Medicína pro praxi, 2012, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

MUDr. Marta Olejárová, CSc.

Med. praxi 2012; 9(4): 147

Přehledové články

Léčba fibrilace síní pohledem praktického lékaře

Treatment of atrial fibrillation from the point of view of a general practitioner

doc.MUDr.Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA, doc.MUDr.Petr Heinc, Ph.D.

Med. praxi 2012; 9(4): 151-155

V současné době je v české populaci možné detekovat minimálně 200 000 nemocných s fibrilací síní. Spolu s obezitou, hypertenzí, srdečním selháním a diabetem patří mezi kardiovaskulární epidemie třetího tisíciletí. Diagnostika a léčba těchto pacientů začíná a končí v ambulancích praktických lékařů. Znalost současných Doporučení pro léčbu fibrilace síní pohledem pratického lékaře je esenciální pro další osud těchto nemocných, zejména pro prevenci tromboembolických komplikací.

Alergie a astma, současný stav poznání a léčby

Allergy and asthma

MUDr.Eva Vernerová

Med. praxi 2012; 9(4): 156-162

V posledních desetiletích enormně vzrostla prevalence alergických onemocnění a astmatu. Pokroky ve farmakoterapii vedou u většiny chorob k efektivnímu potlačení příznaků a ke zlepšení kvality života. Neřeší však zatím příčinu alergií a nevedou k jejich úplnému vyléčení. Důsledkem je nezbytná celoživotní medikace. Ústřední roli v regulaci imunitní reakce a udržení potřebné tolerance hrají různé subpopulace T lymfocytů, zejména T regulační lymfocyty (Treg). Ty se nyní stávají cílem léčby alergických onemocnění.

Subklinické tyreopatie

Subclinical thyroid disease

MUDr.Karolína Drbalová, doc.MUDr.Miroslav Vodák, CSc., prof.MUDr.Václav Zamrazil, DrSc.

Med. praxi 2012; 9(4): 163-166

Subklinické tyreopatie jsou patologické stavy štítné žlázy často náhodně zjištěné laboratorním vyšetřením nebo zobrazovacími metodami, a to bez odpovídajících klinických projevů. Jedná se o diagnostickou skupinu vzniklou na základě zdokonalených možností laboratorní diagnostiky a zvýšeného zájmu o preklinická stadia manifestních chorob. V širším pohledu mezi ně řadíme subklinickou hypotyreózu a hypertyreózu, sonograficky náhodně zjištěné zvětšení objemu či struktury štítné žlázy, iniciální stadia malignit (náhodný záchyt mikrokarcinomu) a subklinické formy zánětů štítné žlázy. Diskuze se týkají samotné definice, epidemiologie, nutnosti terapie,...

Léčba průjmu a zácpy pomocí volně prodejných léčiv

OTC drugs and self-treatment of diarrhoea and constipation

Mgr.Martin Doseděl, Mgr.Josef Malý, MUDr.PharmDr.Kamil Rudolf, Ph.D.

Med. praxi 2012; 9(4): 167-172

V době, kdy je zdůrazňována odpovědnost každého jedince za svoje zdraví, lze samoléčení považovat za pozitivní čast zdravotního chování jedince. Průjem a zácpa představují symptomy, se kterými pacienti často navštěvují lékárnu. V předkládaném článku budou diskutovány možnosti samoléčení u těchto symptomů s důrazem na maximalizaci účinku a minimalizaci rizik dostupných volně prodejných léčivých přípravků.

Vitamin D a riziko vzniku kardiovaskulárních chorob a diabetu

Vitamin D and risk of cardiovascular diseases and diabetes

prof.MUDr.Ondřej Topolčan, CSc., doc.RNDr.Judita Kinkorová, CSc., prof.MUDr.Karel Vondra, DrSc.

Med. praxi 2012; 9(4): 174-178

Vitamin D je hormonem uplatňujícím se v etiopatogenezi celé řady chorob. Cílem článku bylo ukázat úlohu nedostatku vitaminu D u kardiovaskulárních chorob a diabetu. U obou těchto skupin onemocnění je jeho nedostatek významným rizikovým faktorem vzniku a rozvoje onemocnění. Chybějí však dlouhodobé prospektivní studie, které by prokázaly, jak suplementací vitaminu D tento nepříznivý stav ovlivnit.

OAB a inkontinence moči

OAB and urinary incontinence

MUDr.Eva Burešová, MUDr.Aleš Vidlář, doc.MUDr.Vladimír Študent, Ph.D.

