Medicína pro praxi, 2013, číslo 11-12

reklama

Slovo úvodem

Trochu empatie

MUDr. Zuzana Blechová

Med. praxi 2013; 10(11-12): 359

Přehledové články

Černý kašel není nemocí minulosti

Whooping cough is not a disease of the past

MUDr.Renata Vaverková

Med. praxi 2013; 10(11-12): 366-368

Pertuse (černý kašel) je vysoce nakažlivé, akutní respirační onemocnění lidské populace, jehož původcem je Gram-negativní bakterie Bordetella pertussis. Ačkoli pertuse je v současné době pod kontrolou vakcinačních programů, je zřejmé, že infekce v populaci cirkuluje v nezmenšené míře. Dospělí jsou rezervoárem infekce pro velmi malé děti, pro něž představuje těžké, život ohrožující onemocnění.

Adherence a možnosti jejího ovlivnění

Adherence and how to influence it

doc.MUDr.Michal Vrablík, Ph.D.

Med. praxi 2013; 10(11-12): 369-371

Adherenci k léčbě se věnuje v posledních letech nemalá pozornost. Již víme, že spolupráce s nemocnými významně ovlivňuje výsledek léčby a myslíme na non-adherentní chování častěji. Existuje řada způsobů, jak adherenci ovlivnit. Hlavní roli hraje v tomto směru lékař a další zdravotníci. Opakovaná, systematická edukace s využitím prostředků zlepšující její účinnost (písemná dokumentace, využití názorných materiálů, modelů) zlepšují pochopení onemocnění i léčebné intervence ze strany pacienta, což je nezbytným předpokladem pro zlepšení spolupráce. Nepochybně důležitým prvkem strategie ke zlepšení adherence je volba racionální farmakologické léčby...

Funkční dyspeptické poruchy: Syndrom dráždivého tračníku

Functional dyspeptic disorders: Irritable Bowel Syndrome

MUDr.Jan Šťovíček

Med. praxi 2013; 10(11-12): 372-375

Funkční dyspeptické poruchy jsou skupinou chorobných stavů, kdy symptomy pacienta nejsou podmíněny organickým onemocněním, ale poruchou funkce orgánů. Názvosloví a diagnostická kritéria funkčních dyspeptických poruch jsou definována Římskými kritérii III z roku 2006. Jednou z nejčastějších forem onemocnění je syndrom dráždivého tračníku, charakterizovaný bolestmi břicha a poruchou vyprazdňování stolice. Diagnostika je postavena především na podrobném rozboru anamnézy. Koloskopie má být provedena v případě pacientů starších 50 let, pacientů s alarmujícími příznaky a pacientů s pozitivní rodinnou anamnézou. Předpokladem úspěšné léčby je vysvětlení...

Žilní tromboembolická nemoc a antikoagulační léčba u seniorů

Venous thromboembolic disease and anticoagulant therapy in elderly patients

doc.MUDr.Dalibor Musil, Ph.D.

Med. praxi 2013; 10(11-12): 376-379

Výskyt TEN velmi úzce souvisí s věkem. Nejzranitelnejší skupinou jsou staří, hospitalizovaní lidé obou pohlaví. Více se zde uplatňují získané a zevní rizikové faktory. Hereditární faktory mají ve srovnání s mladými jedinci menší vliv. Diagnostika TEN je u seniorů stejná jako v jiných věkových skupinách, ale ve vyšším věku výrazně narůstá procento asymptomatických žilních trombóz. Na účinnost orální antikoagulační léčby u starších pacientů má největší vliv aktuální klinický stav, složení stravy včetně případných potravinových doplňků a užívané léky. Závislost mezi rizikem krvácení a věkem při antikoagulační léčbě není jednoznačná. Existují práce,...

Mezioborové přehledy

Diagnostika a léčba krvácení do dolní části zažívacího traktu

Diagnosis and management of lower gastrointestinal bleeding

MUDr.Zuzana Adamová, MUDr.Radim Slováček

Med. praxi 2013; 10(11-12): 380-382

Krvácení do dolní části zažívacího traktu může být akutní až život ohrožující nebo se může jednat o chronické krvácení, které se projeví až hypochromní anémií, pozitivním testem na okultní krvácení či intermitentní enteroragií. Nalézt zdroj krvácení nemusí být vždy snadné, zvláště, když většina krvácení se zastaví spontánně. Nejčastější příčinou jsou divertikly, angiodysplazie, tumory, kolitidy, ischemie, anorektální afekce a krvácení po polypektomii. Koloskopie je metodou volby jak v diagnostice, tak léčbě. Tento článek si klade za cíl pojmenovat nejčastější zdroje krvácení a shrnout současné možnosti diagnostiky a léčby.

