Medicína pro praxi, 2016, číslo 2

reklama

Přehledové články

Plané neštovice a jejich možné komplikace

Chicken pox and its possible complications

MUDr.Hana Roháčová, Ph.D.

Med. praxi 2016; 13(2): 58-60

Plané neštovice jsou zatím nejčastějším hlášeným infekčním onemocněním v České republice. Přestože patří k nemocem, u nichž je možné očkování, je procento vakcinace proti tomuto onemocnění zatím velmi nízké. Jedním z důvodů je to, že naprostá většina nemocných prodělá plané neštovice v lehké formě. Onemocnění však může být provázeno řadou komplikací, a to nejen u rizikových skupin, kterými jsou imunosuprimované osoby a novorozenci, ale i u lidí zcela zdravých.

Farmakoterapie u vertebrogenních onemocnění

Pharmacotherapy in low back pain

MUDr.Marek Hakl, Ph.D.

Med. praxi 2016; 13(2): 61-62

V rozvinutých zemích můžeme sledovat navyšující se procento pacientů trpících bolestmi pohybového aparátu. Největší měrou se na tomto stavu podílí sedavý styl života a nedostatek vhodných pohybových aktivit. Je třeba si uvědomit, že farmakoterapie bolestí zad je léčbou symptomatickou a první léčebný krok by člověk měl udělat u sebe, zamyslet se nad svým životním stylem a nepodceňovat správnou a zejména pravidelnou pohybovou aktivitu.

Oportunní patogen Sarcina ventriculi

Opportunistic pathogen Sarcina ventriculi

Ing.Věra Bunešová, Ph.D., MUDr.Barbora Drnková, prof.Ing.Eva Vlková, Ph.D.

Med. praxi 2016; 13(2): 64-67

Bakterie rodu Sarcina jsou morfologicky velice zajímavé mikroorganizmy. Přirozeně se vyskytují v půdě, blátě a na obilných zrnech. Jejich nález v trávicím traktu člověka a zvířat je často spojován s různými patologiemi, zejména stavy souvisejícími se zpomaleným vyprazdňováním žaludku a posunem potravy dále do střeva. Můžeme je však nalézt i ve stolici lidí, kteří žádnými akutními ani chronickými obtížemi netrpí. Patogenita tohoto organizmu není zcela jistá a je zajímavým předmětem budoucího zkoumání.

Mezioborové přehledy

Amaurosis fugax

Amaurosis fugax

MUDr.Helena Štrofová

Med. praxi 2016; 13(2): 72-74

Amaurosis fugax je přechodná ztráta zraku, většinou monokulární, která trvá několik minut, výjimkou není ani 1 až 2 hodiny. Zrakové funkce se poté plně obnoví. Bývá způsobena přechodnou ischemií či cévní insuficiencí sítnice či zrakového nervu emboly z karotického řečiště či některou z jeho větví. Nutná je spolupráce oftalmologa, neurologa a internisty.

Únava u roztroušené sklerózy a možnosti jejího ovlivnění

Multiple sclerosis: Treating and managing fatigue

doc.MUDr.Martin Vališ, Ph.D., MUDr.Zbyšek Pavelek, doc.MUDr.Jiří Masopust, Ph.D.

Med. praxi 2016; 13(2): 75-78

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé onemocnění, které je charakterizováno infiltrací leukocytů do centrálního nervového systému, lokální destrukcí myelinových obalů nervových vláken a postupnou ztrátou oligodendrocytů a axonů. Je řazena mezi autoimunitní onemocnění. RS je nejčastější neurologickou příčinou invalidity u mladší a střední věkové populace. Únava patří mezi velmi častý příznak onemocnění, který významně snižuje kvalitu života pacientů s RS. Příčina patologické únavy je nejednotná a nejpravděpodobnější je multifaktoriální etiologie. Diagnostika únavy u RS a její kvantifikace je obtížná.

Herpetické viry a papilomaviry v ambulanci praktického lékaře

Herpes viruses and papillomaviruses in the general practitioner’s surgery

MUDr.Lucie Růžičková Jarešová

Med. praxi 2016; 13(2): 79-82

Herpetické infekce patří k velmi častým onemocněním, manifestujícím se kožními příznaky. Onemocnění způsobují DNA viry, které jsou antigenně homogenní. Jediným zdrojem a hostitelem virů je člověk. Promořenost populace je velmi vysoká. Nejčastějším onemocněním je herpes simplex a varicella. Papilomavirové infekce jsou způsobeny lidskými papilomaviry (HPV), které se řadí mezi DNA viry. Nejčastěji vyvolávají tvorbu bradavic a kondylomat. Kondylomata jsou riziková, pohlavně přenosná. Incidence celosvětově vzrůstá. Četnost bradavic není známa, odhaduje se výskyt u 7–12 % obyvatelstva. Někdy dochází ke spontánní regresi onemocnění, ale infekce...

