Medicína pro praxi, 2013, číslo 1

reklama

Suplementum

Potřebují lékaři lékařskou etiku?

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Med. praxi 2013; 10(1): 3

Přehledové články

Fixní kombinace v léčbě hypertenze - přehled současných možností

Fixed combination: a new trend in hypertension management

MUDr.Eva Kociánová, MUDr.Jan Václavík, MUDr.Miloš Táborský

Med. praxi 2013; 10(1): 8-11

Hypertenze se svou prevalencí kolem 40 % v dospělé populaci v průmyslově vyspělých zemích patří spolu s diabetem, obezitou, hyperlipidemií a kouřením k nejvýznamnějším rizikovým faktorům kardiovaskulární mortality. Dosažení cílových hodnot krevního tlaku adekvátní léčbou a režimovými opatřeními toto riziko významně snižuje. Problémem stále zůstává nízký podíl hypertoniků dosahujících těchto cílových tlaků. U většiny z nich toho nelze dosáhnout monoterapií a kombinační léčba je metodou volby. Fixní lékové kombinace jsou pro pacienta komfortnější, zlepšují jeho vztah k dlouhodobé léčbě, jsou účinnější a prognosticky výhodnější. Měly by být proto...

Význam očkování proti infekcím v ordinaci praktického lékaře

Significance of vaccination against infections in the general practitioner's surgery

MUDr.Zuzana Blechová

Med. praxi 2013; 10(1): 12-15

Význam a možnosti očkování jako nejúčinnější prevence infekčních onemocnění trvale narůstají. Vypracovaná doporučení zohledňují rovněž specifika rizikových skupin dospělé populace. Nízkou proočkovanost dospělé populace v ČR lze zvýšit především dostatkem informací na všech úrovních. Praktický lékař má nezastupitelnou roli v edukaci a pozitivním vlivu na laickou veřejnost.

Možnosti imunomodulační léčby při řešení recidivujících infekcí dýchacích cest

Options of immunomodulatory therapy in the management of recurrent respiratory infections

doc.MUDr.Jaromír Bystroň, CSc.

Med. praxi 2013; 10(1): 16-21

Autor předkládá přehledový článek o možnostech imunomodulační léčby recidivujících infekcí dýchacích cest (RIDC). Zprvu se zaměřuje na definici termínu RIDC a následně na možné imunomodulační postupy v léčbě těchto stavů hlavně se zaměřením na možnosti praktických lékařů. Podrobněji se zabývá bakteriálními imunomodulátory a přípravkem Olimunovac, se kterými má největší klinické zkušenosti a je možno je použít v terénní praxi praktickými lékaři.

Léčba diabetes insipidus u dospělých

Treatment of diabetes insipidus in adults

prof.MUDr.Jan Čáp, CSc.

Med. praxi 2013; 10(1): 22-25

Diabetes insipidus může být způsoben chyběním antidiuretického hormonu (centrální diabetes insipidus) nebo neschopností ledvin reagovat na tento hormon (nefrogenní diabetes insipidus). V diagnostice polyurie je důležité vyloučit osmotickou polyurii a onemocnění ledvin. K odlišení diabetes insipidus od primární polydipsie slouží test s odebráním tekutin. Základem léčby centrálního diabetes insipidus je desmopresin. Dnes je k dispozici jen sublinguální forma, kdy se vstřebává méně než 1 % látky. U většiny nemocných je dostatečné kompenzace dosaženo při podávání desmopresinu dvakrát denně v dávce 120 μg, někdy je však potřebná dávka až...

Hepatotoxicita léčiv se zaměřením na paracetamol a NSA

Iatrogenic hepatotoxicity focused on paracetamol and NSAIDs

MUDr.Jiří Slíva, Ph.D.

Med. praxi 2013; 10(1): 26-27

Játra jsou nejdůležitější biotransformačně působící orgán našeho organizmu. Látek s potenciálně hepatotoxickým působením je celá řada (halotan, troglitazon, hormonální kontraceptiva aj.). Článek je zaměřen na toto riziko ve vztahu k užívání paracetamolu a nesteroidních antiflogistik.

