Medicína pro praxi, 2015, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Ideály a ocenění sester v roce 2015

Jitka Boťánková

Med. praxi 2015; 12(4):

Přehledové články

Nová antikoagulancia v léčbě žilní tromboembolické nemoci

New anticoagulants in the treatment of venous thromboembolism

doc.MUDr.Jana Hirmerová, Ph.D.

Med. praxi 2015; 12(4): 159-161

Nová perorální antikoagulancia se svými farmakokinetickými a farmakodynamickými vlastnostmi významně liší od warfarinu. Jedná se o přímé a specifické inhibitory, cílené na určitý krok v koagulační kaskádě. Jsou určeny pro podávání ve fixních dávkách, bez nutnosti laboratorní monitorace. Byly prověřeny ve velkých kontrolovaných klinických studiích, a to jak v léčbě akutní žilní tromboembolické příhody, tak i v dlouhodobé sekundární profylaxi. Jsou srovnatelně účinné jako dosavadní klasická léčba (nízkomolekulární heparin s přechodem na warfarin), přičemž mají nižší riziko krvácivých komplikací. Mezi nová perorální antikoagulancia patří jednak...

Význam léčby anémie u pacienta se srdečním selháním

The significance of treatment of anemia in patients with heart failure

prof.MUDr.Jiří Vítovec, CSc., FESC, prof.MUDr.Jindřich Špinar, CSc., prof.MUDr.Lenka Špinarová, Ph.D., FESC

Med. praxi 2015; 12(4): 162-165

Anémie z nedostatku železa (Iron Deficiency – ID) je důležitou komorbiditou u nemocných se srdečním selháním a hlavním faktorem v patogenezi anémie se závažnými klinickými následky (např. snížená zátěžová kapacita) a zhoršenou prognózou nemocných se srdečním selháním. Klinické studie demonstrují příznivý vliv nitrožilně (i.v.) podávaného Fe na funkční stav, kvalitu života a zátěžovou kapacitu u nemocných se srdečním selháním. Nitrožilní podávání Fe se stává novou léčbou u srdečního selhání při nedostatku železa.

Forenzní, ekonomická a odborná úskalí v činnosti zdravotnických záchranných služeb

Forensic, economic and technical difficulties in the operation of emergency medical services

MUDr.Jiří Knor, Ph.D.

Med. praxi 2015; 12(4): 168-170

celé společnosti. Shrnuje význam ZZS a jejich nepostradatelnost pro úspěchy českého zdravotnictví, ale zároveň uvádí důvody ohrožení jejich dalšího smysluplného fungování. Nová legislativa nesnížila zranitelnost těchto organizací ve smyslu zneužívání k činnostem, pro které nebyly primárně určeny. Důsledkem je enormní nárůst výjezdů. Autor článku se domnívá, že tento trend je dlouhodobě neudržitelný.

Mezioborové přehledy

Lokální léčba akné

Topical treatment of acne vulgaris

MUDr.Yvetta Vantuchová, Ph.D.

Med. praxi 2015; 12(4): 140-143

Akné je jedním z nejčastějších kožních onemocnění. Prevalence u adolescentů se pohybuje mezi 50–95 %. Má mnoho různých forem, od minimálních projevů až po těžké rozsáhlé postižení kůže obličeje a trupu. K ústupu akné dochází většinou do 25 let věku, ale u malého procenta případů přetrvává až do dospělosti. Dobře zvolená a pravidelná místní léčba vede ve většině případů k potlačení projevů onemocnění.

Diferenciální diagnostika červeného oka z pohledu praktického lékaře

Differential diagnosis of red eye from the perspective of general practitioners

MUDr.Helena Štrofová

Med. praxi 2015; 12(4): 176-183

Červené oko/oči mohou být způsobeny záněty předního segmentu oka, také úrazy oka a jinými očními stavy. Nutná je důkladná anamnéza (kromě oční, se ptáme i na celkové obtíže). Oční změny mohou signalizovat závažná celková onemocnění. Vyšetření je nutno provádět při dobrém osvětlení, nejlépe denním, pomocí lupy. Červené oko ale může ukazovat na poškození jiných struktur oka, která praktik sám diagnostikovat nebo léčit nemůže a pacienta je nutné poslat k očnímu lékaři. Článek je dělen na postižení struktur předního segmentu a úrazy oka.

Poruchy přizpůsobení

Adjustment disorders

doc.MUDr.Klára Látalová, Ph.D., MUDr.Dana Kamarádová, MUDr.Daniela Jelenová, Mgr.Marie Ocisková, prof.MUDr.Ján Pavlov Praško, CSc.

Med. praxi 2015; 12(4): 184-188

Porucha přizpůsobení se projevuje subjektivní tísní a dalšími poruchami emocí, jejichž rozvoji předchází stresová událost či události. To, zda se u jedince tato porucha objeví či nikoliv, souvisí s adaptační kapacitou každého jedince. Tato porucha skýtá diferenciálně diagnostická úskalí, zásadní je zejména její odlišení od normálního zármutku, normální reakce na stres, depresivní epizody, generalizované úzkostné poruchy a posttraumatické stresové poruchy. Při léčbě poruchy přizpůsobení pacienti nejvíce profitují z psychoterapeutických přístupů (zaměřených na vytvoření terapeutického vztahu, edukaci a práci se stigmatem). Další možností je současné...

