Medicína pro praxi, 2012, číslo 12

reklama

Slovo úvodem

Světlo světa

Mgr. Jan Pomykacz

Med. praxi 2012; 9(12): 467

Přehledové články

Horní dyspeptický syndrom

Upper dyspeptic syndrome

doc.MUDr.Bohumil Seifert, Ph.D.

Med. praxi 2012; 9(12): 470-473

Dyspepsie je souhrnem obtíží, obvykle dlouhodobého rázu, které souvisí s trávením a které nemocný lokalizuje do oblasti trávicího ústrojí. Podrobnější definici a zásady přístupu v praxi přináší doporučený postup Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP ve své aktualizaci z roku 2012. Dyspeptické obtíže patří mezi nejčastější důvody samoléčby i návštěvy lékaře a na jejich diagnostiku a léčbu jsou vynakládány nemalé prostředky. Mění se epidemiologie v pozadí dyspeptických obtíží; v české populaci významně poklesla prevalence infekce Helicobacter pylori, výskyt peptických vředů a nádorů žaludku. Článek předkládá přehled léčebných a preventivních...

Chronická bolest v ordinaci praktického lékaře

Chronic pain in the GP's surgery

MUDr.Marek Hakl, Ph.D.

Med. praxi 2012; 9(12): 474-476

Bolest patří mezi jeden z prvních vjemů, se kterými se člověk ve svém životě setkává a který ho doprovází po celou dobu jeho existence. Světová zdravotnická organizace (WHO) i Mezinárodní společnost pro léčbu bolesti (IASP) definují bolest jako „Nepříjemný senzorický a emocionální prožitek spojený se skutečným či potencionálním poškozením tkání nebo zážitek, který je v termínech takového poškození popisován. Bolest je vždy subjektivní“. Pro správnou volbu analgetika nebo analgetické kombinace je důležité rozlišovat mezi bolestí akutní, chronickou, nociceptivní a neuropatickou, smíšenou a psychogenní.

Diabetická neuropatie z pohledu diabetologa

Diabetic neuropathy from the perspective of diabetologist

MUDr.Martina Lášticová

Med. praxi 2012; 9(12): 477-479

Ve vyspělých zemích světa je diabetes mellitus hlavní příčinou neuropatie. Diabetická neuropatie není jedna nozologická jednotka, ale několik neuropatických syndromů, zahrnujících fokální/multifokální neuropatie, typické (chronické) a atypické (akutní) formy distální symetrické polyneuropatie. Nejčastější formy jsou symetrická distální senzitivně-motorická polyneuropatie a autonomní neuropatie. Péče o nemocné s neuropatií je mezioborová, podílí se na ní jak diabetolog, tak neurolog. Základem prevence a léčby je dosažení normoglykemie. Časné poruchy mohou být reverzibilní; chronická neuropatie je důsledkem dlouhotrvající metabolické poruchy...

Je čas na změnu a sjednocení strategie v léčbě arteriální hypertenze u pacientů s diabetem mellitem a ischemickou chorobou srdeční?

Is there a time for change and for unifying the strategy for treating arterial hypertension in patients

MUDr.Igor Karen

Med. praxi 2012; 9(12): 480-481

U pacientů starších nad 65 let, kteří nemají závažnou komorbiditu (stav po CMP, DM apod.), nemusíme cílový TK pod 140/90 mmHg chápat zcela striktně, a proto je nutný individuální přístup k pacientovi. Cílové hodnoty TK kolem 130/80 mmHg u všech pacientů s AH a současnými dalšími komorbiditami, jako je např. ICHS, DM, ICHDK a další. Antihypertenzní léčba je indikována i v nejvyšších věkových kategoriích, neboť je prokázáno, že terapie AH (zejména pomocí indapamidu a ACEi) ve srovnání s placebem významně snižuje srdeční selhání a celkovou mortalitu. Antihypertenzivní terapie zpomaluje rozvoj kognitivních poruch; nejvíce důkazů je pro dihydropyridinové...

