Medicína pro praxi, 2013, číslo 8-9

reklama

Slovo úvodem

Je potřebná znalost multikulturní zdravotní péče?

doc. PaedDr. et Mgr. Eva Zacharová, Ph.D.

Med. praxi 2013; 10(8-9): 267

Přehledové články

Kombinovaná hypolipidemická léčba v praxi

Combined hypolipidemic treatment in practice

doc.MUDr.Věra Adámková, CSc.

Med. praxi 2013; 10(8-9): 273-276

Poruchy metabolizmu tuků řadíme k důležitým ovlivnitelným rizikovým faktorům rozvoje aterosklerotických procesů. Dyslipidemie je dána změnou hodnoty celkového cholesterolu, triglyceridů nebo high density cholesterolu (HDL). Etiopatogeneze dyslipidemií je velmi intenzivně zkoumána, ale jasné vysvětlení není zatím známo. Je jisté, že na vznik dyslipidemie mají vliv jak faktory genetické, tak životní styl. Možné ovlivnění je tak i nefarmakologické, zejména stravovací návyky, kouření, obezita (nadváha) a fyzická aktivita. Tam, kde nefarmakologická opatření nepřinášejí dostatečný efekt, zahajujeme farmakologickou léčbu.

Akarbóza v ordinaci praktického lékaře

Acarbose in the general practitioner’s surgery

MUDr.Marcela Szabó

Med. praxi 2013; 10(8-9): 277-278

Preparát akarbóza je perorální antidiabetikum, které již desítky let rozšiřuje možnosti farmakologické léčby diabetiků. Akarbóza ve střevě blokuje alfa glukozidázu, což je enzym zajišťující štěpení sacharidů. Důsledkem je zpomalené rozštěpení polysacharidů a oligosacharidů a zpomalené vstřebávání monosacharidů, což vede ke snížení postprandiálního vzestupu glykemie.

Chřipka je preventabilní onemocnění

Influenza is a preventable disease

MUDr.Jan Kynčl, Ph.D., MUDr.Martina Havlíčková, CSc.

Med. praxi 2013; 10(8-9): 279-281

Chřipka je infekční onemocnění, které v zimních měsících každoročně způsobuje různě rozsáhlé epidemie. Nemoc postihuje všechny věkové skupiny populace a její průběh je široce variabilní od mírného až po smrtící. V největším riziku jsou chroničtí pacienti a senioři, ale závažný průběh se vyskytuje i u zdravých dětí nebo dospělých. Nejdůležitější metodou prevence chřipky a jejích případných závažných komplikací je očkování. Nové vakcíny by měly zlepšit ochranu vůči této hromadně se vyskytující nemoci.

Fixní kombinace v léčbě arteriální hypertenze

Fixed combinations in the management of arterial hypertension

MUDr.Jan Přeček, MUDr.František Kováčik

Med. praxi 2013; 10(8-9): 282-285

Arteriální hypertenze je významným kardiovaskulárním rizikovým faktorem. Monoterapie nevede u většiny pacientů k očekávanému efektu v léčbě. K dosažení cílových hodnot krevního tlaku je u cca 2/3 pacientů nutné použít kombinovanou léčbu. S rostoucím počtem léků však klesá také compliance k léčbě. Fixní kombinace vede podle provedených studií ke zlepšení adherence i compliance pacientů. Podle současných doporučení pro léčbu arteriální hypertenze má použití fixních kombinací své místo již při zahajování léčby.

Alergická rýma a alergické bronchiální astma, astmatický ekvivalent

Allergic rhinitis and allergic bronchial asthma

MUDr.Irena Krčmová, CSc., MUDr.Jakub Novosad, Ph.D.

Med. praxi 2013; 10(8-9): 286-290

Ač alergická onemocnění jsou prezentována klinickými orgánovými projevy, je dnes alergie chápána jako systémové onemocnění. Alergické onemocnění se rozvíjí na podkladě četných vlivů prostředí u geneticky disponovaného jedince. Nejčastější alergická onemocnění jsou atopická dermatitida, alergická rýma a bronchiální astma. Uvedené typy alergií se často vzájemně kombinují. Atopická dermatitida a alergická rýma jsou označovány jako preastmatické stavy. Eosinofilní zánět nosní sliznice se propaguje distálně, nemocní s alergickou rýmou mají 3–4× vyšší riziko dospět k astmatu. Pro alergika je důležitá informace, že vzniklé alergické onemocnění...

Záněty štítné žlázy

Inflammation of the thyroid gland

MUDr.Hana Šarapatková

Med. praxi 2013; 10(8-9): 291-293

Tyreopatie postihují v České republice asi 6–8 % populace, poměr žen a mužů je 4–6 : 1. Po 65. roce se uvádí výskyt tyreopatií až 15–20 % u žen a asi 10 % u mužů. Významnou část onemocnění štítné žlázy tvoří záněty – jde o nehomogenní skupinu chorob různé etiopatogeneze, všechny mají zánětlivé projevy, často jsou provázeny poruchou funkce. Podle průběhu onemocnění se dělí na akutní, subakutní a chronické. S posledně jmenovanými se také nejčastěji setkáváme v praxi. Chronická lymfocytární tyroiditida jako orgánově specifické autoimunitní onemocnění se velmi často sdružuje s dalšími autoimunitními onemocněními. Tento společný...

