Medicína pro praxi, 2015, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Jak se dívat na psychosomatiku

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Med. praxi 2015; 12(3):

Přehledové články

Medikamentózní léčba chronického srdečního selhání

Medical treatment for chronic heart failure

MUDr.Gabriela Štěrbáková, Ph.D.

Med. praxi 2015; 12(3): 106-108

Srdeční selhání je časté onemocnění se závažnou morbiditou a mortalitou. Článek shrnuje nová doporučení farmakologické léčby chronického srdečního selhání. Základem léčby je ovlivnění neurohumorální aktivace, která hraje klíčovou roli s patofyziologii srdečního selhání – především tedy betablokátory a ACE inhibitory, při trvající symptomatologii blokátory mineralokortikoidních receptorů. Nadějně se jeví výsledky studií s inhibitorem angiotensinových receptorů a neprilysinu. Nově se v doporučeních objevuje ivabradin.

Cestovní medicína v ordinacích praktických lékařů - služba cestovatelům

Travel medicine at the general practitioner

MUDr.Hana Tkadlecová, doc.MUDr.Rastislav Maďar, Ph.D.

Med. praxi 2015; 12(3): 109-111

Svět se neustále zmenšuje a profil cestovatele se mění v čase. Cílem článku je popsat dnešního cestovatele, možná hrozící rizika, zrekapitulovat možnosti praktického lékaře, poskytnout jednoduchý přehled importovaných nákaz, možnosti jejich prevence, zhodnotit nejčastější rizika na cestách a nutnost vybavení na cesty.

Jaký a jak silný UV filtr na cestách?

What sunscreen and how strong should be applied when travelling?

MUDr.Radek Litvik

Med. praxi 2015; 12(3): 112-114

Fotoprotekce lidské kůže prostřednictvím sunscreenů je tradičně soustředěna na ochranu kůže před akutním (např. spálení sluncem) a chronickým (např. kožní nádory a fotoageing) poškozením kůže v souvislosti s expozicí ultrafialovému záření (UVB a UVA). Sunscreeny poskytují účinnou ochranu kůže v celém spektru ultrafialového záření.

Mezioborové přehledy

Myasthenia gravis

Myasthenia gravis

MUDr.Jiří Piťha

Med. praxi 2015; 12(3): 121-125

Myasthenia gravis je chronické autoimunitní onemocnění, v jehož důsledku dochází k zániku funkčních acetylcholinových receptorů na postsynaptické membráně nervosvalové ploténky. Tím je negativně ovlivněn nervosvalový přenos. Jde o vzácnější onemocnění s prevalencí 200/100 000. Projevuje se kolísající svalovou slabostí a unavitelností. Jsou postiženy zejména svaly extraokulární, orofaryngeální, šíjové, pletencové a respirační. Diagnostika je založena na klinickém vyšetření, průkazu patologických protilátek a elektrofyziologickém vyšetření. Léčbou první volby jsou inhibitory cholinesterázy, často se používá terapie kortikoidy a imunosupresiva....

Moderní terapie a metafylaxe urolitiázy

Modern Theraphy and Metaphylaxis in Urolithiasis

MUDr.Pavel Rajmon, MUDr.Zdeněk Mucha, MUDr.Milan Král, Ph.D., MUDr.Eva Burešová, MUDr.Igor Hartmann

Med. praxi 2015; 12(3): 126-129

Moderní terapie močových konkrementů se opírá o maximální využití dostupných miniinvazivních technik. Současný trend směřuje k širšímu využití nejmodernějších flexibilních endoskopických nástrojů v léčbě konkrementů uvnitř dutého systému ledvin. Metafylaxe urolitiázy představuje skutečnou kauzální léčbu. Jejím základním předpokladem je správné rozdělení pacientů podle rizika. Vyhodnocení rizika je rozhodující pro indikaci dalších vyšetření a rozsah doporučené metafylaxe.

Chyby a omyly v diagnostice roztroušené sklerózy

Errors and mistakes in diagnosing multiple sclerosis

MUDr.Jiří Piťha

Med. praxi 2015; 12(3): 144-148

Pozdní stanovení diagnózy roztroušené sklerózy vede k prodlevě v zavedení léčby ovlivňující průběh onemocnění a tím horší prognóze. V případě falešně pozitivní diagnózy kromě neúčelně vynaložených finančních prostředků vystavujeme pacienta rizikům nežádoucích účinků léků. Je třeba věnovat patřičnou pozornost analýze anamnestických údajů, správnému zhodnocení klinického vyšetření a realisticky interpretovat pomocná vyšetření.

