Medicína pro praxi, 2011, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

MUDr. Hana Šarapatková

Med. praxi 2011; 8(5): 207

Přehledové články

Polékové poškození horního trávicího traktu

Drug-induced upper gastrointestinal tract injury

MUDr.Karel Lukáš, CSc.

Med. praxi 2011; 8(5): 209-213

Vedlejší účinky léků, zejména nesteroidních antiflogistik (NSA), na poškození horního trávicího traktu jsou významné. Gastrointestinální příznaky, zejména nauzea, anorexie, bolesti břicha a dyspepsie, jsou zjišťovány až u 1/3 pacientů jako vedlejší reakce při podávání léků. Antibiotika a nesteroidní antiflogistika jsou uváděna jako nejčastější léky způsobující vedlejší příhody. Klinicky se jícnové změny projeví bolestí za sternem a odynofagií. Jícnová poškození jsou buď přechodná, nebo přetrvávající se strikturami. Poškození sliznice jícnu mohou vyvolat léky lokálním působením nebo snížením tonu dolního jícnového svěrače a tím umožněním gastroezofageálního...

Letní průjmy

Summer diarrhoea

MUDr.Helena Ambrožová, Ph.D.

Med. praxi 2011; 8(5): 214-218

Léto je pro průjmová onemocnění nejtypičtějším obdobím s výjimkou rotavirových a norovirových infekcí častějších v zimních a jarních měsících. Průjem může mít řadu neinfekčních příčin, jako je dietní chyba, nesnášenlivost některých jídel, může být i prvním příznakem při otravě houbami. Z infekčních příčin se jedná hlavně o invazivní bakterie (salmonely, kampylobaktery, shigely), které mají v létě ideální podmínky k pomnožování. Původci letních průjmů mohou být také enteroviry, občas i v kombinaci se serózní meningitidou. Nejčastějšími vyvolavateli průjmu cestovatelů typického pro lidi cestující z rozvinutých do rozvojových zemí jsou enterotoxické...

Mezioborové přehledy

Farmakologie nespavosti a související lékové interakce v klinické praxi

Pharmacology of sleep disorders in clinical practice

doc.MUDr.Petr Smolík, CSc.

Med. praxi 2011; 8(5): 219-221

Prevalence insomnií i dalších poruch spánku v posledních letech prudce narůstá (1). Farmakologie poruch spánku vyžaduje dobrou orientaci v širokém spektru používaných farmak, jejich žádoucích i nežádoucích účinků a interakcí. Někdy bývá opomíjeno negativní ovlivnění spánku a bdění nejrůznějšími farmaky, používanými pro jiné indikace než poruchy spánku. Jednoduchá klasifikace léků, ovlivňujících nespavost nebo nadměrnou spavost na hypnotika/sedativa/stimulancia v kontextu soudobých poznatků o neurofyziologii a chronobiologii spánkového procesu je v současné době již obsolentní.

Inkontinence moči z pohledu urologa

Urinary incontinence from urologists point of view

MUDr.Miroslava Romžová, MUDr.Marie Hurtová, MUDr.Lukáš Holub, MUDr.Jaroslav Pacovský

Med. praxi 2011; 8(5): 222-225

Močová inkontinence je závažným problémem doby. Výrazně snižuje kvalitu života pacienta a vede ke zvýšeným ekonomickým nárokům. Jejímu řešení předchází důkladné vyšetření pacienta a rozlišení jednotlivých typů inkontinence. Management tohoto onemocnění je plně v rukou urologa.

Diabetes mellitus a erektilní dysfunkce

Diabetes mellitus a erectile dysfunction

MUDr.Ondřej Trojan

Med. praxi 2011; 8(5): 226-229

Článek připomíná incidenci, etiologii a prevalenci erektilní dysfunkce u diabetických pacientů, shrnuje zkušenosti s užitím PDE5 inhibitorů i dalších terapeutických postupů včetně psychoterapie.

