Medicína pro praxi, 2013, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

Energetický přístup (nejen) v medicíně

Mgr. Martin Ronge

Med. praxi 2013; 10(5): 175

Přehledové články

Očkování u rizikových skupin pacientů v ordinaci praktického lékaře pro dospělé

Vaccination in high-risk groups of patients in GPs for adults

MUDr.Jan Smetana, Ph.D., MUDr.Pavel Kosina, Ph.D., doc.RNDr.Vanda Boštíková, Ph.D., RNDr.Irena Hanovcová, CSc., prof.MUDr.Miroslav Špliňo, DrSc., prof.MUDr.Roman Chlíbek, Ph.D.

Med. praxi 2013; 10(5): 178-182

Proočkovanost proti preventabilním infekcím je v dospělé populaci obecně velice nízká. Snahou by mělo být zejména zvýšení proočkovanosti osob se zvýšeným rizikem onemocnění infekčními nemocemi a dále u osob s chronickými onemocněními, u kterých vedle rizika závažnějšího průběhu infekce hrozí současně i dekompenzace základního onemocnění. Z důvodu širšího využití očkování jako nástroje prevence vznikl očkovací kalendář pro dospělé, který by měl představovat jednoduchou pomůcku umožňující základní orientaci v problematice komu a proti jaké nemoci je vhodné doporučit očkování.

Novinky v obezitologii - obézní pacient v ordinaci praktického lékaře

News in obesity - obese patient in the GP surgery

MUDr.Dita Pichlerová

Med. praxi 2013; 10(5): 183-186

Článek vymezuje základní pojmy v obezitologii, přehledně uvádí současnou léčbu obezity od režimové terapie, přes farmakoterapii až k bariatrické chirurgii. Uvádí i metody a postupy diskutabilní a otazné. Dotýká se i endokrinní funkce tukové tkáně a naznačuje cesty, kterými by se léčba obezity mohla v budoucnu ubírat.

Co si počít s alergikem v ordinaci praktického lékaře pro dospělé

What to do with allergic in the general practitioner for adults

MUDr.Božena Kalabusová

Med. praxi 2013; 10(5): 187-189

Počet alergiků v populaci neustále narůstá. V článku jsou uvedeny základní údaje o léčbě nejčastějších alergických onemocnění: rýmy, průduškového astmatu, kopřivky. Je uveden popis léčby anafylaktické reakce.

Hypertenze v těhotenství

Hypertension in pregnancy

MUDr.Yvona Hrčková, MUDr.Hana Šarapatková

Med. praxi 2013; 10(5): 191-193

2Endokrinologická a interní ordinace, Olomouc V našich ambulancích se sice nesetkáváme každý den s těhotnou hypertoničkou, nejčastěji se s tímto problémem setkává internista konziliář nebo kardiolog. Je však třeba počítat s tím, že i praktický lékař může tento problém ve své ambulanci řešit. Může se setkat s ženou ve fertilním věku, kterou bude léčit pro hypertenzi před otěhotněním a bude řešit jak a jakým přípravkem. Má-li či nemá-li antikoncepci, to bude jistě ovlivňovat volbu antihypertenziva. Je třeba se ptát, co by měl praktický lékař o hypertenzi v těhotenství vědět? Domníváme se, že pro praktického lékaře je třeba si odpovědět na...

Onemocnění štítné žlázy a těhotenství

Thyroid diseases and pregnancy

MUDr.Eliška Potluková, Ph.D.

Med. praxi 2013; 10(5): 195-198

Autoimunitní tyreopatie jsou v populaci žen v reprodukčním věku velice časté. Pozitivita protilátek proti tyreoidální peroxidáze se vyskytuje přibližně u 10 % těhotných a snížená funkce štítné žlázy u 5 % těhotných žen. Nedostatečná funkce štítné žlázy matky přitom může nepříznivě ovlivnit průběh těhotenství, porodu i psychomotorický vývoj potomka. Toto onemocnění je přitom snadno diagnostikovatelné i léčitelné. Česká endokrinologická společnost doporučuje screening všech těhotných žen na autoimunitní tyreopatie co nejdříve po zjištění gravidity. Na správné diagnostice a léčbě autoimunitních tyreopatií v reprodukčním období ženy se podílejí...

Mezioborové přehledy

Bolestivé diabetické neuropatie

Painful diabetic neuropathy

prof.MUDr.Zdeněk Ambler, DrSc.

Med. praxi 2013; 10(5): 203-206

Bolestivá diabetická neuropatie je častá a je spojena se signifikantním zhoršením kvality života. Nejčastější formou je distální symetrická polyneuropatie a bolestivé symptomy jsou důsledkem postižení tenkých vláken. Méně časté jsou akutní a atypické bolestivé neuropatie. Léčba pacientů s bolestivou neuropatií je obtížná, musí být individualizována a je nutné vzít v úvahu přítomné komorbidity i další faktory. Farmakoterapie představuje nejvýznamnější možnost léčby chronické neuropatické bolesti. Mezi současné léky první volby s prokázanou účinností u bolestivé neuropatie patří tricyklická antidepresiva (amitriptylin, nortriptylin), selektivní...

Akutní stavy v oftalmologii

Acute states in ophtalmology

MUDr.Jan Studnička, Ph.D., prof.MUDr.Hana Langrová, Ph.D.

Med. praxi 2013; 10(5): 207-210

Autoři uvádí přehled akutních stavů v oftalmologii, které se týkají očních onemocnění způsobených infekcí a zánětem, poranění očí a glaukomového záchvatu. Z onemocnění sítnice a zrakového nervu jsou uvedeny uzávěr sítnicové tepny a žíly, odchlípení sítnice, akutní zánět zrakového nervu a přední ischemická neuropatie optiku. U každého onemocnění jsou rozebrány příznaky, komplikace a léčba.

Erektilní dysfunkce a mezioborový pohled na jejich léčbu

Erectile dysfunction and interdisciplinary aspects of its treatment

doc.MUDr.Jaroslav Zvěřina, CSc.

Med. praxi 2013; 10(5): 212-214

Přehled současných názorů na mezioborové aspekty terapie mužů s poruchami erekce. Poruchy erekce jsou psychosomatickou jednotkou. Jejich léčba vyžaduje syntézu psychoterapeutických (sexoterapeutických) a biologických přístupů.

Výživa u …

Vitamin D: skeletální a extraskeletální účinky

Vitamin D: skeletal and extraskeletal effects

prof.MUDr.Vladimír Palička, CSc.

Med. praxi 2013; 10(5): 199-202

Vitamin D patří k nejstarším fyziologickým regulátorům vývoje a funkce organismu. Pohled na jeho roli ve zdravém vývoji kostry – a vzniku rachitidy při jeho nedostatku – se v poslední době výrazně rozšiřuje. Je daleko podrobněji znám patofyziologický podklad mechanismu účinku vitaminu D na kostní tkáň (systém RANKL-RANK-OPG). Zajímavé jsou nové poznatky o vlivu vitaminu D na kardiovaskulární systém a postižení cév a ovlivnění systému renin-angiotensin. Prokazatelná je úloha vitaminu D v sekreci inzulinu a periferní senzitivitě na inzulin, vzniku obezity a metabolického syndromu. Nezpochybnitelná je role vitaminu D v přirozené i...


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.