Volně prodejné přípravky na léčbu akné vulgaris

Over-the-counter products in treatment of acne vulgaris

Mgr.Markéta Obrovská

Med. praxi 2016; 13(2): 182-184

Akné je chronické neinfekční zánětlivé onemocnění. S lehčími projevy akné pacienti často vyhledávají, jako jednu z prvních voleb, personál lékárny. Text proto shrnuje volně prodejné registrované přípravky, jejich použití i nežádoucí účinky. Uvádí také možnost doplňkové léčby.

Sdělení z praxe

Případ pacienta s hypertenzí a vysokým kardiovaskulárním rizikem

A patient with hypertension and high cardiovascular risk

MUDr.Jaroslav Brotánek

Med. praxi 2016; 13(2): 83-88

Hypertenzní nemoc je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů aterosklerózy ve vyspělém světě a představuje celosvětově jednu z častých příčin předčasného úmrtí. Závažným problémem je i léčba hypertenze u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem. Hlavním cílem v léčbě vysokého tlaku se dnes jeví ovlivnění osy renin-angiotenzin-aldosteron. Avšak i léčba blokátory RAAS nemusí být vždy zcela jednoznačná a může mít svá úskalí. Uvedená kazuistika představuje hypertonika s již rozvinutým subklinickým orgánovým postižením. Dokumentuje úvahu o jeho léčbě s ohledem na co možná nejvyšší kardiovaskulární protekci.

Ve zkratce

Alergie, anafylaxe, anafylaktický šok

Allergy, anaphylaxis, anaphylactic shock

MUDr.Božena Kalabusová

Med. praxi 2016; 13(2): 7-29

Anafylaxe je závažná, život ohrožující, systémová reakce, která se téměř vždy vyvíjí neočekávaně a může vést k úmrtí v důsledku obstrukce dýchacích cest nebo selhání krevního oběhu. Nejčastější příčinou anafylaxe jsou potraviny, léky a hmyzí jed. Základem léčby je intramuskulární aplikace adrenalinu na počátku rozvoje anafylaxe – předtím, než se dostaví respirační selhání nebo oběhová nedostatečnost. Tuto terapii lze vhodně doplnit antagonisty histaminových receptorů H1 a kortikosteroidy. Všichni pacienti ohrožení recidivou anafylaxe by měli být poučeni o používání adrenalinových autoinjektorů a léčiv pro první pomoc.

Pro sestry

Přístup profesionálních pečovatelů k pacientům s demencí

Approach of professional carers to patient with dementia

Mgr.Marcel Koňařík, prof.MUDr.Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Med. praxi 2016; 13(2): 93-95

Přístupy, chování a postoje k pacientům s demencí jsou velmi důležitými determinantami kvality péče. V praxi se však často setkáváme s malfunkčními přístupy, jakými jsou stereotypy, předsudky a diskriminace. Dobrá a správná péče je založena nejen na dobrých znalostech o demenci, ale i na osobnosti pečovatele a jeho schopnosti osvojit si profesionální a správné postoje a chování.

Péče o pacienta s poruchou pohybu v domácím prostředí - 3. část, dokončení - parézy periferních nervů, myasthenia gravis, myopatie Nejdůležitější neurologické diagnózy z pohledu rehabilitace

Cardiac function in hypertensive patients with metabolic syndrome and microalbuminuria

PhDr.Petr Uhlíř, Ph.D., MUDr.Milada Betlachová, Petra Stará, DiS.

Med. praxi 2016; 13(2): 96-98

2VOŠ zdravotnická Emanuela Pőttinga, Olomouc Práce je zaměřena na problematiku pacientů s poruchami pohybu v domácím prostředí. Jsou zde nastíněny nejčastější poruchy pohybu, se kterými se můžeme v domácí péči setkat. Dále jsou uvedeny nejčastější příčiny poruch pohybu. Je kladen důraz na komplexní péči o pacienty s poruchami pohybu.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.