Medicína pro praxi, 2012, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Co přinesl rok 2011 v pneumologii

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Med. praxi 2012; 9(3): 91

Přehledové články

Alergická rýma v ordinaci praktického lékaře

Allergic rhinitis at a general practitioner's surgery

doc.MUDr.Jaromír Bystroň, CSc.

Med. praxi 2012; 9(3): 95-100

Alergická rýma je nejčastějším alergickým onemocněním horních dýchacích cest. Autor předkládá současnou klasifikaci alergické rýmy a následně se soustředí na popis etiologických faktorů, klinických projevů a možnostech vyšetření a léčby alergické rýmy s akcentací na možnosti praktického lékaře v péči o pacienty s alergickou rýmou.

Dobrý den, rezistence, mohu dál? II.

Hello, resistance, may I continue? II.

MUDr.Václava Adámková

Med. praxi 2012; 9(3): 102-105

V éře narůstající rezistence bakterií k antibiotikům je mikrobiologická diagnostika nesmírně důležitá. Nelze odhadnout citlivost bakteriálního původce dle klinického obrazu onemocnění. Průběžné hodnocení výsledků mikrobiologického vyšetření poskytuje informace o aktuálním stavu rezistence, a tím usnadňuje lékaři zahájení účinné antibiotické léčby. Článek poskytuje informace o nejčastější etiologii, základních projevech, klinicky validním materiálu u nejčastějších infekcí dýchacího traktu.

Střevní mikroflóra, slizniční bariéra a probiotika u některých interních chorob

Intestinal microflora, mucosal barrier and probiotics in some internal diseases

prof.MUDr.Jan Lata, CSc., MUDr.Jana Juránková, Ph.D.

Med. praxi 2012; 9(3): 106-112

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje probiotika jako živé mikroorganizmy, které, pokud jsou podány v adekvátním množství, mají příznivý vliv na zdraví hostitele. V článku jsou uvedeny základní informace týkající se mikroflóry trávicího traktu, faktory ji ovlivňující a její funkce. Dále je uveden přehled terapeutického využití probiotik v gastroenterologii (průjmy, idiopatické střevní záněty, dráždivý tračník, divertikulární choroba tračníku, léčba infekce Helicobacter pylori, akutní pankreatitida a prevence vzniku kolorektálního karcinomu) a hepatologii (jaterní encefalopatie, ovlivnění bakteriální translokace a nealkoholická steatohepatiti...

Mezioborové přehledy

Agorafobie a její léčba

Agoraphobia and its treatment

prof.MUDr.Ján Praško, CSc., PhDr.Tomáš Diveky, MUDr.Aleš Grambal, MUDr.Dana Kamarádová, MUDr.Zuzana Sigmundová, MUDr.Petr Šilhán

Med. praxi 2012; 9(3): 113-118

Agorafobie je fobická úzkostná porucha, při které se pacienti vyhýbají situacím nebo místům, kde v případě nevolnosti nebo panického záchvatu nebude dostupná pomoc, budou se cítit zahanbení nebo nebudou moci uniknout. Léčbou volby agorafobie je kognitivně behaviorální terapie (KBT). KBT je považovaná za nejúčinnější studovaný nefarmakologický přístup. Může pomoci většině pacientů, problémem ovšem je, že nemusí být dostupná. Z farmakoterapie se pro léčbu agorafobie používají antidepresiva. Mezi nimi za léky volby lze považovat SSRI, která jsou jak účinná, tak obvykle dobře tolerována. Navíc kromě úzkosti zmírňují také depresivní symptomatologii....

Bolesti hlavy ve vyšším věku

Headache at a later age

MUDr.Andrea Bártková

Med. praxi 2012; 9(3): 118-123

U seniorů, stejně jako v mladším věku, je bolest hlavy jedním z nejčastějších stesků, které pacienty přivádí k lékaři. Problematika bolestí hlavy ve vyšším věku má svá specifika. Primární bolesti hlavy, např. migréna, spíše ustupují a mění své charakteristické rysy. Naopak v důsledku ve stáří častých komorbidit přibývá sekundárních bolestí hlavy. Tato přehledná práce se zabývá jak primárními, tak i sekundárními bolestmi hlavy s přihlédnutím k nozologickým jednotkám a klinickým projevům specifickým pro vyšší věk.

