Medicína pro praxi, 2014, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Některé užitečné prvky komunikace

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Med. praxi 2014; 11(3): 91

Přehledové články

Fixní kombinace - lze snížit kardiovaskulární riziko o 50 %?

Fixed combination: can cardiovascular risk be reduced by 50%?

doc.MUDr.Filip Málek, Ph.D., MBA

Med. praxi 2014; 11(3): 97-98

Individuální farmakoterapie zahrnující antihypertenziva, statin a kyselinu acetylsalicylovou prokazatelně snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění v sekundární prevenci a v primární prevenci u jedinců s vysokým rizikem. Předpokládá se, že použití těchto látek samostatně nebo ve fixní kombinaci je schopno snížit riziko kardiovaskulárních příhod (KV) až o 50–60 %. Dále se předpokládá, že použití těchto léků spolu s dodržováním zásad zdravého životního stylu (dietní a režimová opatření) je schopné snížit KV riziko až o 70–80 %. Dosud jsou největší zkušenosti s kombinací dvou antihypertenziv a kombinace antihypertenzivum-statin.

Mimokloubní projevy revmatických chorob

Extraarticular manifestations of rheumatic diseases

MUDr.Martina Skácelová, prof.MUDr.Pavel Horák, CSc., MUDr.Martin Žurek, Ph.D.

Med. praxi 2014; 11(3): 99-103

Revmatická onemocnění se mohou manifestovat postižením orgánů a soustav, tyto příznaky mohou být první manifestací choroby a jejich znalost může napomoci v jejich diagnostice. V následujícím přehledu jsou zmíněny renální, kardiovaskulární, plicní, kožní a oftalmologické komplikace revmatických chorob.

Alergie na pyly

Pollen allergy

MUDr.Božena Kalabusová

Med. praxi 2014; 11(3): 104-105

V článku jsou popsány příčiny, příznaky a léčba alergie na pyly.

Mezioborové přehledy

Chronické onemocnění ledvin - role nefrologa a praktického lékaře

Chronic kidney disease - role of nephrologist and general practitioner

prof.MUDr.Romana Ryšavá, CSc.

Med. praxi 2014; 11(3): 106-108

Chronická onemocnění ledvin postihují skoro desetinu naší populace a stávají se nejen medicínským, ale i sociálně-ekonomickým problémem. Nejlepším opatřením, které zpomalí epidemii rozvoje pokročilých stadií onemocnění, je zavedení screeningových programů, které budou vyhledávat nemocné s již vzniklým renálním poškozením či budou identifikovat ty, kteří mají rizikové faktory pro jejich vznik (např. hypertenzi, kardiovaskulární choroby, diabetes mellitus či jiné metabolické odchylky, rizikovou medikaci apod). Nová doporučení pro vyhodnocování a léčbu chronických onemocnění ledvin se zaměřují nejen na stanovení renální funkce pomocí glomerulární...

Kvalita života pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní

Quality of life and quality of working life in patients with multiple sclerosis

Ing.Veronika Mezerová, MUDr.Eva Meluzínová, MUDr.Ing.Lubomír Poušek, MBA

Med. praxi 2014; 11(3): 109-113

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je autoimunitní onemocnění s chronickým průběhem, nejčastěji postihuje mladé dospělé v produktivním věku, častěji ženy než muže. Vzhledem ke své chronické povaze je velice zákeřnou nemocí. Choroba ovlivňuje nejen délku života, ale má především vliv na kvalitu jeho prožívání, proto je nutné studovat, které oblasti kvality života jsou vlivem nemoci nejvíce zasaženy. Jelikož neexistuje lék, který by nemoc vyléčil, a pacientů neustále přibývá, je třeba zamyslet se i nad jejich zaměstnaností. A to nejenom z pohledu ekonomického, ale i z pohledu sociálního. Izolace práceschopného pacienta od pracovního prostředí...

