Medicína pro praxi, 2012, číslo 6-7

reklama

Slovo úvodem

České lázně - tradiční léčba s dlouhodobým efektem

Jana Náchodská

Med. praxi 2012; 9(6-7): 259

Přehledové články

Hypertonik v ordinaci praktického lékaře

A hypertensive patient in the general practitioner's surgery

MUDr.Jan Václavík, Ph.D.

Med. praxi 2012; 9(6-7): 262-265

Článek stručně shrnuje nové poznatky v diagnostice a léčbě hypertenze. Ke správné diagnostice hypertenze je zapotřebí opakovaných měření krevního tlaku v ordinaci nebo v domácím prostředí a častější využití ambulantního monitorování krevního tlaku, zejména u mladších pacientů. Nefarmakologická opatření mohou významně snížit krevní tlak a měla by být uplatňována u všech pacientů. K dosažení cílových hodnot krevního tlaku je u většiny pacientů nezbytné použít kombinaci více antihypertenziv, optimálně ve formě fixních kombinací, které účinněji snižují krevní tlak, zlepšují adherenci pacientů k léčbě a často mají i nižší výskyt nežádoucích účinků.

Průjem cestovatelů

Diarrhea of travelers

MUDr.Zdenka Manďáková

Med. praxi 2012; 9(6-7): 265-268

Průjem patří stále k nejčastějším zdravotním obtížím cestovatelů, proto je potřeba volit cílovou destinaci s ohledem na věk a zdravotní stav cestovatele. Při pobytech v rizikových oblastech světa je doporučeno dodržování pravidel bezpečného stravování, ev. očkování, výjimečně profylaktické podání antibiotik. V případě průjmového onemocnění je dle závažnosti dehydratace a klinických příznaků doporučena rehydratace, dieta, symptomatická léčba, v závažných případech empirická léčba antibiotiky. Vzhledem k tomu, že průjmová onemocnění jsou významným celosvětovým problémem, probíhá vývoj vakcín proti nemocem vyvolaným střevními patogeny.

Hemoroidy - konzervativní, či chirurgický přístup?

Hemorrhoids - conservative or surgical treatment?

MUDr.Július Őrhalmi

Med. praxi 2012; 9(6-7): 269-273

Hemoroidální uzly jsou fyziologickou součástí anu. O hemoroidální nemoc se jedná v případě přítomnosti hemoroidální symptomatologie. Hemoroidální nemocí trpí třetina až polovina populace nad 50 let. Pro stanovení účinné terapie je důležité určit správně stadium hemoroidální nemoci. V současnosti převládá ambulantní a miniinvazivní terapie. Ambulantně se využívá zejména Barronova ligace nebo kombinace s diatermií. Z miniinvazivních metod je nejefektivnější dearterializace pomocí Doppler USG a staplerová anopexe. Důležité místo v terapii hemoroidální nemoci má konzervativní medikamentózní terapie a na druhé straně i klasická operační technika....

Novinky v očkování proti pneumokokovým infekcím u dospělých

News in vaccination against pneumococcal infections in adults

prof.MUDr.Roman Chlíbek, Ph.D.

Med. praxi 2012; 9(6-7): 274-276

V dospělém věku se na rozdíl od dětí vyskytuje větší množství rizikových faktorů pro vznik a rozvoj pneumokokových onemocnění, zejména pak jejich invazivních forem a komunitních pneumonií. Hlavním rizikovým faktorem je vysoký věk, výskyt chronických onemocnění a kouření. Současné možnosti očkování v dospělosti byly rozšířeny o nové indikační použití konjugované 13valentní pneumokokové vakcíny (PCV13) pro osoby ve věku 50 let a starších. Konjugovaná vakcína prokázala vysokou imunogenicitu a dobrý bezpečnostní profil jak u osob starších 50 let, tak u seniorů ve věku nad 70 let věku. V porovnání s 23valentní polysacharidovou vakcínou nebylo dosaženo...

Systémové projevy a komorbidity u chronické obstrukční plicní nemoci - nové možnosti léčby

Systemic manifestations of chronic obstructive pulmonary disease (COPD): new treatment options

doc.MUDr.Jaromír Musil, Ph.D.

Med. praxi 2012; 9(6-7): 278-281

Pohled na CHOPN se změnil. Na CHOPN je nyní nahlíženo jako na komplexní onemocnění zahrnující nejen bronchiální obstrukci. CHOPN je provázena systémovým zánětem. Zánět vede k systémovým projevům, jako je plicní hypertenze a cor pulmonale. CHOPN je též provázena řadou komorbidit, jako je kachexie, svalová slabost, kardiovaskulární onemocnění, plicní hypertenze, anémie, osteoporóza, deprese, diabetes mellitus, metabolický syndrom a syndrom spánkové apnoe. Nemocní s CHOPN mají i vyšší riziko vzniku bronchogenního karcinomu. Komorbidity je třeba brát v úvahu při rozhodování o léčbě. Je nutno zmírnit bronchiální obstrukci, potlačit plicní zánět,...

