Medicína pro praxi, 2017, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Obezita, její komorbidity a jak je porazit?

MUDr. Pavol Holéczy, CSc.

Med. praxi 2017; 14(1):

Přehledové články

Screening nefropatií v rámci preventivní péče

Screening of nephropathies within preventive care

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Med. praxi 2017; 14(1): 6-10

Chronická onemocnění ledvin (CKD) postihují podstatnou část populace a jsou definována jako abnormality ledvinné struktury nebo funkce přítomné po více jak 3 měsíce a ovlivňující zdraví. Nejčastějšími chronickými onemocněními ledvin jsou diabetická nefropatie, hypertenzní (ischemická) nefropatie, glomerulární onemocnění a dědičné nefropatie. 50 % nemocných trpících konečným stadiem chronických onemocnění ledvin o svém onemocnění neví, nebo není sledováno v nefrologických ambulancích, není jim nabízena transplantace ledviny, ani peritoneální dialýza a hemodialyzační léčba těchto nemocných je spojena s vyšší morbiditou a mortalitou. Od podzimu 2016...

Motivace pacienta k celoživotnímu užívání léků u arteriální hypertenze

Patient motivation for lifelong use of antihypertensive medication

doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.

Med. praxi 2017; 14(1): 11-14

Compliance neboli dodržování léčby se skládá z perzistence a adherence. Compliance celoživotní léčby arteriální hypertenze je velkým problémem současné doby. V článku jsou uvedeny informace o compliance nemocných s hypertenzí a možnosti jejího zlepšení. Jsou prezentovány výhody kombinační terapie hypertenze, ale i potenciální nebezpečí lékových interakcí u nemocných s polypragmazií.

Některé aspekty diagnostiky a terapie kašle zejména v těhotenství a u dětí

Some aspects of diagnostics and treatment of cough especially in pregnancy and children

MUDr. Michal Švarc

Med. praxi 2017; 14(1): 16-20

Kašel je symptomem mnoha nemocí. S ohledem na délku trvání dělíme kašel na akutní, subakutní a chronický. Diferenciální diagnostika kašle je poměrně široká. Terapie pak spočívá buď v kauzální léčbě dle základního onemocnění, nebo se jedná o symptomatickou terapii antitusiky, mukolytiky nebo expektorancii. Ve speciálních skupinách pacientů jakými jsou těhotné ženy a děti je pak nutno respektovat množství omezení stran použité terapie. Z antibiotik jsou vhodné betalaktamy, některé makrolidy a clindamycin. Většina antiastmatik je vhodná k použití v graviditě a vysazování terapie je spojeno s rizikem exacerbace. Ze symptomatických léků jsou to zejména...

Vakcinace na vlastní žádost v ordinaci praktického lékaře

Volunary vaccination in the general practitioner΄s office

MUDr. Zarina Karimová, MUDr. Vendula Petrůjová, MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

Med. praxi 2017; 14(1): 21-24

I přes řadu existujících mýtů a neopodstatněných obav z očkování zůstává vakcinace jedním z nejbezpečnějších a nejúčinnějších nástrojů prevence infekčních chorob, které jsou celosvětově významnou příčinou morbidity a mortality pacientů ve všech věkových skupinách. Tyto nemoci jsou zodpovědné za přibližně jednu třetinu všech úmrtí na světě, v rozvojových zemích dokonce téměř za jednu polovinu. Vakcinace je spolehlivým nástrojem prevence v každém věku, proto by neměla být jen předmětem zájmu pediatrů. Prioritní pro praktického lékaře je zejména očkování rizikových osob (senioři, polymorbidní osoby, pacienti s imunodeficitem) a rodičů malých dětí.

Je reálný důvod k obavám z bezpečnosti léčby statinem ve vysoké dávce?

Is it any real cause of safety concern regarding high-dose statin treatment?

doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

Med. praxi 2017; 14(1): 25-27

Léčba statinem ve vysoké dávce je jedním ze základních opatření sekundární prevence aterovaskulárních chorob i primární prevence u ještě asymptomatických osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem. V klinické praxi má však preskribce statinu ve vysoké dávce daleko k optimálnímu rozsahu a důvodem může být i obava z bezpečnosti této léčby. Článek shrnuje fakta o riziku statinem-indukované myotoxicity, jakožto nejvíce obávaného nežádoucího efektu této léčby.