Novinky v léčbě závislosti na tabáku

Current treatment of tobacco dependence

MUDr.Alexandra Kmeťová, doc.MUDr.Eva Králíková, CSc.

Med. praxi 2013; 10(8-9): 294-296

Závislost na tabáku je chronické relabující onemocnění s psychosociální a fyzickou složkou. Obě charakteristiky nemoci vyžadují léčbu – psychosociální intervenci a farmakoterapii. Intenzita léčby se může lišit podle časových možností terapeuta od krátké intervence (do 5 minut) až po intenzivní a dlouhodobou léčbu. V současné době máme k dispozici 3 druhy medikace první linie – náhradní terapii nikotinem, která je volně prodejná v lékárně, a dva léky na předpis – vareniklin a bupropion. Lékař prvního kontaktu by se měl věnovat závislosti na tabáku alespoň formou dotazu, doporučení přestat a krátké intervence u každého pacienta....

Mezioborové přehledy

Možnosti terapie předčasné ejakulace

Alternatives of treatment in ejaculatio praecox

MUDr.Luděk Daneš, CSc., prof.PhDr.Petr Weiss, Ph.D.

Med. praxi 2013; 10(8-9): 297-299

Předčasná ejakulace je druhou nejčastější sexuální dysfunkcí. Trápí nejen samotné pacienty, ale i jejich partnerky. Ještě nedávno byly výsledky terapie této poruchy velmi špatné. S nástupem nových psychofarmak, zejména moderních antidepresiv, se naše možnosti ovlivnění této poruchy výrazně zlepšily. V naší práci jsme se pokusili podat souhrnný přehled terapeutických možností. Lékař má na výběr biologickou léčbu či psychoterapii. Jako nejúčinnější se jeví kombinace obou, s důrazem na farmakoterapii.

Polymorbidní senior z pohledu gastroenterologa

A multimorbid elderly from the perspective of a gastroenterologist

prof.MUDr.Milan Lukáš, CSc.

Med. praxi 2013; 10(8-9): 300-303

Není překvapující, že s prodlužujícím věkem populace se také v gastroenterologické praxi setkáváme stále častěji s pacienty vyššího věku, kteří vykazují významné ko-morbidity a zároveň mají poruchy trávení nebo jinak vyjádřenou gastrointestinální symptomatologii. Vedle malignomů trávicí trubice a podjaterní krajiny, jejichž incidence prudce stoupá po šedesátém roku života, musíme v diferenciální diagnostice myslet také na některá specifická onemocnění, která jsou asociována s vyšším věkem. Celá situace u seniorů je navíc komplikována přidruženými chorobami, které při zhoršení mohou indukovat dominantní symptomatologii pouze z oblasti trávicí...

Sdělení z praxe

Klíšťová meningoencefalitida: očkovat?!

Tick-borne encephalitis: vaccinate?!

MUDr.Martina Pýchová, MUDr.Lenka Vojtilová, MUDr.Marta Šnelerová, prof.MUDr.Petr Husa, CSc.

Med. praxi 2013; 10(8-9): 304-305

Klíšťová meningoencefalitida je závažné onemocnění vyskytující se v endemických oblastech Evropy a Asie. V České republice postihuje každoročně několik stovek lidí. U většiny nemocných onemocnění probíhá ve dvou fázích a projevuje se teplotami a řadou neurologických příznaků (bolesti hlavy, třes, zmatenost, obrny). Terapie je pouze symptomatická. S věkem se zvyšuje riziko těžkého průběhu a komplikací. Až u 10 % nemocných se setkáváme s trvalými neurologickými následky (zejména paretickým postižením) a smrtnost onemocnění dosahuje 1–2 %. Přestože je toto onemocnění preventabilní, proočkovanost u nás nedosahuje ani 20 %. Česká republika...

Pro sestry

Percepce únavy a hodnocení spánku v kontextu pracovního režimu všeobecných sester

Perception of tiredness and sleep assessment in the context of the work routine of general nurses

PhDr.Lenka Machálková, Ph.D., Mgr.Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Med. praxi 2013; 10(8-9): 308-310

Příspěvek se zabývá problematikou únavy a spánku v souvislosti s pracovním režimem v profesní skupině všeobecných sester. Cílem práce bylo zjistit, jak všeobecné sestry vnímají únavu v jednotlivých pracovních směnách a dále jak jsou spokojeny se svým spánkem. Výzkumné šetření bylo realizováno u 164 (100 %) sester pracujících v interních oborech ošetřovatelské péče v 6 zdravotnických zařízeních. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na pracovní režim, možnosti rozhodování při plánování pracovních směn, na vnímání subjektivních pocitů únavy během pracovních směn. Pro hodnocení problematiky spánku byl použit standardizovaný Morinův spánkový dotazník....

Firemní sdělení

Dialevel - doplněk stravy u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Med. praxi 2013; 10(8-9): 306-307


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.