Mezioborové přehledy

Hemoroidy - časté a nepříjemné onemocnění - konzervativní terapie, chirurgické metody

Hemorrhoids - a common and unpleasant condition - conservative treatment, surgical methods

MUDr.Jiří Korbička, Ph.D., MUDr.Šťěpán Chalupník, MUDr.Jan Cagaš, prof.MUDr.Ivan Čapov, CSc., PharmDr.Pavla Fuksová

Med. praxi 2012; 9(12): 482-489

Hemoroidální potíže pacienta nutí velmi často navštívit lékárnu či přímo lékaře. Jedná se o různorodé potíže a příznaky nejen z oblasti konečníku, ale i s vyprazdňováním. Současná medicína neužívá termín „hemoroidy“ pro patologii, ale pouze pro popis normálních anatomických struktur, přítomných kolem análního kanálu od narození. Mají nezastupitelnou funkci při udržování kontinence střevního obsahu. Až když hemoroidální žilní pleteně vyvolávají svým postižením různé, často nespecifické obtíže, je toto odborně nazýváno „hemoroidálním onemocněním“ (1) a vyžaduje již vyšetření a léčbu. Nejen pro nepříjemnost a intenzitu...

Současné pohledy na diagnostiku a léčbu onemocnění prostaty

Current perspectives on diagnosis and treatment of prostate diseases

MUDr.Kamil Belej, Ph.D., FEBU

Med. praxi 2012; 9(12): 490-495

Onemocnění prostaty – záněty prostaty, nezhoubné zvětšení prostaty nebo zhoubný nádor – mají v populaci vysokou incidenci, a proto se s nimi setkávají lékaři všech odborností. Tato oblast urologické problematiky se dynamicky vyvíjí, přibývají nové poznatky a z nich vyplývají nové postupy. Článek shrnuje současné trendy a obsahuje také praktické informace o strategii řešení nemocí prostaty. Tyto diagnózy patří v našich podmínkách do rukou urologa. Přesto základní znalost etiopatogenezy, diagnostiky a léčby může usnadnit praktickému lékaři péči o tyto nemocné a zlepšit jeho spolupráci s odborným lékařem.

Sdělení z praxe

Rozmary štítné žlázy

Vagaries of the thyroid gland

MUDr.Ľubica Cibičková, Ph.D., MUDr.Ľubica Víchová

Med. praxi 2012; 9(12): 496-498

Předkládáme kazuistiku pacientky, u které dochází ke střídání hyper- a hypofunkce štítné žlázy. Jedná se o mladou ženu léčenou pro neplodnost, u které byla v rámci vyšetření v gynekologické poradně zjištěna subklinická hypertyreóza (hodnoceno jako hyperfunkční fáze chronické lymfocytární tyreoiditidy) s následným vývojem do hypofunkce. Po suplementaci tyroxinem pacientka otěhotněla a donosila zdravé dítě. Za 4 měsíce po porodu došlo ke vzniku poporodní tyreoiditidy se spontánní úpravou bez terapie. Tato kazuistika dokládá střídání funkce štítné žlázy na imunologicky predisponovaném terénu (zvýšené hladiny protilátek proti tyreoglobulinu).

Případ rezistentní arteriální hypertenze u 37letého muže

A case of resistant arterial hypertension in a 37-year-old man

MUDr.Pavel Lang, MUDr.Ondřej Petrák, Ph.D., MUDr.Pavel Nedbal

Med. praxi 2012; 9(12): 499-501

Arteriální hypertenze postihuje v průměru 30 % pacientů starších 60 let a je jedním z hlavních zdravotních problémů. Navzdory moderní farmakoterapii a použití kombinační léčby nejsou někteří pacienti schopni docílit optimální kontroly krevního tlaku. Hypertenze je obvykle definována jako rezistentní nebo refrakterní k léčbě, když hodnota krevního tlaku je 140/90 nebo vyšší při splnění léčebného plánu, zahrnujícího jak nefarmakologická opatření, jako je životní styl a dietní opatření, tak farmakoterapii obsahující nejméně trojkombinaci léčiv v adekvátních dávkách včetně diuretika (1). Odhadovaná prevalence rezistentní hypertenze na základě dat...

Orbis Pictus Medicus

Addisonova nemoc

MUDr. Eva Motyková

Med. praxi 2012; 9(12): 502


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.