Medicína pro praxi, 2016, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Mýty a fakta kolem vakcinace

MUDr. Ján Dindoš

Med. praxi 2016; 13(4): 155

Přehledové články

Novinky v léčbě diabetes mellitus 2. typu perorálními antidiabetiky

Novelty in treatment of Type 2 diabetes by oral antidiabetic drugs

MUDr.Jan Škrha jr.

Med. praxi 2016; 13(4): 168-170

Článek uvádí základní principy a novinky v terapii diabetu 2. typu perorálními antidiabetiky. Zdůrazňuje nutnost individualizace terapie, a to nejen ve výběru vhodných antidiabetik pro konkrétního pacienta, ale také v nastavení cílových hodnot kompenzace diabetu.

Co by měl praktický lékař vědět o diagnostice a léčbě fibrilace síní

What should a general practitioner know about the diagnosis and treatment of atrial fibrillation

doc.MUDr.Petr Heinc, Ph.D., MUDr.Monika Kamasová, MUDr.Jan Látal, MUDr.František Kováčik, MUDr.Aleš Smékal, Leo Rec

Med. praxi 2016; 13(4): 171-174

V současné době se péče o nemocné s fibrilací síní bez chlopenní vady řídí našimi národními doporučeními z roku 2011 a dodatkem evropských doporučení ze srpna 2012. V diagnostice se snažíme o záchyt fibrilace síní na základě adekvátní symptomatologie nebo patologických nálezů suspektních z embolizačního původu. Antitrombotická léčba se hlavně řídí novou tromboembolizační rizikovou stratifikací, tzv. CHA2DS2VASC skórem. Pro antikoagulační léčbu jsou preferovaná nová antikoagulancia, pokud není optimální antikoagulace warfarinem. Uvedená antiarytmická léčba se zásadně nemění, radiofrekvenční ablace je preferována u symptomatické paroxysmální...

Imunologie, autoimunitní onemocnění

Imunology, autoimmune diseases

MUDr.Šárka Lukešová, Ph.D.

Med. praxi 2016; 13(4): 171-174

Článek přináší přehled základních autoimunitních chorob, které vznikají v důsledku selhání tolerance k vlastním tkáním. Pojednává o mechanizmech imunologické tolerance, principech a fázích vzniku autoimunitního onemocnění. Přináší přehled výskytu protilátek více či méně charakteristických pro jednotlivá autoimunitní onemocnění.

Nebezpečné léky u nemocných s renálním poškozením - kdy a jak redukovat dávky

Dangerous drugs in patients with renal injury - when and how to reduce the doses

MUDr.Adéla Hrnčiříková, MUDr.Jan Vachek

Med. praxi 2016; 13(4): 176-179

Chronické onemocnění ledvin (chronic kidney disease, CKD) je definováno snížením glomerulární filtrace, albuminurií a je příčinou renálního postižení. Především u starší populace je onemocnění ledvin frekventní, ale vzhledem ke své asymptomatičnosti je často přehlédnuto nebo nediagnostikováno. Není-li snížení renální funkce zohledněno při volbě farmakoterapie, může snadno dojít k poškození nemocného. Nemocní s chronickým onemocněním ledvin jsou ohroženi nežádoucími účinky farmakoterapie ve zvýšené míře – onemocnění ledvin u nich vede k ovlivnění většiny farmakokinetických parametrů a současně typicky přítomné komorbidity vyžadují podávání...

Mezioborové přehledy

Etiopatogeneze a terapie acne vulgaris

Aetiopathogenesis and treatment of acne vulgaris

MUDr.Iva Obstová

Med. praxi 2016; 13(4): 69-72

Článek se zabývá patogenezí, klinickým obrazem a možnostmi lokální a systémové terapie acne vulgaris. Zmíněny jsou i metody korektivní dermatologie.

Léčiva, přírodní látky a doplňky stravy v léčbě sexuálních dysfunkcí - pohled sexuologa

Medications, natural substances, and dietary supplements in treating sexual dysfunctions: a sexologist’s perspective

MUDr.Ondřej Trojan

Med. praxi 2016; 13(4): 188-190

Doplňky stravy jsou významným obchodním artiklem a zdrojem části tržeb lékáren a internetových obchodů. Na poli lidské sexuality však nadále nenabízejí rozumnou terapeutickou alternativu k zavedeným lékům. Především pak pokud jde o poruchu erekce u mužů, kde stále lékem 1. volby zůstávají inhibitory fosfodiesterázy 5. typu. Afrodiziakální účinek rovněž není u přírodních látek většinou prokazatelný, zde však vázne i nabídka farmak. Na vině je nejspíše podstatně složitější sexualita u lidí než u subhumánních savců.

