Medicína pro praxi, 2014, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

Jak se vede českému lázeňství?

MUDr. Eduard Bláha

Med. praxi 2014; 11(5): 195

Přehledové články

Některé diagnostické aspekty bronchiálního astmatu

Some diagnostic aspects of bronchial asthma

MUDr.Irena Krčmová, CSc., MUDr.Jakub Novosad, Ph.D.

Med. praxi 2014; 11(5): 200-203

Jednotlivé fenotypy astmatu jsou charakterizovány rozdílným typem průduškového zánětu a projevují se odlišnými klinickými příznaky, rozdílnou odpovědí na protizánětlivou farmakoterapii, jiným průběhem a prognózou. Složením současných klasifikací (tíže, typ slizničního zánětu a dosažení kontroly) vzniká poměrně přesný obraz choroby a prognóza astmatika. Součástí diagnózy je stupeň ventilační poruchy, reverzibilita bronchiální obstrukce, vyšetření oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu před léčbou (či v průběhu) a spouštěče astmatických záchvatů. Nezbytným doplněním diagnózy jsou komplikující komorbidity. Nejedná o text definitivní, ale dynamický...

Mýty, polopravdy a lži o očkování nesmí ovlivnit kvalitu preventivní péče

Myths, half-truths and and lies regarding the vaccination must not influence the quality of primary care

doc.MUDr.Rastislav Maďar, Ph.D.

Med. praxi 2014; 11(5): 204-206

Koalice pro podporu očkování, Ostrava Rada od praktického lékaře (PL) je nejvlivnějším faktorem, který pacienta přiměje změnit rizikový způsob života a využít možnosti prevence, včetně vakcinace. Pasivní přístup lékaře primární péče k očkování je promarněnou příležitostí pro konkrétního pacienta, která se již nemusí opakovat, a současně rezignací na snahu o příspěvek k poklesu morbidity a mortality populace ČR. Bez aktivity lékařů primární péče se proočkovanost populace nikdy signifikantně zvýšit nepodaří, a to ani při spolupráci všech zbylých oborů a specialistů. Úloha PL je v této oblasti naprosto nezastupitelná a nelze ji decimovat výlučně...

Cévní onemocnění u žen před menopauzou

Vascular disease in women before menopause

MUDr.Jan Piťha, CSc.

Med. praxi 2014; 11(5): 207-209

Aterosklerotické onemocnění postihuje ženy podobně jako muže. Nicméně u žen vzniká, progreduje a klinicky se manifestuje až ve vyšším věku. Z hlediska vzniku aterosklerotických změn jsou ženy, zejména před menopauzou, na rozdíl od mužů více citlivé na kouření, diabetes mellitus a zřejmě na dyslipidemie projevující se nadbytkem remnantních lipoproteinů; mechanizmy této zvýšené citlivosti zatím nejsou známy. Hlavní příčinou rozdílů mezi muži a ženami jsou zřejmě ženské pohlavní hormony, především estrogeny; ty po menopauze výrazně klesají, což vede ke zvýšení kardiovaskulárního rizika. Přesto nevedla náhradní substituční terapie u žen po menopauze...

Mezioborové přehledy

Jak mluvit s pacientem se sexuálními problémy

How to talk with patient with sexual problems

MUDr.Zlatko Pastor, Ph.D.

Med. praxi 2014; 11(5): 210-212

Cílem sdělení je upozornit na skutečnost, že sexuálním problémům pacientů není věnována adekvátní péče. Praktičtí lékaři i specialisté o sexuálních dysfunkcích většinou s pacienty nemluví vůbec nebo jim věnují pouze marginální pozornost. Článek pojednává o nejčastějších mužských sexuálních dysfunkcích a poukazuje na komunikační problémy, se kterými se setkávají pacienti, ale i jejich ošetřující lékaři. Informuje o výskytu poruchy erekce a předčasné ejakulace v populaci a uvádí jejich přesné definice. Sdělení upozorňuje na nutnost aktivního vyhledávání pacientů se sexuálními problémy lékaři první linie. Poskytuje základní instrukce a rady, jakým...

Léčba roztroušené sklerózy v České republice - možnosti a realita

Treatment of multiple sclerosis in Czech Republic - options and reality

MUDr.Michal Dufek

Med. praxi 2014; 11(5): 214-218

Léčebné možnosti se u roztroušené sklerózy v posledních letech značně rozšířily. V roce 2013 bylo registrováno několik nových účinných léků a další budou uvedeny do léčebné praxe v nejbližších letech. Dostupnost léků je však omezena z důvodů restrikce plátců zdravotní péče. Úhradová pravidla jsou často v rozporu s medicínou založenou na důkazech. Tento článek se věnuje jednak nadějným vyhlídkám v léčbě roztroušené sklerózy s přehledem nových léků, jednak současnému stavu v ČR. V článku jsou uvedeny konkrétní případy nesouladu léčebných možností s klinickou realitou.

Atopický ekzém z pohledu alergologa

Atopic eczema from the perspective of an allergist

MUDr.Martin Fuchs

Med. praxi 2014; 11(5): 219-223

Alergolog by měl být nedílnou součástí komplexní péče o atopický ekzém. Měl by se přednostně podílet na odhalování potenciálních i pravých spouštěčů. Diagnostických postupů má k dispozici poměrně dost, obtížná ale bývá interpretace jejich výsledků. K úspěšnosti léčby často nezbytně patří terapeutický pokus, ať již jde o eliminační diety, o nejrůznější imunointervence či dokonce o nasazení specifické imunoterapie etiologicky relevantním aeroalergenem.

Pro sestry

Význam pohybu a možnosti prevence a sebeošetření vertebropatií

The importance of movement and ways of prevention and self-treatment of vertebropathies

MUDr. Stanislav Horák, MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D. MBA, MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D., Mgr. Jiří Stacho, Mgr. Luboš Spisar, Mgr. Naděžda Calabová, Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA, MUDr. Petr Hubáček, MBA

Med. praxi 2014; 11(5): 232-237

Cílem tohoto sdělení je poukázat na rizika současného živoního stylu. V současné době se neustále poukazuje na rizika hypomobility a imobilizace na lůžku. Málokdo si však uvědomuje, jak blízko k této hypomobilitě díky životnímu stylu jsme. Předkládané sdělení shrnuje účinky pohybové aktivity a poukazuje na rizika hypoaktivity. V druhé části sdělení jsou prezentovány možnosti prevence a sebeošetření.

Lékové interakce

Serotoninový syndrom: co bychom o něm měli vědět

Serotinin syndrome: what we should know about it

MUDr.Michal Prokeš, PharmDr.Josef Suchopár

Med. praxi 2014; 11(5): 226-230

Serotoninový syndrom je vzácný, potenciálně život ohrožující stav, který je způsoben léky se serotoninergní aktivitou. Je charakterizován změnou duševního stavu, nestabilitou vegetativního systému a neuromuskulární hyperaktivitou. Pacienty se středně silnými a silnými projevy serotoninové toxicity je třeba hospitalizovat. V tomto článku dokládáme problémy diagnostiky serotoninového syndromu několika kazuistikami publikovanými v medicínské literatuře, vysvětlujeme diagnostická kritéria a předkládáme seznam léků, které mohou serotoninový syndrom zapříčinit.

Firemní sdělení

Brusinky v léčbě a prevenci infekcí dolních močových cest

Med. praxi 2014; 11(5): 231


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.