Medicína pro praxi, 2012, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

Co je nového v alergologii?

doc. MUDr. Petr Panzner, CSc.

Med. praxi 2012; 9(5): 207

Přehledové články

Diagnostika a léčba srdečního selhání praktickým lékařem

Diagnosis and treatment of heart failure by GP

MUDr.Marie Lazárová, doc.MUDr.Miloš Táborský, Ph.D., FESC, MBA

Med. praxi 2012; 9(5): 211-213

Chronické srdeční selhání se stává stále závažnější medicínskou, ale i socioekonomickou problematikou, vzhledem k neustále narůstajícímu počtu pacientů s tímto onemocněním. Stav koresponduje s vývojem kardiologie v posledním období, zejména s pokrokem v oblasti péče o akutní kardiologické stavy. Je nutné vytvářet stále se zlepšující koncepci péče o nemocné s chronickým srdečním selháním s velkým důrazem na edukaci, nastavení optimální farmakologické a nefarmakologické léčby dle platných doporučení. Nutná je vzájemná spolupráce mezi takto edukovanými pacienty a jejich ošetřujícími lékaři. V rámci kardiocenter vznikají specializovaná centra pro...

Biologická léčba v nefrologii

Biological therapy in nephrology

doc.MUDr.Romana Ryšavá, CSc.

Med. praxi 2012; 9(5): 214-220

Biologická léčba se stává stále častější součástí naší každodenní praxe. U nefrologických onemocnění, díky delšímu přežívání pacientů, přibývá těch, kteří nereagují na standardní léčbu, nebo relabují po jejím ukončení. Biologické léky jsou látky proteinové povahy, které jsou zaměřeny proti cílovému antigenu nebo cytokinu a tím se stávají šetrnější pro organizmus. Neznamená to ale, že použití těchto látek nemůže být spojeno s nežádoucími účinky. Mezi látky používané zejména v minulosti patří intravenózní lidské imunoglobuliny, které vyvázáním autoprotilátek vedou ke kontrole imunitního procesu. Jejich použití je poměrně univerzální u řady autoimunitních...

Tuberkulóza - transformace péče, její výhody a rizika

Tuberculosis - the transformation of care, its benefits and risks

prof.MUDr.Vítězslav Kolek, DrSc.

Med. praxi 2012; 9(5): 220-221

Tuberkulóza celosvětově mění svůj charakter. Přestože relativní údaje o incidenci, prevalenci a zvláště mortalitě významně klesají, absolutní čísla výskytu zůstávají extremně vysoká. Ročně onemocní asi 9,8 milionů lidí a 1,4 miliony zemřou. V posledních dvou letech došlo ke změnám doporučených postupů diagnostiky a léčby, které vydává WHO. Podle doporučení WHO byl změně i systém očkování v ČR. S tím, že se očkují jen rizikové děti brzy po narození. Česká republika patří mezi země s nejnižším výskytem tuberkulózy na světě. Poslední úplný údaj byl 6,5/100 000 v r. 2010. Přesto je třeba stále víc upozorňovat na nebezpečí této nemoci, protože čelíme...

Selfmonitoring glykemie

Self-monitoring of blood glucose

MUDr.Tomáš Edelsberger

Med. praxi 2012; 9(5): 222-226

Selfmonitoring glykemie je v dnešní době nedílnou součástí života pacientů s diabetem. Aktivní spoluúčast pacienta s diabetem na kontrole a léčbě onemocnění patří ke komplexní diabetické péči. Každý diabetik by měl mít přiměřené znalosti o podstatě onemocnění potřebné k provádění režimových a terapeutických rozhodnutí v rámci self-managementu svého diabetu. Selfmonitoring glykemie je pro pacienty s diabetem 1. a 2. typu na inzulinoterapii prospěšný v prevenci akutních i chronických vaskulárních komplikací.

Diferenciální diagnostika importovaných febrilních stavů v rámci primární péče

Differential diagnosis of imported febrile conditions in primary care

doc.MUDr.Rastislav Maďar, Ph.D.

Med. praxi 2012; 9(5): 227-229

Zvýšený počet cestovatelů vyjíždějících do exotických oblastí rozvojových zemí vytváří zvýšené nároky i na lékaře prvního kontaktu. Oddálení správné diagnostiky, izolace a léčby může způsobit zhoršení zdravotního stavu pacienta s případnými závažnými komplikacemi i ohrožení zdraví a života další populace v ČR vlivem autochtonního přenosu infekce na našem území. K nejčastějším zdravotním problémům českých cestovatelů v zahraničí patří vedle střevních problémů i febrilie různé etiologie. Jejich průběh je často vícedenní a po návratu cestovatelů domů vyžadují pečlivou pozornost praktických lékařů. Při řešení importovaných infekčních nemocí je...

