Medicína pro praxi, 2015, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

Pozitivní emoce a zdraví

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Med. praxi 2015; 12(5):

Přehledové články

Možnosti farmakoterapie hemoroidálního onemocnění

Options of pharmacotherapy in hemorrhoidal disease

PharmDr.Kateřina Tuhá

Med. praxi 2015; 12(5): 102-104

Článek přináší pohled na farmakologickou (neinvazivní) léčbu hemoroidálního onemocnění – lokální i systémovou. Vzhledem k riziku podávání léčiv v období těhotenství a kojení je zmíněna možnost jejich podávání.

Potrombotický syndrom - rizika vzniku, prevence a léčba

Post-thrombotic syndrome: risk of development, prevention, and treatment

doc.MUDr.Dalibor Musil, Ph.D.

Med. praxi 2015; 12(5): 215-217

Potrombotický syndrom (PTS) je nejzávažnější chronickou komplikací hluboké žilní trombózy (HŽT). Na postižené končetině se projevuje bolestmi, otokem, kožními změnami a ulceracemi. Patofyziologickým podkladem jsou potrombotické žilní stenózy a destrukce chlopní s následnou ambulantní žilní hypertenzí. Recidiva HŽT zvyšuje relativní riziko PTS asi osminásobně a platí také opačný vztah, kdy pacienti s PTS mají vyšší riziko recidivy HŽT. Prevence PTS proto spočívá v předcházení vzniku, progrese a zejména recidivy HŽT. Léčba je dnes hlavně konzervativní. Důležitá je správná a včasná diagnostika. Jedním z hlavních problémů PTS je, že se na toto...

Antibiotická léčba

Antibiotic therapy

MUDr.Václava Adámková

Med. praxi 2015; 12(5): 227-230

Antibiotická terapie je léčbou bakteriálních infekcí a je určována účinností in vitro, klinickou účinností, klinickou bezpečností a epidemiologickou bezpečností. Správná volba antibiotika odráží jeho farmakokinetické a farmakodynamické parametry. Spektrum nejčastějších původců infekcí se v průběhu času příliš nemění, ale významně narůstá jejich rezistence k používaným antibiotikům. Použití antibiotika v léčbě konkrétní infekce u pacienta musí vycházet ze znalosti lokální epidemiologické situace.

Místo naproxenu mezi ostatními nesteroidními antirevmatiky používanými v léčbě bolesti a zánětu u nejčastějších revmatických chorob

The place of naproxen among other non-steroidal anti-inflammatory drugs used to treat pain and inflammation

prof.MUDr.Pavel Horák, CSc.

Med. praxi 2015; 12(5): 259-263

Naproxen je klasické neselektivní nesteroidní antirevmatikum, derivát kyseliny propionové, který je používán k léčbě řady bolestivých stavů. Má pevné místo v léčbě osteoartrózy, revmatoidní artritidy, ankylozující spondylitidy, jakož i psoriatické artritidy a dny a dalších chorob. Jeho dlouhý eliminační poločas umožňuje podání dvakrát denně. Má rychlý nástup účinku. Podobně jako ostatní neselektivní nesteroidní antirevmatika je podávání naproxenu spojeno se zvýšeným rizikem gastrotoxicity. Unikátní je však jeho nízká kardiovaskulární toxicita ve srovnání s ostatními neselektivními NSA a coxiby. Naproxen vychází z těchto analýz konzistentně...

Mezioborové přehledy

Jak pečovat o podrážděnou a citlivou pokožku v zimě?

How to care of irritated and sensitive skin in winter?

MUDr.Stanislava Hasalová

Med. praxi 2015; 12(5): 185-186

Kůže jako největší orgán lidského těla tvoří přirozenou bariéru od nepříznivých vlivů okolí. Tato ochranná funkce je zvláště významná v zimním období, kdy je organizmus vystaven vlivu nízkých teplot, větru a slunečního záření. Citlivá a podrážděná pokožka tedy vyžaduje v zimním období speciální péči.

Diagnostika roztroušené sklerózy, typické klinické příznaky

Diagnosing multiple sclerosis; typical clinical symptoms

MUDr.Vladimíra Sládková, Ph.D.

Med. praxi 2015; 12(5): 236-242

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění centrální nervové soustavy (CNS) vedoucí k demyelinizaci nervových vláken a jejich následné ztrátě. Patří mezi autoimunitní onemocnění, kde cílovými antigeny jsou antigeny myelinové pochvy nervových vláken v CNS (1). Postihuje především mladé lidi ve věku 20–40 let. Její prevalence u nás je udávána 170 nemocných na 100 000 obyvatel. V minulosti se diagnóza RS stanovovala pouze podle průběhu onemocnění a typických příznaků – atak neurologické symptomatiky s postupným nárůstem invalidity nemocného. I přes výrazný rozvoj vědy dosud zůstává RS nevyléčitelnou...

