Medicína pro praxi, 2012, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

MUDr. Kateřina Cajthamlová

Med. praxi 2012; 9(1): 3

Přehledové články

Jaká je příčina dušnosti Vašeho pacienta?

What causes dyspnoea in your patient?

MUDr.Hikmet Al-Hiti, Ph.D.

Med. praxi 2012; 9(1): 7-9

Dušnost je běžným a velmi častým příznakem. Jde po bolestech na hrudníku o druhou nejčastější diferenciálně diagnostickou otázku v kardiologii. Příčinami dušnosti jsou: plicní embolie, srdeční selhání, vrozené či získané srdeční vady, nemoci průdušek, plic a pohrudnice, chronická anémie, plicní hypertenze. Mezi velmi závažná onemocnění patří i plicní arteriální hypertenze.

Novinky v diabetologii - linagliptin v léčbě hyperglykemie

News in the treatment of diabetes - linagliptin

MUDr.Eva Horová

Med. praxi 2012; 9(1): 10-12

Linagliptin je nové antidiabetikum ze skupiny inhibitorů dipeptidyl peptidázy-4 (DPP-4), určené pro léčbu diabetu 2. typu. Stejně jako ostatní preparáty z této skupiny snižuje linagliptin glykemii bez výraznějšího rizika hypoglykemie, zlepšuje kompenzaci diabetu, má neutrální hmotnostní profil a dobrou gastrointestinální toleranci. Linagliptin je možné narozdíl od ostatních DPP-4 inhibitorů podávat v nezměněné dávce i pacientům se zhoršenou funkcí ledvin či jater. V zemích EU je linagliptin registrován pod názvem Trajenta a schválen v kombinaci s metforminem, v trojkombinaci s metforminem a sulfonylureou a v monoterapii u pacientů, kteří metformin...

Biologická terapie v revmatologii

Biological therapies in rheumatology

MUDr.Hana Ciferská, prof.MUDr.Pavel Horák, CSc., MUDr.Jan Strojil, MUDr.Martina Skácelová, MUDr.Andrea Smržová

Med. praxi 2012; 9(1): 13-19

Zavedení biologické terapie do klinické praxe výrazně zlepšilo prognózu nemocných s velmi aktivní revmatoidní či psoriatickou artritidou a ankylozující spondylitidou, u kterých došlo k selhání podávané konvenční terapie. Článek se zabývá vybranými skupinami biologických léků, jejich indikacemi, monitorací účinnosti, nežádoucími účinky a některými úskalími ve využití těchto léků.

Mezioborové přehledy

Hyperaktivní měchýř ve stáří a možnosti léčby v primární péči

Overactive bladder in old age and treatment options in primary care

prof.MUDr.Eva Topinková, CSc.

Med. praxi 2012; 9(1): 20-24

Hyperaktivní měchýř (OAB) charakterizovaný epizodami urgence, vysokou frekvencí močení, nykturií a u větší části pacientů i urgentní inkontinencí je v seniorské populaci častý a jeho prevalence narůstá s věkem. Postihuje 11–16 % dospělé populace, ale až 20–30 % seniorů nad 70 let. Lékem volby jsou antimuskarinika, která blokádou M3 a méně i M2 muskarinových receptorů ve stěně močového měchýře tlumí kontrakce detruzoru. I když u geriatrických pacientů je méně klinických studií, všechny prokazují konzistentně superioritu léčby oproti placebu, a to srovnatelně se středním věkem. Pro léčbu v primární péči je uvolněn trospium chlorid,...

Syndrom neklidných nohou a periodické pohyby končetin v interní praxi

Rest less legs syndrome and periodic limb movements in sleep in the internal medicine

MUDr.Jana Vávrová, MUDr.David Kemlink, Ph.D.

Med. praxi 2012; 9(1): 25-28

Syndrom neklidných nohou (Restless legs syndrome – RLS) a periodické pohyby končetin ve spánku (Periodic limb movements in sleep – PLMS) jsou častými neurologickými chorobami, které ve své rozvinuté formě vedou k poruše spánku. Onemocnění se vyskytuje ve formě primární a sekundární – sekundární formy doprovází jiné stavy jako terminální stadium renálního selhání, nedostatek železa a těhotenství. U 80 % pacientů s RLS se objevují PLMS, které jsou charakterizované stereotypními a pravidelnými pohyby končetin během spánku. Diagnóza onemocnění je stanovena na základě polysomnografického vyšetření či aktigrafie. Dopaminergní terapie...

Ve zkratce

Chřipka a možnosti její léčby

Influenza and treatment options

PharmDr.Iveta Rohová

Med. praxi 2012; 9(1): 29-30

Chřipka je vysoce nakažlivé onemocnění virového původu, které se přenáší kapénkovou infekcí nebo kontaktem již nakažené osoby. Běžně se vyskytuje v epidemiích. Správná diagnostika, prevence a léčba vede ke sníženému riziku vzniku závažných komplikací.

Pro sestry

Dysfagie a pomůcky při poruchách polykání

Dysphagia and aids in disorders of swallowing

PaedDr.Ilona Kejklíčková, Ph.D., Mgr.Radka Florianová

Med. praxi 2012; 9(1): 32-34

Poruchy polykání tvoří v současné době velmi zajímavou problematiku nejen v praxi klinických logopedů. Možnost odborné pomoci pacientům s využitím dostupných, odborných pomůcek, tvoří obsah předkládaného textu. V oblasti ošetřovatelství by bylo velmi vhodné využití a seznámení se s touto problematikou.

Zajištění klinické pastorační péče ve Fakultní nemocnici Olomouc

Provision of clinical pastoral care at University Hospital in Olomouc

Bc.et Bc.Miroslava Tobia Matějková, MUDr.Petra Krumpholcová

Med. praxi 2012; 9(1): 36-38

Podle Mezinárodních akreditačních standardů pro nemocnice mají všechny nemocnice „mít vytvořený postup, v rámci kterého uspokojí požadavky pacientů a jejich blízkých na poskytnutí duchovních služeb či podobné požadavky, vyplývající z pacientových spirituálních potřeb a náboženského přesvědčení“1. Ve Fakultní nemocnici Olomouc byl takový postup vypracován formou metodického pokynu. V nemocnici je zajištěna Klinická pastorační péče, kterou vykonávají nemocniční kaplani.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.