Medicína pro praxi, 2011, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Zamyšlení nad sexualitou ve stáří

MUDr. Tamara Tošnerová

Med. praxi 2011; 8(4): 151

Přehledové články

Současná léčba esenciální arteriální hypertenze

Current treatment of essential arterial hypertension

MUDr.Filip Málek, Ph.D., MBA

Med. praxi 2011; 8(4): 156-159

Účinnost léčby hypertenze na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu je dána především úrovní snížení krevního tlaku. Snížení krevního tlaku zajišťují thiazidová diuretika, betablokátory, blokátory kalciového kanálu, inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu a antagonisté receptoru angiotenzinu. Tyto léky jsou lékem volby při zahájení léčby v monoterapii i v kombinaci. Výběr farmakoterapie hypertenze se řídí nejenom úrovní krevního tlaku, ale i přítomností přidružených onemocnění, stupněm poškození cílových orgánů a celkovým kardiovaskulárním rizikem. U nemocných s vysokým normálním krevním tlakem (130–139/85–89 mm Hg) není k...

Nová antitrombotika

Novel antithrombotic drugs

MUDr.Petr Kessler

Med. praxi 2011; 8(4): 160-163

V tepenném řečišti se jako antitrombotika uplatňují především protidestičkové léky, nejčastěji acetylsalicylová kyselina a clopidogrel, které jsou u rizikových pacientů podávány často v kombinaci. V profylaxi tromboembolické nemoci (TEN) jsou používány dominantně nízkomolekulární hepariny. Novými léky, schválenými zatím pro použití jako profylaxe TEN po náhradě kyčelního a kolenního kloubu jsou dabigatran a rivaroxaban. Jejich výhodou je možnost perorálního podávání, široké terapeutické okno, tedy žádná nutnost laboratorního monitorování, nevýhodou je nepřítomnost antidota. Interakce s jinými léky nejsou časté, ale je nutno se s jejich rizikem...

Kalcium a vitamin D u seniorů

Calcium and vitamin D for older people

MUDr.Milena Bretšnajdrová, MUDr.Marie Terrichová, MUDr.Mgr.Petr Závodný, CSc.

Med. praxi 2011; 8(4): 163-166

Nedostatkem kalcia a vitaminu D jsou ohroženi hlavně senioři, neboť mezi nimi často najdeme osoby s nedostatečnou expozicí slunečnímu záření, omezeným perorálním příjmem nebo poruchou vstřebávání ve střevě. Pokud se jedná o osoby imobilní, pak jsou tito nemocní ohroženi vznikem osteoporózy se všemi jejími důsledky. V tomto pohledu je výhodné zvláště u seniorů věnovat pozornost dostatečnému přísunu jak kalcia, tak vitaminu D a tak preventivně přispět k udržení stavu kostní denzity do vysokého věku.

Akutní pankreatitida jako nežádoucí účinek farmakoterapie idiopatických střevních zánětů

Acute pancreatitis as an adverse drug reaction in inflammatory bowel diseases

MUDr.Ilona Vinklerová, doc.MUDr.Karel Urbánek, Ph.D.

Med. praxi 2011; 8(4): 168-171

Léky indukovaná akutní pankreatitida patří mezi vzácné nežádoucí účinky léčiv na gastrointestinální trakt. Z publikovaných prací, i z našich vlastních pozorování, vyplývá, že u nemocných s idiopatickými střevními záněty je výskyt polékové akutní pankreatitidy vyšší než v ostatní populaci. Příčiny tohoto stavu však prozatím zůstávají neobjasněny. Z hlediska nemocných se zdá být nejrizikovější skupina žen středního věku trpících Crohnovou nemocí, zatímco z hlediska léčiv jsou rizikové především azathioprin a mesalazin. U jiných léků je riziko indukce AP podstatně nižší.

Mezioborové přehledy

Problematika lymfedému v ordinaci praktického lékaře

Lymphedema in general practicioner

MUDr.Dominika Diamantová

Med. praxi 2011; 8(4): 172-176

S lymfedémem se může praktický lékař setkat u svých nemocných ve své každodenní praxi. Jde o závažné chronické onemocnění lymfatického systému. Pokud není nemoc včas a dobře diagnostikována a léčena, může vést k dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo i k trvalé invaliditě.

Cervikokraniální syndrom

Cervicogenic headache

prof.MUDr.Zdeněk Ambler, DrSc.