Mezioborové přehledy

Význam rehabilitace v terapii symptomů pacientů s roztroušenou sklerózou

Significance of rehabilitation in treating the symptoms of patients with multiple sclerosis

Mgr. Klára Novotná

Med. praxi 2017; 14(1): 19-26

Komplexní rehabilitační péče multidisciplinárním týmem odborníků by měla tvořit nedílnou součást symptomatické terapie u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Článek představuje doporučené rehabilitační postupy u nejčastějších symptomů provázejících RS.

Přehled polékových exantémů

Overview of drug-induced exanthemas

MUDr. Hana Mičaníková

Med. praxi 2017; 14(1): 39-44

Se stoupající spotřebou léků a zaváděním nových léčiv dochází k četnějším vedlejším reakcím a novým nežádoucím účinkům. Při jejich řešení je nutné řádně odebrat anamnézu s pečlivým zápisem v dokumentaci, znát vlastnosti podezřelého léčiva a včas rozpoznat indikátory závažné lékové reakce. Článek se zaměřuje na nejčastější polékové exantémy po systémovém podání léčiva.

Současné možnosti léčby atopického ekzému

Current possibilities of treatment of atopic eczema

MUDr. Štěpánka Čapková

Med. praxi 2017; 14(1): 106-110

Atopický ekzém (AE) je chronické, zánětlivé kožní onemocnění. I přes intenzivní výzkum příčiny AE zůstávají nejasné a ve své podstatě jsou zřejmě multifaktoriální. Mezi různými možnostmi léčby pomáhá kožní hydratace, která zlepšuje bariérovou funkci, ulevuje od svědění a snižuje spotřebu lokálních kortikosteroidů. Proto by se měla stát základní léčbou. Ke komplexnímu přístupu patří i znalost a eliminace zhoršujících faktorů. Standardní dermatologická péče je potřebná, když základní léčba nezlepšuje uspokojivě příznaky AE. V poslední době se věnuje větší pozornost proaktivní léčbě pomocí pravidelné intermitentní aplikace lokálních kortikosteroidů...

Sdělení z praxe

Idiopatická plicní fibróza – časná diagnostika má stále význam

Idiopathic pulmonary fibrosis – early diagnosis is important

MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Med. praxi 2017; 14(1): 45-48

Idiopatická plicní fibróza (IPF) je progresivní a obvykle fatální forma idiopatické intersticiální pneumonie (IIP). V posledních letech se mění pohled na etiopatogenezi a léčbu IPF, proto včasná diagnostika má význam pro prognózu onemocnění. Součástí práce jsou dvě kazuistická sdělení pacientů s IPF a různým stadiem onemocnění.

Právní problematika

Novinky v posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

News in assessing the medical fitness to drive a motor vehicle

MUDr. Dana Kuklová, CSc., Mgr. Michal Barák

Med. praxi 2017; 14(1): 49-50

Článek se zabývá základním procesem posuzování zdravotní způsobilosti u všech kategorií řidičů, tj. jak řidičů amatérů řídících motorová vozidla pro soukromé účely, tak řidičů z povolání, kdy řízení motorových vozidel je buď přímo předmětem práce, anebo její nedílnou součástí, a to při zohlednění a zdůraznění změny vnesené do předmětné problematiky novelou zákona o silničním provozu.

Elektronická publikace

Psychologické aspekty třídění nemocných a zraněných

Psychological aspects during triage of injured persons

MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL. M., Mgr. Vladimíra Odehnalová, Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA, LL. M., Mgr. Marinella Danosová, Mgr. Tomáš Bortl, Mgr. Zdeňka Blažková, Ph.D., Bc. Monika Labonková

Med. praxi 2017; 14(1):

Třídění zraněných a nemocných je proces efektivního řízení klinického rizika vyžadující rychlé vyhodnocení, které určí naléhavost klinického stavu pacienta a je zakončeno zařazením pacienta do kategorie podle různých systémů. Třídění zraněných používáme u všech osob vyžadujících přednemocniční i nemocniční neodkladnou péči.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.