Léčba spasticity u dospělých

Management of Adult Spasticity

doc.MUDr.Ivana Štětkářová, CSc.

Med. praxi 2012; 9(3): 124-127

V článku je podán přehled současných možností léčby spasticity, která zhoršuje kvalitu života nemocných, jejich pohyblivost, a sebe obslužnost. Spasticita je projevem poškození pyramidové dráhy spolu se ztrátou inhibičního vlivu motorické kůry na spinální motoneurony. Při mírné spasticitě je vhodná kombinace fyzikální léčby s farmakologickou léčbou. Léčbu lokální spasticity lze provádět pomocí botulotoxinu, který se aplikuje do postižených svalů. U těžké flekční spasticity dolních končetin je možné použít některou z neurochirurgických technik. U pacientů s těžkou generalizovanou spasticitou je velmi efektivní léčebnou metodou kontinuální...

Oční komplikace diabetu

Eye complications of diabetes

MUDr.Radka Švancarová, doc.MUDr.Tomáš Sosna, CSc.

Med. praxi 2012; 9(3): 127-130

Diabetes mellitus je skupina onemocnění, která postihuje celý organizmus a po letech trvání způsobuje morfologické a funkční změny řady orgánů. Jednou z nejzávažnějších komplikací diabetu je diabetická retinopatie, ve svém konečném stadiu vede často k závažné poruše vizu nemocného. Prevence a včas indikovaná léčba dokáží zredukovat riziko ztráty zraku o více než 90 %. Péče o diabetického pacienta vyžaduje komplexní multioborový přístup a spolupráci všech odborníků, kteří se na jeho léčbě podílejí. Článek se zaměřuje na popis klinických projevů očních onemocnění vzniklých na podkladě DM a snaží se praktickému lékaři poskytnout návod, jak přistupovat...

Akné - přehled, novinky v léčbě

Acne - An overview, news in the treatment of

MUDr.Kateřina Fajkošová

Med. praxi 2012; 9(3): 131-132

Akné patří k nejčastějším chorobám léčeným v kožních ambulancích. Postihuje značné procento populace, nikoli jen v období puberty. Poznání etiopatogeneze se neustále rozšiřuje, vědecká bádání se stále více zaměřují na molekulární úroveň. Jsou odhalovány nové receptory a s tím souvisí i vývoj nových účinných látek. O jedné perspektivní molekule podává zprávu následující text.

Ve zkratce

Vliv preanalytické fáze na biochemické laboratorní výsledky

Influence of preanalytical phase on biochemical laboratory results

Hana Jindrová, RNDr.Markéta Kajabová, Romana Calábková

Med. praxi 2012; 9(3): 137-140

Správnost laboratorních výsledků je ovlivněna mnoha faktory. Tyto faktory můžeme rozdělit na preanalytické, analytické a postanalytické. Chyby v preanalytické fázi tvoří 32–75 % všech laboratorních chyb. Hlavní příčinou preanalytické variability jsou hemolytické vzorky. Hemolýze je možné ve většině případů předejít, neboť je často způsobena nevhodným odběrem a zpracováním vzorku.

Výživa u …

Strava při antikoagulační léčbě a diabetes mellitus

Meals on anticoagulant therapy and diabetes mellitus

Bc.Eva Horáková, DiS., Mgr.Jana Eliášová

Med. praxi 2012; 9(3): 134-136

Článek popisuje hlavní zásady diabetické diety, zásady stravování při antikoagulační léčbě a možnostech vzájemného propojení obou režimů ve výživě diabetiků léčených perorálními antikoagulancii.

Informace

Erektilní dysfunkce se dostává do povědomí veřejnosti

MUDr. Ondřej Trojan

Med. praxi 2012; 9(3):

XXX. výroční konference SVL ČLS JEP ve Zlíně


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.