Medicína pro praxi, 2013, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Dobrovolníci v hospici? K čemu vlastně?

Mgr. Martina Ležáková

Med. praxi 2013; 10(4): 135

Přehledové články

Možnosti léčby rezistentní hypertenze

Treatment options of resistant hypertension

doc.MUDr.Věra Čertíková Chábová, Ph.D.

Med. praxi 2013; 10(4): 139-141

Rezistentní hypertenze je definována jako hypertenze, která není kompenzována ani na medikaci optimálními dávkami tří různých antihypertenziv, z nichž jedno je diuretikum. Před definitivním stanovením této diagnózy je třeba vyloučit pseudorezistenci, která je často způsobena tím, že pacient neužívá léky podle předpisu. Důležité je také odstranit vlivy zvyšující krevní tlak, jako je nadměrný příjem soli a užívání léků a dalších látek způsobujících hypertenzi. Rezistentní je nezřídka i hypertenze sekundární při obezitě, syndromu spánkové apnoe, cévních a endokrinologických onemocněních nebo nitrolebních nádorech. Medikace musí vždy obsahovat...

Očkování u dospělých - obecné principy

Vaccination in adults - general principles

MUDr.Jana Krausová, MUDr.Pavel Kosina, Ph.D., MUDr.Jan Smetana, Ph.D.

Med. praxi 2013; 10(4): 142-145

Očkování neboli aktivní imunizace, představuje nejúčinnější prostředek, kterým je možné výrazně snížit výskyt některých infekčních onemocnění. Důsledná realizace imunizačních programů u nás a v řadě dalších států světa prokázala, že systematickým očkováním jsou nákazy úspěšně kontrolovány. Kromě vyhláškou definovaného pravidelného, zvláštního a mimořádného očkování nabývá stále více na významu nadstandardní očkování dospělých osob a osob s chronickým onemocněním a/nebo imunodeficitem. Pro dospělé jsou rovněž k dispozici vakcíny k povinné či (naléhavě) doporučené imunizaci před cestou do zahraničí. Hlavní roli při rozhodování hrají věk, přidružená...

Anafylaxe a její zvládání v terénu

Anaphylaxis and its managment in the field

doc.MUDr.Jaromír Bystroň, CSc.

Med. praxi 2013; 10(4): 146-148

Autor předkládá přehledový článek o klinických projevech anafylaxe. Popisuje rozdíly mezi anafylaktickou a anafylaktoidní reakcí. Rozebírá příčiny vzniku a možnosti diagnostiky. Podrobněji se věnuje léčbě anafylaxe v terénu a popisu pohotovostního balíčku, kterým by měli být vybaveni rizikoví pacienti.

Mezioborové přehledy

Význam časné diagnostiky a terapie v životní perspektivě pacientů s roztroušenou sklerózou

Importance of early diagnosis and treatment in the life perspective of patients with multiple sclerosis

doc.MUDr.Jan Mareš, Ph.D.

Med. praxi 2013; 10(4): 149-153

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění s různou mírou neurodegenerace centrálního nervového systému (CNS). Klinický obraz je dán diseminací zánětlivých ložisek v CNS a mírou mozkové atrofie. Izolovaný, náhlý vznik ložiskových neurologických příznaků v souladu s možným rozvojem RS označujeme jako klinicky izolovaný syndrom (clinically isolated syndrom, CIS). Od časných fází onemocnění probíhají procesy, které vedou k trvalé ztrátě axonů korelující s tíží klinického postižení. K významným faktům podporujícím časnou léčbu patří zejména skutečnost, že pacienti s CIS vykazují vysoké riziko konverze do CDMS, histopatologická...

Nadměrná denní spavost

Excessive daytime sleepiness

prof.MUDr.Karel Šonka, DrSc., MUDr.Marek Šusta, Ph.D., MBA

Med. praxi 2013; 10(4): 154-156

a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha a St. Elisabeth University of Health and Social Sciences, Bratislava Nadměrná denní spavost (EDS) je významný klinický symptom s mnoha důsledky pro jednotlivce a celou společnost. Většina případů EDS u zdravých lidí souvisí se zkrácením nočního spánku. U nemocných a starších lidí je EDS způsobena většinou fragmentací nočního spánku a malou skupinu nemocných tvoří centrální hypersomnie. Článek popisuje měření tendence usnout, epidemiologii EDS a její následky včetně zkušeností ve zdravotnictví. Letmo je...

Sdělení z praxe

Léčba neuropatické bolesti u postherpetické neuralgie

Treatment of neuropathic pain

MUDr.Eva Hegmonová

Med. praxi 2013; 10(4): 157-159

Úspěšná léčba chronické bolesti by měla být základním cílem pro všechny lékaře, kteří se s bolestí setkávají. Neuropatická bolest patří mezi dva základní druhy bolesti, která se objevuje buď samostatně, nebo bývá kombinovaná s bolestí nociceptivní. Velmi často se na léčbě neuropatické bolesti podílí více odborníků. Autorka článku poukazuje na užití analgetik a koanalgetik při léčbě bolesti. V případě léčby postherpetické neuralgie jsou tricyklická antidepresiva a antikonvulzivum gabapentin doporučovány jako léky 1. volby. U silných neuropatických bolestí je dnes plně akceptováno užití opioidů. Autorka článku popisuje kazuistiku pacienta s postherpetickou...

Myalgická encefalomyelitida - praktická aplikace Mezinárodních konsenzuálních kritérií

Myalgic Encephalomyelitis - Practical Application of the International Consensus Criteria (ICC)

Ing.Jarmila Rýdlová, Ph.D., MUDr.Jaromíra Fabiánová

Med. praxi 2013; 10(4): 160-162

pacientky trpící touto chorobou v akutní formě 9 let. Předložené poznatky mohou být užitečným vodítkem pro včasné rozpoznání choroby, která je velmi problematická jak po stránce diagnostiky, tak po stránce léčby.

Pro sestry

Péče o pacienta s poruchou pohybu v domácím prostředí - 3. část Nejdůležitější neurologické diagnózy z pohledu rehabilitace

Care of a patient with a movement disorder in the home setting: part 3

MUDr.Milada Betlachová, MUDr.Radmil Dvořák, Ph.D., PhDr.Petr Uhlíř

Med. praxi 2013; 10(4): 167-169

Práce je zaměřena na problematiku pacientů s poruchami pohybu v domácím prostředí. Jsou zde nastíněny nejčastější poruchy pohybu, se kterými se můžeme v domácí péči setkat. Dále jsou uvedeny nejčastější příčiny poruch pohybu. Je kladen důraz na komplexní péči o pacienty s poruchami pohybu.

Dobrá rada

Může podávání vitaminových přípravků pomoci v léčbě diabetes mellitus?

Coued vitamin use help in the treatment of type 2 diabetes?

MUDr.Pavlína Piťhová

Med. praxi 2013; 10(4): 163-165

Vitaminy jsou látky nezbytné pro život. V lidském těle mají funkci katalyzátorů biochemických reakcí. Podílejí se na metabolizmu bílkovin, tuků a cukrů. Je tedy logické, že některé z nich by mohly hrát svou úlohu i v léčbě osob s diabetem. Bylo prokázáno, že rozsáhlý význam má substituce nedostatečné hladiny vitaminu D a z hlediska antioxidačního působení je vhodné zvýšit příjem vitaminu C a E, především ve formě pestré stravy.

Orbis Pictus Medicus

Varicella

MUDr. Olga Filipovská

Med. praxi 2013; 10(4): 170


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.