Medicína pro praxi, 2015, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Platí Hippokratova přísaha i v roce 2015?

prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.

Med. praxi 2015; 12(1):

Přehledové články

Sekundární prevence u nemocných po ischemické CMP

Secondary prevention in patients surviving an ischemic stroke

prof.MUDr.Renata Cífková, CSc., MUDr.Peter Wohlfahrt, Ph.D., MUDr.Alena Krajčoviechová

Med. praxi 2015; 12(1): 8-12

Etiologická klasifikace ischemických cévních mozkových příhod (iCMP) je přínosná pro stanovení správné diagnózy a zahájení optimální léčby. Podle evropských doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění i doporučení European Stroke Organisation je terapie kombinací kyseliny acetylsalicylové (ASA) a dipyridamolu nebo clopidogrelem samotným terapií první volby u pacientů po nekardioembolické iCMP. Recentní americká doporučení připouštějí i samotnou ASA jako lék první volby. Pacienti s recentní iCMP a fibrilací síní mají vysoké riziko recidivy iCMP, je u nich indikována antikoagulační léčba, která se obvykle zahajuje do 14 dní od začátku...

Atopická dermatitida - co je nového?

Atopic dermatitis - what´s new?

doc.MUDr.Růžena Pánková, CSc.

Med. praxi 2015; 12(1): 13-18

Atopická dermatitida je časté chronické, svědící, zánětlivé multifaktoriální onemocnění, které se může projevit v každém věku. Klinické projevy AD jsou velmi rozdílné a mění se s věkem pacienta (atopický pochod). Rozlišujeme fázi kojeneckou, dětskou, dospívajících a dospělých. V kojenecké fázi AD postihuje vlasovou část hlavy, obličej a povrch extensorů končetin. Pokud se projeví jako erytrodermie je třeba diferenciálně diagnosticky vyloučit metabolické poruchy a imunodeficienci. Časný výskyt AD je predispozicí k rozvoji extrinsic AD. Současný výzkum genetických, imunologických a epidemiologických vlastností AD je zdrojem řady nových poznatků,...

Novinky ve farmakoterapii bolesti

Advances in pharmacotherapy of pain

MUDr.Marek Hakl, Ph.D.

Med. praxi 2015; 12(1): 19-21

Centrum léčby bolesti, DHClinic, Brno V posledních letech se v oblasti farmakoterapie bolesti objevily nové účinné látky, aplikační formy látek již známých i nové kombinované preparáty. V oblasti účinných látek se ve skupině opioidů setkáváme s novou molekulou po více něž 30 letech. Novinkou je látka tapentadol, μ opioidní agonista se schopností inhibice zpětného vychytávání noradrenalinu v CNS. V oblasti neopioidních analgetik je novinkou na českém trhu aceclofenac – preferenční COX2 inhibitor. V oblasti léčby průlomové onkologické bolesti máme nově k dispozici transmukózní fentanyly s ultra rychlým nástupem účinku. V boji s opioidy...

Kardiovaskulární riziko u diabetiků a diabetiček

Cardiovascular risk in diabetics

MUDr.Petr Žák, prof.MUDr.Miroslav Souček, CSc.

Med. praxi 2015; 12(1): 22-26

Kardiovaskulární (KV) onemocnění, zejména infarkt myokardu a akutní cévní mozková příhoda, jsou celosvětově hlavní příčinou mortality. Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) každý rok na KV onemocnění umírá přibližně 17 milionů obyvatel. Výsledky populačních studií u nemocných s diabetem nám ukazují asymetrii rizika KV onemocnění u žen v porovnání s muži, žena s onemocněním diabetem ztrácí svůj dosud příznivý KV profil. Mechanizmy spojující prediabetes a diabetes s KV onemocněními byly v minulosti podrobně zkoumány. Inzulinová rezistence a postprandiální glykemie (PPG) jsou primárně zodpovědné za akceleraci aterosklerózy u pacientů s diabetem...

