Medicína pro praxi, 2013, číslo 10

reklama

Slovo úvodem

Vzdělávání lékařů - včera - dnes - zítra?

prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.

Med. praxi 2013; 10(10): 315

Přehledové články

Koho a jak léčit pro plicní hypertenzi

Whom and how to treat for pulmonary hypertension

doc.MUDr.Pavel Jansa, Ph.D.

Med. praxi 2013; 10(10): 318-320

Plicní hypertenze zahrnuje stavy charakterizované zvýšením středního tlaku v plicnici nad 25 mmHg. Nejčastěji se vyskytuje u onemocnění srdce nebo plic. Vzácněji je plicní hypertenze důsledkem primárního postižení plicních cév (zejména plicní arteriální hypertenze při postižení plicních arteriol a chronická tromboembolická plicní hypertenze související s nedostatečnou reperfuzí po akutní plicní embolii). V léčbě plicní hypertenze u srdečních onemocnění je klíčová především léčba základního srdečního onemocnění. Specifická vazodilatační léčba není u plicní hypertenze u srdečních a plicních onemocnění indikována. Léčbou volby u chronické tromboembolické...

Praktické aspekty péče o pacienta s chronickým žilním onemocněním

Practical aspects of care of a patient with chronic venous disease

MUDr.Jana Vojtíšková

Med. praxi 2013; 10(10): 321-324

Spolu se stárnutím populace se stále více pozornosti věnuje kvalitě života. Čísla, která vypovídají o postižení světové populace žilním onemocněním, jsou velmi vysoká a Česká republika na tom není jinak. Problematika chronického žilního onemocnění byla ve všeobecných praxích léta opomíjená. Také díky tomu, že zejména starší pacienti mají tendenci žilní obtíže bagatelizovat a přičítat je spíše nadměrné zátěži nebo věku, takže je ani spontánně nereferují. Na konzultaci přichází obvykle ve chvíli, kdy je symptomy nemoci začnou více obtěžovat, nebo je vylekají (příkladem mohou být otoky dolních končetin). Přestože nemoc pacienty na životě neohrožuje,...

Funkční dyspeptické poruchy: Funkční dyspepsie

Functional dyspeptic disorders: Functional dyspepsia

MUDr.Jan Šťovíček

Med. praxi 2013; 10(10): 325-328

Funkční dyspeptické poruchy jsou skupinou chorobných stavů, kdy symptomy pacienta nejsou podmíněny organickým onemocněním, ale poruchou funkce orgánů. Názvosloví a diagnostická kritéria funčkních dyspeptických poruch jsou definována Římskými kritérii III z roku 2006. Jednou z nejčastějších forem onemocnění je funkční dyspepsie, charakterizovaná bolestí v epigastriu a/nebo pocitem plnosti po jídle a/nebo pocitem časné sytosti. Základní diagnostickou metodou k vyloučení organických chorob je gastroduodenoskopie, další vyšetřovací metody jsou doplňkové. V terapii funkční dyspepsie se podle typu převládajících symptomů uplatňují především antisekreční...

Současná doporučení v prevenci a léčbě běžných respiračních infekcí

Current recomendations in the prevention and therapy of common respiratory infections

MUDr.Ján Dindoš

Med. praxi 2013; 10(10): 330-334

Respirační infekce jsou nejčastější příčinou, pro kterou přichází pacient nejenom do ordinace praktického lékaře, ale i do lékárny. Jsou také i na prvním místě příčin pracovní neschopnosti a navíc také mají i neblahý primát v úmrtnosti. Dle údajů ÚZIS se podílely na 33 % celkového počtu práceneschopných za rok 2012 v ČR.

Současné možnosti léčby osteoporózy

Current treatment options for osteoporosis

MUDr.Martina Skácelová, prof.MUDr.Pavel Horák, CSc., MUDr.Martin Žurek

Med. praxi 2013; 10(10): 335-339

Osteoporóza je nejčastějším metabolickým onemocněním skeletu, které vede ke zvýšenému riziku zlomenin. Ve farmakoterapii osteoporózy se používají přípravky snižující kostní resorpci či stimulující kostní novotvorbu. Jedná se především o bisfosfonáty, dále je v terapii využíván denosumab, stroncium ranelát a deriváty parathormonu, určitou roli v terapii osteoporózy hraje i hormonální substituční terapie a léčba tibolonem a raloxifenem.

