Medicína pro praxi, 2014, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Zvládání stresu v lékařských profesích

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Med. praxi 2014; 11(4): 139

Přehledové články

Léčba arteriální hypertenze u pacienta s metabolickým syndromem

Treatment of arterial hypertension in patient with metabolic syndrome

prof.MUDr.Martin Haluzík, DrSc.

Med. praxi 2014; 11(4): 143-146

Metabolický syndrom je definován jako kombinace obezity, arteriální hypertenze, dyslipidemie, porucha glukózového metabolizmu a dalších odchylek, jejichž společná přítomnost výrazně zvyšuje kardiovaskulární riziko. Léčba arteriální poruchy hypertenze u pacienta s metabolickým syndromem je proto součástí komplexních režimových a léčebných opatření směřujících ke snížení celkového kardiovaskulárního rizika. Z režimových opatření je nezbytné zvýšení fyzické aktivity, redukční dieta s omezením soli a se snahou o snížení hmotnosti a zanechání kouření. Z antihypertenziv preferujeme ACE-inhibitory či blokátory AT1-receptoru v kombinaci s kalciovými...

Současnost očkování proti tetanu

Current state of vaccination against tetanus

MUDr.Dita Smíšková, Ph.D., doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc.

Med. praxi 2014; 11(4): 147-148

Tetanus je závažné onemocnění s vysokou úmrtností. V České republice je v současné době raritní, především kvůli dobré proočkovanosti populace. Ochrannou hladinu protilátek je nutno udržovat pravidelnou aplikací tetanického toxoidu. V současné době se dospělým osobám aplikuje každých 10–15 let, do budoucna je zvažováno prodloužení intervalu až na 15–20 let. Přeočkování může být provedeno i kombinovanou vakcínou, chránící zároveň proti difterii a pertusi. Zvláštními pravidly se pak řídí profylaxe tetanu u poranění a před některými chirurgickými výkony.

Alergická rinitida

Allergic rhinitis

MUDr.Zuzana Humlová

Med. praxi 2014; 11(4): 150-154

S nástupem pylové sezóny každoročně přibývá pacientů trpících projevy pylové alergie. Nejčastějším příznakem je alergická rinokonjunktivitida. Udává se, že v České republice trpí nějakou formou alergie 2,5 milionů lidí, z nichž 15 % alergickou rinitidou. Na patogenezi alergické rinitidy se uplatňuje IgE zprostředkovaná odpověď organizmu na opakovaný kontakt s alergenem. Následný eozinofilní zánět vede pak ke klinickým příznakům, k nimž patří nejen vodnatá rinitida, kýchání, obturace nosní, ale i únava. Základem terapie je proto účinné tlumení zánětu, především pomocí antihistaminik v systémové a lokální formě, použití nazálních kortikosteroidů,...

Bolesti u bércových vředů a jejich léčení

Varicose ulcer pain and its treatment

MUDr.Dana Vondráčková

Med. praxi 2014; 11(4): 155-158

Bércový vřed vzniká z různých příčin. Jednou z nejčastějších příčin je žilní nedostatečnost. Vznik je závislý na řadě faktorů. Patří k nim vrozená dispozice, věk, obezita, cukrovka, trombóza, hormonální léčba a v nemalé míře způsob života. Hojení bércového vředu je velmi svízelné i přes moderní postupy hojení ran. Často dochází k recidivám. Jedním z klinických příznaků je bolest. Její intenzita je individuální. Může být kontinuální, zhoršená při převazech. Mnohdy je bolest vyvolaná polohou končetin (svěšené končetiny nebo naopak zvýšená poloha končetin). Bolesti ruší ze spánku. Ve většině případů je však bolesti věnovaná nedostatečná pozornost,...

Farmakoterapie chronického žilního onemocnění

Pharmacotherapy of chronic venous disorder

MUDr.Lukáš Hnátek, Ph.D.

Med. praxi 2014; 11(4): 159-163

Chronické žilní onemocnění (CVO) je choroba s vysokou incidencí, která se vyskytuje především Evropě a Severní Americe. Hlavním cílem venoaktivních látek (VAL) je eliminovat symptomy CVO (žilní bolest, tíže v nohou apod.). Avšak jsou i VAL, které mohou být též použity k léčbě žilního otoku a žilního bércového vředu. Existuje mnoho studií, které dokazují jejich efekt v experimentu a též jejich efekt na úrovni mikrocirkulace. Jako nejúčinnější substance se jeví mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce (MPFF) diosmin hesperidinu. Je prokázáno, že tato látka může být použita jako vhodná doplňující léčba zákroků na žilním systému. Pouze MPFF...

