Medicína pro praxi, 2012, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Změnila nutriční a metabolická péče tvář moderní intenzivní medicíny?

MUDr. Jan Maňák, Ph.D.

Med. praxi 2012; 9(2): 43

Přehledové články

Je prevence kardiovaskulárních příhod otázkou zvolené terapie?

Is prevention of cardiovascular events a question of the treatment chosen?

MUDr.Michal Vrablík, Ph.D.

Med. praxi 2012; 9(2): 48-52

Možností intervence rizikových faktorů aterosklerózy (a kardiovaskulárních onemocnění) přibývá. Je ale zřejmé, že ne všechny způsoby modifikace rizikového profilu účinkují stejně na výskyt klinických příhod. O úspěchu intervence rozhoduje správné načasování, rozhodnutí o způsobu léčby, volba konkrétního léčebného postupu a v neposlední řadě i compliance pacienta s navrženými postupy. Dnes je jednoznačně prokázáno, že ve většině klinických situací jsou hlavními pilíři farmakologické léčby ke snížení KV rizika antihypertenzivní režimy založené na kombinaci blokátoru RAS a blokátoru kalciového kanálu většinou v kombinaci s hypolipidemickou léčbou...

Biologická léčba Crohnovy nemoci

Biological therapy of Crohn’s disease

prof.MUDr.Milan Lukáš, CSc.

Med. praxi 2012; 9(2): 53-56

Biologická terapie Crohnovy nemoci přestavuje v současné době nejúčinnější formu medikamentózní terapie u této choroby. Je vyhrazena pro pacienty se střední a vysokou aktivitou nemoci, kteří neodpovídají na konvenční medikamentózní léčbu. V klinické praxi se v této indikaci používají imunoglobuliny namířené proti tumor nekrotizujícímu faktoru alfa (anti TNF-α). Infliximab je monoklonální, chimérická protilátka a adalimumab je kompletní humánní protilátka. Efektivita biologické terapie je v klinické praxi relativně vysoká. Asi 80–90 % nemocných odpovídá na podávanou léčbu. Problémem je sekundární ztráta odpovědi, která vyžaduje intenzifikaci...

Co nového přinesl rok 2011 v očkování?

What news did occurred in vaccination in 2011?

prof.MUDr.Roman Chlíbek, Ph.D.

Med. praxi 2012; 9(2): 57-61

V roce 2011 se udála celá řada změn a novinek v oblasti očkování. Došlo k úpravě očkovacího kalendáře pro děti, bylo zaregistrováno věkové rozšíření možnosti aplikace tetravalentní konjugované meningokokové vakcíny, v některých oblastech byla zahájena aplikace posilující dávky vakcíny proti parotitidě v adolescentním věku, získali jsme první zkušenosti z ukončeného plošného očkování proti tuberkulóze a selektivní vakcinace BCG vakcínou, diskutovala se povinnost očkování a zařazení očkování proti lidskému papilomaviru do očkovacího kalendáře, vytvářela se doporučení v očkování proti rotavirům, v praxi se začal uplatňovat očkovací kalendář pro...

Očkování těhotných žen proti chřipce

Vaccination of pregnant women against influenza

MUDr.Daniel Dražan

Med. praxi 2012; 9(2): 62-63

Chřipka je velmi častým a potenciálně závažným onemocněním postihujícím jedince kteréhokoli věku. Určité rizikové faktory zvyšují pravděpodobnost těžkého průběhu chřipky, komplikací a případně i úmrtí. K těmto rizikovým faktorům patří i těhotenství. Očkováním těhotných žen chráníme jednou vakcínou 2 osoby se zvýšeným rizikem: těhotnou ženu a její dítě v prvních měsících po narození. Chřipkové vakcíny v graviditě doporučuje řada odborných společností i státních i nadnárodních institucí veřejného zdraví. Očkování těhotných žen proti chřipce patří k velmi důležitým nástrojům prevence a v České republice není zatím dostatečně využíváno.

Terapie akutní bronchitidy

Managing acute bronchitis

MUDr.Norbert Pauk, Ph.D.

Med. praxi 2012; 9(2): 64-66

Akutní bronchitida (akutní zánět průdušek) bývá velmi častá diagnóza, za kterou se ale mohou skrývat často jiná akutní a chronická onemocnění dýchacího systému. Recidivující akutní bronchitidy by měly být vždy důvodem k podrobnějšímu vyšetření respiračního traktu včetně vyšetření funkce plic. Častými diagnózami po podrobném vyšetření bývají časná stadia chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) nebo průduškového astmatu (asthma bronchiale), ale i onemocnění, která se nediagnostikovala v dětském věku (cystická fibróza, ciliární diskineze a různé imunodeficity).

