Medicína pro praxi, 2012, číslo 8-9

reklama

Slovo úvodem

Alergie - systémová choroba s individuálním variabilním průběhem

MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Med. praxi 2012; 9(8-9): 315

Přehledové články

Kombinační léčba hypertenze v roce 2012

Combination treatment for hypertension in the year 2012

prof.MUDr.Jindřich Špinar, CSc., FESC, prof.MUDr.Jiří Vítovec, CSc.

Med. praxi 2012; 9(8-9): 319-324

V roce 2007 byla vydána nová evropská doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze, na která navazují v roce 2008 česká a britská doporučení a v roce 2009 tzv. „Přehodnocení evropských doporučení.“ V roce 2011 jsou vydána nová NICE (britská) doporučení a v roce 2012 jsou připravena nová doporučení České společnosti pro hypertenzi. Jednotlivá doporučení jsou si velmi podobná, přesto však existují rozdíly. Česká společnost pro hypertenzi přijala evropskou klasifikaci se třemi předstupni hypertenze (optimální, normální a vysoký normální krevní tlak), třemi stupni hypertenze a izolovanou systolickou hypertenzí jako samostatnou jednotkou....

Deficit vitaminu D - hlavní viník renální kostní choroby?

Vitamin D deficiency - the main culprit of renal bone disease?

MUDr.Petr Táborský

Med. praxi 2012; 9(8-9): 326-329

Deficit vitaminu D je spojen s mnoha zdravotními komplikacemi. Zdroje vitaminu D v potravě jsou omezené, expozice slunečnímu záření je z mnoha důvodů nedostatečná a profylaktické podávání vitaminu D málo rozšířené. U dětí působí nedostatek vitaminu D křivici, u dospělých se podílí na vzniku osteoporózy a osteomalacie. Snížená hladina vitaminu D nevede ke kostnímu onemocnění, ale přispívá k poruchám imunity, diferenciace buněk a kardiovaskulárním komplikacím. V současnosti je uznáván vliv nedostatku vitaminu D při vzniku autoimunitních a infekčních onemocnění, některých nádorů, arteriální hypertenze a srdečního selhání. U pacientů se selháním...

Problémy antibiotické rezistence a zásady antibiotické léčby komunitních infekcí, situace v ČR

Issues of antibiotic resistance and principles of antibiotic treatment of community-acquired infections;

MUDr.Helena Žemličková, Ph.D.

Med. praxi 2012; 9(8-9): 329-332

Výskyt rezistence k antibiotikům související s jejich narůstající spotřebou je celosvětový problém. V České republice trvale stoupá ambulantní spotřeba antibiotik, mění se i skladba použitých přípravků. Důsledkem tohoto selekčního tlaku je narůstající rezistence k antibiotikům u bakteriálních patogenů vyvolávající komunitní infekce respiračního a močového traktu. Jak vyplývá z výsledků sledování antibiotické rezistence, preference určitých skupin antibiotik minimálně reflektuje stav rezistence k těmto přípravkům.

Kymácející se postavení warfarinu mezi (Aneb jak se z jedu na krysy stal vysoce účinný lék pro lidi...))

Swaying to warfarin status between oral antithrombotic agents?

MUDr.Ján Dindoš

Med. praxi 2012; 9(8-9): 334-335

perorálními antitrombotiky? V profylaxi a léčbě tromboembolických chorob má dodnes své nezastupitelné místo warfarin, lék který se už používá v praxi 50 let. Původně byl dán na trh jako jed na krysy. Za těchto 50 let však dokázal zlikvidovat konkurenční přípravky, jednímž z nich byl i československý originální lék – Pelentan. Podávání warfarinu pacientům s rizikem tromboembolické choroby má však také svá úskalí, a proto není divu, že se na farmaceutickém trhu objevili poslední měsíce hned 3 jeho konkurenti. Jedná se především o dabigatran, o kterém pojednává následující sdělení a který je už k dispozici na českém farmaceutickém trhu...

Využití bakteriálních lyzátů v klinické praxi

Use of bacterial lysates in clinical practice

doc.MUDr.Jaromír Bystroň, CSc.

Med. praxi 2012; 9(8-9): 336-341

Autor předkládá přehled historie i současnosti klinického použití bakteriálních lyzátů. Uvádí nejnovější poznatky o mechanizmech účinků těchto přípravků a následně se zaměřuje na indikace a nejčastější problematiku s používáním bakteriálních lyzátů v klinické praxi.

Mezioborové přehledy

Schizofrenie: diagnostika a současné terapeutické možnosti

Schizophrenia: diagnostics and current therapeutic options

doc.MUDr.Pavel Mohr, Ph.D.

