnostiky pomocí rekombinantních alergenů. Je cestou k určení profilu senzibilizace daného pacienta. Cílená diagnostika rekombinantními alergeny umožňuje přesnější výběr alergenové imunoterapie a vývoj nových standardizovaných vakcín.

Nové léky u postmenopauzální osteoporózy

New treatment for postmenopausal osteoporosis

doc.MUDr.Pavel Horák, CSc., MUDr.Martina Skácelová, MUDr.Martin Žurek, MUDr.Andrea Smržová, MUDr.Hana Ciferská

Med. praxi 2011; 8(3): 104-110

Přehledový článek informuje čtenáře o novějších léčivech postmenopauzální osteoporózy. Zabývá se intravenózně podávanými bisfosfonáty – ibandronátem a zoledronátem, novým biologickým lékem osteoporózy denosumabem blokujícím RANKL a osteoanabolickými deriváty parathormonu 1–34 PTH a 1–84 PTH.

Léčba astmatu inhalačními kortikosteroidy - 2011

Treatment of asthma with inhaled corticosteroids

MUDr.Jiří Novák

Med. praxi 2011; 8(3): 112-118

Pro léčbu astmatu jsou v ČR směrodatné materiály Globální iniciativy pro astma. Lékem volby u většiny pacientů s nekontrolovaným astmatem jsou inhalační kortikosteroidy. S výjimkou ciklesonidu však nelze oddělit jejich léčebné účinky od nežádoucích. Léčba se vede nejnižšími účinnými dávkami.

Endoteliální dysfunkce - první stadium aterosklerózy

Endothelial dysfunction - the first stage of atherosclerosis

MUDr.Michal Vrablík, Ph.D., Michaela Janotová, MUDr.Eva Motyková, MUDr.Martina Prusíková

Med. praxi 2011; 8(3): 119-122

Endoteliální buňky tvoří nejenom mechanickou bariéru, ale představují metabolicky velmi aktivní tkáň aktivně regulující cévní tonus, permeabilitu a ostatní cévní funkce. Funkční poškození endoteliální výstelky (endoteliální dysfunkce), spouštěné řadou mechanických, fyzikálně-chemických a imunologických faktorů, je počátkem cévních změn, které mohou vyústit v aterotrombotické cévní komplikace. Široké možnosti detekce endoteliální dysfunkce zatím pro svou náročnost nenacházejí uplatnění v běžné praxi. Pomáhají nám ale porozumět mechanizmům, kterými nefarmakologická i farmakologická opatření vedou k restituci endoteliální funkce a tím snížení...

Infekce Helicobacter pylori

Helicobacter pylori infection

MUDr.Tomislav Švestka, CSc.

Med. praxi 2011; 8(3): 123-125

Posledních 20 let je obdobím významných změn v medicíně. Patogeneze vředové choroby žaludku a duodena zaznamenala v posledních letech nejvíce změn pro klinickou praxi. Byla zjištěna a potvrzena řada informací ohledně infekce Helicobacter pylori (Hp), a to zejména ve vztahu k vředové chorobě žaludku a duodena. Eradikace Hp je v současné době účinná a ve většině případů vede k vyléčení infikovaných pacientů. Eradikační léčba zahrnuje různé kombinace antisekretorické léčby s dvěma antibiotiky. Neúspěšná léčba v důsledku rezistence na antibiotika se může vyskytnout. Je však možné ji překonat změnou léčebného režimu. Pro lékaře je důležité znát...

Postavení hepcidinu v diagnostice a léčbě anémií

The role of hepcidin in the diagnosis and treatment of anemias

MUDr.Petra Bělohlávková

Med. praxi 2011; 8(3): 127-129

Hepcidin je malý peptidový hormon tvořený 25 aminokyselinami, který je syntetizován především v játrech. Hepcidin hraje v organizmu klíčovou roli v regulaci homeostázy železa. Účinek hepcidinu je zprostředkován regulací degradace jeho receptoru feroportinu. Feroportin představuje jediný buněčný exportér železa a narušení osy hepcidin-feroportin má podíl na patogenezi vzniku řady anémií a na druhé straně na rozvoji přetížení železem. Syntéza hepcidinu je indukována nadbytkem železa, zánětem a inhibována erytropoezou či hypoxií. Stanovení hladiny hepcidinu by mohlo přispět v diagnostice různých forem anémií. Není vyloučeno, že v budoucnosti budou...

