Medicína pro praxi, 2011, číslo 6

reklama

Slovo úvodem

Jak si užít dovolenou bez kil navíc

PhDr. Iva Málková

Med. praxi 2011; 8(6): 255

Přehledové články

Novinky v léčbě diabetické nefropatie

New advances in treating diabetic nephropathy

prof.MUDr.Vladimír Tesař, DrSc.

Med. praxi 2011; 8(6): 259-264

Diabetická nefropatie je ve vyspělých zemích nejčastější příčinou terminálního selhání ledvin. Albuminurie předchází u většiny diabetiků vývoj manifestní diabetické nefropatie a je u diabetiků také nejdůležitějším prediktorem kardiovaskulární mortality/morbidity. Progresi albuminurie lze příznivě ovlivnit jak dobrou metabolickou kontrolou diabetu, tak dobrou kontrolou krevního tlaku. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu a antagonisté angiotenzinu snižují albuminurii a zpomalují (ale nikoli zastavují) progresi chronické renální insuficience. U většiny pacientů dochází přes tuto léčbu k vývoji terminálního selhání ledvin, pokud do té...

Diferenciální diagnostika kolapsových stavů a přechodných poruch vědomí

Differential diagnostics of collapse and transitional states of impaired consciousness

MUDr.Jana Šeblová, Ph.D., MUDr.Roman Škulec

Med. praxi 2011; 8(6): 265-267

Autoři rozebírají příčiny kolapsových stavů a synkop. Zaměřují se jednak na diferenciální diagnostiku, jednak na závažnost jednotlivých klinických příznaků, a to zejména z hlediska prvního kontaktu. Vymezují situace, ve kterých je možné ponechat nemocného v ambulantním léčení či na druhé straně, kdy je nutné pacienty hospitalizovat.

Cestovní lékařství: infekce na cestách

Travel medicine: infections during travel

MUDr.Michaela Fraňková

Med. praxi 2011; 8(6): 268-270

Cestovní lékařství je nová specializace, která se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou nemocí, které vznikly v souvislosti s cestováním. Cílem je chránit cestovatele před vznikem onemocnění a úrazů. Až 60 % zdravotních komplikací pro cestovatele jsou úrazy, na 2. místě jsou infekční nemoci, na třetím psychosociální problémy. Nejběžnější infekční komplikací je cestovatelský průjem, dále malárie, akutní respirační nákazy, virová hepatitida A, horečka dengue, virová hepatitida B, kapavka. Každý cestovatel by měl v předstihu alespoň 2 měsíců kontaktovat specializovaná centra očkování a cestovní medicíny a informovat se o aktuálních epidemiologických...

Mezioborové přehledy

Nedoslýchavost v ordinaci praktického lékaře

Hearing loss in general practicioner

MUDr.Alena Cechnerová, MUDr.Jan Bouček

Med. praxi 2011; 8(6): 272-274

Nedoslýchavost postihuje 10 % dospělé populace, ve věku nad 75 let až 40 % populace. Tento článek podává stručný přehled příčin, klinických projevů, diagnostiky a léčby nedoslýchavosti. V diagnostice a léčbě je nezastupitelná role mezioborové spolupráce praktického lékaře a otorinolaryngologa.

Syndrom suchého oka

Dry eye syndrome

MUDr.Michalis Palos

Med. praxi 2011; 8(6): 276-279

Syndrom suchého oka je multifaktoriální onemocnění, které může souviset s řadou lokálních nebo systémových onemocnění. Včasnou diagnózou a léčbou základního onemocnění spolu se substitucí slz můžeme přispět ke zlepšení kvality života pacienta a zabránit vzniku závažných komplikací ohrožujících zrakovou ostrost.

Fotoprotektiva

Photoprotectives

Mgr.Dana Koktavá

Med. praxi 2011; 8(6): 280-282

Slunce je naše nejbližší hvězda. Sluneční záření může mít ale škodlivý dopad na organizmus, obzvláště na kůži. Dermatologové na celém světě upozorňují na nezbytnost ochrany kůže před vlivem slunečního záření.

Periferní neuropatie - diagnostika a léčba v ordinaci praktického lékaře

Peripheral neuropathy: diagnosis and treatment in a general practitioner’s surgery

MUDr.Pavel Otruba

Med. praxi 2011; 8(6): 285-287

S projevy různého postižení periferního nervového systému se setkáváme velmi často. Je podmíněno řadou endogenních nebo exogenních vlivů. V rámci diferenciální diagnostiky pátráme po možných příčinách, objektivně stanovujeme rozsah a stupeň postižení (senzitivní nebo motorické příznaky). Pro rozpoznání příčiny jsou nezbytná laboratorní vyšetření a k verifikaci typu postižení elektromyografické vyšetření. Ve sdělení jsou charakterizovány hlavní typy periferních neuropatií.

Erektilní dysfunkce z pohledu sexuologa

Erectile dysfunction from a sexuologist view

MUDr.Pavel Turčan

Med. praxi 2011; 8(6): 288-291

S erektilní dysfunkcí se v ordinaci setkáváme čím dál častěji. Jejím včasným odhalením můžeme pomoci odhalit i řadu kardiovaskulárních onemocnění a aterosklerózy. ED může mít příčiny organické, psychogenní a smíšené a k její diagnostice je nutné přistupovat komplexně. Důležité je se při vyšetření pacienta zaměřit na pečlivou anamnézu s přihlédnutím na výskyt rizikových faktorů, farmakologickou anamnézu a na fyzikální vyšetření. Vhodnou pomůckou nám mohou být i dotazníkové metody. Ze základních laboratorních metod se doporučuje stanovení glykemie, vyšetření lipidového spektra, testosteronu a prolaktinu. Metodu první volby v terapii ED představují...

Sdělení z praxe

Léčba bolesti a zánětu u revmatických onemocnění a úloha praktického lékaře

Treatment of pain and inflammation in rheumatic diseases and the role of a general practitioner

prof.MUDr.Karel Pavelka, DrSc.

Med. praxi 2011; 8(6): 293-297

Autor k vysvětlení principů léčby bolesti u revmatických onemocnění zvolil prezentaci 4 konkrétních pacientů z jeho ambulance s diagnózami revmatoidní artritidy, ankylozující spondylitidy, dnavé artritidy a osteoartrózy. Jde o nejčastější diagnózy, jejichž léčba může být modelovou pro řadu jednotek příbuzných. Základem léčby bolesti u revmatoidní artritidy a ankylozující spondylitidy je efektivní potlačení zánětlivé aktivity, nejčastěji kombinací malé dávky glukokortikoidu, chorobu modifikujícího léku (DMARD) a ev. biologického léku. V případě přetrvávající bolesti se aplikují nesteroidní antirevmatika (NSA) a analgetika. U dnavého záchvatu...

Ve zkratce

Krystaly indukované artropatie

Crystal-induced arthropathies

MUDr.Martin Žurek, Ph.D.

Med. praxi 2011; 8(6): 299-301

Krystaly indukované artropatie jsou častým zánětlivým kloubním onemocněním. Pro tyto choroby je charakteristická tvorba depozit krystalů ve tkáních a zánětlivá reakce organizmu na jejich přítomnost v kloubu, či periartikulárních strukturách. V článku je stručně zmíněna jejich etiologie, klinický obraz, diagnostika i léčebné možnosti.

Test

Autodidaktický test 6/2011

Med. praxi 2011; 8(6): 302-303


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.