Nová antikoagulancia a jejich současné indikace

New antithrombotic drugs and their current indications

doc.MUDr.Tomáš Kvasnička, CSc.

Med. praxi 2012; 9(5): 230-232

Tromboembolická nemoc (TEN) je díky své incidenci, morbiditě a mortalitě významným celosvětovým socioekonomickým problémem. Antikoagulační prevence a léčba představují jednu z nejrozšířenějších oblastí v současné medicíně. TEN patří stále k nejčastějším příčinám mortality i morbidity. V současnosti jsou v této oblasti využívány hepariny, pentasacharidy a warfarin. Ten je i přes svůj nepochybný efekt lékem problematickým, zejména pro svoji interindividuální variabilitu účinku, riziko lékových i potravinových interakcí a úzké terapeutické okno. Vývoj nových, perorálně účinných antikoagulancií se zaměřil zejména na přímé inhibitory trombinu a...

Mezioborové přehledy

Choroby štítné žlázy v graviditě

Thyroid disease in pregnancy

MUDr.Jan Jiskra, Ph.D.

Med. praxi 2012; 9(5): 233-237

Tyreopatie postihují významnou část žen v reprodukčním věku a neléčené mohou být příčinou neplodnosti, komplikací v těhotenství a poruchy vývoje plodu. Normy pro tyreoidální laboratorní parametry jsou odlišné od běžné populace. Nejspolehlivějším a nejlépe standardizovaným parametrem v těhotenství je tyreoidální stimulační hormon (TSH) v séru, který by v 1. trimestru neměl vybočit z pásma 0,1–2,5 mIU/l. Hypotyreóza v graviditě musí být vždy léčena, substituce se zahajuje plnou dávkou a TSH by měl být udržován do 2,5 mIU/l. V léčbě hypertyreózy v graviditě se v prvním trimestru používá propylthiouracyl, od druhého trimestru a v době kojení...

Panická porucha

Panic disorder

MUDr.Petr Šilhán, prof.MUDr.Ján Pavlov Praško, CSc., MUDr.Dana Kamarádová, MUDr.et Bc.Aleš Grambal, PhDr.Tomáš Diveky

Med. praxi 2012; 9(5): 238-242

Panická porucha je poměrně časté psychické onemocnění charakterizované opakovaným výskytem náhlých záchvatů masivní úzkosti, které jsou spojeny s řadou tělesných příznaků a obavných myšlenek. Průběh bývá akutní nebo chronický a může významně ovlivnit kvalitu života pacienta. Ačkoliv existuje několik neurobiologických i psychologických modelů panické poruchy, zůstává v oblasti původu onemocnění stále řada nezodpovězených otázek. V krátkodobé léčbě je možné využít anxiolytik, dlouhodobě podáváme antidepresiva ze skupiny SSRI. Nejméně stejně účinná jako farmakoterapie je kognitivně behaviorální terapie.

Spánek a hypertenze

Sleep and hypertension

MUDr.Vilém Novák, MUDr.Martina Plačková

Med. praxi 2012; 9(5): 242-246

V poslední době narůstá množství poznatků o fyziologii a patofyziologii spánku, včetně vlivu poruch spánku na interní choroby. Za normálních okolností klesá krevní tlak ve spánku o 10–20 % – tento tzv. dipping chybí u části hypertoniků. Nejvýznamnější spánkovou patologií, která má vztah k hypertenzi, je obstrukční spánková apnoe (OSA). OSA je preventabilní a léčitelná příčina sedkundární hypertenze.

Fotoprotektiva

Photoprotectives

Mgr.Dana Koktavá

Med. praxi 2012; 9(5): 246-248

Slunce je naše nejbližší hvězda. Sluneční záření může mít ale škodlivý dopad na organizmus, obzvláště na kůži. Dermatologové na celém světě upozorňují na nezbytnost ochrany kůže před vlivem slunečního záření.

Pro sestry

Přehled dechových pomůcek pro hygienu dýchacích cest v praxi

Overview of respiratory devices for respiratory hygiene in practice

Mgr.Petra Žurková, prof.MUDr.Jana Skřičková, CSc.

Med. praxi 2012; 9(5): 250-255

Plicní onemocnění obstrukčního, restrikčního a smíšeného typu vykazují snížení plicních funkcí, síly respiračních svalů, hypoxii, hyperkapnii a tím přispívají k větší morbiditě a mortalitě. V rámci nefarmakologické terapie u těchto nemocných je možnost využívání dechových pomůcek pod odborným vedením fyzioterapeuta nebo lékaře. Ty se hlavně používají k usnadnění a odstranění nadměrného množství bronchiálních sekretů z dýchacích cest, zlepšení a udržení síly respiračních svalů a tím zvýšení plicních funkcí a kvality života. Cílem tohoto sdělení je uvést v přehledu dechové pomůcky a jejich praktickou aplikaci, které se mohou využívat k hygieně...


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.