Medicína pro praxi, 2012, číslo 10

reklama

Slovo úvodem

Práva a povinnosti lékařů

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Med. praxi 2012; 9(10): 371

Přehledové články

Urgentní stavy v ORL

Urgent conditions in otorhinolaryngology

MUDr.Jaromír Nasswetter

Med. praxi 2012; 9(10): 376-378

Článek se zaměřuje na urgentní stavy v otorinolaryngologii, které svou povahou mohou mít závažné následky na zdraví pacienta, v krajním případě jej mohou až ohrozit na životě. Jejich řešení nesnese odkladu. Za takové stavy lze považovat především dušení a krvácení. Dalšími akutními stavy v otorinolaryngologii jsou zánětlivá onemocnění a jejich komplikace, náhle vzniklá porucha sluchu a poruchy rovnováhy – akutní vestibulární syndrom. Je popsána symptomatologie těchto stavů, jejich možné příčiny, diagnostika a možnosti jejich léčby.

Účelná farmakoterapie jaterních chorob v běžné praxi

Effective drug therapy of liver diseases in general practice

doc.MUDr.Radan Brůha, CSc.

Med. praxi 2012; 9(10): 379-381

V posledních letech se farmakoterapie jaterních chorob posouvá od symptomatických postupů k cílené léčbě. V léčbě by se měly používat postupy podložené relevantními klinickými studiemi. Tuto podmínku nesplňuje většina populárních hepatoprotektiv. V klinické praxi se krom virových hepatitid lze nejčastěji setkat s pacienty s alkoholovou jaterní chorobou, nealkoholovým ztukovatěním jater, chronickými cholestatickými nemocemi a s komplikacemi jaterní cirhózy. Základem léčby alkoholového i nealkoholového jaterního postižení jsou režimová opatření, u chronické cholestázy má přínos kyselina ursodeoxycholová. V léčbě jaterní cirhózy zlepšují prognózu...

Jak zvýšit analgetickou účinnost paracetamolu?

How to increase analgesic efficacy of paracetamol?

prof.MUDr.Miloslav Kršiak, DrSc.

Med. praxi 2012; 9(10): 382-385

Obvyklá jednotlivá dávka samotného paracetamolu (500 mg per os) představuje u osob nad 50 kg hmotnosti podprahovou dávku (< 10 mg/kg). U osob s hmotností nad 60 kg je proto doporučována dávka 1 g paracetamolu. Pokud samotný paracetamol ani v dávce 1 g per os netlumí bolest dostatečně, je třeba volit jiné analgetikum, nebo použít kombinaci paracetamolu s dalšími látkami, např. s opioidy, nesteroidními antirevmatiky (je-li to možné), kofeinem nebo jinými. Někdy pomůže urychlení vstřebání paracetamolu z jeho rozpustných lékových forem.

Doporučený postup léčby infekcí dolních dýchacích cest pro praktické lékaře

Guidelines for the treatment of lower respiratory tract infections for general practitioners

MUDr.Monika Žurková, prof.MUDr.Vítězslav Kolek, DrSc.

Med. praxi 2012; 9(10): 385-387

Článek pojednává o současných možnostech léčby respiračních infekcí dolních dýchacích cest. Je uvedeno optimální empirické použití antibiotik u nejčastějších nemocí, jako je akutní tracheobronchitida, exacerbace chronické bronchitidy, exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci a pneumonie. Výběr léků je usměrněn současnými znalostmi o jejich účinnosti, dostupnosti i s přihlédnutím ke vznikajícím rezistencím. Jsou uvedena platná klinická doporučení, z nich článek vychází.

Infekce Clostridium difficile - stav v roce 2012

Clostridium-difficile infection - curent state in the year 2012

MUDr.Ondřej Zela, MUDr.Petr Vítek

Med. praxi 2012; 9(10): 391-394

Průjmovité infekce asociované s Clostridium difficile a pseudomembranózní kolitida představují závažnou výzvu současné klinické praxe a jsou rizikem pro každého pacienta léčeného širokospektrými antibiotiky jak v nemocničním, tak ambulantním prostředí. I když klostridiová enterokolitida zůstává zatím relativně stranou pozornosti laické veřejnosti, počet pacientů ohrožených tímto onemocněním neustále narůstá. Recentní léčebné postupy zdůrazňují snahu o zachování fyziologické střevní flóry při současné optimalizaci imunitní odpovědi hostitele. Následující článek prezentuje přehled aktuálních léčebných strategií se zvláštním důrazem na recidivující...