Med. praxi 2012; 9(8-9): 342-346

Psychotické poruchy jsou charakterizované narušením vztahu ke skutečnosti. Nejvýznamnější z nich je schizofrenie, onemocnění vedoucí k závažným funkčním postižením. Její diagnóza je založena primárně na klinické manifestaci charakteristických symptomů a vyloučení známé organické nebo toxické etiologie. Terapie schizofrenie je komplexní, spočívá v kombinaci farmakoterapie a psychosociálních intervencí. Kauzální léčbou jsou antipsychotika. V současnosti nejpředepisovanějšími farmaky jsou tzv. atypická antipsychotika. Spektrum nežádoucích účinků závisí na receptorovém profilu antipsychotik, namísto dříve častých pohybových poruch (EPS) a hyperprolaktinémie...

Inkontinence moči v ordinaci praktického lékaře

Urinary incontinence in general practice

MUDr.Roman Staněk

Med. praxi 2012; 9(8-9): 347-353

Inkontinence moči je jedním z nejčastěji se vyskytujících urologických postižení, se kterým se praktický lékař může setkat ve své ordinaci. Ve větší míře postihuje spíše starší populaci, nicméně se s tímto problémem můžeme setkat i v mladším věku. Méně často se v dospělém věku setkáváme s inkontinencí na podkladě vrozených vývojových vad, které jsou povětšinou již odhaleny v dětském věku, díky sonografickému screeningu častěji dokonce v době novorozenecké. Nelze však zapomínat i na přetrvávající onemocnění z dětského věku jako je noční enuréza a stavy po korekci vrozených vad. Se vzrůstajícím věkem vzrůstá i incidence a prevalence močové inkontinence....

Probiotika z pohledu gynekologa

Probiotics from the perspective of a gynecologist

doc.MUDr.Peter Koliba, CSc.

Med. praxi 2012; 9(8-9): 354-359

Vaginální ekosystém představuje složitý komplex, který zajišťuje přirozenou ochranu genitálního ústrojí ženy před vznikem a rozšířením zánětlivého onemocnění. I přes to jsou v současné době gynekologické infekce – záněty pochvy a dolních močových cest snad nejčastějším problémem u dospělých žen. V článku je uvedený přehled nejčastějších klinických forem vaginální infekce s uvedením možností jejich léčby. Současné postupy v terapii vaginálních infekcí lze doplnit právě použitím probiotik. Jsou to živé nepatogenní mikroorganizmy s příznivým vlivem na zdravotní stav člověka. Nejznámějším probiotickým kmenem bakterií je lactobacillus. V práci...

Ve zkratce

Bolesti břicha

Abdominal pain

doc.MUDr.Bohumil Seifert, Ph.D.

Med. praxi 2012; 9(8-9): 360-361

Příčiny bolestí břicha zahrnují široké klinické spektrum. Ačkoliv většina případů bolestí břicha konzultovaných v praxi není dramatická, praktický lékař musí být připraven rozpoznat pacienta s vážnou organickou příčinou. Pečlivá anamnéza následovaná příslušným vyšetřením pomáhá objasnit příčinu. Pravděpodobnost různých onemocnění závisí na věkové skupině. Přístup k břišní bolesti v praxi je také dán způsobem vzniku a průběhu bolesti. Pacient s akutní břišní bolestí vyžaduje pečlivé neodkladné zhodnocení. Neakutní bolest břicha dává lékaři více prostoru pro přemýšlení a řešení , ale i v tomto případě je nutný systematický přístup v anamnéze,...

Pro sestry

Příprava pacienta před endoskopickým vyšetřením zažívacího traktu

Preparation of the pacient before endoskopy investigation of digestive tract

Lenka Pracná, MUDr.Michal Konečný, Ph.D.

Med. praxi 2012; 9(8-9): 362-364

Před každým endoskopickým vyšetřením je velmi důležitá fyzická příprava a informovanost pacienta. Velká pozornost se věnuje edukaci a psychologické přípravě. Endoskopické vyšetření má svoji specifickou přípravu – objednání, lačnění před výkonem, vyprázdnění, dietní opatření, kontrola laboratorních výsledků. Před každým vyšetřením pacient podepisuje poučení a informovaný souhlas pacienta s endoskopií. Je důležité seznámit pacienta, jak se chovat před výkonem, jak probíhá endoskopické vyšetření, jak se chovat po výkonu. Endoskopické vyšetření patří mezi invazivní výkony, kdy může dojít ke komplikacím, o kterých musíme pacienta předem informovat.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.