Indikace a terapeutické možnosti artroskopie kyčelního kloubu

Indications and therapeutic possibilities of hip arthroscopy

doc.MUDr.Aleš Podškubka, Ph.D., MUDr.Pavel Cinegr

Med. praxi 2011; 8(5): 230-233

Artroskopie kyčelního kloubu je v poslední době využívána při diagnostice a terapii obtíží v oblasti kyčle. Ne všechny bolesti v oblasti kyčle však mají svoji příčinu v kyčelním kloubu, proto musíme pacienta nejdříve pečlivě vyšetřit a pro indikaci artroskopie se musíme pokusit diferencovat, je-li příčina obtíží intraartikulární či extraartikulární. Artroskopie pomáhá odhalit a vyřešit nitrokloubní příčiny obtíží. Správný výběr pacientů je klíčem k dobrým výsledkům. Cílem článku je podat informace o současných indikacích a terapeutických možnostech artroskopie kyčelního kloubu. Operační artroskopie kyčelního kloubu je technicky obtížná, vyžaduje...

Všeobecné zásady diagnostiky a léčby vulvovaginální kandidózy

General principles of diagnosis and treatment of vulvovaginal candidiasis

doc.MUDr.Vít Unzeitig, CSc., MUDr.Michal Kliment, CSc., doc.MUDr.Jiří Špaček, Ph.D., MUDr.Vladimír Dvořák, prof.MUDr.Miroslav Borovský, Ph.D.

Med. praxi 2011; 8(5): 233-236

Cílem sdělení je poskytnout lékařům pomoc při racionálním diagnostickém a terapeutickém postupu u případů nekomplikované i komplikované vulvovaginální kandidózy. Text poskytuje doporučení na základě všeobecně akceptovaných principů medicíny založených na důkazech pro diagnostické testy, léčebná schémata a principy zdravotní osvěty potřebné pro efektivní zvládnutí vulvovaginální kandidózy.

Ve zkratce

Diagnostika a léčba tromboembolické nemoci v ambulanci praktického lékaře

Diagnosis and treatment of thromboembolic disease in the GP’s surgery

doc.MUDr.Dalibor Musil, Ph.D.

Med. praxi 2011; 8(5): 238-241

Tromboembolická nemoc patří k nejčastějším kardiovaskulárním chorobám. Včasná diagnostika a správná léčba zabrání závažným komplikacím spojených s vysokou morbiditou a mortalitou.

Pro sestry

K problematice ústní hygieny

On oral hygiene

doc.MUDr.Ivo Dřízhal, CSc., Květa Prouzová, MUDr.Eva Kovalová

Med. praxi 2011; 8(5): 242-245

Autoři představují problém ústní hygieny pro nestomatologické pracovníky. Je to z důvodů, že se mohou velmi efektivně zapojit do prevence nejčastějších chorob dutiny ústní. Předložená práce má poskytnout potřebné informace, které slouží k představení problému a poskytují i argumenty velmi potřebné pro ty, kteří chtějí poskytnout radu či návod, jak o dutinu ústní pečovat, i když nemají speciální edukaci.

Stomik v ordinaci praktického lékaře

Ostomy patient in general practitioners

Mgr.Veronika Zachová

Med. praxi 2011; 8(5): 246-248

Péče o stomiky je dnes zajišťována v odborných poradnách i ordinacích praktických lékařů. Zde je možné odhalit základní chyby při ošetřování, počínající komplikace a informovat stomika o nových či vhodnějších pomůckách. Týká se to i stomiků, kteří nemají v běžném životě problémy. Spolupráce praktických lékařů a stomických sester přináší mnoho výhod nejen z hlediska účinnosti a správnosti péče, ale i z hlediska ekonomického, protože jsou prostředky využity účelně. Péče o stomiky usnadňuje jejich zpětné začlenění do běžného života.

Informace

Praktické lékaře a sestry v Olomouci přivítaly

nové prostory NH Olomouc Congress hotelu

Med. praxi 2011; 8(5): 249

Test

Autodidaktický test 5/2011

Med. praxi 2011; 8(5): 250-251


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.