Medicína pro praxi, 2013, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Jaro je tady - nastupuje sezóna pylových alergií

doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Med. praxi 2013; 10(3): 91

Přehledové články

Alergická rýma a současné možnosti její léčby

Allergic rhinitis and current treatment options

MUDr.Hana Janíčková

Med. praxi 2013; 10(3): 94-96

Alergická rýma patří k velmi častým chronickým respiračním onemocněním. Je významným rizikovým faktorem pro vznik astmatu, negativně ovlivňuje kvalitu života pacientů a přináší i významné socioekonomické důsledky. Diagnóza alergické rýmy se opírá o anamnézu, zhodnocení klinických příznaků, kožní testy a/nebo vyšetření specifického IgE. Léčba alergické rýmy zahrnuje edukaci pacientů, nefarmakologická režimová opatření a léčbu medikamentózní – symptomatickou a specifickou alergenovou imunoterapii. Komplexní léčba alergické rýmy vede nejen ke zmírnění příznaků a zlepšení kvality života pacientů, ale je i prevencí vzniku komplikací, především...

Léčba astmatu - chyby a omyly každodenní praxe

Asthma treatment - mistakes and errors in daily practice

doc.MUDr.Milan Teřl, Ph.D.

Med. praxi 2013; 10(3): 97-103

Většina pacientů s astmatem může být dnes poměrně snadno léčena díky dostupnosti vysoce efektivní léčby. Navzdory těmto možnostem v reálné klinické praxi trpí potížemi více než polovina astmatiků a třetina má potíže výrazné. Nejčastějším důvodem, proč antiastmatika v praxi „selhávají“, je nedostatečná adherence pacientů k předepsané léčbě. Naše snahy proto musí směřovat k tomu, aby nemocní porozuměli základním principům léčby včetně správné inhalační techniky. Článek shrnuje a diskutuje současné terapeutické přístupy a možnosti a vyúsťuje v praktická doporučení.

Pneumokokové infekce u dospělých a jejich prevence

Pneumococcal diseases and prevention among adult

MUDr.Lenka Petroušová, doc.MUDr.Luděk Rožnovský, CSc.

Med. praxi 2013; 10(3): 104-106

Streptococcus pneumoniae i přes pokroky v prevenci a léčbě zůstává významnou příčinou morbidity i mortality v dospělé populaci, zejména u osob starších 65 let a u rizikových skupin. Je původcem nejen lokálních infekcí respiračního traktu, ale i závažných invazivních onemocnění včetně meningitid. V České republice došlo v důsledku vakcinace k poklesu invazivních pneumokokových onemocnění u dětí, u dospělých tento trend zatím není pozorován. Pro dospělé jsou k dispozici 2 vakcíny, a to 23valentní polysacharidová vakcína a 13valentní konjugovaná vakcína. Vzhledem k závažnosti onemocnění a nárůstu rezistence na antibiotika je rozšíření vakcinace...

Inhibitory protonové pumpy

Proton pump inhibitors

prof.MUDr.Milan Lukáš, CSc.

Med. praxi 2013; 10(3): 108-110

Zavedení inhibitorů protonové pumpy (IPP) do klinické praxe znamenalo zásadní pokrok v terapii acido-peptických chorob. Podávají se v jedné ranní dávce na lačno. Současná léčba jinými léčivy (sekretolytiky), které zvyšují intragastrické pH, je nevhodná. IPP jsou základními léky v terapii refluxní choroby jícnu, představují hlavní součást eradikačních schémat v terapii helikobakterové infekce a v léčbě symptomatických peptických vředů. Hojně jsou využívána v profylaxi gastropatie z nesteroidních antirevmatik. Dlouhodobá zkušenost s těmito léky nás opravňuje ke stanovisku, že se jedná o velmi bezpečná léčiva, a to i při dlouhodobém podávání....

Mezioborové přehledy

Epilepsie

Epilepsy

MUDr.Petr Bušek, Ph.D.

