Medicína pro praxi, 2013, číslo 6-7

reklama

Slovo úvodem

Obezita zabíjí - neznalost také

MUDr. Dita Pichlerová

Med. praxi 2013; 10(6-7): 219

Přehledové články

Léčba diabetu 2. typu v ordinaci praktického lékaře

Treatment of type 2 diabetes mellitus at general practitioner

MUDr.Martina Lášticová

Med. praxi 2013; 10(6-7): 223-225

Incidence i prevalence diabetu 2. typu celosvětově stoupá, zejména v rozvojových zemích, jako důsledek nárůstu obezity při snižující se fyzické aktivitě, sedavém způsobu života a nepřiměřeném stravování. Důsledkem je značná ekonomická zátěž na zdravotní systém, odrážející náklady na léčbu diabetu a vzniklé komplikace. Zásadní je včasná diagnostika a účinná léčba, která snižuje riziko rozvoje pozdních komplikací. Patogeneze i klinická manifestace diabetu 2. typu je heterogenní a volba optimálního léčebného postupu musí být proto individualizována.

Jak na bolesti v krku v jarních a letních měsících

Treatment of the ENT infections in spring and summer

MUDr.Petra Bruthansová, prof.MUDr.Jan Plzák, Ph.D., MUDr.Pavol Jablonický

Med. praxi 2013; 10(6-7): 226-229

Autor podává přehled nejčastějších infektů horních cest dýchacích a polykacích, jejich epidemiologii, klinický obraz a možnosti léčby. Zdůrazněno je zaměření na odlišení jednotlivých nosologických jednotek a správné nasazení léčby.

Zácpa a její léčba v ordinaci praktického lékaře

Constipation and its treatment in the general practicioner

MUDr.Ilja Tachecí, Ph.D.

Med. praxi 2013; 10(6-7): 231-233

Zácpa je definována jako méně časté (< 3× týdně) a obtížné vyprazdňování tuhé stolice. Jedná se o relativně časté onemocnění postihující až 17 % populace. Pokud je zácpa symptomem jiného základního onemocnění, hovoříme o zácpě sekundární, primární zácpa je způsobena poruchou motility střeva nebo poruchou na úrovni anorekta. Diagnostika je zaměřena na vyloučení organické příčiny zácpy. Terapie je založena na léčbě základního onemocnění u sekundární zácpy, úpravě diety (vláknina, dostatek tekutin) a podávání laxativ u zácpy primární.

Možnosti praktického lékaře v diagnostice a léčbě alergického pacienta

Options of the general practitioner for diagnosing and treating an allergic patient

MUDr.Jaroslava Braunová, Ph.D.

Med. praxi 2013; 10(6-7): 235-237

Cílem předloženého článku je seznámit praktické lékaře se základními diagnostickými a léčebnými postupy využitelnými v jejich praxi u pacientů s projevy alergických onemocnění.

Letní průjmy

Summer diarrhea

MUDr.Helena Ambrožová, Ph.D.

Med. praxi 2013; 10(6-7): 238-241

Průjmová onemocnění jsou v létě velmi častým onemocněním. Mohou mít neinfekční i infekční příčiny, které jsou v článku uvedeny. Průjmy jsou také nejběžnějším onemocněním cestovatelů do tropů a subtropů; nejčastějším vyvolávajícím agens jsou enterotoxické kmeny Escherichia coli. V léčbě letních průjmů je obvykle nutná jen symptomatická terapie (rehydratace, dieta, nespecifické protiprůjmové přípravky). Antibiotická léčba je nutná jen v indikovaných případech.

Mezioborové přehledy

Specifika komplexního přístupu k nemocnému vyššího věku - multimorbidní senior

Specificity of a comprehensive approach to a patient of older age: a multimorbid elderly

prof.MUDr.Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Med. praxi 2013; 10(6-7): 242-245

Přístup ke staršímu nemocnému s více chorobami se liší již od počátku kontaktu s ním, kdy již samotná anamnéza má svá úskalí, kterých si musíme být vědomi, symptomatologie chorob u starších nemocných má svá specifika v podobě oligosymptomatologie, mikrosymptomatologie či přenosu na jiný orgán. Farmakoterapeutické přístupy musíme u seniorů přizpůsobit stupni polymorbidity, funkčnímu stavu jejich orgánových soustav a také schopnosti compliance. Také samotný výsledek léčení se liší od mladších věkových skupin – u seniorů většinou není hlavním cílem úplné vyléčení všech chorob nemocného, ale minimalizace funkčních důsledků probíhající choroby,...