Sdělení z praxe

Austrianův syndrom - vzácná forma invazivního pneumokokového onemocnění

Austrian syndrome - a rare type of invasive pneumococcal disease

MUDr.Lenka Petroušová, MUDr.Petr Širůček, MUDr.Beata Ostárková

Med. praxi 2015; 12(3): 143-145

Pneumokoková endokarditida spojená s pneumonií a purulentní meningitidou je označovaná jako Austrianův syndrom. Ve sdělení je prezentováno onemocnění 67letého muže, které se manifestovalo poruchou vědomí a levostrannou hemiparézou. Následně byla zjistěna purulentní meningitida, rozvinula se pneumonie a septický stav s abscesovými ložisky v mozku. Pacient zemřel 20. den onemocnění a pitevní nález prokázal mitrální endokarditidu. Transtorakální echokardiografické vyšetření bylo negativní. Streptococcus pneumoniae sérotyp 10A byl prokázán z likvoru. Pacient nebyl očkovaný proti pneumokokovým infekcím. Sérotyp 10A je obsažen v 23valentní polysacharidové...

Otrava vodou - kazuistika mladé ženy bez psychiatrického či jiného onemocnění

Water intoxication: a case report of a young woman with no mental or other illness

MUDr.Sylvie Richterová, MUDr.Jan Nedvídek, MUDr.Květa Šourková, MUDr.Pavel Novák

Med. praxi 2015; 12(3): 148-149

Otrava vodou patří mezi poměrně vzácně se vyskytující diagnózy na interních odděleních. Jedná se o život ohrožující stav, při kterém se může rozvinout mozkový edém s neurologickou symptomatologií až smrtí. Patofyziologickým podkladem je hypoosmolární hyperhydratace, s přesunem vody do buněk. Stav může mít řadu patologických příčin, vyskytovat se jako nežádoucí účinek některých léků, v rámci jiných onemocnění, z iatrogenních příčin, nebo je důsledkem extenzivního příjmu hypoosmolárních tekutin u jinak zdravých lidí.

Lékové interakce

Otazníky kolem beta-blokátorů: chronická obstrukční plicní nemoc a astma

Doubts about beta-blockers: Chronic obstructive lung disease and asthma

MUDr.Michal Prokeš, PharmDr.Josef Suchopár

Med. praxi 2015; 12(3): 130-134

Incidence a mortalita na chronickou obstrukční plicní nemoc (COPN) a na kardiovaskulární nemoci je ve vyspělých zemích vysoká. Ischemická choroba srdeční je obvykle důvodem pro indikaci beta-blokátorů (BB) v populaci pacientů, u nichž je blokáda beta-receptorů často považována za kontraindikaci. BB poskytují pacientům s CHOPN užitek při léčbě srdečního selhání a prodlužují život po akutním infarktu myokardu. Kardioselektivní BB mohou zachraňovat životy a zvyšovat kvalitu života také u vybraných pacientů s astma bronchiale s kardiovaskulárním onemocněním. Protože riziko bronchospazmu není ani u kardioselektivních BB zcela eliminováno, je třeba...

Informace

Originální nimesulid nás provází již více než 30 let

Med. praxi 2015; 12(3): 140

Firemní sdělení

Egis a kombinační léčba hypertenze

Med. praxi 2015; 12(3): 146

Zaznělo na kongrese

Jaká antibiotika nasadit v těhotenství a při kojení?

Med. praxi 2015; 12(3): 135-136

Antibiotika patří do základního lékového portfolia moderní medicíny. Bohužel, nejen pro stoupající výskyt rezistencí, je jejich použití zatíženo určitými omezeními. Rozhodnutí o jejich nasazení je klíčové, stejně jako vhodný výběr konkrétního přípravku. Problematice antibakteriální léčby se na nedávném XIII. kongresu praktických lékařů a sester v Olomouci, v rámci bloku Medicína pro praxi, věnovaly MUDr. Václava Adámková, primářka Klinické mikrobiologie a Antibiotického centra 1. LF UK a VFN a MUDr. Zuzana Blechová, z Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce v Praze. Součástí jejich interaktivního sdělení byla také prezentace série...

Antibiotická léčba infekcí měkkých tkání může být výzvou

Med. praxi 2015; 12(3): 138-139

Infekční onemocnění stále významně přispívají k morbiditě a mortalitě obyvatel České republiky. Mezi ty méně časté, ale poměrně závažné, patří infekce měkkých tkání. Jedná se jak o akutní až perakutní situace, tak o komplikace chronických chorob polymorbidních pacientů. Infekcím měkkých tkání a jejich správné terapii bylo na dubnovém XIII. kongresu praktických lékařů a sester v Olomouci věnováno setkání s ranní kávou s MUDr. Václavou Adámkovou, primářkou Klinické mikrobiologie a Antibiotického centra 1. LF UK a VFN, a MUDr. Zuzanou Blechovou, z Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce v Praze.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.