Kvalita života při některých dermatologických onemocněních

Quality of life in some dermatological diseases

PhDr.Drahomír Balaštík

Med. praxi 2014; 11(3): 114-119

Kvalita života pacientů se stává jedním z cílů dermatologické léčby a současně i kritériem její efektivity. Jde o pojem mnohovrstevný, dynamický a hlavně subjektivní, zahrnující kvalitu života obecnou (QoL) a spojenou se zdravím (HRQoL). Ta je ukazatelem vlivu choroby a její léčby na úroveň životní spokojenosti v různých oblastech života. Protože její zhoršení může zpětně zhoršit psychický stav pacienta i jeho kožní poruchy, bývá vhodná mezioborová spolupráce dermatologa s klinickým psychologem či psychiatrem. Nebylo prokázáno, že by jednotlivé dermatózy vytvářely specifické struktury osobnostní či psychopatologické, a tedy ani specifickou...

Strategie primární prevence

Primary prevention strategy

prof.MUDr.Drahoslava Hrubá, CSc.

Med. praxi 2014; 11(3): 120-123

Nemoci srdce a cév, zhoubné nádory, metabolická a chronická respirační onemocnění jsou hlavními příčinami předčasných úmrtí a vysokého počtu let života s omezenými schopnostmi (disability-adjusted life years DALY) na celém světě, zejména však ve vyspělých zemích. Všechna tato onemocnění jsou determinována stejnými ovlivnitelnými rizikovými faktory: (a) způsobem života (kouření, nadměrný konzum alkoholu, fyzická hypoaktivita); (b) špatnou výživou (nedostatečný příjem ovoce a zeleniny, nadměrný příjem soli a tuků); (c) metabolickými faktory (hypertenze, nadváha/obezita, hypercholesterolemie). Také špatné sociální vztahy se ukazují jako riziko...

Sdělení z praxe

Bartonelóza - nemoc z kočičího škrábnutí

Bartonellosis - cat-scratch disease

MUDr.Ludmila Máslová, MUDr.Irena Martinková, Bc.Monika Vašutová

Med. praxi 2014; 11(3): 131-132

Koncem roku 2012 byl v Moravskoslezském kraji na Novojičínsku hlášen rodinný výskyt bartonelózy, kdy onemocněly 3 osoby. V České republice byly v posledních 10 letech evidovány v systému hlášení infekčních nemocí EPIDAT pouze 2 případy tohoto onemocnění. V tomto příspěvku jsou uvedeny základní informace o bartonelóze, jejím přenosu, léčbě a preventivním opatření.

Dobrá rada

Význam správné komunikace očkování v primární péči - jak na to

The importance of proper communication of vaccination in primary care - how to do it

MUDr.Silvana Jakubalová

Med. praxi 2014; 11(3): 124-126

Centra očkování a cestovní medicíny dělají dvakrát ročně anketu mezi svými klienty, která se týká jejich názorů a hodnocení péče o klienta v těchto centrech. Z ankety mimo jiné opakovaně vyplynulo, jak moc je pro pacientova rozhodnutí důležitý názor jeho praktického lékaře. Téměř všichni pacienti chtějí od svého praktického lékaře dostávat rady k prevenci nemocí formou individuálních doporučení. Pacienti očekávají, že rozhovory o prevenci budou součástí každé návštěvy u lékaře. Na lékaře jsou proto kladeny stále větší nároky i v oblasti komunikačních dovedností. Každý lékař by měl vést rozhovory o možnostech prevence a umět zvládnout námitky...

Orbis Pictus Medicus

Larva migrans

prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.

Med. praxi 2014; 11(3): 133

Lékové interakce

Léky ovlivňující renin-angiotenzinový systém, diuretika a kalemie: jsme dostatečně opatrní?

Drugs affecting renin-angiotensin-aldosterone system, diuretics and kalemia: are we vigilant enough?

MUDr.Michal Prokeš, PharmDr.Josef Suchopár

Med. praxi 2014; 11(3): 127-130

Léčba kardiovaskulárních onemocnění významně pokročila po zavedení léků ovlivňujících renin-angiotensin-aldosteronový systém (RAAS) do klinické praxe, ale je třeba brát v úvahu i riziko hyperkalemie, zejména pokud jsou současně předepsány další léky s týmž nežádoucím účinkem. V tomto přehledovém článku přinášíme informace z klinických studiích i z klinické praxe, kde je prováděno současné předepisování léků ovlivňujících RAAS a antagonistů receptorů pro mineralokortikoidy (MRA), například spironolakton a eplerenon. V klinické praxi je zřejmě postiženo závažnou hyperkalemií více pacientů, než ukázaly klinické studie. Rozdíl je pravděpodobně...


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.