Mezioborové přehledy

Erektilní dysfunkce, její kardiovaskulární riziko a současné možnosti léčby

Erectile dysfunction, cardiovascular risk and current treatment options

MUDr.Taťána Šrámková, CSc.

Med. praxi 2013; 10(1): 28-32

Erektilní dysfunkce (ED) postihuje 54 % českých mužů ve věku nad 35 let. Definujeme ji jako neschopnost dosáhnout a udržet ztopoření dostatečné k realizaci uspokojivého sexuálního styku. ED je často prvním příznakem závažných chorob, nejčastěji kardiovaskulárních. Moderní léčba ED představuje podávání inhibitorů PD E 5, tato léčba je bezpečná a účinná i u rizikových nemocných. Druhou linii léčby představují intrakavernózní injekce prostaglandinu E 1. Léčba erektilní dysfunkce zlepšuje párovou satisfakci a kvalitu života postiženého muže.

Maligní fluidothorax u nemocných v programu paliativní onkologické péče

Malignant fluidothorax in patients enrolled in the program of palliative cancer care

doc.MUDr.Ladislav Slováček, Ph.D.

Med. praxi 2013; 10(1): 33-34

Léčebně neodvratitelná progrese zhoubného novotvaru a jeho předchozí protinádorová léčba, kterou pacient absolvoval, jsou častou příčinou náhlého zhoršení celkového stavu pacienta. Jedním z velmi závažných symptomů je dušnost. Autor se ve svém sdělení zabývá problematikou dušnosti vzniklé na podkladě maligního fluidothoraxu včetně možností jeho léčby u nemocných zařazených do programu paliativní onkologické péče.

Techniky kineziotapingu v neurologii - anatomické aspekty

Kinesio Taping techniques in neurology - anatomical aspects

Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., RNDr. Marcela Bezdičková, Ph.D., MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA, Dana Ripplová, MUDr. Martin Dobiáš, Mgr. Zdeňka Blažková, MUDr. Alžběta Poprachová, Mgr. Renáta Váverková, RNDr. Jana Březinová, Ph.D., doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D., Lucie Krestová, Dis, PT, CMTI, doc. MUDr. Stanislav Laichman, CSc.

Med. praxi 2013; 10(1): 35-37

Cíl: Cílem sdělení je poskytnout principiální popis a vysvětlení techniky kinezio tapingu u vybraných diagnóz. Seznámit odborníky s anatomickými aspekty účinné techniky a možnostmi její aplikace v klinické praxi. Metody: Technika kinezio tapingu byla vyvinuta v Japonsku v 70. letech. S využitím hypoalergenních elastických náplastí se používá jako pomůcka pro zlepšení terapeutických i výkonnostních výsledků a jsou posílena, fixována nebo podpořena problematická místa. V tomto článku jsou popsány anatomické principy a schématické provedení kinezio tape s ukázkou techniky kinezio tapu u interkostální neuralgie a vertebrogenních obtíží. Závěr: Technika...

Pro sestry

Péče o pacienta s poruchou pohybu v domácím prostředí - 1. část Druhy poruch a jejich význam

Care of a patient with a movement disorder in the home setting: part 1

MUDr.Radmil Dvořák, Ph.D., MUDr.Milada Betlachová

Med. praxi 2013; 10(1): 40-42

Článek uvádí do problematiky pacienta s poruchou pohybu v domácí péči. Shrnuje přehled stavů, se kterými se může ošetřující pohybově postiženého pacienta setkat, a faktory, které mohou péči ovlivňovat.

Zaznělo na kongrese

Antibiotika - dvousečná zbraň v rukou lékaře

 

Med. praxi 2013; 10(1): 38-39

Na IX. kongrese praktických lékařů a sester „Medicína pro praxi“, který se konal v polovině října v Kongresovém centru U Hájků v Praze, vystoupily primářka MUDr. Václava Adámková z Oddělení klinické mikrobiologie a ATB centra Ústavu lékařské biochemie a diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze a MUDr. Zuzana Blechová z Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a pražské Nemocnice Na Bulovce se společným zajímavým příspěvkem: „Antibiotika – dvousečná zbraň v rukou lékaře“.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.