Dobrý den, rezistence, mohu dál? I.

Hello, resistance, may I continue? I.

MUDr.Václava Adámková

Med. praxi 2012; 9(2): 67-69

Narůstající rezistence bakterií k antibiotikům není problémem pouze v nemocničních zařízeních, ale přesouvá se i do komunity. Rozvoj infekčního onemocnění je dán patogenitou a virulencí původce. Nález mikroorganizmu v klinickém pacientově vzorku nemusí vždy znamenat, že se jedná o původce onemocnění. Často jsou tyto nálezy pouhým odrazem kolonizace pacienta příslušnými mikroorganizmy, proto by zahájení antibiotické léčby mělo být racionální a mělo by splňovat kritéria antimikrobní a klinické účinnosti při současné klinické a epidemiologické bezpečnosti. Zodpovědnost za dlouhodobé zachování účinnosti antibiotik má každý, kdo je používá.

Mezioborové přehledy

Diagnostika a terapie skolióz

Diagnosis and treatment of scoliosis

doc.MUDr.Martin Repko, Ph.D.

Med. praxi 2012; 9(2): 70-73

Univerzitní centrum pro léčbu skolióz a deformit páteře, Brno Skoliotická deformita představuje závažné postižení páteře, které komplexně ovlivňuje nejen pohybový aparát, ale sekundárně také kardiopulmonální systém. Komplexní vyšetření zahrnuje klinické vyšetření a zobrazovací metody, především rtg snímek dlouhého formátu s určením tíže deformity měřené ve stupních dle Cobba. Skoliózy do 40 stupňů léčíme konzervativně (rehabilitace, korzet), u těžších křivek nad 40 stupňů indikujeme operační řešení. Operace zahrnuje korekci deformity instrumentací a obložení operovaného úseku páteře kostními štěpy s nastolením spondylodézy. Dispenzarizace...

Erektilní dysfunkce - diagnostika, nové preference v léčbě

Erectile dysfunction - diagnosis, new treatment preferences

MUDr.Taťána Šrámková, CSc.

Med. praxi 2012; 9(2): 75-78

Erektilní dysfunkce je definována jako neschopnost dosáhnout a udržet ztopoření dostatečné k realizaci uspokojivého sexuálního styku. Erektilní dysfunkce (ED) a ischemická choroba srdeční (ICHS) mají společný morfologický podklad, tím je dysfunkce endotelu jako první stadium aterosklerózy. ED a ICHS mají stejné rizikové faktory, ke kterým patří vysoký krevní tlak, dyslipidemie, cukrovka, obezita, věk, kouření a fyzická inaktivita. ED se objevuje jako první příznak ICHS 2–3 roky před objevením se symptomů koronární nedostatečnosti a 3–5 let před vypuknutím akutní kardiovaskulární příhody. Moderní léčba ED spočívá v podávání PDE5...

Výživa u …

Bezlepková dieta pro praxi

Gluten-free diet for practice

Mgr.Petra Přibylová

Med. praxi 2012; 9(2): 78-81

Bezlepková dieta (BLD) hraje zcela zásadní roli v léčbě celiakie. Jde o dědičné autoimunitní onemocnění dětí i dospělých projevující se trvalou intolerancí lepku (glutenu) ve stravě. Vyloučíme-li potraviny obsahující lepek nebo jeho toxické frakce, odstraníme i vyvolávající příčinu. Přistupujeme k ní i v případě prokázané alergie na lepek (vzácná), kontroverzní je její použití u dětí se syndromem ADHD nebo autizmem. V následujícím textu bude pojednáno o bezlepkové dietě pouze ve vztahu k léčbě celiakie. Lepek je součást tzv. prolaminové frakce bílkovin, které se nacházejí společně se škrobem v endospermu semen některých obilovin, a to pšenice,...

Pro sestry

Možnosti v hojení ran

Options in wound healing

RNDr.Romana Mrázová, Ph.D., PhDr.Andrea Pokorná, Ph.D., MUDr.Miroslav Krejcar

Med. praxi 2012; 9(2): 83-86

Péče o nemocné s chronickou ránou je komplexním procesem, který vyžaduje multidisciplinární přístup a jasné vymezení procesuálních kroků. Základem je logická provázanost jednotlivých kroků procesu a návaznost na základě přesně stanovených a vymezených kompetencí a určení zodpovědnosti jednotlivých zdravotnických pracovníků.

Orbis Pictus Medicus

Eruptivní xantomatóza

MUDr. Eva Motyková, MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Med. praxi 2012; 9(2): 82

 


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.