Klinické projevy postižení motoriky u zlomenin distálního radia

Clinical manifestations of motor dysfunction after distal radius fractures

Mgr.Věra Jančíková, MUDr.Pavel Dráč, Ph.D., prof.MUDr.Jaroslav Opavský, CSc.

Med. praxi 2015; 12(5): 244-246

Cílem tohoto sdělení je poukázat na variabilitu projevů postižení motoriky u zlomenin distálního radia. Tato poranění jsou stále nejčastějším typem zlomenin pohybového aparátu, jejichž celková doba léčení může dosáhnout i dvou let.

Sdělení z praxe

Co by se pneumologovi stát nemělo aneb stále ještě častý konec IPF pacientů v Čechách

This should not happen to respiratory specialist - unfortunate end of IPF story in Czech Republic

MUDr.Martina Šterclová, Ph.D., prof.MUDr.Martina Vašáková, Ph.D.

Med. praxi 2015; 12(5): 243-246

Idiopatická plicní fibróza (IPF) je závažné léčitelné onemocnění s variabilním průběhem a prakticky infaustní prognózou. Kazuistika shrnuje případ pacienta, který byl řadu let navzdory prokázanému fibrotizujícímu plicnímu procesu léčen pneumologem inhalačními kortikosteroidy, bez dalšího dovyšetření stran možných etiologií, i přes to, že od roku 2011 je v ČR k dispozici pro nemocné s idiopatickou plicní fibrózou antifibrotická léčba. Nemocný prodělal v roce 2014 akutní exacerbaci IPF, která se mu bohužel stala osudnou. Dále je diskutována možnost lékařů a pacientů zasáhnout do průběhu IPF, zejména s ohledem na časnou diagnostiku a léčbu.

Vnímání zdraví u romského etnika

Perceptions of health roma ethnicity

Mgr.Marinella Danosová, DiS., PhDr.Lenka Machálková, Ph.D., Mgr.Lenka Mazalová, Ph.D., Mgr.Štěpánka Bubeníková, MUDr.Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA

Med. praxi 2015; 12(5): 256-259

Tento článek je zaměřen na vnímání zdraví u romského etnika. Pilotní studie byla zaměřena na hodnocení zdraví u romského etnika. Byla využita selektivní empirická metoda a popisná statistika. Vybrané charakteristiky hodnotící zdraví byly zjišťovány pomocí nestandardizovaného dotazníku, strukturovaného rozhovoru a pozorování. Mezi charakteristiky, jenž hodnotily zdraví, byly zařazeny – nedostatek adaptivního chování na okolní změny, nedostatek znalostí o základních zdravotních praktikách, nedostatečný zájem o zlepšení chování podporující zdraví, neschopnost přijmout odpovědnost za dodržování základních zdravotních praktik a zhoršení kognice....

Triplixam v ordinaci praktického lékaře

Triplixam in general practitioner΄s office

MUDr.Kateřina Študentová

Med. praxi 2015; 12(5): 261-262

Dosažení cílových hodnot krevního tlaku u pacientů s arteriální hypertenzí je klíčové pro snížení kardiovaskulární mortality. Na nedostatečné korekci hypertenze se podílí nízká compliance pacienta. Ta se snižuje s narůstajícím množstvím užívaných léků a složitostí jejich dávkování. Současná medicína však nabízí moderní kombinované léky, které zjednodušují léčbu hypertenze. Menší množství užívaných tablet je pacientem lépe akceptováno, dochází k lepší spolupráci a tedy i větší úspěšnosti léčby. Příkladem fixní kombinace léčiv je Triplixam. Obsahuje perindopril arginin, amlodipin a indapamid. Je účinný a bezpečný u velké populace hypertoniků...

Lékové interakce

Kombinovaná analgetika-antipyretika a jejich rizika

Combined analgesics and antipyretics and their risks

MUDr.Michal Prokeš, PharmDr.Josef Suchopár

Med. praxi 2015; 12(5): 247-251

Tato přehledová práce uvádí seznam kombinovaných léčivých přípravků analgetik-antipyretik s informací, které složky jednotlivé přípravky obsahují, s upozorněním na jejich léková rizika. Důraz je kladen zejména na nežádoucí účinky jednotlivých složek a na duplicitní preskripci, kdy jsou pacientem užívány dva nebo více přípravků, které obsahují tutéž léčivou látku, což může způsobit předávkování. V rámci prevence nežádoucích účinků léků by se předepisující lékaři měli ptát pacientů, které další léky užívají včetně volně prodejných léků.

Informace

Seznam specializovaných dermatologických center pro léčbu chronické spontánní kopřivky

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Med. praxi 2015; 12(5): 253

Onemocnění z nachlazení

PharmDr. Jana Jurušová

Med. praxi 2015; 12(5): 254


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.