Medicína pro praxi, 2014, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Bezpečnost léků a lékové interakce

MUDr. Michal Prokeš

Med. praxi 2014; 11(1): 4-5

Přehledové články

Současná i nová farmakoterapie hyperlipidemií/dyslipidemií

The current and the new pharmacotherapy for hyperlipidemias/dyslipidemias

doc.MUDr.David Karásek, Ph.D.

Med. praxi 2014; 11(1): 9-14

Hyperlipidemie a dyslipidemie (HLP/DLP) představují heterogenní skupinu onemocnění. Mezi jejich nejzávažnější komplikace patří především kardiovaskulární příhody. Přesto, že máme k dispozici účinné a dobře tolerovatelné léky – především statiny, zůstává velký podíl kardiovaskulárních příhod terapeuticky neovlivněných. V současné době probíhá intenzivní výzkum nových léků, které modifikují hladiny LDL-cholesterolu, triglyceridů i HDL-cholesterolu. U některých z nich můžeme očekávat, že brzy rozšíří naše možnosti farmakologické léčby HLP/DLP a snad povedou k dalšímu poklesu kardiovaskulárního rizika našich nemocných.

Akutní infekce dýchacích cest - diagnostika a léčba z pohledu ORL lékaře

Acute respiratory infection - diagnosis and treatment from the view of otolaryngologists

MUDr.Petra Bruthansová

Med. praxi 2014; 11(1): 15-17

Autor podává přehled nejčastějších infektů horních cest dýchacích a polykacích, jejich epidemiologii, klinický obraz a možnosti léčby. Zdůrazněno je odlišení jednotlivých nosologických jednotek a správné nasazení léčby.

Sartany a inhibitory ACE v léčbě hypertenze

Sartans and ACE inhibitors in the treatment of hypertenzion

MUDr.Jiří Slíva, Ph.D.

Med. praxi 2014; 11(1): 18-20

Hypertenze je významné onemocnění kardiovaskulárního systému, které je současně velmi významným rizikovým faktorem z pohledu rozvoje srdečního selhání, vzniku cévní mozkové příhody a dalších, klinicky velmi závažných, stavů. V první linii se velmi často setkáváme s látkami potlačujícími činnost RAAS, tedy inhibitory ACE a sartany. Článek shrnuje současné poznatky týkající se porovnání obou těchto lékových skupin ve smyslu základních farmakologických vlastností, klinické účinnosti a bezpečnosti.

Léčba chronické bolesti silnými opioidy

The use of strong opioids in chronic pain treatment

MUDr.Eva Hegmonová

Med. praxi 2014; 11(1): 22-25

Úspěšná léčba chronické bolesti by měla být základním cílem pro všechny lékaře, kteří se s bolestí setkávají. Nociceptivní a neuropatická bolest patří mezi dva základní druhy bolesti, které se objevují buď samostatně, nebo bývají kombinované. Světová zdravotnická organizace (WHO) vytvořila třístupňový analgetický žebříček s doporučením k užití opioidů v terapii onkologické bolesti. Tato doporučení jsou dnes široce akceptována a dále aplikována při užití opioidní terapie i v léčbě chronické neonkologické bolesti. Silné opioidy, jejichž představitelem je morfin a novější generace, jako je fentanyl, buprenorfin, oxycodon, hydromorfon a tapentadol,...

Mezioborové přehledy

Roztroušená skleróza - mýty a realita

Multiple Sclerosis - Myths and Realities

MUDr.Jiří Piťha

Med. praxi 2014; 11(1): 26-28

Roztroušená skleróza je nejčastější neurologické onemocnění osob mladého a středního věku, které může vést k trvalé invaliditě. Onemocnění je heterogenní ve své imunopatogenezi a klinickém průběhu. V posledních letech došlo k zásadní změně v nazírání na potřebu časné diagnostiky s možností nasazení účinné léčby již ve fázi první klinické epizody. Přesto stále přežívá řada mýtů a polopravd, které pro praktického lékaře mohou znamenat zkreslený pohled na současnou realitu, spočívající v aktivním a individuálním přístupu k nemocnému s roztroušenou sklerózou.

Příznaky a rizika karcinomu plic

Symptoms and risks of lung cancer

prof.MUDr.Jana Skřičková, CSc., MUDr.Bohdan Kadlec, Ph.D.

Med. praxi 2014; 11(1): 30-33

Dvacet pět procent všech nemocných je mladších než 60 let. Karcinom plic je v ČR diagnostikován ve stavu pokročilého onemocnění. Přes 60 % pacientů obou pohlaví je diagnostikováno v pokročilých stadiích. Hlavní roli při vzniku karcinomu plic nepochybně hrají faktory exogenní: biologické (viry), fyzikální (ionizující záření) a zejména chemické (karcinogeny). Jakmile se příznaky nemoci objeví, je už karcinom ve stadiu pokročilém. Pro přehlednost dělíme příznaky do tří skupin: intratorakální neboli lokální plicní příznaky (jejich výskyt závisí především na lokalizaci nádoru), extratorakální neboli metastatické příznaky a paraneoplastické příznaky.

Pro sestry

Péče o pacienta s poruchou pohybu v domácím prostředí - 3. část, 3. pokračování. Parkinsonova nemoc, mozečkové ataxie, amyotrofická laterální skleróza, poliomyelitis acuta anterior. Nejdůležitější neurologické diagnózy z pohledu rehabilitace

Care of a patient with a movement disorder in the home setting: part 3, continuation 3. Parkinson’s disease, cerebellar ataxia, amyotrophic lateral sclerosis, poliomyelitis acuta anterior. The most important neurological diagnosis in terms of rehabilitation

PhDr. Petr Uhlíř, Ph.D., MUDr. Milada Betlachová, MUDr. Radmil Dvořák, Ph.D.

Med. praxi 2014; 11(1): 40-43

Práce je zaměřena na problematiku pacientů s poruchami pohybu v domácím prostředí. Jsou zde nastíněny nejčastější poruchy pohybu, se kterými se můžeme v domácí péči setkat.

Lékové interakce

Prodloužení intervalu QT způsobené léky

QT prolongation caused by medicinal products

MUDr.Michal Prokeš, PharmDr.Josef Suchopár

Med. praxi 2014; 11(1): 34-39

Prodloužení intervalu QT je spojeno se zvýšením rizika arytmie torsade de pointes (TdP), což je polymorfní komorová tachykardie, která může zapříčinit náhlou smrt pacienta. K TdP dochází u pacientů s vrozeným prodloužením QT, nebo k TdP dochází při získaném prodloužení QT, které je způsobeno vnějšími faktory, k čemuž zpravidla přispívají určité vrozené dispozice. Článek shrnuje současné poznatky o prodloužení QT intervalu způsobeném léky a pro lékaře v praxi navrhuje příslušná opatření.

Informace

Audit v klinickém hodnocení léčivých přípravků

Audit in clinical trials

MUDr.Anetta Jedličková

Med. praxi 2014; 11(1): 44-46

V článku jsou popsány audity v klinickém hodnocení léčivých přípravků a jejich průběh. Autor upozorňuje na podvodné jednání, které představuje závažný problém ve výzkumu a vývoji léčiv. Článek obsahuje dvě kazuistiky týkající se podvodů v této oblasti.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.