Akutní leukemie - co by měl praktický lékař vědět

Acute leukemia - what should general practitioners know about

MUDr.Zuzana Šustková, prof.MUDr.Zdeněk Ráčil, Ph.D.

Med. praxi 2016; 13(4): 192-195

Akutní leukemie představují maligní klonální onemocnění krvetvorby vyznačující se nekontrolovanou proliferací a akumulací leukemických blastů v kostní dřeni a útlakem fyziologické krvetvorby s následným rozvojem pancytopenie, ze které vyplývají i klinické příznaky. Dle příslušnosti leukemických blastů k myeloidní či lymfoidní linii rozlišujeme dva základní typy akutních leukemií – akutní myeloidní leukemii a akutní lymfoblastickou leukemii. První projevy onemocnění nastupují náhle a bývají nespecifické. Právě ale brzká diagnostika onemocnění, která probíhá často v primární péči a následná léčba ve specializovaném centru je nezbytná...

Sdělení z praxe

Lipertance - novinka v komplexní prevenci kardiovaskulárních příhod

Lipertance - a novel agent in comprehensive prevention of cardiovascular events

doc.MUDr.Filip Málek, Ph.D.

Med. praxi 2016; 13(4): 200-202

Vysoké procento pacientů s arteriální hypertenzí má nejenom vysoký krevní tlak, ale také poruchu metabolizmu lipidů. Hypertenze a dyslipidemie jsou časté, a proto je nutné oba významné rizikové faktory aterosklerózy a kardiovaskulárních příhod intervenovat současně a včas. Moderním přístupem komplexní prevence kardiovaskulárních příhod je fixní trojkombinace dvou antihypertenziv se statinem.

Glatiramer acetát a tři kazuistiky

Glatiramer acetate and three case reports

MUDr.Zbyšek Pavelek, MUDr.Pavel Ryška, Ph.D., doc.MUDr.Martin Vališ, Ph.D.

Med. praxi 2016; 13(4): 250-253

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé demyelinizační a neurodegenerativní onemocnění postihující centrální nervový systém. Jedná se o onemocnění autoimunitní povahy, které je svými klinickými projevy značně heterogenní. Jeden ze základních léků první linie pro relaps/remitentní formu roztroušené sklerózy či klinicky izolovaný syndrom je glatiramer acetát (Copaxone). Tato práce popisuje mechanizmus účinku, indikace, použití a možné nežádoucí účinky glatiramer acetátu. Jsou prezentovány tři kazuistiky, na kterých jsou demonstrovány možné důvody k nasazení glatiramer acetátu.

Ve zkratce

Obezita - diagnostika a léčba v ordinaci praktického lékaře

Obesity - diagnosis and treatment in the general practitioner’s surgery

MUDr.Dita Pichlerová

Med. praxi 2016; 13(4): 204-210

Práce praktického lékaře na poli prevence a léčby obezity je neopominutelná. V rukou praktického lékaře je péče o pacienty s nadváhou a I. stupněm obezity. Článek shrnuje základní diagnostické postupy v ordinaci praktického lékaře a přehledně uvádí současné možnosti léčby obezity s důrazem na nutnou spolupráci praktického lékaře s nutričními terapeuty, psychology a fyzioterapeuty. Návaznou péči pak zajišťuje obezitolog, resp. bariatrická pracoviště.

Elektronická publikace

Dříve vyslovená přání - jako (možný) nástroj rozhodování o zdravotní péči na konci života

Advance directives - as a (possible) instrument for decision-making about health care at the end-of-life

Hana Bláhová

Med. praxi 2016; 13(4): 168-180

Článek se zabývá problematikou dříve vyslovených přání jako možností uplatnění základních lidských práv, kterými jsou autonomie, lidská důstojnost a právo na sebeurčení. Cílem textu je poukázat na problematiku dříve vyslovených přání v kontextu možnosti rozhodování v situacích na konci života a na možná rizika jeho využití u seniorské populace. V rozhodování o strategii a směřování léčby u seniorů by mělo být apelováno především na udržení schopnosti autonomie a na kvalitu péče. Je zřejmé, že v procesu rozhodování seniorů se jedná o zvlášť zranitelné osoby, přičemž může docházet k poškození autonomie a úcty.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.