Medicína pro praxi, 2013, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Prediktivní, preventivní,

prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.

Med. praxi 2013; 10(2): 47

Přehledové články

Funkční dyspepsie

Functional dyspepsia

prof.MUDr.Jiří Ehrmann, CSc.

Med. praxi 2013; 10(2): 50-53

Jde o edukační článek charakteru narrative review, zaměřený na klasifikaci, diagnostiku a léčbu funkční dyspepsie. V článku je rozvedena jednak klasifikace české školy funkčních poruch trávicího traktu a jednak klasifikace Rome III. V diagnostice se doporučení opírají o římská kritéria. V článku jsou zmíněny některé zvlášť diskutované otázky a sice tak zvaných překrývajících se syndromů u funkční poruch, dále léčba inhibitory protonové pumpy a eradikace H. pylori. V terapii funkční dyspepsie je kladen důraz na komplexnost farmakologického a nefarmakologického přístupu, včetně vyšetření psychologického nebo psychiatrického. V medikamentózní...

Štítná žláza a diabetes mellitus z pohledu diabetologa

Thyroid gland and diabetes mellitus from the perspective of a diabetologist

MUDr.Marcela Szabó

Med. praxi 2013; 10(2): 54-56

Prevalence diabetes mellitus zejména 2. typu stejně jako nemocí štítné žlázy zaznamenávají v posledních letech výrazný nárůst a stávají se jedněmi z velkých problémů vyspělých civilizací nejen zdravotními, ale také sociálními a společenskými. Endokrinopatie se vyskytují u diabetiků ve srovnání s jedinci bez cukrovky mnohem častěji, přičemž nejčastěji postiženou žlázou u diabetiků je štítná žláza (což je stejné i v nediabetické populaci). Nejvýznamnější onemocnění štítné žlázy u diabetiků představují autoimunitní tyreopatie – jednak pro svou vysokou prevalenci u diabetiků, ale také pro závažnost klinických dopadů na léčbu diabetu.

Mezioborové přehledy

Sildenafil v terapii erektilní dysfunkce

Sildenafil in treating erectile dysfunction

MUDr.Ondřej Trojan

Med. praxi 2013; 10(2): 57-63

Článek v úvodu popisuje historii objevu prvého PDE5 inhibitoru určeného k léčbě erektilní dysfunkce. Vysvětluje mechanizmus erekce a podmínky jejího dobrého fungování. Objasňuje mechanizmus působení PDE5 inhibitorů v léčbě erektilní dysfunkce, shrnuje zkušenosti za 15 let existence sildenafilu, jeho indikační oblast i kontraindikace a upozorňuje na některé chyby, jichž se lékaři při vedení terapie dopouštějí. Erektilní dysfunkce často slouží jako první příznak somatického, zejména kardiovaskulárního onemocnění, i proto je důležitá komunikace o tomto citlivém problému s pacienty a pátrání po něm praktickými lékaři. Rovněž nastiňuje model optimálního...

Úzkost a úzkostné poruchy u demence

Anxiety and anxiety disorders in dementia

MUDr.Vanda Franková

Med. praxi 2013; 10(2): 64-67

Článek shrnuje základní literární poznatky týkající se této problematiky, zmiňuje škálu hodnocení úzkosti u demence RAID podle Shankar, a kol. a navrhovanou revizi diagnostických kritérií generalizované úzkostné poruchy u osob s demencí podle Starkstein, a kol. Dále jsou uvedena některá doporučení týkající se psychoterapeutických přístupů i farmakoterapie úzkostných poruch u seniorů s demencí.

Endokrinní orbitopatie z pohledu oftalmologa

Thyroid-associated orbitopathy from the perspective of ophthalmologist

MUDr.Marta Karhanová, FEBO, MUDr.Jana Kalitová

Med. praxi 2013; 10(2): 68-71

Endokrinní orbitopatie je chronické oční onemocnění s prokázanou vazbou na tyroidální autoimunitu. Nejčastěji se s ní setkáváme u pacientů s Graves-Basedowovou chorobou. Může se ale vyskytnout i u pacientů s autoimunitní tyreoiditidou. Toto onemocnění postihuje všechny struktury očnice – okohybné svaly, tukovou a pojivovou tkáň orbity, orbitální septum i slznou žlázu. Oční příznaky, které bývají často různorodé, mohou být první známkou onemocnění štítné žlázy. V těchto případech je dobrá znalost projevů endokrinní orbitopatie nezbytná pro stanovení správné diagnózy. Pouze včasně nasazená terapie může zabránit vážným následkům tohoto onemocnění.

Ve zkratce

Virové hepatitidy A a E

Viral hepatitis A and E

prof.MUDr.Petr Husa, CSc.

Med. praxi 2013; 10(2): 78-79

Virové hepatitidy A a E patří mezi relativně často se vyskytující akutní jaterní nemoci. U imunosuprimovaných osob je nutné uvažovat i možnosti chronické hepatitidy E. Vakcína proti viru hepatitidy A je dlouhodobě dostupná, bezpečná a vysoce účinná. Ochrana před infekcí virem hepatitidy E zahrnuje především běžná hygienická opatření a konzumaci pouze dostatečně tepelně upraveného vepřového masa a zvěřiny.

Výživa u …

Mastné kyseliny ω-3; od teorie po klinickou praxi

Omega-3 fatty acids; from theory to clinical practice

doc.MUDr.Zdeněk Wilhelm, CSc.

Med. praxi 2013; 10(2): 72-76

O tucích se často hovoří v negativním slova smyslu. Ať už je to například v souvislosti s cholesterolem či nadváhou, kardiovaskulárními onemocněními. Takto zjednodušený pohled na lipidy ale neodpovídá skutečnosti. Příkladem mohou být monoenové a polyenové mastné kyseliny, které mají celé spektrum velmi důležitých fyziologických účinků v lidském organizmu a jejich příjem je důležitý pro udržení zdraví organizmu. V tomto textu se zaměříme na jednu ze skupin mastných kyselin, tzv. omega 3, které jsou pro klinickou praxi významné nejenom z hlediska prevence vzniku onemocnění, ale i účelné terapie závažných klinických stavů.

Pro sestry

Vitaminy, jejich funkce a využití

Vitamins and their function in organism

MUDr.Jana Fajfrová, MUDr.Vladimír Pavlík

Med. praxi 2013; 10(2): 81-84

Vitaminy jsou organické sloučeniny, které jsou nezbytné pro správný růst, vývoj a funkci celého organizmu či některého z jeho orgánů. Jsou zapojeny v celé řadě enzymatických pochodů. Některé jsou aktivátory enzymatického systému, součást enzymů nebo vstupují do metabolických procesů přímo. V současnosti se v průmyslově vyspělých státech světa setkáváme s příznaky avitaminózy jenom zcela výjimečně. Daleko častěji lze diagnostikovat symptomy některých hypovitaminóz. V posledních letech se věnuje zvýšená pozornost vitaminům především díky jejich antioxidačním účinkům a posilování obranyschopnosti organizmu vůči tzv. civilizačním onemocněním.

Orbis Pictus Medicus

Vitiligo

MUDr. Eva Motyková

Med. praxi 2013; 10(2): 86


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.