Medicína pro praxi, 2012, číslo 11

reklama

Slovo úvodem

Strach z výsledků vyšetření aneb Čeho a proč se vlastně bojíme?

Mgr. Roman Pešek

Med. praxi 2012; 9(11): 419

Přehledové články

Blokátory protonové pumpy v terapii peptických lézí

Proton pump inhibitors in peptic lesions therapy

prof.MUDr.Petr Dítě, Ph.D., MUDr.Radek Kroupa, Ph.D., MUDr.Ivo Novotný, CSc., MUDr.Martina Jelšíková

Med. praxi 2012; 9(11): 423-426

Terapie onemocnění, asociovaných s přítomností žaludeční kyseliny solné, prošla od r. 1910, kdy byla do klinické praxe uvedena poprvé antacida, bouřlivým vývojem. V poslední době jsou nejúčinnějšími léky, z pohledu intenzity a doby suprese žaludeční kyseliny solné, nepochybně léky označené jako blokátory protonové pumpy. Jejich rozdělení na léky 1. a 2. generace vyjadřuje především změny v jejich farmakokinetice a farmakodynamice. Léky jsou podány ve formě prodrug a teprve v parietální buňce žaludeční sliznice jsou měněny na formu účinnou. Jejich metabolizmus prostřednictvím jaterního cytochromu p450 je zdrojem možných lékových interakcí,...

Některé novinky v osteoporóze a metabolizmu kostní tkáně

Some advances in osteoporosis and bone metabolism

prof.MUDr.Vladimír Palička, CSc.

Med. praxi 2012; 9(11): 428-430

Osteoporóza, byť už zdaleka není převratnou novinkou, nás neustále překvapuje mnoha novými poznatky. Množí se údaje o nové léčbě, poznatky o mechanizmu účinku – ale i vedlejších účincích léčby již zavedené, o tom, zda a jak léčba osteoporózy může ovlivňovat hojení zlomenin. V posledních letech stoupá raketově počet publikací o vazbě mezi metabolizmem kostní tkáně a metabolizmem celého organizmu a trvalým medicínským a hojně diskutovaným „hitem“ zůstává problematika vitaminu D.

Věkem podmíněná makulární degenerace - epidemiologie, rizikové faktory, diagnostika, terapie

Age-related macular degeneration - epidemiology, risk factors, diagnosis and therapy

MUDr.Petr Kolář, Ph.D.

Med. praxi 2012; 9(11): 432-434

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je v celosvětovém měřítku jednou z hlavních příčin praktické slepoty. Onemocnění postihuje hlavně pacienty starší 60 let a s věkem jeho prevalence narůstá. V rozvinutých zemích je jakoukoliv formou VPMD postiženo 20 % populace. Pokročilé formy onemocnění vedou k praktické slepotě. Hlavními příznaky jsou pokřivené vidění, výpadky v zorném poli a pokles vidění. Hlavními rizikovými faktory onemocnění jsou kouření cigaret, nedostatečný přísun antioxidantů, hypertenze, genetické faktory, nadměrná expozice slunečnímu záření. Ke stanovení diagnózy onemocnění je zapotřebí oftalmologického vyšetření včetně...

Dráždivý tračník - stálý problém

Irritable bowel syndrom - continual problem

prof.MUDr.Jiří Ehrmann, CSc.

Med. praxi 2012; 9(11): 436-440

Dráždivý tračník je jedním z nejčastějších funkčních onemocnění trávicího traktu, kterým podle některých údajů trpí až 20 % populace. Diagnostika je v současné době postavena na Římských kritériích III. Etiologie a patogeneze zůstávají stále neobjasněny, takže medikamentózní léčba dráždivého tračníku je symptomatická. Spočívá v podávání spazmoanalgetik, laxativ, antidiaroik a psychofarmak. Musí být vždy individuální a s ohledem na převažující příznaky. Velký důraz se klade na nefarmakologickou léčbu.

Rinosinusitidy - konsenzy a doporučené postupy pro primární péči - EPOS 2012

Rhinosinusitis - consensus and guidelines for primary care - EPOS 2012

MUDr.Petr Schalek, Ph.D.