Med. praxi 2011; 8(4): 177-180

Cervikokraniální (CC) syndrom (cervikogenní bolest hlavy) je přenesená bolest hlavy z oblasti krční páteře. Jde typicky o asymetrické a někdy i jednostranné bolesti, které mohou být provokovány pohybem krku, nevhodnou polohou hlavy nebo tlakem na spoušťové body na krku. Jsou prezentována současná diagnostická kritéria Mezinárodní společnosti pro bolesti hlavy a Mezinárodní studijní skupiny pro cervikogenní bolesti hlavy. V diferenciální diagnóze je třeba vyloučit sekundární organické příčiny, zejména expanzivní procesy v zadní jámě lební nebo subarachnoidální krvácení. Neurologické vyšetření u CC syndromu by mělo být normální a speciální manuální...

Lékové exantémy po celkovém podání léků

Drug eruptions total after drug administration

doc.MUDr.Marie Viktorinová, CSc.

Med. praxi 2011; 8(4): 181-185

Článek uvádí přehled etiopatogenetických faktorů, klinického obrazu, diagnostiky a léčby nežádoucích účinků léků na kůži po jejich celkové aplikaci se zaměřením na praktické lékaře.

Role imunoterapie v profylaxi recidivujících infekcí močových cest

Role of immunotherapy in prophylaxis of reccurent urinary tract infection

MUDr.Ladislava Lyerová, CSc., prof.MUDr.Vladimír Teplan, DrSc.

Med. praxi 2011; 8(4): 186-189

Recidivující infekce močových cest (IMC) jsou velmi častým klinickým problémem, zejména u žen. Dlouhodobá antibiotická profylaxe i přes svou účinnost má svá omezení, a proto je možným řešením hledání alternativních způsobů prevence IMC. Naše doporučení pro prevenci opakovaných IMC je použití přírodních doplňků stravy, které obsahují brusinku, D-manózu či lichořeřišnici větší. Dále je účinné zlepšování mikrobiální mikroflóry pomocí probiotik a to perorálně, ale i vaginálně. Nejdůležitější roli však v prevenci těchto infekcí nadále hraje imunoterapie zastoupená především Uro-Vaxomem. Účinnost tohoto preparátu byla již potvrzena řadou studií a...

Sdělení z praxe

Trojí infekce vinou jednoho parazita aneb Co vše může způsobit jediné klíště

Triple infection due to one parasite or a harm single tick can cause

MUDr.Martina Pýchová, MUDr.Marta Šnelerová, MUDr.Hana Kocourková, MUDr.Michaela Freibergerová, MUDr.Radana Pařízková, prof.MUDr.Petr Husa, CSc.

Med. praxi 2011; 8(4): 190-192

Kazuistika poukazuje na případ 53leté pacientky hospitalizované v létě 2008 s diagnózou klíšťové meningoencefalitidy v kombinaci s borreliovou nákazou. Průběh onemocnění byl komplikován rozvojem paraparézy dolních končetin a nutností přechodné observace i na jednotce intenzivní péče a následné dlouhodobé rehabilitační terapie. Navíc bylo během hospitalizace u pacientky diagnostikováno i další onemocnění přenášené klíšťaty na našem území – ehrlichióza.

Výživa u …

Warfarin, potrava a potravinové doplňky

Warfarin, food and dietary supplements

MUDr.Miloslava Matýšková, CSc.

Med. praxi 2011; 8(4): 194-197

Antikoagulační léčba warfarinem a dalšími deriváty dikumarolu vykazuje významnou interindividuální i intraindividuální variabilitu. Účinek a dávka závisí vedle vrozených dispozic každého jedince na řadě faktorů získaných. Mezi získanými faktory se spolu s klinickým stavem (souběžné choroby) na variabilitě účinku podílí především stravovací návyky a současně užívané léky či potravinové doplňky. V potravě hraje důležitou roli obsah vitaminu K, jehož příjem by měl být u osob užívajících kumarinové deriváty dle posledních doporučení co nejstabilnější. Současně je nutné vyvarovat se řady potravinových doplňků, které mohou tuto léčbu významně ovlivňovat...

Pro sestry

Znalostní ošetřovatelská péče u nemocných s bércovými vředy

Knowledge-based nursing care for patients with venous leg ulcers

PhDr.Andrea Pokorná, Ph.D.

Med. praxi 2011; 8(4): 198-201

V příspěvku jsou prezentovány základní požadavky na ošetřovatelskou péči o nemocné s bércovými ulceracemi se zohledněním nejmodernějších dostupných vědeckých informací. Dále jsou popsány postupy, které by měla zvládat všeobecná sestra v péči o nemocné z hlediska komplexního přístupu.

Test

Autodidaktický test 4/2011

Med. praxi 2011; 8(4): 202-203


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.