Mezioborové přehledy

Akutní infekce močových cest - diagnostické a léčebné možnosti v ordinaci praktického lékaře

Acute urinary tract infections - diagnostic and therapeutic options in the general practitioner’s surgery

MUDr.Jiří Kladenský

Med. praxi 2012; 9(10): 395-398

Vzhledem ke skutečnosti, že infekce močových cest (IMC) jsou nejčastějšími bakteriálními infekcemi u člověka vůbec, každý praktický lékař se ve své každodenní praxi setkává s pacienty se symptomatologií IMC. Vzhledem k anatomickým poměrům a ascendentnímu šíření uroinfekcí převažují mezi pacienty v naprosté většině ženy. Z praktického i racionálního hlediska se akutní uroinfekce rozdělují na primární (nekomplikované) a sekundární (komplikované). Diagnostika a léčba první skupiny patří jednoznačně do kompetence praktického lékaře, pacienty spadající do druhé skupiny by praktický lékař měl, byť i po úspěšném přeléčení, odeslat na specializované...

Praktický přístup k léčbě atopické dermatitidy

Practical management of atopic dermatitis

MUDr.Anna Jiráková, MUDr.Jana Bernardová, prof.MUDr.Jana Hercogová, CSc.

Med. praxi 2012; 9(10): 399-402

Atopická dermatitida je multifaktoriálním neinfekčním zánětlivým onemocněním kůže chronicky recidivujícího charakteru. Je to velmi časté onemocnění, jehož výskyt stále stoupá. Jedná se o onemocnění převážně kojeneckého a dětského věku. Prevalence atopické dermatitidy v dětské populaci se udává 15–30 %, v dospělé populaci 2–10 %. Závažnost onemocnění je dána nejen rozsahem projevů, frekvencí exacerbací, komplikacemi, ale hlavně značným vlivem na kvalitu života. Důležitý je fakt, že ovlivněná je nejen kvalita života samotného pacienta, ale i jeho rodiny. Hlavními cíli v terapii atopické dermatitidy jsou: omezení závažných příznaků...

Ve zkratce

Kašel, jeho diferenciální diagnostika a léčba

Cough, diagnostic and therapy

MUDr.Ján Dindoš

Med. praxi 2012; 9(10): 403-404

Kašel je normální obranný reflex, charakteristický svým prudkým a usilovným výdechem, jehož cílem je očistit dýchací cesty od cizích těles a cizorodých látek. Symptomem se stává, pokud přetrvává, pak se jeho obranný význam mění v komplikaci, která nutí pacienta vyhledat svého praktického lékaře. Považuje se za jeden z nejčastějších symptomů, pro který pacient vyhledá lékaře. Často je ale podceňovaným příznakem závažného onemocnění a v jeho diagnostice a léčbě je často nutná mezioborová spolupráce.

Pro sestry

Péče o pacienta s poruchou hybnosti v domácím prostředí - rehabilitační aspekty

Home care of patients with movement disorders - rehabilitation aspects

Mgr.Dagmar Dupalová, Ph.D.

Med. praxi 2012; 9(10): 406-409

Článek popisuje základní prvky rehabilitace, které jsou využívány v péči o nemocné s poruchami hybnosti. Zejména pacienti s těžším postižením hybnosti potřebují péči nejen zdravotníků, ale i rodinných příslušníků. Péči o nemocné lze při úpravě podmínek provádět i v domácím prostředí. U pacientů s těžkými poruchami hybnosti má zásadní význam pravidelné polohování, dále se doporučuje provádět dechová cvičení, pasivní pohyby, dle aktuálního stavu pohyby s dopomocí terapeuta a aktivní pohyby. Aktivní hybnost je vhodné zaměřit zejména na nácvik běžných denních aktivit nemocných, což má vést ke zvýšení nebo udržení jejich soběstačnosti.

Orbis Pictus Medicus

Septická embolizace

MUDr. Eva Motyková

Med. praxi 2012; 9(10): 405

Informace

Vzdělávání v klinické pastorační péči

PhDr. Marta Hošťálková, Th.D., MUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D.

Med. praxi 2012; 9(10): 410-411

Edukace Vašich pacientů

Originální lék versus generikum

doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

Med. praxi 2012; 9(10): 412-414

 


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.