Medicína pro praxi, 2014, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Začněme výživou …

Ing. Ivan Mach, CSc.

Med. praxi 2014; 11(2): 51

Přehledové články

Možnosti diagnostiky a léčby poruch srážlivosti krve

Diagnosis and treatment of blood clotting disorders

prof.MUDr.Jan Kvasnička, CSc.

Med. praxi 2014; 11(2): 58-61

Je podán přehled o patofyziologii poruch hemostázy spojených s krvácením, včetně život ohrožujícího krvácení v těhotenství nebo po masivním traumatu. V přehledu jsou také uvedeny obecné zásady diagnostiky a léčby těchto stavů.

Degenerativní onemocnění páteře

Degenerative spinal diseases

MUDr.Marta Olejárová, CSc.

Med. praxi 2014; 11(2): 62-64

Degenerativní onemocnění páteře jsou častým problémem běžné praxe. Degenerativní změny mohou postihovat všechny anatomické struktury páteře a jejich rozsah nekoreluje s tíží subjektivních obtíží. Závažné jsou až pokročilé degenerativní změny, které vedou k útlaku okolních neurologických struktur. Diagnostika je založena na zobrazovacích metodách, nejčastěji se užívá klasický rentgenový snímek, v indikovaných případech i CT nebo MR. Terapie lehkých forem spočívá v úpravě pohybového režimu a příležitostném podávání analgetik a nesteroidních antirevmatik, vhodná je i fyzikální léčba. Stavy spojené s neurologickou symptomatologií je třeba řešit...

Mezioborové přehledy

Oční obtíže, s nimiž pacient přichází k praktickému lékaři

Eye problems with which the patient comes to the physician

MUDr.Milan Odehnal, MBA

Med. praxi 2014; 11(2): 65-68

Oční obtíže, se kterými navštíví pacient praktického lékaře, jsou velmi pestré. Patří k nim zejména příznaky v rámci obrazu tzv. červeného oka, které zahrnuje zarudnutí oka, pocity řezání, pálení, svědění, světloplachost, zvýšené slzení a někdy i bolest. Pod obrazem červeného oka se většinou skrývají záněty spojivek, především bakteriální, virové a alergické etiologie. Bolest oka při mrkání, přetrvávající iritace jsou obtíže svědčící, spolu s anamnézou, pro cizí tělísko na spojivce, na rohovce nebo pod horním víčkem. Počátečními příznaky vzniku ječného nebo vlčího zrna bývají bolest, lokální otok a zarudnutí víčka. Oční symptomy, jako jsou...

Podpůrná léčba acne vulgaris - součást komplexní terapie

Supportive treatment of acne vulgaris - part of a comprehensive treatment

MUDr.Eliška Langerová

Med. praxi 2014; 11(2): 69-73

Akné je chronické zánětlivé androgen-dependentní onemocnění pilosebaceózní jednotky. Patří mezi jedno z nejčastějších onemocnění vůbec. Touto chorobou je postiženo v průběhu života dle odhadů až 100 % populace. Na významu nabývá zejména svým společenským dopadem. Etiopatogeneze akné je multifaktoriální. Klinický obraz se liší pacient od pacienta. Existuje mnoho klasifikačních systému, podle kterých se dále řídí léčba, která bývá většinou kombinovaná, zacílená na všechny etiologické faktory. Kromě klasické terapie místní, systémové a fyzikální je neméně důležitá i terapie podpůrná. Tato terapie nezahrnuje pouze používání kosmetických přípravků,...

Mírná kognitivní porucha - víme již více?

Mild cognitive impairment - Do we know more now?

MUDr.František Honzák

Med. praxi 2014; 11(2): 74-77

Mírná kognitivní porucha je heterogenní klinická jednotka, při které dochází k subjektivní, ale i k objektivní poruše alespoň jedné z kognitivních funkcí. Jedná se o zřetelně patologický stav, který již není normou, ale ještě není vlastní demencí. Článek přináší základní přehled historického vývoje chápání poruch paměti ve stáří, základní diagnostická kritéria pro mírnou kognitivní poruchu, diferenciálně diagnostickou rozvahu i nárys terapeutických možností mírné kognitivní poruchy.

Výživa u …

Dietní opatření při hyperkalemii

Dietary measures in hyperkalaemia

Bc.Miroslava Matějková, DiS.

Med. praxi 2014; 11(2): 82-83

Hyperkalemie označuje stav, kdy je zvýšená hladina draslíku v krvi. Hyperkalemie je především nebezpečná životu potenciálním vyvoláním srdeční arytmie až náhlé smrti. Proto je velmi důležité dodržovat dietní opatření s omezením draslíku. Nutriční terapeut musí přistupovat k pacientům velmi individuálně a sestavit vhodný nutriční plán. Při jeho zpracovávání musí zohlednit laboratorní výsledky, stravovací zvyklosti pacienta a požadavky lékaře.

Pro sestry

Nové typy krytí ran - novinky, použití, aplikace

Next types of wound dressing - news, use, aplication

RNDr.Romana Mrázová, Ph.D.

Med. praxi 2014; 11(2): 84-87

Vhodně zvolený terapeutický materiál na vlhké hojení ran a správná edukace pacienta a jeho rodiny pomáhá nejen zdravotnickým pracovníkům v péči o pacienty s bércovými vředy, dekubity, diabetickými ulceracemi, ale zajistí i kvalitu života pacienta. Zapomínat nesmíme ani na ekonomickou profitabilitu, které lze docílit využitím správného terapeutického materiálu, který odpovídá fázovému hojení. Podíváme li se do současného Číselníku VZP, zjistíme, že skupina 01, kam byly a jsou tyto novinky ze skupiny zdravotnických prostředků pravidelně zařazovány, je pro běžného uživatele neobslužná a málo přehledná a těšíme se na období, kdy budou jednotlivé...

Lékové interakce

Nežádoucí účinky a interakce dlouhodobě podávaných inhibitorů protonové pumpy

Adverse effects and drug interactions of long-term proton pump inhibitor therapy

MUDr.Michal Prokeš, PharmDr.Josef Suchopár

Med. praxi 2014; 11(2): 78-81

Inhibitory protonové pumpy (PPI) mají výborný bezpečnostní profil. Jejich dlouhodobé podávání začíná být běžné u různých typů pacientů. Tento článek poskytuje stručný přehled současných důkazů a názorů na tuto důležitou lékovou skupinu zejména z pohledu potenciálních nežádoucích účinků, které vzbudily určité obavy: deficit vitaminu B12, deficit železa, hypomagnezemie, fraktury kostí a střevní infekce. Dále jsou zmíněny klinicky významné interakce PPI.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.