Aktuální možnosti léčby erektilní dysfunkce a předčasné ejakulace

Current treatment options for erectile dysfunction and premature ejaculation

MUDr.Kateřina Šrámková

Med. praxi 2015; 12(4): 189-191

Erektilní dysfunkce a předčasná ejakulace jsou onemocnění, která ovlivňují fyzické a psychosociální zdraví a mají významný vliv na kvalitu života nemocných i jejich partnerů. Tři linie léčby erektilní dysfunkce zahrnují perorální léčbu, podtlakové přístroje, intrakavernózní léčbu, penilní protézy a novou léčbu rázovou vlnou. Současná léčba erektilní dysfunkce spočívá v podávání PDE5 inhibitorů, je bezpečná a dobře tolerovaná. Moderní léčba předčasné ejakulace je perorální léčba dapoxetinem. Dapoxetin signifikantně prodlužuje intravaginální ejakulační latenční čas ve srovnání s placebem, zvyšuje kontrolu ejakulace, redukuje stres i interpersonální...

Sdělení z praxe

Glatiramer acetát a léčba roztroušené sklerózy

Glatiramer acetate and treatment of multiple sclerosis

doc.MUDr.Radomír Taláb, CSc., MUDr.Marika Talábová, MUDr.Ludovít Hofmann Klzo, Ph.D.

Med. praxi 2015; 12(4): 231-235

McDonaldova kritéria revidovaná v roce 2010 reflektují klinický požadavek stanovit diagnózu roztroušené sklerózy (RS) již po první atace neurologických příznaků, v časném stadiu – klinicky izolovaného syndromu (CIS). CIS indikuje diagnostickou triádu paraklinických vyšetření, která mohou podpořit hypotézu první demyelinizační ataky RS a predikovat pravděpodobnost konverze do definitivní RS – CDMS. Časná diagnostika determinuje splnění požadavku časné léčby RS. Léčba glatiramer acetátem (GA) nebo dalšími léčivými přípravky první linie léčby RS (interferon-beta nebo teriflunomid) má zásadní význam pro redukci rizika konverze do CDMS...

Pro sestry

Péče o pacienta s poruchou pohybu v domácím prostředí - 3. část, 4. pokračování - polyradiculoneuritida Guillaine - Barre, paréza plexus brachialis, diabetická polyneuropatie Nejdůležitější neurologické diagnózy z pohledu rehabilitace

Care of a patient with a movement disorder in the home setting: part 3, continuation 4. Guillain-Barré

PhDr.Petr Uhlíř, Ph.D., MUDr.Milada Betlachová

Med. praxi 2015; 12(4): 205-206

Práce je zaměřena na problematiku pacientů s poruchami pohybu v domácím prostředí. Jsou zde nastíněny nejčastější poruchy pohybu, se kterými se můžeme v domácí péči setkat. Dále jsou uvedeny nejčastější příčiny poruch pohybu. Je kladen důraz na komplexní péči o pacienty s poruchami pohybu.

Dobrá rada

Jak, kdy a čím měřit krevní tlak - novinky

How and how often to measure blood pressure

prof.MUDr.Eliška Sovová, Ph.D., MUDr.Markéta Sovová, MUDr.Lenka Štégnerová

Med. praxi 2015; 12(4): 197-200

Článek se zaměřuje na novinky v oblasti správného měření krevního tlaku, které vyplynuly z recentně publikovaných evropských doporučení. Rozebírá pozitiva měření krevního tlaku doma a 24hodinového ambulantního monitorování krevního tlaku, dále úlohu měření krevního tlaku při diagnostice hypertenze bílého pláště, maskované hypertenze a maskované nekontrolované hypertenze. Na závěr shrnuje doporučení pro měření krevního tlaku v zátěži.

Elektronická publikace

Pozitivní vliv pravidelné fyzické aktivity u zdravých lidí na snížení rizikových faktorů pro kardiovaskulární onemocnění

Positive impact of regular physical activity on decreasing cardiovascular risk factors in healthy individuals

MUDr.Viktor Talafa, Mgr.Jana Zapletalová, Dr., MUDr.Dalibor Pastucha, PhD., MBA

Med. praxi 2015; 12(4): 194-197

V našem 5letém výzkumu jsou sledované dvě kohorty doposud zdravých jedinců, kteří jsou v primární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Práce má charakter nezaslepené terénní kontrolované studie a klienti byli vstupně randomizováni do dvou skupin, na skupinu intervenční a na skupinu kontrolní. V průběhu výzkumu jsme ověřili primárně stanovenou hypotézu, a tou byl pozitivní vliv pohybové aktivity na snížení expozice rizikových faktorů pro rozvoj kardiovaskulárních onemocnění. V intervenční skupině byla stanovena přesně definovaná pravidelná fyzická aktivita a skupina kontrolní nepodléhala žádnému definovanému pohybu. Sledovanými parametry...

Zaznělo na kongrese

Antibiotikum není antipyretikum

Med. praxi 2015; 12(4): 201-202


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.