reklama

Med. praxi 2017; 14(1): 11-14

Motivace pacienta k celoživotnímu užívání léků u arteriální hypertenze

doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.
Interní kardiologická klinika FN Brno, Lékařská fakulta MU, Brno, Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně

Compliance neboli dodržování léčby se skládá z perzistence a adherence. Compliance celoživotní léčby arteriální hypertenze je velkým problémem současné doby. V článku jsou uvedeny informace o compliance nemocných s hypertenzí a možnosti jejího zlepšení. Jsou prezentovány výhody kombinační terapie hypertenze, ale i potenciální nebezpečí lékových interakcí u nemocných s polypragmazií.

Klíčová slova: compliance k léčbě, arteriální hypertenze, kombinovaná léčba

Patient motivation for lifelong use of antihypertensive medication

Compliance to the treatment with medical drugs consists of persistence with drugs use in the time and adherence with every day use. Compliance to lifelong treatment of arterial hypertension is a major problem of our time. The article provides information about the compliance of patients with hypertension and options for improvement. Are presented the advantages of combination therapy of hypertension, but also a potential risk of drug interactions in patients with polypharmacy.

Keywords: compliance with therapy, arterial hypertension, combined therapy

Zveřejněno: 1. březen 2017


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.