Med. praxi 2013; 10(3): 111-114

Epilepsie postihuje přibližně 1 % dospělé populace. Diagnóza je dána opakovaným výskytem neprovokovaných epileptických záchvatů, které mohou být generalizované či fokální. Generalizované záchvaty jsou nejčastěji tonicko-klonické, absence a myoklonie. Fokální záchvaty mohou být bez poruchy vědomí nebo jsou doprovázeny zastřeným vědomím. Dle etiologie lze epileptické syndromy dělit na genetické, se známou či předpokládanou genetickou příčinou, strukturální, s detekovatelnou mozkovou lézí a epileptické syndromy s neznámou příčinou, kdy příčina může být multifaktoriální či je možné předpokládat určitou lézi, ale nelze ji detekovat. Základními diagnostickými...

Acne vulgaris - přehled dostupných léčebných možností a zásady péče o pleť

Acne vulgaris - review on available therapy and skin care recommendation

MUDr.Zuzana Plzáková, Ph.D.

Med. praxi 2013; 10(3): 115-118

Acne vulgaris je běžné onemocnění dospívajících. Při léčbě je důležitá nejenom volba léku, ale i dobrá znalost zásad ošetřování a péče o pleť. Lékař i lékárník sehrává významnou roli v edukaci pacienta.

Sdělení z praxe

Klíšťová meningoencefalitida

Tick-borne encephalitis

MUDr.Jana Kleinerová, Ph.D.

Med. praxi 2013; 10(3): 119-122

Klíšťová meningoencefalitida je virové infekční zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému. Klinický obraz onemocnění kolísá od velmi lehké až po nejzávažnější formu a i letální konec. Ve svém článku jsem chtěla upozornit na epidemiologii a klinický průběh onemocnění ve dvou kazuistikách. Dále jsem uvedla možnosti prevence a očkování před nadcházejícím obdobím, kdy se objevuje aktivita klíšťat.

Ve zkratce

Virové hepatitidy B, C a D

Viral hepatitis B, C, and D

prof.MUDr.Petr Husa, CSc.

Med. praxi 2013; 10(3): 123-125

Virové hepatitidy B a C patří mezi časté příčiny chronického onemocnění jater. Virová hepatitida D se v České republice vyskytuje velmi zřídka, a to především u imigrantů. Virus hepatitidy D je satelitní virus, pro svou replikaci a přenos potřebuje hostitelský virus – virus hepatitidy B. Vakcinace proti hepatitidě B tedy chrání i proti hepatitidě D. Vakcína proti virové hepatitidě C nebyla dosud vyrobena.

Pro sestry

Péče o pacienta s poruchou pohybu

Care of a patient with a movement disorder in the home setting: part 2

Obecné poznámky k praktickému přístupu k pacientovi s těžkou poruchou pohybu;

Med. praxi 2013; 10(3): 128-130

v domácím prostředí – 2. část MUDr. Radmil Dvořák, Ph.D., MUDr. Milada Betlachová Katedra Fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci Příspěvek shrnuje obecné zásady péče o těžce pohybově postiženého pacienta v domácí péči z pohledu kontroly celkového zdravotního stavu, prevence nejčastějších sekundárních změn a komplikací včetně imobilizačního syndromu a opatření k zajištění základních potřeb imobilního pacienta.

Informace

Nová mezinárodní doporučení pro diagnostiku a terapii chronické žilní insuficience

MUDr. Pavel Rutar

Med. praxi 2013; 10(3): 126-127

Profesor Andrew Nicolaides, emeritní profesor cévní chirurgie Imperial College, ředitel Londýnského centra pro skríning a diagnostiku cévních onemocnění a předseda představenstva Evropského žilního fóra, poodhalil v internetovém semináři nová doporučení k léčbě chronického žilního onemocnění (chronic venous disease, CVD) dle nejnovějších mezinárodních guidelines, která budou publikována v průběhu roku 2013.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.