Očkování proti meningokokovému onemocnění

Vaccination against meningococcal disease

MUDr.Pavla Křížová, CSc.

Med. praxi 2015; 12(1): 27-29

Invazivní meningokokové onemocnění je i v době současného pokroku medicíny jedním z nejvíce smrtících infekčních onemocnění, proti němuž je ve většině evropských zemí doporučeno očkování. V současné době neexistuje univerzálně účinná vakcína proti všem séroskupinám meningokoků, jsou však již dostupné vakcíny, jejichž kombinací lze dosáhnout ochrany proti většině séroskupin: MenB vakcína a konjugovaná tetravakcína A, C, Y, W135. Národní imunizační komise jednotlivých zemí aktualizují doporučenou vakcinační strategii dle epidemiologické situace a dle vývoje i dostupnosti nových meningokokových vakcín.

Mezioborové přehledy

Inkontinence moči u žen - palčivý, ale řešitelný problém

Urinary incontinence - unplesant but solvable problem

MUDr.Atanas Ivan Belkov, doc.MUDr.Martin Huser, Ph.D., MUDr.Marcela Pastorčáková, MUDr.Michal Felsinger

Med. praxi 2015; 12(1): 30-33

Přehledná práce podává stručný popis základních diagnostických postupů vhodných k určení typu močové inkontinence a jejich léčebných modalit. Její součástí je informace o nových možnostech medikamentózní a operační léčby močové urgence a inkontinence.

Individualita pacienta při výběru vhodné léčby roztroušené sklerózy

The individual preferences in choice of suitable MS treatment therapy

MUDr.Marta Vachová

Med. praxi 2015; 12(1): 33-37

Léčba zvolená podle aktuální medicínské i osobní preference nemocného je zásadní i u roztroušené sklerózy. Správná volba preparátu je důležitá pro dostatečnou adherenci, a tím i efektivitu terapie. Tento postup označujeme jako personalizovanou medicínu. Obecná terapeutická doporučení zhodnocují statistická data velkých klinických studií a pravděpodobnou efektivitu léku. K dosažení maximálního účinku léků první i druhé volby je nezbytná individuálně dobře zvolená terapie.

Možnosti genetického testování sportovní výkonnosti u dospělých sportovců

The possibilities of genetic testing of physical strength in adults athletes

MUDr.Jiří Hyjánek, Ph.D., MUDr.Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA, Mgr.Radek Vodička, Ph.D.

Med. praxi 2015; 12(1): 39-41

4Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Fyzická kondice každého jedince je primárně limitována jeho genotypem. V současné době je popsáno více než 150 genů (většinou se jedná o autozomální geny, ale i geny na Y chromozomech a geny mitochondriální DNA), které zásadně ovlivňují fyzickou zdatnost, svalovou výkonnost a vytrvalost organizmu. V budoucnosti bude určitě hrát personální genomika sportu důležitou roli při rozhodování o správné sportovní aktivitě, metodice tréninku, výživě a používání léků. Některé geny ovlivňující zejména výkonnost jsme schopni již rutinně vyšetřovat v naší republice.

Pro sestry

Stomie - jejich komplikace

Stoma complications

MUDr.Zuzana Adamová, MUDr.Radim Slováček, MUDr.Tomáš Bár, Jiřina Juřicová, MUDr.Petr Vlček, Ph.D.

Med. praxi 2015; 12(1): 44-45

Komplikace stomií jsou časté, jejich incidence je udávaná od 20–70 %. Komplikace mohou být rozděleny na metabolické, které vyžadují farmakologickou terapii, rané s nutností lokální terapie a závažné strukturální, které si vyžádají chirurgickou revizi. Tento článek si klade za cíl poskytnout stručný přehled této tématiky.

Dobrá rada

Interní audit kvality v ambulancích Jak nezapomenout a vyhovět této každoroční povinnosti?

MUDr.Zorjan Jojko

Med. praxi 2015; 12(1): 42-43


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.