Ve zkratce

Klinická doporučení diagnostiky a léčby komunitní pneumonie

Clinical recomendations of community - acquired pneumonia diagnosis and treatment

MUDr.Petr Jakubec, prof.MUDr.Vítězslav Kolek, DrSc.

Med. praxi 2013; 10(11-12): 388-392

Komunitní pneumonie je časté a potencionálně závažné onemocnění se značnou morbiditou a mortalitou, zvláště u pacientů vyššího věku a se závažnými přidruženými onemocněními. Je celosvětovou třetí nejčastější příčinou smrti a vede k 3–5 milionům úmrtí každý rok. Diagnóza pneumonie je založena na anamnéze, fyzikálním vyšetření a nálezu nového infiltrátu na skiagramu hrudníku, ale často se provádí mnoho jiných diagnostických vyšetření. Základem terapie je antibiotická léčba, ale u těžké pneumonie je nutno použít řadu dalších terapeutických postupů.

Pro sestry

Péče o pacienta s poruchou pohybu v domácím prostředí - 3. část, pokračování Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS), dětská mozková obrna (DMO) Nejdůležitější neurologické diagnózy z pohledu rehabilitace

Care of a patient with a movement disorder in the home setting: part 3, continuation

PhDr.Petr Uhlíř, Ph.D., MUDr.Milada Betlachová, MUDr.Radmil Dvořák, Ph.D.

Med. praxi 2013; 10(11-12): 398-400

Práce je zaměřena na problematiku pacientů s poruchami pohybu v domácím prostředí. Jsou zde nastíněny nejčastější poruchy pohybu, se kterými se můžeme v domácí péči setkat. Dále jsou uvedeny nejčastější příčiny poruch pohybu. Je kladen důraz na komplexní péči o pacienty s poruchami pohybu. Tato část se věnuje pacientům s roztroušenou sklerózou mozkomíšní a dětskou mozkovou obrnou.

Dualita kvalifikační přípravy všeobecných sester v ČR

Duality of nurse qualifying education in the Czech Republic

Mgr.Zdeňka Mikšová, Ph.D., Mgr.Martin Šamaj, PhDr.Lenka Machálková, Ph.D., Mgr.Jana Kameníčková

Med. praxi 2013; 10(11-12): 401-402

Příspěvek rozebírá současnou situaci dvojkolejnosti pregraduálního vzdělávání všeobecných sester v ČR a problémy, které tato dualita přináší. Upozorňuje na nedůslednou implementaci managementu kompetencí s využitím předpokladů získaných vzděláváním, což může být neefektivním v rámci procesu zajištění zdravotní péče. Článek prezentuje parciální výsledky výzkumného šetření provedeného v rámci IGA MZ ČR č. ID. KÓD-NT12067-3/2011, Strategický koncept k transformaci nelékařských zdravotnických povolání v České republice.

Orbis Pictus Medicus

Arcus lipoides corneae

MUDr. Eva Tůmová, doc. MUDr. Michal Vrablík, CSc.

Med. praxi 2013; 10(11-12): 395

Informace

12. setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli - alergie, imunita, astma a CHOPN

MUDr. Jiří Novák

Med. praxi 2013; 10(11-12): 392

Diskuze o antibioticích trochu jinak

Med. praxi 2013; 10(11-12): 393-394

Firemní sdělení

Společnost Ipsen Pharma na 5. kongresu České gastroenterologické společnosti v Karlových Varech představila novinku v oblasti čištění střev

MUDr. Milan Šikut, MUDr. Beáta Hauser

Med. praxi 2013; 10(11-12): 396

Uvedení nového přípravku Eziclen® na český trh

Volně prodejné léky

Atopická dermatitida - volně prodejné přípravky

Atopic dermatitis - over-the-counter drugs

PharmDr.Jan Hašek

Med. praxi 2013; 10(11-12): 383-387

K léčbě atopické dermatitidy se používají lokální protizánětlivá léčiva a emoliencia. Emolientní přípravky tvoří základ léčby a jsou součástí každodenní péče o pokožku atopického pacienta. Patří sem celá řada volně prodejných léčivých přípravků a léčebné kosmetiky. Ze skupiny lokálních kortikosteroidů je pro volný prodej vyhrazen pouze hydrokortison. K dispozici jsou také přípravky obsahující ichtamol, včetně kosmeticky přijatelnější varianty bílého ichtamolu. Pokud je atopický ekzém spojen s alergií I. typu, jsou dostupná některá antihistaminika.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.