Jaká rizika přináší očkování u pacientů s roztroušenou sklerózou? Mýty a realita

What are the risks associated with vaccination in patients with multiple sclerosis? Myths and Reality

MUDr.Jiří Piťha, prof.MUDr.Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Med. praxi 2013; 10(6-7): 246-250

Infekce jsou jedním z nečastějších faktorů, které vedou k exacerbaci roztroušené sklerózy. Virus Ebstein Barrové je dokonce suspektním infekčním agens, podílejícím se na patogenezi onemocnění. Z klinické praxe plyne, že pacientům s roztroušenou sklerózou není doporučeno jakékoliv očkování v obavě ze zhoršení choroby. Z analýzy klinických studií je však zřejmé, že většina vakcín je zcela bezpečných a může naopak rizikové skupiny pacientů před infekcí chránit. U 0,5 % očkovaných se může vyvinout autoimunitní/zánětlivý syndrom, indukovaný adjuvans.

Oční symptomy alergika a jejich léčba

Treatment of ocular allergy

MUDr.Alena Feuermannová, Ph.D.

Med. praxi 2013; 10(6-7): 251-255

Oční alergie je zánětlivá reakce předního segmentu oka na alergen. Alergické onemocnění oka zahrnuje sezonní alergickou konjunktivitidu (SAC), chronickou alergickou konjunktivitidu (PAC), gigantopapilární konjunktivitidu (GPC), vernální keratokonjunktivitidu (VKC), atopickou keratokonjunktivitidu (AKC) a kontaktní alergii. V článku je podán přehled jednotlivých diagnóz a možnosti léčby.

Sdělení z praxe

Klíšťová meningoencefalitida: 2 komplikované případy

Tick-borne encephalitis: two complicated cases

MUDr.Martina Pýchová, MUDr.Lenka Vojtilová, MUDr.Marta Šnelerová, MUDr.Michaela Freibergerová, MUDr.Radana Pařízková, prof.MUDr.Petr Husa, CSc.

Med. praxi 2013; 10(6-7): 256-258

Klíšťová meningoencefalitida je virové onemocnění přenášené klíšťaty. Klinicky se onemocnění projevuje postižením nervové soustavy různé tíže. Typicky je to meningitida, encefalitida nebo méně častá meningoencefalomyelitida. Následky onemocnění mohou být i trvalé, ať už v podobě postencefalitického syndromu či především končetinových paréz, které se upravují jen velmi pozvolna a jejich reparace nemusí být úplná. Smrtnost onemocnění dosahuje 1–2 %. Jedinou účinnou ochranou proti tomuto onemocnění je očkování. V níže uvedených kazuistikách poukazujeme na dva případy pacientů hospitalizovaných na Klinice infekčních chorob Fakultní nemocnice...

Pro sestry

Péče o pacienta s poruchou pohybu v domácím prostředí - 3. část, 1. pokračování Traumata CNS (centrální nervové soustavy) Nejdůležitější neurologické diagnózy z pohledu rehabilitace

Care of a patient with a movement disorder in the home setting: part 3, continuation 1

MUDr.Milada Betlachová, PhDr.Petr Uhlíř, Ph.D., MUDr.Radmil Dvořák, Ph.D.

Med. praxi 2013; 10(6-7): 259-261

Práce je zaměřena na problematiku pacientů s poruchami pohybu v domácím prostředí. Jsou zde nastíněny nejčastější poruchy pohybu, se kterými se můžeme v domácí péči setkat. Dále jsou uvedeny nejčastější příčiny poruch pohybu. Je kladen důraz na komplexní péči o pacienty s poruchami pohybu. Tato část se věnuje pacientům po traumatech CNS.

Orbis Pictus Medicus

Diabetická noha

MUDr. Eva Tůmová

Med. praxi 2013; 10(6-7): 262


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.