Je metformin pouze antidiabetikum?

Is metformin only an antidiabetic drug?

prof.MUDr.Jindřiška Perušičová, DrSc.

Med. praxi 2011; 8(3): 130-133

Metformin je přes 50 let znám jako účinný antihyperglykemický lék, který není provázen zvýšením hmotnosti. V posledních letech je metformin s úspěchem používán i v nediabetických situacích. Nahrazuje nedostatek bezpečných antiobezitik, je lékem volby u žen s se syndromem polycystických ovarií (PCOS) a své terapeutické místo má u osob s nealkoholickou jaterní steatohepatitidou (NASH). Nejvýznamnější nově prokázanou aktivitou metforminu je jeho anti-tumorózní účinek u řady karcinomů.

Mezioborové přehledy

Ortopedické pomůcky na trhu a jejich použití v praxi

Orthopaedic aids in the market and their use in practice

MUDr.Jiří Selucký, MUDr.Pavel Přikryl

Med. praxi 2011; 8(3): 134-135

Ortopedická protetika prodělala v posledních letech výrazný rozvoj, který přinesl na trh nepřeberné množství různých pomůcek. Autoři v článku vysvětlují principy jejich užití a technické možnosti, které dnešní protetika pro naše pacienty přináší. Vyčleňují skupinu ortéz a bandáží, která je velmi frekventně užívaná. Tuto skupinu rozdělují na používané pro akutní a chronické stavy, v poslední kapitole zmiňují ostatní protetické výrobky. Článek poskytuje ucelený pohled na tuto problematiku běžně používaných protetických pomůcek pro praktické lékaře ve vztahu k rozvoji medicíny i techniky.

Terapie erektilní dysfunkce

Erectile dysfunction treatment

MUDr.Ondřej Trojan

Med. praxi 2011; 8(3): 136-139

Článek připomíná základy léčby erektilní dysfunkce, shrnuje zkušenosti prvé dekády existence PDE5 inhibitorů. Shrnuje fakta (1) již dříve publikovaná a doplňuje je o nové poznatky tak, aby podal co nejpřesnější nástin pro každodenní využití v dnešní době.

Sdělení z praxe

Veš špitální - faktitivní poruchy a simulace v psychiatrické péči

Hospital hopper - factitious disorder and malingering in psychiatric care

MUDr.Bc.Aleš Grambal, MUDr.Zuzana Grambalová, prof.MUDr.Ján Praško, CSc.

Med. praxi 2011; 8(3): 140-142

Část pacientů léčených v psychiatrických zařízeních splňuje kritéria pro diagnózu faktitivní (předstírané) poruchy nebo simulaci. Tito pacienti bývají mnohdy v tíživé životní situaci, kterou nejsou schopni adekvátně řešit, a reagují více či méně vědomým „útěkem do nemoci“. Faktitivní poruchy a simulace jsou kategorie nepříliš oblíbené mezi zdravotníky, bývají spojeny se značnými protipřenosovými reakcemi, jsou pro pacienty potenciálně nebezpečné jak při jejich neodhalení, tak paradoxně také při jejich správné diagnostice. Stanovení diagnózy je obtížné, následná léčba nedostatečná, mezi zdravotníky neoblíbená a prognóza pacientů...

Pro sestry

Nutriční péče

Nutritional care

Tamara Starnovská

Med. praxi 2011; 8(3): 144-145

Nutriční péče je nedílná součást léčebné, preventivní a ošetřovatelské péče. Její úspěšná realizace závisí na včasné identifikaci těch, kteří mají zhoršený výživový stav, případně jsou v riziku jeho zhoršení. Včasná identifikace je v rukách všeobecných sester. Nezbytná je však také dostatečná znalost souvislostí ovlivňujících výživový stav populace.

Test

Autodidaktický test 3/2011

Med. praxi 2011; 8(3): 145-146


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.