Med. praxi 2012; 9(11): 441-445

Rinosinusitida je onemocnění, které svou četností výskytu a významným snížením kvality života představuje závažný medicínský problém. Nezanedbatelný není ani finanční dopad rinosinusitid na společnost. V poslední dekádě je patrna snaha různých expertních skupin vnést určitý systém a konsenzus do problematiky rinosinusitid na základě poznatků medicíny založené na důkazech. V příspěvku je stručně shrnuto pět recentních konsenzů zejména směrem k primární péči. Důraz je kladen především na novou verzi dokumentu vydaného Evropskou rinologickou společností EPOS 2012.

Mezioborové přehledy

Menopauza - léčba potíží

Menopause - treatment of complaints

doc.MUDr.Taťána Rešlová, CSc.

Med. praxi 2012; 9(11): 445-450

Ukončení ovariální funkce je spojeno s výrazným poklesem plazmatické koncentrace estrogenů, který vede k rozvoji více nebo méně závažných somatických, funkčních a psychických změn. Nejúčinnějším řešením časných projevů deficitu estrogenů v postmenopauze je hormonální substituční léčba. V tomto roce uplynulo deset let od uveřejnění prvních výsledků studie Women's Health Initiative, které zásadně změnily přístup lékařů i laické veřejnosti k ovlivnění důsledků menopauzy. Následující analýzy a nové poznatky se staly základem pro revizi rozhodovacího postupu při předepsání ET/EPT a doporučení alternativních prostředků. Zahájení ET/EPT v období peri-...

Obezita ako rizikový faktor kolorektálneho karcinómu

Obesity as risk factor of colorectal cancer

MUDr.Peter Minárik, PharmDr.Daniela Mináriková, PhD.

Med. praxi 2012; 9(11): 451-455

Kolorektálny karcinóm (KRK) je tretím najčastejším druhom rakoviny v celosvetovom meradle. Výskyt KRK stúpa s úrovňou industrializácie a je vyšší v ekonomicky vyspelých krajinách. Vznik KRK do značnej miery závisí od faktorov životného štýlu, predovšetkým od stravy, výživy a fyzickej aktivity. Nadmerné zásoby celkového telesného tuku a abdominálneho tuku vedú k obezite, resp. k viscerálnej obezite, ktorá sa často asociuje s inzulínovou rezistenciou a s metabolickým syndrómom. V posledných rokoch sa nahromadilo dostatok vedeckých presvedčivých dôkazov o tom, že obezita aj abdominálna obezita sú rizikovým faktorom KRK, ako aj ďalších 6 druhov...

Lumbální spinální stenóza - poddiagnostikované onemocnění vyššího věku

Lumbar spinal stenosis - the underdiagnosed disease in older age

MUDr.Blanka Mičánková Adamová, Ph.D., prof.MUDr.Josef Bednařík, CSc., FCMA

Med. praxi 2012; 9(11): 456-459

Lumbální spinální stenóza (LSS) je definována jako osteoligamentózní zúžení páteřního nebo kořenového kanálu v bederním úseku páteře, které je klinicky manifestní. Převažujícím věkem začátku potíží je 6. dekáda. Podle vlastních zkušeností bývá onemocnění poddiagnostikováno, přičemž přispívá k omezení mobility starších pacientů. Onemocnění se může manifestovat neurogenními klaudikacemi, radikulárním syndromem či syndromem kaudy ekviny, často se vyskytují i bolesti dolních zad. Je popsána diagnostika a diferenciální diagnostika této nemoci.

Pro sestry

Transplantace ledvin od žijících dárců v ČR

Kidney transplantation from living donors in the Czech Republic

Bc.Vladěna Homolková

Med. praxi 2012; 9(11): 460-462

Nejlepším řešením pro pacienta s chronickým selháním ledvin je transplantace od žijícího dárce. Dárcem ledviny může být pokrevní příbuzný, emotivně spřízněný dárce, případně cizí altruista. Při inkompatibilní krevní skupině mezi dárcem a příjemcem existují dvě možnosti, jak tuto situaci řešit – párová výměna nebo odstranění protilátek proti krevním antigenům AB0 dárce. Velmi dobře propracované jsou i laparoskopické techniky odběru ledviny od žijícího dárce, které zajišťuji minimum komplikací a rychlou rekonvalescenci dárce. V současné době je v ČR dominantní program transplantací od dárců se smrtí mozku, ale vzhledem k nesporným výhodám...


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.