Med. praxi 2012; 9(4): 179-182

Mnoho prací se věnuje problematice inkontinence moči. Jedná se o jeden z nejčastějších příznaků dolních močových cest. Nejedná se o závažné onemocnění s vysokou morbiditou ani mortalitou, ale má významný dopad na kvalitu života pacientů. Cílem tohoto sdělení je podat přehled o problematice inkontinence moči se zaměřením na OAB od terminologie přes diagnostiku až po možnosti terapie.

Mezioborové přehledy

Některé příčiny bolestí zad a jejich léčba

Some sources of low back pain and their treatment

MUDr.Ivan Vrba

Med. praxi 2012; 9(4): 184-189

Bolest v oblasti dolních zad (BZ) je jako klinický syndrom definována bolestí, svalovým napětím a ztuhlostí v oblasti mezi dolním okrajem žeber a gluteálními rýhami s bolestmi dolních končetin nebo bez nich. Článek je zaměřen na nespecifické bolesti zad, které nebývají většinou v popředí zájmu neurologů. Z mnoha randomizovaných studií a systematických přehledů vyplývá, že základním přístupem v prevenci i léčbě BZ je doporučení zůstat aktivním a rehabilitační, resp. fitness program. Hlavním cílem léčby BZ je snížení intenzity bolesti, zlepšení aktivity a spolupráce nemocného, prevence vzniku nejrůznějších omezení a udržení pracovní schopnosti.

Biologická léčba roztroušené sklerózy

Biological treatment of multiple sclerosis

MUDr.Jiří Piťha

Med. praxi 2012; 9(4): 189-193

Roztroušená skleróza je nejčastějším chronickým neurologickým onemocněním postihujícím mladé lidi. Na mechanizmu onemocnění se podílí autoimunitní zánět a neuroaxonální degenerace. Léčbu je nutné zahájit v časných fázích onemocnění. Léky první volby jsou interferon beta nebo glatirameracetát. U části nemocných dochází k projevům intolerance nebo neúčinnosti těchto léků s nutností změny léčebné strategie. Natalizumab je první monoklonální protilátkou, která byla u roztroušené sklerózy zavedena do léčebné praxe. Dalšími biologickými léky, které mají perspektivu v léčbě roztroušené sklerózy, jsou alemtuzumab, daclizumab a antagonisté molekuly CD20.

Výživa u …

Preventivní účinky kyseliny listové

Preventive effects of folic acid

doc.MUDr.Miroslav Stránský

Med. praxi 2012; 9(4): 194-197

Kyselina listová patří do skupiny vitaminů rozpustných ve vodě. Tento vitamin hraje důležitou roli v látkové výměně aminokyselin, nukleových kyselin a fosfolipidů a tvorbě krve, ovlivňuje metabolizmus homocysteinu. Podílí se na normálním vývinu neurální trubice během embryonálního vývoje, snižuje rovněž incidenci i jiných vrozených vad a poruch. Diskutuje se preventivní účinek na kardiovaskulární choroby, některá nádorová onemocnění a zlepšení kognitivních funkcí. Saturace obyvatelstva kyselinou listovou je deficitní, zlepšení lze docílit zvýšením konzumu potravin bohatých na folát, obohacováním potravin a suplementací ve formě mono- nebo polyvitaminových...

Pro sestry

Dobrovolník pro onkologii

Volunteering in oncology

Bc.Šárka Ročková

Med. praxi 2012; 9(4): 199-200

Článek je zaměřený na efektivitu dobrovolnického programu v nemocnici, na jeho přínos při péči o pacienta a na směr, kterým by se měla zdravotnická zařízení v tomto ohledu v rámci zkvalitnění poskytované péče o pacienta ubírat.

Nejčastější chyby ve stravování osob s DM 2. typu

Common mistakes in the diets of people with 2 DM type

Bc.Vladimíra Havlová

Med. praxi 2012; 9(4): 201-202

V léčbě diabetu 2. typu je na prvním místě léčby, včetně fyzické aktivity, správná strava a selfmonitoring glykemií. Doporučuje se racionální strukturovaný selfmonitoring a úpravy režimu, především stravou a fyzickou aktivitou. Je proto důležité o potravinách a jejich působení vědět co nejvíce. Osoby s diabetem často nevědí jak si potraviny vybírat a jak působí na jejich zdraví. O pravidlech stravování a selfmonitoringu glykemií se hodně hovoří mezi zdravotníky, nepředávají se však dostatečně a účinně osobám s diabetem.

Orbis Pictus Medicus

Madelungova choroba

MUDr. Eva Motyková

Med. praxi 2012; 9(4): 198

 


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.