Mezioborové přehledy

Mezioborová spolupráce při diagnostice a léčbě roztroušené sklerózy

Interdisciplinary cooperation in diagnosis and treatment of multiple sclerosis

MUDr.Jiří Piťha

Med. praxi 2014; 11(4): 166-168

Diagnostika i léčba roztroušené sklerózy vyžaduje multidisciplinární spolupráci specialistů různých profesí. Vedoucí je role neurologa, specializovaného v problematice neuroimunologie. Nezanedbatelná je však úloha praktického neurologa, praktického lékaře, neuroradiologa, očního lékaře, urologa a lékařů dalších specializací. Speciální roli v péči o pacienty s roztroušenou sklerózou mají centra pro diagnostiku a terapii roztroušené sklerózy. Cílem spolupráce je včasná diagnostika a optimální léčba.

Doporučený postup pro diagnostiku a terapii mužské erektilní dysfunkce

Guidelines for diagnosis and treatment of erectile dysfunction

MUDr.Taťána Šrámková, CSc.

Med. praxi 2014; 11(4): 171-174

Erektilní dysfunkce (ED) je definována jako neschopnost dosáhnout a udržet ztopoření dostatečné k realizaci uspokojivého sexuálního styku. ED je běžná na celém světě. ED představuje rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění. Erektilní dysfunkce je prediktor závažného kardiovaskulárního onemocnění. Změna životního stylu (intenzivní trénink a snížení BMI) vede ke zlepšení erektilní funkce. Moderní léčba erektilní dysfunkce spočívá v podávání PDE5 inhibitorů, je bezpečná a dobře tolerovaná. Novým způsobem je léčba rázovou vlnou nízké intenzity vedoucí k neovaskularizaci. Intrakavernózní léčba je úspěšná a bezpečná u diabetiků a mužů po radikální...

Sdělení z praxe

Kde mohlo pomoci očkování...

Where vaccination could help...

MUDr.Šárka Rumlarová

Med. praxi 2014; 11(4): 181-182

Výskyt černého kašle v posledních letech stoupá, zejména u adolescentů a dospělých. Pertuse u nich často není rozpoznána a tito nemocní jsou zdrojem infekce pro nejmladší děti, kterým může hrozit až fatální průběh onemocnění. Rozšíření očkování na dospělou populaci a tzv. coccon strategie by mohla účinně ochránit malé kojence před onemocněním pertusí.

Ve zkratce

Zácpa a průjem na cestách

Constipation and diarrhoea in travellers

MUDr.Michaela Fraňková

Med. praxi 2014; 11(4): 184-187

Poruchy vyprazdňování stolice patří bezesporu k nejčastějším problémům, které postihují cestovatele. Tzv. cestovatelský průjem je vůbec nejčastější poruchou zdraví u osob cestujících do zahraničí. Postihuje 30–80 % cestovatelů během pobytu v rozvojové zemi oblastí teplého klimatu s nedostatečnou úrovní hygieny. Naopak zácpou, na které se nejčastěji podílí cestovní stres, nepravidelné stravování či zadržování stolice při nevyhovujících hygienických podmínkách, trpí 20–30 % cestovatelů. Přestože obecně nejsou zácpa a průjem život ohrožující a nevyžadují zpravidla hospitalizaci, stávají se velmi často značnou komplikací znepříjemňující...

Lékové interakce

Myorelaxancia v léčbě akutního vertebrogenního syndromu

Muscle relaxants in acute low back pain therapy

MUDr.Michal Prokeš, PharmDr.Josef Suchopár

Med. praxi 2014; 11(4): 175-179

Centrálně působící myorelaxancia (dále myorelaxancia) jsou pacientům s verteborgenním algickým syndromem (VAS) předepisována často. Tento článek popisuje základní přístup praktického lékaře k pacientovi s akutním VAS, místo myorelaxancií v doporučených postupech týkajících se VAS a upozorňuje na bezpečnostní rizika těchto léků. Ačkoli jsou tyto léky u VAS široce užívány, existuje pouze málo klinických studií s patřičným metodologickým designem, které dokazují účinnost myorelaxancií u VAS. Správná indikace a výběr myorelaxancia by měla být individuálně zvážena, rozhodnutí by mělo být učiněno též s ohledem na profil nežádoucích účinků, preferencích...

Informace

Spolupráce na medicínských světových programech jako cesta z ekonomických problémů českého zdravotnictví

Med. praxi 2014; 11(4): 188-190

Od lokálního programu k programu celorepublikovému Program Capture the Fracture


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.