Mezioborové přehledy

Základní oční vyšetření a terapie v praxi praktického lékaře

Basic eye examination and therapy in a GP practice

MUDr.Helena Štrofová, MUDr.Karel Sedláček, MUDr.Alena Jarošová, MUDr.Petra Teplanová

Med. praxi 2012; 9(6-7): 285-292

Základní oční vyšetření v praxi praktického lékaře zahrnuje vyšetření zrakové ostrosti do dálky a do blízka, orientační vyšetření zorného pole a vyšetření barvocitu. Důležitou součástí vyšetření je anamnéza se zaměřením na subjektivní obtíže nemocného, okolnosti úrazu a celkové příznaky (nauzea, zvracení), které mohou doprovázet oční onemocnění. Praktičtí lékaři mají ve větších městech možnost posílat pacienty přímo k očnímu lékaři, v menších městech či na vesnicích často není možnost pacienta ihned poslat k očnímu lékaři, a proto je důležitá anamnéza, vyšetření a rozhodnutí, zda je potřeba poslat pacienta k očnímu lékaři nebo zda jsou schopni...

Stárnutí kůže a péče o ni

Skin aging and care of aging skin

MUDr.Lucie Růžičková Jarešová

Med. praxi 2012; 9(6-7): 293-296

Stárnutí je charakterizováno zpomalením procesu regenerace buněk a jejich sníženou obranyschopností. Postihuje všechny jedince. Je vyvoláno působením vnitřních faktorů, ale je výrazně ovlivněno zevním působením vlivů prostředí a životním stylem. Stárnutí kůže začíná ukončením hormonálních změn v období dospívání. Prevence je nejdůležitějším faktorem k ovlivnění vzhledu kůže v pozdějším věku. V článku je popsán stručný přehled metod, které se nejčastěji používají v korektivní dermatologii.

Záchyt roztroušené sklerózy v ordinaci praktického lékaře

Detection of multiple sclerosis in the general practitioner

prof.MUDr.Eva Havrdová, CSc.

Med. praxi 2012; 9(6-7): 297-300

První příznaky roztroušené sklerózy RS mohou být velmi nenápadné a jsou často přehlédnuty nebo zůstávají nedovyšetřeny. Článek podává přehled nejčastějších prvních symptomů RS, které by měly vést k dalším vyšetřením. Jde o parestezie, oční příznaky, závratě, instabilitu, hybné poruchy, ale i o nespecifické příznaky jako je únava, deprese. Včasná diagnostika slouží dnes především k možnosti zahájit efektivní terapii, která je jedinou prevencí pozdější disability. Nová diagnostická kritéria umožňují v současné době stanovit diagnózu RS u řady pacientů již v době prvních příznaků. Je však vždy nutná i pečlivá diferenciální diagnostika a vyloučení...

Výživa u …

Dehydratace nejen u seniorů, pitný režim, návrat k vodě

Dehydration not only in the elderly, drinking regime, return to the water

prof.MUDr.Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Med. praxi 2012; 9(6-7): 302-306

Článek se zabývá některými aspekty pitného režimu ve zdraví i nemoci, ve starším i mladším věku. Zdůrazněn je význam pocitu žízně jako relativně pozdního signálu úbytku tělesných tekutin – v závislosti na věku je deficit již 700–900 ml. Pozornost je věnována složení tekutin vhodných k dlouhodobému zajištění pitného režimu, za nejvhodnější jsou považovány vody s obsahem rozpuštěných minerálů nepřesahujícím koncentraci 500 mg/l. Jsou zdůrazněna rizika požívání sycených vod, a to jak z hlediska metabolického tak i kvantitativního. Pro dlouhodobé zajištěni pitného režimu jsou doporučovány pouze neochucené vody nejvýše slabě mineralizované,...

Pro sestry

Trendy v hygieně rukou

Trends in hand hygiene

MUDr.Jarmila Kohoutová

Med. praxi 2012; 9(6-7): 308-310

Hygiena rukou je základním a vysoce účinným postupem v prevenci šíření infekcí při poskytování zdravotní péče a nejefektivnějším opatřením ve vztahu k finančním nákladům vynakládaným na kontrolu infekcí.

Orbis Pictus Medicus

Akromegalie

MUDr. Eva Motyková

Med. praxi 2012; 9(6-7): 306

Firemní sdělení

Sledování vlivu sedmidenního podávání přípravku UroMax® Rapid u zánětů močových cest

Monitoring the impact of seven-day administration of UroMax® Rapid inflammation of the urinary tract

MUDr.Miroslav Louda, Ph.D., PharmDr.Richard Richter, CSc.

Med. praxi 2012; 9(6-7): 282-284

²MUDr. Eva Richterová – HK, s. r. o. Infekce dolních močových cest jsou relativně častým onemocněním, vyskytujícím se v denní urologické praxi. V prevenci infekcí dolních cest močových a u recidivujících zánětů jsou pacienty před návštěvou lékaře nebo pro rekonvalescenci používány přírodní léčivé extrakty. Cílem testování bylo ověřit a kvantifikovat účinek přípravku UroMax® Rapid, který obsahuje standardizované extrakty z kanadské brusinky, z medvědice lékařské, manózy. Složení jedné tablety UroMaxu® Rapid je 400 mg D-mannosy, 200 mg extraktu z kanadské brusinky (obsahující 12 mg proanthocyanidinů) a 50 mg extraktu z...


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.