Mezioborové přehledy

Celoroční péče o atopickou a velmi suchou pokožku

Year-round care of atopic and very dry skin

MUDr.Lucie Růžičková Jarešová

Med. praxi 2013; 10(10): 344-346

Ambulance všeobecné a korektivní dermatologie, Rehabilitační klinika Malvazinky, Praha Roční období se vyznačuje opakovanou pravidelnou změnou počasí. Vlhkost a teplota vzduchu jsou jedním ze základních faktorů, které se během roku mění. Změnu počasí vnímá každý jedinec individuálně. Vznik suché kůže závisí na působení zevních a vnitřních faktorů. Při porušení kontinuity kožního povrchu nebo nedostatečné hydrataci je omezena bariérová funkce. Kůže se stává dehydratovanou, drsnou, ztrácí lesk. Atopický ekzém je silně svědivé zánětlivé chronické kožní onemocnění. První projevy mohou vzniknout v kterémkoliv věku, ale všeobecně se u 2/3 pacientů...

Screening sluchových poruch, vyšetřování sluchu a současné možnosti léčby a kompenzace nedoslýchavosti

Screening of hearing disorders, examination of hearing and contemporary possibilities of treatment

MUDr.Jiří Skřivan, CSc.

Med. praxi 2013; 10(10): 348-350

Porucha sluchu je poměrně dosti často se vyskytující smyslové postižení, které má závažné zdravotní a socioekonomické dopady. Je popsána klasifikace jednotlivých typů sluchového postižení. Vzhledem k tomu, že většina sluchových poruch se dá účinně léčit, je důležitý jejich záchyt, a to především v útlém věku, kdy vlivem sluchové poruchy může dojít k narušení vývoje řeči a jazyka. Je vysvětleno, jakým způsobem se screening sluchových vad provádí a jak se vyšetřuje sluch. Nakonec je vysvětleno, jak se v současné době řeší sluchové postižení, a to jak metodami konzervativními, tak chirurgickými.

Sdělení z praxe

O Veronice, která trpěla na meningitidu

About Veronica, who suffered from meningitis

MUDr.Bohuslav Procházka

Med. praxi 2013; 10(10): 351

Uvedená kazuistika popisuje příběh dívenky s recidivujícími záněty mozkových plen způsobených bakterii streptococus pneumoniae. Až odhalení drobné komunikace mezi frontální dutinou a nitrolebním prostorem a následná plastika base lební vedla k definitivnímu uzdravení dítěte.

Výživa u …

Kalcium: kostní a kardiovaskulární účinky

Calcium - bone and cardiovascular effects

MUDr.Mária Rašková, Ph.D.

Med. praxi 2013; 10(10): 340-343

Kalcium společně s vitaminem D hraje důležitou roli v primární prevenci osteoporózy i sekundární prevenci zlomenin (1). U dospělých osob má kalcium význam pro udržení kostní hmoty. Nedostatek kalcia vede k sekundární hyperparatyreóze se zvýšeným úbytkem kostní hmoty. V případě dlouhodobého těžkého deficitu vápníku společně s vitaminem D může dojít až k rozvoji osteomalacie. Nedávné studie poukázaly na zvýšené kardiovaskulární riziko při dlouhodobé suplementaci vyšší dávkou kalcia, zvláště u osob s dostatečným přísunem vápníku v potravě (celkový příjem nad 1400 mg elementárního vápníku denně) (2). Je vhodné věnovat zvýšenou pozornost dennímu...

Pro sestry

Domácí návštěvní služba jako náplň práce všeobecné sestry v ordinaci praktického lékaře pro dospělé

In-home visiting service as part of responsibilities of nurse working in general practitioners office

Bc.Michaela Šuplerová, Mgr.Alena Machová2

Med. praxi 2013; 10(10): 353-354

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Mezi hlavní výhody návštěvní služby sestrou v domácím prostředí patří především soukromí pacienta. Pacienti se zotavují lépe doma než v nemocnicích či různých sociálních zařízeních. Pacientům je poskytována péče podle individuálních potřeb dle holistického přístupu. Dalším přínosem domácího ošetřování je ekonomičnost. Sestry pracující u praktického lékaře pro dospělé vykonávající návštěvní službu znají celou zdravotní dokumentaci jejich registrovaných pacientů...


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.